صنعت بیمه روسیه از بازار تا ناظر

براساس گزارش منتشر شده در مجله زیگما، حجم کل حق بیمه روسیه در سال ۲۰۱۳ به واحد پول محلی ۹۰۴،۸۶۴ میلیون روبل است. تغییرات اسمی این حق بیمه در سال ۲۰۱۳، ۱۱/۸ درصد و به قیمت پایه( تورم تعدیل شده ) ۴/۵ درصد بوده است.حجم کل حق بیمه فوق الذکر به واحد دلار( USD)، نیز ۲۸،۴۲۱ میلیون دلار بوده و سهم آن در بازار جهانی ۰/۶۱ درصد است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، در این گزارش تلاش شده است تا با بررسی بخش های مختلف نظارت در بیمه روسیه، شمایی کلی از نظارت بر صنعت بیمه این کشور ارائه گردد.

۱. بازار بیمه روسیه

حق بیمه زندگی در سال ۲۰۱۳ به واحد پولی محلی۸۴،۸۹۰ میلیون روبل بود که حاکی از رشد اسمی ۵۷/۷ درصدی این رشته می باشد(رشد حقیقی ۴۷/۴).حق بیمه زندگی به واحد دلار، ۲،۶۶۶ میلیون دلار، تغییرات اسمی آن ۵۴%، سهم آن از کل صنعت بیمه روسیه ۹/۴ درصد و و سهم آن از بازارها بیمه زندگی دنیا ۰/۱ درصد بوده است.
حق بیمه غیرزندگی در سال ۲۰۱۳ به واحد پول محلی،۸۱۹،۹۷۳ میلیون رویل بود.حق بیمه غیر زندگی به قیمت دلار ۲۵،۷۵۵ میلیون دلار، رشد اسمی آن ۶% ،سهم آن از کل حق بیمه صنعت بیمه روسیه۹۰/۶ درصد و سهم آن از بازار جهانی ۱/۲۷ بوده است.
بر اساس این گزارش، ضریب نفوذ بیمه زندگی ۰/۱ و ضریب نفوذ بیمه غیر زندگی ۱/۲ است.
به طور کلی دو نهاد ناظر در بازار بیمه روسیه فعال می باشند. نهاد ناظرقانونی و دولتی فعال در حوزه بیمه، در چارچوب بانک روسیه فعالیت می کند. علاوه بر بانک، انجمن شرکت های بیمه روسیه(ARIA) دیگر نهاد ناظر فعال بر شرکتهای بیمه است.

۲. وضعیت قانونی بانک روسیه

ماده ۷۵ تشکیل فدراسیون روسیه، حق انحصاری درباره موضوعات پولی رایج کشور را مختصص بانک روسیه می داند، این ماده از روبل به عنوان واحد پول روسیه یادکرده و پایداری و ثبات آن را دنبال می کند. موارد فوق، اهداف بانک و ساختار آن در قانون فدرال به شماره ۸۶-FZ در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۰۲ با عنوان بانک مرکزی فدراسیون روسیه(بانک روسیه) و دیگر قوانین فدرال مطرح شده است. براساس ماده۳ قانون فدرال، اهداف بانک روسیه شامل موارد زیر می باشند:
• حفاظت از روبل و تضمین ثبات و پایداری آن
• توسعه و استحکام سیستم بانکی روسیه
• تضمین ثبات و توسعه سیستم پرداخت ملی
• توسعه بازار مالی فدراسیون روسیه
کلید اصلی وظایف قانونی بانک روسیه، استقلال آن است که بر همه موارد فوق دلالت دارد. بانک روسیه یک نهاد خاص دولتی و قانونی است که حق انحصاری برای موضوعات پولی رایج و ساماندهی گردش پول را به عهده دارد.

۲.۱. وظایف بانک روسیه

بانک روسیه ساختارهایی را دنبال می کند که در ادامه به تشریح مواردی از آن پرداخته می شود:
• با همکاری دولت فدرال، سیاست پولی سراسری را با دقت تشریح و اجرا می کند.
• با همکاری دولت فدرال، سیاستی را به سوی توسعه بازار مالی فدراسیون روسیه دنبال می کند و ثبات آن را تضمین می کند.
• ناشر انحصاری پول روسیه بوده و چرخش پولی روسیه را ساماندهی می کند.
• آخرین وضعیت نهادهای اعتباری را اعتبارسنجی کرده و سیستم اندوخته آنها را ساماندهی می نماید.
• قوانین تسویه در فدراسیون روسیه را تنظیم می کند.
• بر سیستم پرداخت ملی نظارت می کند.
• مقررات عملیات بانکی را وضع می نماید
• حساب بودجه را در همه سطوح سیستم بودجه روسیه با تنظیم کارا در ساختار بخش های مصوب، متناسب با وظایف سازمانی و اجرایی آنها، ساماندهی می کند(مگر اینکه قوانین فدرال شکل دیگری آن را قید کنند).
• ذخایر بین المللی بانک روسیه را به طور کارا مدیریت می کند.
• در خصوص ثبت مجوز نهادهای اعتباری، مجوزهای بانکی نهادهای اعتباری و تعلیق و لغو مجوز آنها تصمیم گیری می کند.
• در خصوص ثبت مجوز صندوق های بازنشستگی غیر دولتی تصمیم گیری می کند.
• بر فعالیت موسسات اعتباری و گروههای بانکی نظارت می کند.
• مقررات گذاری، کنترل و نظارت بر فعالیت های موسسات مالی غیر اعتباری را در انطباق با قوانین فدرال انجام می دهد.
• ثبت انتشار اوراق مشارکت، و گزارشات مرتبط با اوراق مشارکت را انجام می دهد.
• ساماندهی و پیاده سازی مقررات تجاری خارجی و کنترل تجارت خارجی را منطبق بر مقررات فدرال بر عهده دارد.
• تصویب استانداردهای حسابداری صنعتی برای نهادهای اعتباری، بانک روسیه و سایر نهادهای غیر اعتباری را بر عهده دارد. نمودار حسابها برای نهادهای اعتباری، و رویه ها برای پیاده سازی آنها، نمودار حساب ها برای بانک روسیه و رویه های پیاده سازی آنها از جمله دیگر وظایف بانک می باشد.
• تنظیم و انتشار نرخ های مبادله رسمی واحدهای پولی خارجی در برابر روبل
• مشارکت در تدوین متدولوژی حسابهای مالی روسیه در چارچوب سیستم حساب های ملی و و تنظیم حسابهای مالی روسیه
• نگهداشتن آمار رسمی سرمایه گذاری های مستقیم در انطباق با قوانین فدرال
• تجزیه و تحلیل پیش بینی ها در مورد شرایط اقتصادی روسیه و انتشار داده های آماری و اصول متناظر آن
• پرداخت غرامت به سپرده گذاران خانگی، در اثر ورشکستگی بانک، را از طریق سیستم بیمه اجباری سپرده ها، و در انطباق با رویه های ایجاده شده به وسیله قانون فدرال پوشش می دهد.
• بر قبول الزامات مقررات فدرال در خصوص استفاده از اطلاعات داخلی و انحصار بازار اعمال کنترل می نماید.
• حفاظت از حقوق و منافع قانونی صاحبان سهام و سرمایه گذاران در بازارهای مالی، بیمه گران و بیمه شدگان، منافع رسمی بیمه شدگان مطابق با مقررات بیمه، بیمه شدگان مشمول در سیستم صندوق بیمه اجباری، سپرده گذاران و مشارکت کنندگان صندوق بازنشستگی غیر دولتی در سیستم بیمه صندوق بازنشستگی غیر دولتی را بر عهده دارد.
• انجام سایر وظایف تعیین شده مطابق با قانون فدرال

۳. انجمن شرکت های بیمهARIA

بخش پیش رو خدمات ایجاد شده توسط انجمن بیمه روسیه ARIA، عملکرد دپارتمان های آن، خدمات و فعالیت های مرتبط با فراینداجرایی و پشتیبانی فنی پروژه “سرویس های مشورتی در صنعت بیمه روسیه “(Tacis) ، را تشریح می کند. به عنوان بخشی از این پروژه، بحث هایی با دیگر سازمان های بیمه در اتحادیه اروپا صورت گرفته است و براساس این بحث ها و مشاوره های فنی، اعضای ARIA تصمیم گرفته اند تا خدمات ایجاد شده را در تعدادی از بخش های زیر توسعه دهند.
می توان عنوان کرد که ماهیت و میزان خدمات فعلی و برنامه های آتیARIA از سه منبع اصلی نتیجه گرفته شده است:
۱) قانون تاسیسARIA که خدماتی که ARIA فراهم خواهدکرد را لیست می کند.
۲) تصمیمات اعضا که در مصوبات هیئت رئیسه ARIA برای ایجاد خدمات آینده بیان می شوند.
۳) اطلاعات حاصل از خدمات اعضا که عموما توسط سازمان های بیمه فراهم می شود. این اطلاعات در قسمت مذاکرات با سازمان های بیمه در اروپا به عنوان بخشی از پروژه Tacis برای صنعت بیمه روسیه، استفاده می شوند.

۳.۱. خدمات اصلی

خدمات اصلی ARIAدر قالب بخش های زیر دنبال می شوند:
• نمایندگی صنعت بیمه: نمایندگی از منافع اعضای ARIAدر ارتباط با دولت و سایر نهادهای عمومی
• بین المللی : نمایندگی از منافع شرکت های بین المللی بیمه روسیه
• اطلاعاتی : توسعه منافع اعضا در میان عموم و آگاه کردن عموم درباره فعالیت های صنعت بیمه
• حراست(حفاظت) :حفاظت از منافع اعضایARIA در برابر کلاهبرداری و جنایت
• خدمات ویژه شرکت بیمه :فراهم کردن خدمات ویژه برای یک شرکت یا برای گروهی از شرکت ها
• منطقه ای: فراهم سازی خدمات بر پایه نیازهای مشخص نواحی روسیه
ساختار سازمانی ARIA برای انجام دادن این خدمات طراحی شده است.هر کدام از خدمات توسط یکی از واحدها انجام می گیرد،اگر چه بعضی از خدمات با پشتیبانی سایر واحدها انجام می شوند.برای مثال،بخش آمار و تجزیه و تحلیل، خدمت مشخص برای شرکت های بیمه فراهم کرده اند.در عین اینکه ازخدمات اطلاعاتی انجمن نیز پشتیبانی می کند.

۳.۱.۱. نمایندگی صنعت بیمه

نیاز صنعت بیمه برای داشتن ارتباط و هماهنگی در قانون گذاری و اعمال نظارت، امری حیاتی است تا در این حوزه ها از منافع شرکت های بیمه غفلت نشود. در این حوزه مشورت با سایر سازمان های بیمه در اروپا مورد تاکید قرار گرفته شده است. در ARIA ،رئیس دپارتمان مسئول هماهنگی این خدمات است. پشتیبانی می تواند توسط تعدادی از مشاوران و سایر دپارتمانها، بسته به اهمیت مسائل ایجاد شود. بسیار ضروری است که ARIA، قانون گذاران و موسسات دولتی را با اطلاعات درست تغذیه کرده و به طور شفاف بتواند سیاست و برنامه های پیشنهادی را بر پایه نیازهای حقیقی صنعت ارتقا دهد. ریاست دپارتمان باید در موقعیتی باشد که دسترسی به همه داده ها در صنعت داشته و همینطور زمانیکه مسائل به سطح دولتی برمی گردد،بتواند با اعضا به سرعت ارتباط داشته باشد.
ریاست دپارتمان شامل رئیس و دستیار شخصی وی است.به علاوه تعدادی مشاور وابسته به رئیس نیز وجود دارند که رئیس را پشتیبانی و حمایت می کنند.پشتیبانی در حوزه های زیر به وسیله مشاوران انجام می گیرد:
• بین المللی
• قانونی
• آماری
• منطقه ای

۳.۱.۲. بین المللی

ARIA با بررسی شرکت های بیمه، موضوعات مرتبط را ترکیب و یا به اعضا منعکس می کند و به این وسیله به اعضایش خدمات می دهد. ARIA همچنین با سایر سازمان های بین المللی کار می کند تا به پیشرفت منافع اعضای خود کمک کند. مسئولیت این سرویس با ریاست دپارتمان است.

۳.۱.۳. خدمات اطلاعاتی

مشاوره با همکاران اروپایی اثبات کرده است که برای صنعت بیمه معمول است که خدمات اطلاعاتی درباره بیمه ایجاد کند. ARIA برای توسعه این فضا با کمک پروژه Tacisبرنامه ریزی می کند.مسئول این سرویس ریاست دپارتمان است.مسئولیت وی این است که هماهنگی شخصی بین ARIA و اعضا را بر روی اطلاعات ضمانت کند.مشاورین نیز رئیس را پشتیبانی خواهند کرد.

۳.۱.۴. خدمات حفاظتی

شرکت های بیمه در سراسر دنیا می دانند که قادرند از خود در برابر فعالیت های مشخص فریبکارانه به وسیله فعالیت های معمول محافظت کنند. اغلب این فعالیت های معمولی به وسیله انجمن ایجاد شده اند یا توسط انجمن هماهنگ شده اند.
ARIA پیرو مشاوره با اعضا و با همکاران اروپایی، اخیرا یک سازمان برای مبارزه کلاهبرداری بیمه و برنامه توسعه برای این سازمان را بنا کرده است.پشتیبانی از این سازمان توسط تعدادی از دپارتمانهای ARIA در حال حاضر ایجاد شده است.

۳.۱.۵. خدمات ویژه برای شرکت های بیمه

ARIA به همراه تعداد زیادی از همکاران اروپایی اش،تعدادی سرویس برای شرکت های بیمه و برای بازار بیمه فراهم می کند.این سرویس ها عبارتند از:
• جمع آوری و آنالیز آمارها برای همکاری با شرکت های بیمه در بازار و تعرفه گذاری
• توسعه آموزش و تعلیم برای پرسنل بیمه
• همکاری شرکتهای بیمه در رابطه با مجوزها و تنظیم سندها
• ایجاد مشاوره قانونی برای شرکتهای بیمه
• توسعه استاندارد صنعت در فرمهای بیمه نامه و قراردادها
ARIA از کارشناسانی برای همکاری با سازمان در این موارد استفاده می کند و این کارشناسان به پشتیبانی تکنیکی در مسائل مختلف نیاز دارند.

۳.۱.۶. سرویس های منطقه ای

ARIA سرویس هایی را برای شرکت های بیمه ای که در مناطق روسیه قرار دارند توسعه می دهد. ARIA این سرویس ها را توسط بنیاد ادارات منطقه ای فراهم می کند.این ادارات تعدادی از سرویس های اشاره شده فوق را در سطح منطقه ای (نمایندگی،اطلاعاتی،حفاظتی) فراهم خواهند کرد.

 

Leave a Reply