ماه های حرام در سال ۹۵

دیه در ماه های حرام در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۵۳.۳۳ میلیون تومان می باشند. اما ماه های حرام چه روزهایی از سال شمسی در سال ۹۵ می باشد:

 

  1. رجب (۲۱ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت)
  2. ذی القعده (۱۴ مرداد تا ۱۲ شهریور)
  3. ذی الحجه (۱۳ شهریور تا ۱۱ مهر)
  4. محرم (۱۲ مهر تا ۱۰ آبان)

 

کامران
  • چرا بعضی ماه ها حرام است؟؟
۵.۰

ارسال پاسخ