مشاوره تلفنی 24 ساعته 02170703024

مدارک قابل ارائه برای بررسی ادعای سابقه تامین اجتماعی

در صورتیکه کارفرما بدون توجه به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول از بیمه نمودن کارکنان خود خودداری نمایند شخص مدعی می بایست نسبت به تکمیل فرم ذیربط و ضمیمه نمودن مدارک و اسناد اشتغال به آن اقدام و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا شعبه مربوطه ارائه و پس از تطبیق و کپی برابر اصل نمودن مدارک توسط کارکنان واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موضوع توسط کمیته های بررسی و احتساب سوابق شعبه و استانی مورد بررسی قرار میگیرد.

دریافت فرم ادعای سابقه تامین اجتماعی

برخی از اسناد و مدارک مربوطه جهت بررسی ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاهها به شرح ذیل می باشد:

 • • حکم استخدامی ، ارتقاء شغلی ، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود )
 • • لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
 • • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه .
 • • گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
 • • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی.
 • • کارت افتتاح حساب بانکی.
 • • کارتهای حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه.
 • • کارتهای بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار.
 • • معاینات پزشکی قبل از استخدام ( موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی )
 • • سایر مدارک متقن

فرم ادعای سابقه تامین اجتماعی

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

کوروش
 • چقدر طول می کشه جوابش رو بدن
۵.۰

Leave a Reply