تجربه شما از مالیات بر ارزش افزوده ؟

با توجه به قوانین مالیات بر ارزش افزوده و برخی از مشکلات موجود در این زمینه برای برخی از نمایندگان بیمه، تجربه شما از روند اجرایی این قانون چگونه است؟

 

ارسال پاسخ