<< دریافت مشاوره تلفنی از متخصص مشاوره تلفنی 24 ساعته
X

لیست آدرس و تلفن شعب بیمه تامین اجتماعی استان گلستان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان گلستان

( پیش شماره تلفن استان گلستان ۰۱۷ می باشد . )

 • گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، نبش عدالت ۱۳، کدپستی ۴۹۱۷۷۴۹۱۵۴
 • تلفن مستقیم ………… ۳۲۳۵۸۳۲۱
 • نمابر ……….. ۳۲۳۵۸۳۱۰
 • معاون بیمه ای ……… ۳۲۳۵۸۳۲۶
 • معاون اداری و مالی ……… ۳۲۳۵۸۳۱۳
 • حراست ………… ۳۲۳۵۸۳۰۶، ۳۲۳۵۸۳۲۵
 • نظارت و ارزشیابی، آمار ………… ۳۲۳۵۸۳۱۹
 • حقوقی، اقتصاد و برنامه¬ریزی ……….. ۳۲۳۵۸۳۱۸
 • روابط عمومی ………… ۳۲۳۵۸۳۱۷
 • درآمد ……… ۳۲۳۵۸۳۲۹
 • بیمه شدگان ………….. ۳۲۳۵۸۳۱۴
 • مستمری ها ……….. ۳۲۳۳۵۲۷۱
 • نامنویسی ……… ۳۲۳۵۸۳۲۸
 • حسابداری ……….. ۳۲۳۵۸۳۰۹
 • اداری ………… ۳۲۳۵۸۳۱۱
 • فرابری داده ها ………… ۳۲۳۵۸۳۲۳
 • بازرسی، اجراییات ………….. ۳۲۳۵۸۳۱۶
 • آموزش …………. ۳۲۳۵۸۳۰۷
 • بازرسی …………. ۳۲۳۵۸۴۶۰، ۳۲۳۵۸۴۵۰
 • مشاوره …………. ۳۲۳۵۸۳۲۷
 • بودجه ………. ۳۲۳۵۸۳۱۵
 • دبیرخانه …………. ۳۲۳۵۸۳۰۵

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در گرگان

 • گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، نبش عدالت ۲۳، کدپستی ۴۹۱۷۷۴۹۱۵۳
 • تلفن مستقیم ………… ۳۲۳۳۳۰۰۱
 • نمابر ………. ۳۲۳۳۸۳۵۱
 • معاون بیمه ای ………. ۳۲۳۶۰۸۴۱
 • معاون اداری و مالی ………… ۳۲۳۲۱۰۹۰
 • فرابری داده ها …….. ۳۲۲۳۳۰۰۹
 • بانک رفاه ……….. ۳۲۳۶۰۸۴۲
 • شعبه اقماری ……… ۳۲۶۸۳۸۸۴، ۳۲۳۴۶۶۰۶

کارگزاری ۶۸ بیمه تامین اجتماعی  …….. ۳۲۲۲۲۲۸۵

 • گرگان، خ پاسداران، کوچه پارک جنب محیط زیست گرگان

کارگزاری ۱۲۵ بیمه تامین اجتماعی ………….. ۳۲۲۲۵۷۸۰

 • کرگان، میدان شهید نامجو، خ دوم لشکر، جنب اتاق بازرگانی گرگان
 • تلفنخانه ………….. ۳-۳۲۳۶۴۴۰۱، ۳۲۳۲۷۸۱۴ – ۳۲۳۲۱۰۹۱، ۳۲۳۳۸۳۵۲، ۳۲۳۲۵۰۲۱، ۳۲۳۲۷۸۳۳

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در گرگان

 • گرگان، بلوار مفتح، ابتدای کوی افسران، کدپستی ۴۹۱۹۸۱۳۷۵۷
 • تلفن مستقیم ………. ۳۲۴۳۵۶۶۳
 • نمابر ……….. ۳۲۴۳۵۶۶۱
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ۳۲۴۳۴۱۳۹
 • اداری ………. ۳۲۴۳۶۰۸۵
 • فرابری داده ها …………. ۳۲۴۳۵۶۶۲
 • بانک رفاه ……….. ۳۲۴۳۰۵۸۰
 • شعبه اقماری ……….. ۳۲۲۴۳۳۸۷
 • تلفنخانه ………. ۳۲۴۳۵۶۶۵، ۳۲۴۳۴۱۳۷

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه گنبد بیمه تامین اجتماعی در کاووس

 • گنبد کاوس، خیابان امام خمینی(ره) جنوبی، کدپستی ۴۹۷۱۸۴۵۴۷۹
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۳۳۰۲۹۳
 • نمابر …………. ۳۳۳۳۰۱۱۰
 • معاون بیمه ای ……… ۳۳۳۴۵۸۰۰
 • درآمد ………….. ۳۳۳۴۴۸۴۲
 • بیمه شدگان ………… ۳۳۳۴۴۷۳۶
 • مستمری ها ………. ۳۳۳۴۴۹۰۲
 • نامنویسی ………….. ۳۳۳۴۴۸۴۳
 • حسابداری ………. ۳۳۳۴۴۸۱۶
 • اداری ……….. ۳۳۳۴۴۹۰۱
 • فرابری داده ها …….. ۳۳۳۳۱۱۰۰
 • بازرسی ………….. ۳۳۳۴۴۸۱۵
 • اجراییات ……… ۳۳۳۴۴۷۶۳
 • تلفنخانه ………. ۳۳۳۳۳۶۴۶، ۳۳۳۳۴۲۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در آزادشهر

 • آزادشهر، خیابان شهید بهشتی، ۲۰ متری، ورودی پارک، کدپستی ۴۹۶۱۷۳۴۱۱۹
 • تلفن مستقیم …….. ۳۵۷۳۳۶۳۷
 • نمابر ………… ۳۵۷۲۰۹۹۰
 • درآمد ……… ۳۵۷۳۱۰۳۴
 • بیمه شدگان ……… ۳۵۷۳۵۱۱۰
 • مستمری ها ………. ۳۵۷۳۱۰۳۵
 • نامنویسی …………. ۳۵۷۲۰۹۹۱
 • نمابر استحقاق درمان ……… ۳۵۷۲۰۹۹۰
 • حسابداری ………… ۳۵۷۳۲۹۰۰
 • اداری ………… ۳۵۷۲۰۹۹۲
 • فرابری داده ها ………….. ۳۵۷۲۰۹۹۳
 • بازرسی، اجراییات …………. ۳۵۷۳۲۷۷۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کلاله

 • کلاله، بلوار شهید مدنی، روبروی ناحیه مقاومت بسیج، کدپستی ۴۹۹۱۶۵۸۸۷۶
 • تلفن مستقیم …….. ۳۵۴۴۹۸۰۸
 • نمابر ……….. ۳۵۴۲۰۴۵۰
 • درآمد ………….. ۳۵۴۴۳۸۴۶
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……… ۳۵۴۴۳۸۴۵
 • نامنویسی ………. ۳۵۴۲۰۴۵۳
 • نمابر استحقاق درمان …….. ۳۵۴۲۰۴۵۰
 • حسابداری ……….. ۳۵۴۴۱۱۴۴
 • اداری ……….. ۳۵۴۲۰۴۵۲
 • فرابری داده ها …………. ۳۵۴۴۹۱۳۳
 • بازرسی …………. ۳۵۴۴۳۸۴۶
 • اجراییات …………. ۳۵۴۴۱۱۴۴
 • مشاوره ………….. ۳۵۴۲۰۴۵۲
 • شعبه اقماری ……….. ۳۵۴۵۳۷۱۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رامیان

 • رامیان، بعد از فلکه مرکزی، خیابان امام(ره)، کدپستی ۴۹۵۱۹۶۹۳۸۳
 • تلفن مستقیم ………… ۳۵۸۸۰۲۱۵
 • نمابر ……….. ۳۵۸۸۰۴۲۰
 • درآمد ………. ۳۵۸۸۰۲۱۷
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……….. ۳۵۸۸۹۲۰۶
 • نامنویسی ………. ۳۵۸۸۰۵۳۰
 • نمابر استحقاق درمان ………….. ۳۵۸۸۰۴۲۰
 • حسابداری ………… ۳۵۸۸۰۲۱۳
 • اداری ………… ۳۵۸۸۰۲۱۶
 • فرابری داده ها ………… ۳۵۸۸۰۴۳۰
 • بازرسی …….. ۳۵۸۸۹۲۰۵
 • اجراییات ………… ۳۵۸۸۹۲۰۶
 • باجه دریافت …………. ۳۵۸۸۰۶۸۰
 • مشاوره ………….. ۳۵۴۲۰۴۵۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در علی آباد کتول

 • علی‌آباد، بلوار امام رضـا(ره)، روبــروی فرمانداری، کدپســتی ۴۸۹۱۸۴۸۴۱۳
 • تلفن مستقیم …………. ۳۴۲۲۶۶۲۲
 • نمابر …….. ۳۴۲۳۴۳۷۳
 • درآمد ………. ۳۴۲۲۹۴۰۴
 • بیمه شدگان ………….. ۳۴۲۲۸۰۳۳
 • مستمری ها ……….. ۳۴۲۲۸۰۳۲
 • نامنویسی ………. ۳۴۲۲۳۲۳۴
 • نمابر استحقاق درمان …………. ۳۴۲۲۴۳۷۳
 • حسابداری ……….. ۳۴۲۳۸۱۳۶
 • اداری ……….. ۳۴۲۲۳۲۳۳
 • فرابری داده ها ………. ۳۴۲۲۲۱۱۶
 • بازرسی ……… ۳۴۲۲۳۲۳۲
 • اجراییات …………. ۳۴۲۲۳۲۳۲
 • شعبه اقماری ………… ۳۴۳۴۴۱۹۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر ترکمن

 • بندر ترکمن، خ آزادی، جاده بندرگز، کدپستی ۴۸۹۱۸۴۸۴۱۳
 • تلفن مستقیم …………. ۳۴۴۳۱۰۲۱
 • نمابر ………… ۳۴۴۳۱۰۲۰
 • درآمد ………. ۳۴۴۳۱۰۲۸
 • بیمه شدگان …………. ۳۴۴۲۷۰۳۳
 • مستمری ها ……….. ۳۴۴۳۱۰۲۹
 • نامنویسی ………… ۳۴۴۲۱۰۲۶
 • نمابر استحقاق درمان ………. ۳۴۴۲۱۰۲۰
 • حسابداری …………. ۳۴۴۲۱۰۲۲
 • اداری …………. ۳۴۴۲۱۰۲۵
 • فرابری داده ها …………. ۳۴۴۲۲۰۳۳
 • بازرسی، باجه دریافت، مشاوره ………. ۳۴۴۳۱۰۲۸
 • اجراییات …………. ۳۴۴۳۱۰۲۷
 • بانک رفاه ……… ۳۴۴۳۴۴۱۴
 • تلفنخانه …….. ۴-۳۴۴۳۱۰۲۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندرگز

 • بندرگز،میدان امام رضا(ع)،ورودی شهر،کدپستی ۴۸۷۱۷۱۹۵۷۴
 • تلفن مستقیم ………… ۳۴۳۶۶۹۱۹
 • نمابر ………. ۳۴۳۶۵۵۴۰
 • روابط عمومی، بیمه شدگان، مستمری ها ……… ۳۴۳۶۵۵۴۲
 • درآمد ……… ۳۴۳۶۵۵۴۱
 • نامنویسی ……… ۳۴۳۶۵۵۳۹
 • حسابداری ………. ۳۴۳۶۷۵۲۰
 • اداری ………. ۳۴۳۶۵۵۷۱
 • فرابری داده ها …………. ۳۴۳۶۷۵۲۱
 • بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ………….. ۳۴۳۶۵۵۴۱
 • بانک رفاه ……….. ۳۴۳۶۴۳۱۰
 • مشاوره …………. ۳۴۳۶۵۵۷۱

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در آق قلا

 • آق قلا، بلوار شهید باهنر، کدپستی ۴۹۳۱۷۱۴۳۵
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۴۵۲۱۸۱۱
 • نمابر ………. ۳۴۵۲۳۸۲۳
 • درآمد ……….. ۳۴۵۲۶۸۰۱
 • بیمه شدگان، مستمری ها ………… ۳۴۵۲۵۹۲۰
 • نامنویسی ……….. ۳۴۵۲۵۹۲۲
 • حسابداری ………… ۳۴۵۲۵۹۱۸
 • اداری ………… ۳۴۵۲۲۰۱۸
 • فرابری داده ها ………….. ۳۴۵۲۵۴۶۱
 • بازرسی، اجراییات ………….. ۳۴۵۲۵۴۶۰
 • باجه دریافت …….. ۳۴۵۲۶۸۰۱
 • بانک رفاه …….. ۳۴۵۲۸۳۶۳، ۳۴۵۲۴۳۶۲
 • تلفنخانه ………….. ۳۴۵۲۲۰۱۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مینودشت

 • مینودشت، جاده تهران مشهد، نرسیده به بلوار بسیج، کدپستی ۴۹۸۱۹۴۸۱۳۸
 • تلفن مستقیم ………….. ۳۵۲۲۴۱۵۱
 • نمابر …………. ۳۵۲۲۴۱۵۰
 • فرابری داده ها ………….. ۳۵۲۲۰۷۵۵
 • شعبه اقماری ………… ۳۵۸۳۴۰۲۰
 • تلفنخانه ………… ۳-۳۵۲۲۴۱۵، ۳۵۲۲۱۹۳۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کردکوی

 • کردکوی، اول بلوار امام رضا(ع)، روبروی پمپ ‌بنزین، کدپستی ۴۸۸۱۶۵۶۵۱۳
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۴۳۴۲۹۶۶
 • نمابر ………. ۳۴۳۴۳۷۰۱
 • درآمد ………. ۳۴۳۵۳۱۱۵
 • بیمه شدگان، مستمری ها ………… ۳۴۳۴۱۲۰۴
 • نامنویسی ……….. ۳۴۳۵۳۱۱۷
 • حسابداری ……….. ۳۴۳۵۳۱۱۴
 • اداری ………… ۳۴۳۵۳۱۱۶
 • فرابری داده ها ………….. ۳۴۳۴۵۲۲۰
 • بازرسی، اجراییات ………… ۳۴۳۴۲۳۳۴
 • بانک رفاه ………. ۳۴۳۴۴۰۰۴
 • مشاوره ………….. ۳۴۳۴۵۲۲۰
 • تلفنخانه …….. ۳۴۳۴۳۷۷۷، ۳۴۳۴۲۹۶۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فاضل آباد

 • خیابان امام رضا , بین رضوان ۲۵و۲۷
 • رئیس شعبه ……….. ۳۴۲۶۳۴۳۶
 • نمابر …………. ۳۴۲۶۳۴۳۶
 • اداری………….,۳۴۲۶۳۴۶۱

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

پودینه

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

 • علی آباد کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
  << درخواست مشاور متخصص
تماس با بیدبرگ 
درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ