شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان گلستان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در  استان گلستان

( پیش شماره تلفن استان گلستان ۰۱۷ می باشد . )
گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، نبش عدالت ١٣، کدپستی ۴٩١٧٧۴٩١۵۴
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢٣۵٨٣٢١
نمابر …………………………………………………… ٣٢٣۵٨٣١٠
معاون بیمه ای …………………………………….. ٣٢٣۵٨٣٢۶
معاون اداری و مالی ………………………………. ٣٢٣۵٨٣١٣
حراست …………………………… ٣٢٣۵٨٣٠۶، ٣٢٣۵٨٣٢۵
نظارت و ارزشیابی، آمار …………………………… ٣٢٣۵٨٣١٩
حقوقی، اقتصاد و برنامه¬ریزی ……………………. ٣٢٣۵٨٣١٨
روابط عمومی ……………………………………….. ٣٢٣۵٨٣١٧
درآمد …………………………………………………. ٣٢٣۵٨٣٢٩
بیمه شدگان …………………………………………. ٣٢٣۵٨٣١۴
مستمری ها …………………………………………….. ٣٢٣٣۵٢٧١
نامنویسی …………………………………………… ٣٢٣۵٨٣٢٨
حسابداری …………………………………………….. ٣٢٣۵٨٣٠٩
اداری ……………………………………………………. ٣٢٣۵٨٣١١
فرابری داده ها ……………………………………….. ٣٢٣۵٨٣٢٣
بازرسی، اجراییات …………………………………… ٣٢٣۵٨٣١۶
آموزش ………………………………………………. ٣٢٣۵٨٣٠٧
بازرسی ……………………………. ٣٢٣۵٨۴۶٠، ٣٢٣۵٨۴۵٠
مشاوره ………………………………………………. ٣٢٣۵٨٣٢٧
بودجه ………………………………………………….. ٣٢٣۵٨٣١۵
دبیرخانه ………………………………………………. ٣٢٣۵٨٣٠۵

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در گرگان
گرگان، خیابان ولیعصر(عج)، نبش عدالت ٢٣، کدپستی ۴٩١٧٧۴٩١۵٣
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢٣٣٣٠٠١
نمابر ………………………………………………….. ٣٢٣٣٨٣۵١
معاون بیمه ای ……………………………………… ٣٢٣۶٠٨۴١
معاون اداری و مالی …………………………………. ٣٢٣٢١٠٩٠
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣٢٢٣٣٠٠٩
بانک رفاه …………………………………………….. ٣٢٣۶٠٨۴٢
شعبه اقماری ………………….. ٣٢۶٨٣٨٨۴، ٣٢٣۴۶۶٠۶
کارگزاری ۶٨ بیمه تامین اجتماعی  ………………………………………….. ٣٢٢٢٢٢٨۵
گرگان، خ پاسداران، کوچه پارک جنب محیط زیست گرگان
کارگزاری ١٢۵ بیمه تامین اجتماعی …………………………………………. ٣٢٢٢۵٧٨٠
کرگان، میدان شهید نامجو، خ دوم لشکر، جنب اتاق بازرگانی گرگان
تلفنخانه ………………………. ٣-٣٢٣۶۴۴٠١، ٣٢٣٢٧٨١۴
٣٢٣٢١٠٩١، ٣٢٣٣٨٣۵٢، ٣٢٣٢۵٠٢١، ٣٢٣٢٧٨٣٣

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در گرگان
گرگان، بلوار مفتح، ابتدای کوی افسران، کدپستی ۴٩١٩٨١٣٧۵٧
تلفن مستقیم ……………………………………… ٣٢۴٣۵۶۶٣
نمابر …………………………………………………… ٣٢۴٣۵۶۶١
نمابر استحقاق درمان …………………………….. ٣٢۴٣۴١٣٩
اداری ………………………………………………….. ٣٢۴٣۶٠٨۵
فرابری داده ها ………………………………………… ٣٢۴٣۵۶۶٢
بانک رفاه …………………………………………….. ٣٢۴٣٠۵٨٠
شعبه اقماری ………………………………………. ٣٢٢۴٣٣٨٧
تلفنخانه …………………………. ٣٢۴٣۵۶۶۵، ٣٢۴٣۴١٣٧
شعبه گنبد بیمه تامین اجتماعی در کاوس
گنبد کاوس، خیابان امام خمینی(ره) جنوبی، کدپستی ۴٩٧١٨۴۵۴٧٩
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٣٣٣٠٢٩٣
نمابر …………………………………………………….. ٣٣٣٣٠١١٠
معاون بیمه ای …………………………………….. ٣٣٣۴۵٨٠٠
درآمد ……………………………………………….. ٣٣٣۴۴٨۴٢
بیمه شدگان ……………………………………….. ٣٣٣۴۴٧٣۶
مستمری ها ……………………………………………. ٣٣٣۴۴٩٠٢
نامنویسی …………………………………………. ٣٣٣۴۴٨۴٣
حسابداری ……………………………………………. ٣٣٣۴۴٨١۶
اداری …………………………………………………… ٣٣٣۴۴٩٠١
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣٣٣٣١١٠٠
بازرسی ……………………………………………….. ٣٣٣۴۴٨١۵
اجراییات …………………………………………… ٣٣٣۴۴٧۶٣
تلفنخانه …………………………. ٣٣٣٣٣۶۴۶، ٣٣٣٣۴٢٠١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در آزادشهر
آزادشهر، خیابان شهید بهشتی، ٢٠ متری، ورودی پارک، کدپستی ۴٩۶١٧٣۴١١٩
تلفن مستقیم ……………………………………. ٣۵٧٣٣۶٣٧
نمابر ……………………………………………………. ٣۵٧٢٠٩٩٠
درآمد …………………………………………………. ٣۵٧٣١٠٣۴
بیمه شدگان …………………………………………… ٣۵٧٣۵١١٠
مستمری ها ……………………………………………. ٣۵٧٣١٠٣۵
نامنویسی ………………………………………………. ٣۵٧٢٠٩٩١
نمابر استحقاق درمان ………………………………. ٣۵٧٢٠٩٩٠
حسابداری ……………………………………………… ٣۵٧٣٢٩٠٠
اداری ……………………………………………………. ٣۵٧٢٠٩٩٢
فرابری داده ها …………………………………………. ٣۵٧٢٠٩٩٣
بازرسی، اجراییات ………………………………….. ٣۵٧٣٢٧٧٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کلاله
کلاله، بلوار شهید مدنی، روبروی ناحیه مقاومت بسیج، کدپستی ۴٩٩١۶۵٨٨٧۶
تلفن مستقیم ……………………………………. ٣۵۴۴٩٨٠٨
نمابر …………………………………………………… ٣۵۴٢٠۴۵٠
درآمد ……………………………………………….. ٣۵۴۴٣٨۴۶
بیمه شدگان، مستمری ها ………………………… ٣۵۴۴٣٨۴۵
نامنویسی ……………………………………………. ٣۵۴٢٠۴۵٣
نمابر استحقاق درمان ……………………………… ٣۵۴٢٠۴۵٠
حسابداری …………………………………………….. ٣۵۴۴١١۴۴
اداری …………………………………………………… ٣۵۴٢٠۴۵٢
فرابری داده ها ………………………………………… ٣۵۴۴٩١٣٣
بازرسی ………………………………………………. ٣۵۴۴٣٨۴۶
اجراییات ………………………………………………. ٣۵۴۴١١۴۴
مشاوره ……………………………………………….. ٣۵۴٢٠۴۵٢
شعبه اقماری ………………………………………. ٣۵۴۵٣٧١٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رامیان
رامیان، بعد از فلکه مرکزی، خیابان امام(ره)، کدپستی ۴٩۵١٩۶٩٣٨٣
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣۵٨٨٠٢١۵
نمابر …………………………………………………… ٣۵٨٨٠۴٢٠
درآمد ………………………………………………….. ٣۵٨٨٠٢١٧
بیمه شدگان، مستمری ها ………………………….. ٣۵٨٨٩٢٠۶
نامنویسی ……………………………………………. ٣۵٨٨٠۵٣٠
نمابر استحقاق درمان …………………………….. ٣۵٨٨٠۴٢٠
حسابداری ……………………………………………… ٣۵٨٨٠٢١٣
اداری ……………………………………………………. ٣۵٨٨٠٢١۶
فرابری داده ها ……………………………………….. ٣۵٨٨٠۴٣٠
بازرسی ………………………………………………… ٣۵٨٨٩٢٠۵
اجراییات ……………………………………………… ٣۵٨٨٩٢٠۶
باجه دریافت ………………………………………… ٣۵٨٨٠۶٨٠
مشاوره ……………………………………………….. ٣۵۴٢٠۴۵٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در علی آباد کتول
علی‌آباد، بلوار امام رضـا(ره)، روبــروی فرمانداری، کدپســتی ۴٨٩١٨۴٨۴١٣
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣۴٢٢۶۶٢٢
نمابر ………………………………………………… ٣۴٢٣۴٣٧٣
درآمد ………………………………………………….. ٣۴٢٢٩۴٠۴
بیمه شدگان …………………………………………. ٣۴٢٢٨٠٣٣
مستمری ها …………………………………………….. ٣۴٢٢٨٠٣٢
نامنویسی ……………………………………………. ٣۴٢٢٣٢٣۴
نمابر استحقاق درمان ……………………………. ٣۴٢٢۴٣٧٣
حسابداری …………………………………………….. ٣۴٢٣٨١٣۶
اداری …………………………………………………… ٣۴٢٢٣٢٣٣
فرابری داده ها ……………………………………………. ٣۴٢٢٢١١۶
بازرسی …………………………………………………. ٣۴٢٢٣٢٣٢
اجراییات ………………………………………………. ٣۴٢٢٣٢٣٢
شعبه اقماری ……………………………………….. ٣۴٣۴۴١٩٠
شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر ترکمن
بندر ترکمن، خ آزادی، جاده بندرگز، کدپستی ۴٨٩١٨۴٨۴١٣
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣۴۴٣١٠٢١
نمابر ……………………………………………………. ٣۴۴٣١٠٢٠
درآمد ………………………………………………….. ٣۴۴٣١٠٢٨
بیمه شدگان ………………………………………… ٣۴۴٢٧٠٣٣
مستمری ها …………………………………………….. ٣۴۴٣١٠٢٩
نامنویسی ……………………………………………… ٣۴۴٢١٠٢۶
نمابر استحقاق درمان ……………………………….. ٣۴۴٢١٠٢٠
حسابداری ………………………………………………. ٣۴۴٢١٠٢٢
اداری …………………………………………………….. ٣۴۴٢١٠٢۵
فرابری داده ها ………………………………………… ٣۴۴٢٢٠٣٣
بازرسی، باجه دریافت، مشاوره …………………… ٣۴۴٣١٠٢٨
اجراییات ………………………………………………. ٣۴۴٣١٠٢٧
بانک رفاه …………………………………………… ٣۴۴٣۴۴١۴
تلفنخانه ………………………………………….. ۴-٣۴۴٣١٠٢٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندرگز
بندرگز،میدان امام رضا(ع)،ورودی شهر،کدپستی ۴٨٧١٧١٩۵٧۴
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣۴٣۶۶٩١٩
نمابر ………………………………………………….. ٣۴٣۶۵۵۴٠
روابط عمومی، بیمه شدگان، مستمری ها ……… ٣۴٣۶۵۵۴٢
درآمد …………………………………………………. ٣۴٣۶۵۵۴١
نامنویسی …………………………………………… ٣۴٣۶۵۵٣٩
حسابداری ……………………………………………. ٣۴٣۶٧۵٢٠
اداری ………………………………………………….. ٣۴٣۶۵۵٧١
فرابری داده ها ………………………………………… ٣۴٣۶٧۵٢١
بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ………………… ٣۴٣۶۵۵۴١
بانک رفاه …………………………………………….. ٣۴٣۶۴٣١٠
مشاوره ………………………………………………. ٣۴٣۶۵۵٧١

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در آق قلا
آق قلا، بلوار شهید باهنر، کدپستی ۴٩٣١٧١۴٣۵
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣۴۵٢١٨١١
نمابر ………………………………………………….. ٣۴۵٢٣٨٢٣
درآمد …………………………………………………… ٣۴۵٢۶٨٠١
بیمه شدگان، مستمری ها …………………………… ٣۴۵٢۵٩٢٠
نامنویسی …………………………………………….. ٣۴۵٢۵٩٢٢
حسابداری ……………………………………………… ٣۴۵٢۵٩١٨
اداری ……………………………………………………. ٣۴۵٢٢٠١٨
فرابری داده ها …………………………………………. ٣۴۵٢۵۴۶١
بازرسی، اجراییات …………………………………… ٣۴۵٢۵۴۶٠
باجه دریافت ………………………………………….. ٣۴۵٢۶٨٠١
بانک رفاه ……………………….. ٣۴۵٢٨٣۶٣، ٣۴۵٢۴٣۶٢
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣۴۵٢٢٠١٨

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مینودشت
مینودشت، جاده تهران مشهد، نرسیده به بلوار بسیج، کدپستی ۴٩٨١٩۴٨١٣٨
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣۵٢٢۴١۵١
نمابر …………………………………………………….. ٣۵٢٢۴١۵٠
فرابری داده ها …………………………………………. ٣۵٢٢٠٧۵۵
شعبه اقماری ……………………………………….. ٣۵٨٣۴٠٢٠
تلفنخانه …………………………… ٣-٣۵٢٢۴١۵، ٣۵٢٢١٩٣٢
شعبه بیمه تامین اجتماعی در کردکوی
کردکوی، اول بلوار امام رضا(ع)، روبروی پمپ ‌بنزین، کدپستی ۴٨٨١۶۵۶۵١٣
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣۴٣۴٢٩۶۶
نمابر ………………………………………………….. ٣۴٣۴٣٧٠١
درآمد ………………………………………………….. ٣۴٣۵٣١١۵
بیمه شدگان، مستمری ها …………………………… ٣۴٣۴١٢٠۴
نامنویسی …………………………………………….. ٣۴٣۵٣١١٧
حسابداری …………………………………………….. ٣۴٣۵٣١١۴
اداری ……………………………………………………. ٣۴٣۵٣١١۶
فرابری داده ها …………………………………………. ٣۴٣۴۵٢٢٠
بازرسی، اجراییات …………………………………. ٣۴٣۴٢٣٣۴
بانک رفاه ……………………………………………. ٣۴٣۴۴٠٠۴
مشاوره ……………………………………………….. ٣۴٣۴۵٢٢٠
تلفنخانه ……………………….. ٣۴٣۴٣٧٧٧، ٣۴٣۴٢٩۶٧

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فاضل آباد
خیابان امام رضا , بین رضوان ٢۵و٢٧

رئیس شعبه ………………………………………. ٣۴٢۶٣۴٣۶
نمابر ………………………………………………. ٣۴٢۶٣۴٣۶
اداری……………………………………………….,٣۴٢۶٣۴۶١


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

پودینه
  • علی آباد کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending