جدیدترین شرایط عضویت در اتاق بازرگانی

شرایط عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن

اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، می توانند با رعایت شرایط زیر به عضویت اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن درآیند:

 شرایط عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن برای اشخاص حقیقی

 1. داشتن حداقل ۲۳ سال شمسی.
 2. داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول.
 3.  ارائه مدارکی از قبیل مجوز تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور.
 4.  تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با ۳ سال سابقه یا تأیید ۲ نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ذیربط.
 5.  امضاء تعهد نامه موضوع ماده ۲ آئین نامه.
 6.  گواهی نداشتن سوء پیشینه.
 7.  گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
 8.  داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
 9.  دو قطعه عکس تمام رخ ۴*۶ جدید.
 10.  تصویر شناسنامه.
 11.  پرداخت حق عضویت.

شرایط عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن برای اشخاص حقوقی

 1.  کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند، بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد.
 2.  گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای ۱/۱/۱، ۲/۱/۱ و ۶/۱/۱ باشد و تعهدنامه موضوع ماده ۲ آئین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
 3.  گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
 4.  دو قطعه عکس تمام رخ ۴*۶ گیرنده کارت.
 5.  تصویر شناسنامه گیرنده کارت.
 6.  تصویر مدرک تأسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی.
 7.  پرداخت حق عضویت.
 • تبصره ۱- اشخاص حقوقی که در شهرستانها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنمایند.
  مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
 • تبصره ۲- اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.
مفاد مربوط به عضویت افراد مندرج در اساسنامه انجمن، امکان عضویت نمایندگان حقیقی و حقوقی بیمه،
کارگزاران حقیقی و حقوقی بیمه را به عنوان عضو اصلی فراهم نموده است.
سایر افراد حقیقی و حقوقی دیگر که به نوعی ارایه دهنده خدمات در صنعت بیمه هستند نیز میتوانند به عنوان عضو وابسته
در انجمن عضو شوند.
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا