مبنای زمانی اجرای قانون بیمه شخص ثالث

شورای عالی بیمه به منظور هماهنگی در اجرای صحیح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷) و ایجاد وحدت رویه بین مؤسسات بیمه، به استناد بند (۷) ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­گری در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸، موارد زیر را به تصویب رساند:
۱- خسارت بدنی پرونده­هایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ و بعد از آن رخ داده­است، اعم از آن­که بیمه‌نامه مربوط قبل یا بعد از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ صادر شده باشد، باید بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ بررسی و پرداخت شود.
۲- در صورتی که ذی­نفعان خسارت بدنی پرونده­هایی که حوادث رانندگی آنها در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ و بعد از آن رخ داده است، برای دریافت مابه­التفاوت خسارت بدنی دریافتی بر مبنای قانون بیمه شخص ثالث- مصوب۱۳۴۷ و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷، به مؤسسه بیمه ذی­ربط مراجعه نمایند، مؤسسه بیمه مذکور مکلف است مابه­التفاوت خسارت بدنی پرونده­های فوق را بر مبنای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ پرداخت نماید.

 

 

 

مبنای زمانی اجرای قانون بیمه شخص ثالث

Leave a Reply