عملکرد شرکت های بیمه در سه ماه اول سال

شرکت های بیمه در سه ماهه اول سال جاری حدود ۴۳.۸ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید و حدود ۲۴.۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، براساس گزارش اداره تحلیل های آماری، میزان حق بیمه های تولیدی بازار بیمه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۵ درصد و میزان خسارت پرداختی ۲۰.۴ درصد رشد داشته است.

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی به حدود ۶۴.۱ درصد رسید و ۳۵.۹ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.

شرکت های بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، کارآفرین و معلم (هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع ۸۲.۴ درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند.

براساس این گزارش، ۴۱.۱ درصد حق بیمه های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۱۹.۱ درصد به بیمه درمان اختصاص دارد. سهم بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل نیز به ترتیب به میزان۱۲.۶ و ۶.۲ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.

همچنین تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت با ۴.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰.۲ میلیون فقره بوده است.

شرکت های بیمه نزدیک به ۵.۴ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل حدود ۲۲.۸ درصد رشد داشته است. ۳۶.۶ درصد از خسارت های پرداختی به بیمه درمان و ۳۵.۳ درصد به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد. بیمه های بدنه اتومبیل و زندگی نیز به ترتیب حدود ۷.۴ و ۷.۱ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه سهم دارند. بخش غیردولتی ۵۵.۲ درصد از خسارت های بازار بیمه را جبران کرده است.

براساس این گزارش، طی این مدت، نسبت خسارت* بازار بیمه معادل۵۶.۲ درصد بود که در مقایسه با سال قبل ۶ واحد افزایش نشان می دهد.

نسبت خسارت ۴ شرکت بیمه سینا، ملت، دانا، ایران به ترتیب ۹۱.۲، ۷۷.۸، ۷۱.۱ و۷۰ درصد است که بالاتر از سطح بازار بیمه بوده که علت اصلی آن در شرکت بیمه سینا متأثر از عملکرد رشته های درمان و شخص ثالث و مازاد، در بیمه ملت به واسطه عملکرد رشته شخص ثالث و مازاد و درشرکت های بیمه دانا و ایران در پی عملکرد بیمه درمان بوده است.

پس از شرکت های فوق الذکر، نسبت خسارت شرکت های بیمه نوین و میهن(با حدود ۵۷.۳ درصد)اندکی از سطح بازار بیمه بالاتر بوده و این نسبت در سایر شرکت های بیمه به مراتب پایین تر است.

سه رشته بیمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبیل به ترتیب با حدود ۴۰۲.۱، ۱۰۷.۶ و ۶۷ درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

پس از رشته های نامبرده، نسبت خسارت رشته بیمه آتش سوزی (با ۴۸.۵ درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارد.

حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد است که  مبالغ خسارت های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری عمومی در محاسبه آن دخالت داده نمی شود

 

Leave a Reply