عواملی که میتواند شغل شما را شغل سخت و زیان آور کند

مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور

آسیب کشنده یا غیرکشندهای است که به سبب اعمال ناایمن در محیط کار برای شاغل ایجاد میشود.

ارگونومی : علم مطالعه کارایی و عمل انسان است که ویژگی ها و توانایی های انسان را مورد مطالعه قرارداده و از این طریق شرایط هماهنگی کار و انسان را فراهم می کند.
میکروارگانیسم : هر موجود زند های که با چشم غیرمسلح، قابل مشاهده نباشد.

منظور از محیط کارگاه مواردی غیراز ماشین آلات، وسایل، تجهیزات و ابزارآلات است مانند سازه و ساختمان کارگاه شامل حدود و اندازه کارگاه، شکل ساختمان و مانند آن.

حدود تماس شغلی با عوامل زیان آور محیط کار

شاخص تعیین کننده حدود مجاز برای ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور و مخاطرات محیط کار است.

شغل سخت و زیان آور

شغلی که در آن عوامل زیا نآور محیط کار بالاتر از حدود تماس شغلی باشد و در اثر اشتغال فرد و تماس با این عوامل ، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) وی ایجاد شده که میتواند منجر به آسیب یا بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن ها شود.

شورای عالی حفاظت فنی

شورایی است که براساس قانون کار دارای دوازده نفر عضو، متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران مشمول قانون کار و نمایندگان کارفرمایان بوده و مسئولیت تهیه موازین و آیی ننامه های حفاظت فنی در محیط کار را برعهده دارد.

عامل ارگونومیک محیط کار

انواع عوامل تأثیرگذار بر تطابق ماشین آلات، تجهیزات، ابزارآلات، وسایل، محیط و شرایط کار با شاغل است که در آن قابلیت ها، توانایی ها و محدودیت های جسمی و ذهنی وی درنظرگرفته می شود.

عوامل روانی محیط کار

انواع عوامل تأثیرگذار بر روح و روان شاغل در محیط کار که با درنظرگرفتن خصوصیات فردی، م یتواند باعث پریشانی روانی و اختلالات رفتاری وی شود.

عوامل زیانآور محیط کار

هرگونه عامل موجود در محیط کار اعم از عامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، زیستی (بیولوژیک)، ارگونومیک و روانی که به تبع شرایط غیراستاندارد محیط کار در فرایند انجام شغل از حدود تماس شغلی (با عوامل زیان آورمحیط کار) فراتررفته و بر سلامتی فرد در کوتاه مدت یا درازمدت تأثیرگذار بوده و امکان بروز بیماری یا ناتوانی رادر وی ایجاد نماید.

عامل زیستی محیط کار (عامل بیولوژیک محیط کار)

انواع میکروارگانیسم ها ۲ مانند انگل، باکتری، قارچ و ویروس، آلرژ نهای (مواد حساسیت زا) بیولوژیک و مشتقات ناشی از میکروارگانیسم ها مانند سموم باکتری ها که در محیط کار وجود دارند.

عوامل شیمیایی محیط کار

نواع مواد شیمیایی است که به اشکال مختلف ماده مانند جامد، مایع، گاز و بخار، و ذرات معلق، در محیط کار وجود دارد.

عوامل فیزیکی محیط کار

انواع منابع سروصدا و ارتعاش، روشنایی، شرایط جوی، تغییرات فشار محیط و پرتوهای موجود در محیط کاراست.

عوامل مکانیکی محیط کار

محیط کارگاه  و تمام ماشین آلات، تجهیزات، ابزارآلات و وسایل مورد استفاده در محیط کار که ممکن است به نحوی در ایمنی و بروز حوادث ناشی از کار، نقش داشته باشند.

کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

کمیته ای است که به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی در این مشاغل براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاس تگذاری شورای عالی حفاظت فنی با پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل متشکل از سه نماینده دولت، یک نماینده از کارگران مشمول قانون کار و یک نماینده از کارفرمایان، برای مدت سه سال تشکیل می شود

کمیته تجدید نظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

کمیته ای است که به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی، به رأی صادرشده در کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاست گذاری شورای عالی حفاظت فنی با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل متشکل از سه نماینده دولت، یک نماینده ازکارگران مشمول قانون کار و یک نماینده از کارفرمایان، برای مدت سه سال تشکیل می شود.

بیمه بیکاری , مشاغل سخت و زیان آور

فرهاد
  • من پرس کارم چه جوری برای سختی کار اقدام کنم
    (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۲ (۱ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا