شرایط عمومی بیمه مسافرتی

فصل اول : کلیات

الف: تعاریف در بیمه مسافرتی :

بیمه شده: عبارتست از هر شخص ساکن و یا مقیم ایران که کمتر از۷۰سال سن داشته و تحت پوشش بیمه نامه معتبر مسافرتی  باشد.

تیم پزشکی: ترکیب پزشکی مناسب برای هر خسارت بشرح تعریف شده توسط مسئول پزشکی ” آکسا “و پزشک معالج

صدمات بدنی: به معنی صدمات بدنی ناشی از عوامل قهری، ناگهانی، خارجی و قابل رویت به غیر از بیماری که پس از شروع سفر بیمه شده به خارج بروز نموده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده و یا نمایندگان وی شود.

بیماری: به معنی عارضه ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که ابتلا به آن و یا آغاز و منشاء آن پس از شروع سفر بیمه شده به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده و یا نمایندگان وی شود.

خسارت: هر واقعه ‌ای که موجب عرضه خدمات ” آکسا “شود.

بستگان: پدر، مادر، فرزند، همسر قانونی، برادر و خواهر بیمه شده.

علت پزشکی حاد: صدمه بدنی و یا بیماری که جان فرد را به خطر بیاندازد.

دلار: پول قانونی ایالات متحده آمریکا

فرانشیز: بخشی از هزینه هایی که توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد.

ب ) محدودیت جغرافیایی:

هنگامی که بیمه شدگان به خارج از ایران مسافرت نمایند، مزایای برشمرده در فصل دوم در سرتاسر جهان شامل آنها می‌گردد، بجز در مورد کشورهایی که درگیر جنگ داخلی یا خارجی(اعم از اعلام یا نشده) می‌باشند.

ج) مدت پوشش:

د) مرور زمان:

خسارت مربوط به این پوشش پس از گذشت یک سال از تاریخ وقوع مشمول مرور زمان می‌شود .

هـ) جانشینی:

” آکسا ” و یا شرکت بیمه طرف قرارداد تا سقف مزایای پرداختی از طرف بیمه شده در مقابل هر کسی که مسئول سانحه منجر به خسارت شده است نیابت دارد.
در صورتی که خدمات ارائه شده توسط” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد تماماً یا بخشاً توسط طرح دیگر پوشش داشته باشد، ” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد در این رابطه نیز از طرف بیمه شده در مقابل پوشش دیگر دارای نیابت می‌باشند.

و) مسئولیت ” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد:

” آکسا ” و یا شرکت بیمه طرف قرارداد در رابطه با تاخیر در ارائه خدمات و یا عدم ارائه آنها که ناشی از اعتصاب، جنگ، تجاوز نظامی، اعمال دشمنان خارجی، مخاصمات ( جنگ اعلام شده یا نشده )، جنگ داخلی، قیام، انقلاب، ترور، آشوب، ناآرامی اجتماعی، فعل و انفعالات اتمی و هر نوع واقعه فورس ماژور باشد مسئولیتی ندارد.

فصل دوم: مزایا بیمه مسافرتی

الف) انتقال پزشکی :

در صورتی که بیمه شده دچار جراحات بدنی و یا بیماری ناگهانی(و یا قرنطینه اجباری) در مدت اعتبار قرارداد گردد،” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد موارد زیر را سازماندهی و هزینه‌های آن را پرداخت خواهد نمود.

پذیرش بیمه شده در نزدیکترین بیمارستان

در صورت ضرورت پزشکی، انتقال بیمه شده با نظارت پزشکی لازم به هر طریق ( از جمله و نه محدود به آمبولانس هوایی، هواپیمای تجاری، آمبولانس زمینی ) به بیمارستان مناسبتر بر اساس ماهیت بیماری و یا جراحات وارده و یا بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورتی که پس از درمان محلی شرایط جسمی بیمه شده مانع از بازگشتن وی بصورت یک مسافرت معمولی، بر اساس نظر پزشک معالج و تیم پزشکی،” آکسا “نباشد. در صورتی که بلیط برگشت وی برای این کار معتبر نباشد انتقال توسط خطوط بین‌المللی هوایی و یا وسائل دیگر انجام خواهد شد.

بازگرداندن بیمه شده با هر وسیله ممکن به بیمارستانی در نزدیکی محل زندگی وی در ایران به شرطی که وضعیت جسمی وی مانع از انتقال نباشد.

ب) پرداخت هزینه‌های درمانی :

تا سقف۰۰۰/۵۰ دلار در مورد هر بیمه شده در مدت پوشش
فرانشیز : ۵۰ دلار در هر مورد خسارت، به استثناء موارد مربوط به جراحات بدنی و یا بستری شدن حداقل۲۴ساعت بیمه شده در بیمارستان.
” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد: پرداخت هزینه‌های درمان، جراحی، داروخانه و بیمارستان متحمل شده توسط بیمه شده و یا نماینده وی را بر اساس گواهی پزشکی در موارد نیاز فوری ناشی از جراحات بدنی و یا بیماری ناگهانی تضمین می‌نماید. این ضمانت شامل موارد پروتزوفیزیوتراپی نمی‌گردد.

ج ) راهنمای پزشکی :

در موارد فوریت پزشکی” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد اطلاعات مورد نیاز بیمه شده از قبیل نام پزشکان متخصص، دندانپزشکان، داروخانه، بیمارستان و مراکز درمانی، آمبولانس و غیره را در اختیار وی قرار خواهد داد و راهنمایی های لازم را ارائه خواهد کرد، این راهنمایی به معنی تشخیص پزشکی نمی‌باشد.

د ) پرداخت هزینه‌های فوریت های دندانپزشکی :

تا سقف۱۵۰ دلار برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه.
فرانشیز : ۲۰دلار در هر مورد خسارت.
” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی متحمل شده بوسیله بیمه شده و یا نماینده وی که ناشی از صدمه بدنی و یا بیماری باشد به استثناء هر نوع پروتز و یا پر کردن دندان را تضمین می‌نماید.

هـ ) بازگرداندن جسد متوفی :

در صورت فوت بیمه شده ” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد کلیه اقدامات لازم در مورد سازماندهی و بازگرداندن جسد وی را بعهده گرفته و هزینه‌های مربوط به انتقال جسد، آماده سازی جسد و تهیه تابوت لازم برای حمل و نقل بین‌المللی و انتقال جسد به نزدیکترین فرودگاه به محل دفن در ایران را پرداخت خواهد نمود.
این مزایا شامل هزینه‌های دفن و یا مراسم دفن نمی‌باشد.

و ) کمک رسانی حقوقی :

” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد دفاع حقوقی از بیمه شده را تا معادل۱۰۰۰(یکهزاردلار) آمریکا به پول محلی در شرایطی که وی مطابق قوانین محلی تحت پیگرد مسئولیت مدنی ناشی از وارد آوردن خسارت تصادفی به شخص ثالث و یا نقص غیرعمدی قوانین حاکم بر کشور فوق قرار گیرد سازماندهی و پرداخت خواهد نمود. این مزایا شامل خسارات ناشی از استفاده، نگهداری و یا در اختیار داشتن اتومبیل نمی‌گردد.

ز ) پرداخت هزینه مسافرت همراه :

در صورتی که بیمه شده در اثر جراحات بدنی و یا بیماری بیش از ۱۰روز متوالی در بیمارستان بستری گردد، ” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد به درخواست بیمه شده هزینه بلیط رفت و برگشت فرد منتخب بیمه شده را از ایران به محل بستری وی پرداخت می‌نماید(این هزینه شامل بلیط عادی هواپیما از مبداء ایران می‌باشد).

ح ) راهنمایی برای رفع مشکلات :

در صورت مفقود شدن و یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرت از قبیل پاسیورت، ویزا، بلیط هواپیما و غیر” آکسا “اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامات قانونی برای جایگزین نمودن آنها را منطبق با قوانین محلی در اختیار بیمه شده خواهد گذاشت.

ط ) بازگرداندن کودکان بی سرپرست :

هرگاه بیمه شده ” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد انتقال داده شود و یا جسد وی به ایران منتقل گردد. ” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد کودکان زیر۱۵سال همراه وی که در اثر موارد فوق بی سرپرست مانده‌اند را همراه با یک سرپرست به ایران باز خواهد گرداند.

فصل سوم : کمک رسانی

الف : کمک رسانی فقط به مسافرینی که کمتر از ۹۲روز متوالی خارج از ایران باشند ارائه خواهد شد.

ب : بیمه شده در مورد هزینه هایی که شخصاً و بدون موافقت قبلی” آکسا “و شرکت بیمه طرف قرارداد متحمل شده است مشمول جبران خسارت نخواهد بود.

ج: سایر استثنائات

 • موارد ناشی از جنگ، تجاوز نظامی، اعمال دشمنان خارجی، مخاصمات(جنگ اعلام شده یا نشده)، جنگ داخلی، قیام، شورش، تروریسم و عملیات نظامی، بلوا و، ناآرامی اجتماعی.
 • موارد ناشی از جراحات عمومی وارده به خود و همچنین شرکت در اعمال جنایی.
 • موارد ناشی از شرکت بیمه شده در شرط بندی حرفه ای، مسابقه اسب دوانی، مسابقه دوچرخه سواری و هر نوع مسابقه موتوری یا نمایش موتوری.
 • موارد ناشی از شرکت بیمه شده در زد و خورد مگر در حالت دفاع از خود.
 • موارد ناشی از شرکت در ورزشهای حرفه‌ای و یا تمرین بمنظور شرکت در مسابقات و نمایشات رسمی.
 • موارد ناشی از آثار مستقیم یا غیرمستقیم رادیو اکتیویته، مواد اتمی یا هر مورد مربوط به آن.
 • موارد ناشی از بیماری موجود، قبلی، مزمن، و یا ادامه دار یا وضعیتی که بیمه شده از آن مطلع بوده و یا برای آن تحت درمان بوده یا می‌باشد.
 • موارد ناشی از بارداری در خلال سه ماه مانده به زایمان و یا سقط جنین اختیاری.
 • موارد ناشی از بیماریهای روانی.
 • موارد ناشی از آثار جزئی یا کلی مصرف مشروبات الکلی و دارو، مگر داروهائیکه تحت نظر پزشک صلاحیتدار تجویز و مصرف شده باشد.
 • موارد بیماری، مرگ، یا جراحات ناشی از خودکشی و یا اقدام به خودکشی.
 • موارد ناشی از پرواز مگر پرواز با هواپیمای مسافرتی بعنوان مسافر بوسیله یک شرکت هواپیمایی که مجوز انجام این عملیات را داشته باشد.

فصل چهارم: درخواست کمک و اعلام خسارت

الف: روش عمومی:

درخواست کمک

در صورت اضطرار، بیمه شده قبل از هر اقدام شخصی با نزدیکترین مراکز ۲۴ ساعته ” آکسا “بشرح زیر تماس حاصل نمایند .
شیکاگو: فقط آمریکا تلفن ۹۳۵۳۵۵۵-۳۱۲-۰۰۱
مونیخ: سراسر دنیا تلفن ۵۰۰۷۰۱۵۷ ۸۹ ۰۴۹
سنگاپور: فقط در آسیا تلفن ۷۳۷۵۳۳۳-۰۰۶۵
و اطلاعات زیر را در اختیار آن مرکز قرار دهد.

 • نام خود، شماره و تاریخ اعتبار بیمه نامه مسافرتی.
 • تلفن و آدرس محلی که بتوان با وی تماس گرفت.
 • شرح مختصر متشکل و خدماتی که نیازمند است.

مقصود در اطلاع رسانی به ” آکسا “

اعلام خسارت
اعلام خسارت باید ظرف۷۲ساعت پس از بستری و یا مشاوره پزشکی به” آکسا “صورت گیرد. خسارت اعلام شده پس از این مدت منتفی تلقی شده و توسط بیمه گر اتکایی مردود قلمداد می‌گردد.
موارد مواجه با خطر جانی
علیرغم ماده فوق و مفاد این قرارداد، در شرایط مواجه با خطر جانی بیمه شده و یا نماینده وی باید فوراً ترتیبات انتقال به نزدیکترین بیمارستان را انجام داده و در اولین فرصت مراتب را به اطلاع نزدیکترین مرکز عملیاتی ” آکسا “برساند.
بستری شدن قبل از اطلاع به ” آکسا “
در هر مورد بیماری یا صدمه جانی که به بستری شدن نیازمند باشد، بیمه شده و یا نماینده وی باید ظرف۴۸ساعت از زمان بیماری یا سانحه مراتب را به اطلاع ” آکسا “برساند . عدم تحقق این امر می‌تواند” آکسا “را در مطالبه هزینه هایی که در اثر این تاخیر بوجود آمده و در غیر این صورت به وقوع نمی‌پیوست آزاد گذارد .

ب ) انتقال پزشکی:

در صورت نیاز بیمه شده به انتقال و یا بازگشت پزشکی به کشور اقدامات زیر ضروری است :

 1. به منظور تسریع در عملکرد” آکسا ” بیمه شده یا نماینده وی ضروری است تا اطلاعات زیر را در اختیار” آکسا “قرار دهد .
  • نام، آدرس و تلفن بیمارستانی که بیمه شده به آنجا منتقل شده است.
  • نام، آدرس و تلفن پزشک معالج و در صورت لزوم پزشک خانوادگی.
 2. تیم پزشکی یا نمایندگان” آکسا “باید به بیمار دسترسی آزادانه داشته باشند تا بتوانند از اوضاع ارزیابی دقیق بدست آورند، در صورتی که این دسترسی وجود نداشته باشد و یا از آن ممانعت شود(مگر در موارد قابل قبول) بیمه شده مشمول خدمات نخواهد گردد.
 3. در هر حالت” آکسا “پس از جنب موافقت پزشک معالج، زمان و نحوه انتقال را تعیین خواهد نمود انتقال پزشکی و یا بازگرداندن بیمه شده به کشور بوسیله آمبولانس هوایی، محدود به حمل و نقل قاره‌ای خواهد بود .
 4. در صورتی که” آکسا “انتقال بیمه شده را انجام دهد نامبرده باید بلیط استفاده نشده برگشت خود را در اختیار ” آکسا “قرار دهد .

موارد عمومی:

محدودیت :
به محض وقوع خسارت، بیمه شده باید هر اقدام لازم را جهت جلوگیری از گسترش آثار و عواقب آن بکار بندد .

بازیافت خسارت :
بیمه شده ضروری است تا تمام مدارک و اسناد لازم که می‌تواند” آکسا “و یا شرکت بیمه طرف قرارداد در بازیافت خسارت از مقصر یاری رساند در اختیار قرار دهد .

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-5791″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

بیمه مسافرتی , بیمه آکسا

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا