شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

فصل اول: تعاریف و موضوع بیمه

ماده ۱ – بیمه گذار: واحد آموزشی

ماده ۲ – بیمه گر: شرکت بیمه

ماده ۳ – موضوع بیمه: بیمه حوادث تمام اوقات شبانه روز(در داخل و خارج محیط آموزشی).
تبصره: حوادث ناشی از مبادرت بیمه شده برانندگی اتومبیل بشرط داشتن گواهی نامه متناسب با نوع اتومبیل، جهت وی نیز مشمول بیمه می‌باشد.

فصل دوم: تعهدات بیمه گذار در بیمه حوادث تحصیلی

ماده ۴- بیمه گذار متعهد است حق بیمه مشمولان قرارداد را از قرار هر نفر۰۰۰۰ریال بلافاصله جهت اخذ پوشش بیمه در وجه بیمه گر بپردازد.
تبصره ۱: حق بیمه سالانه سرانه در صورت انتخاب طرح شناور۰۰۰۰۰ریال جهت کارکنان منظور گردید.
تبصره ۲: فرزندان شهداء آزادگان مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام در هر آموزشگاه در صورت انعقاد قرارداد بدون پرداخت حق بیمه بطور رایگان زیر پوشش این بیمه نامه خواهند بود، مشروط براینکه نامه آنان طی لیست به شرکت بیمه اعلام گردد.

ماده ۵- بیمه گذار متعهد است در صورت افزایش تعداد بیمه شدگان ضمن پرداخت حق بیمه مراتب را بلافاصله به بیمه گر اطلاع دهد تا با صدور برگ الحاقیه مورد تائید قرار گیرد.

ماده ۶- بیمه گذار می‌تواند در محیط آموزشی و در موارد عادی بیمه شدگان مصدوم را جهت معالجه مستقیماً به بیمه گر و در مواردی فوی(اورژانس) به نزدیکترین مرجع درمانی معرفی نموده و صورت ریز هزینه معالجات پرداختی را که به تائید مرجع درمانی مربوطه نیز رسیده باشد جهت تسویه در وجه ذینفع برای بیمه گر ارسال نمایند( بیمه شدگان در انتخاب مرجع درمانی آزاد می‌باشند، لیکن هزینه‌های انجام شده منحصراً براساس تعرفه مورد عمل پرداخت می‌شود).

ماده ۷- جهت پرداخت خسارت درخواست کتبی بیمه گذار و ارسال مدارک مشروحه زیر برای بیمه گر الزامی است.

 • الف: در مورد هزینه درمان، اصل صورت حساب مراجع درمانی شامل ریز هزینه و کیفیت درمان، رسید پرداخت هزینه و گزارش حادثه.
 • ب) در مورد غرامت فوت: گزارش مشروح حادثه با ذکر نام بیمه شده که از طرف مراجع ذیصلاح تنظیم شده باشد، رونوشت خلاصه فوت و گواهی پزشک قانونی مبنی بر علت فوت.
 • پ) در مورد نقص عضو: گواهی صادره از طرف پزشک و یا پزشکان که بیمه شده مصدوم را تحت درمان قرارداده‌اند مبنی بر کیفیت حادثه و درمان و اتمام معالجات، به انضمام گزارش حادثه.

تبصره ۱: در کلیه موارد فوق چنانچه حادثه ناشی از رانندگی اتومبیل توسط بیمه شده باشد ارائه گواهینامه رانندگی الزامی است.
تبصره ۲: در مورد استفاده از موتور سیکلت شرایط داشتن گواهینامه حذف گردیده است.

فصل سوم: تعهدات بیمه گر در بیمه حوادث تحصیلی

ماده ۸- بیمه گر در مقابل انجام تعهدات فوق از طرف بیمه گذار متعهد است هزینه معالجات و غرامات فوت یا نقص عضو هر یک از بیمه شدگان را پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته(طبق ماده۷) رسیدگی و به شرح زیر در وجه ذینفع پرداخت نماید.

 • الف: جبران هزینه پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه اعم از سرپایی یا بیمارستانی و همچنین معالجات مسمومیت ناشی از مواد غذایی و خوراکی فاسد حداکثر تا مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) برای دانش آموزان و کارکنان و افراد تحت تکفل آنان تعیین می‌گردد که در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق به مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان افزایش می‌یابد، همچنین جبران هزینه پزشکی کلیه اعمال جراحی مستلزم بستری شدن در بیمارستان(به استثناء عمل جراحی لوزه و اعمال جراحی مربوط به بیماریهای زنان و زایمان و هر نوع جراحی بمنظور زیبایی) حداکثر تا مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت دانش آموزان و حداکثر تا مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) جهت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان که در صورت انتخاب طرح شناور مبلغ فوق به(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد) برای کارکنان فرهنگی افزایش می‌یابد.
  تبصره: هزینه انتقال بیمار توسط آمبولانس در مواقع اورژانس حداکثر تا۲۰% هزینه معالجه مورد تعهد در این ماده و در قبال ارائه قبض رسید معتبر قابل پرداخت می‌باشد لیکن بهر حال حداکثر بعد بیمه گر در مورد هزینه انتقال بمیار توسط آمبولانس و معالجات بیمه شده از رقم مورد تعهد در خصوص جبران هزینه‌های پزشکی مربوط تجاوز نخواهد کرد.
 • ب: غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرار داد) در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق جهت کارکنان فرهنگی و افراد تحت تکفل مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد).
 • پ: غرامت نقص عضو دائم و کامل ناشی از حوادث مشمول بیمه مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قراداد) .
  در صورت انتخاب طرح شناور رقم فوق جهت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان مبلغ(مبلغ مورد تعهد سال قرارداد).

تبصره ۱: غرامت نقص عضو دائم و جزیی ناشی از حوادث مشمول بیمه نسبتی از غرامت نقص عضو کامل خواهد بود که میزان آن توسط پزشک معتمد بیمه گر طبق جدول مندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث شرکت بیمه تعیین خواهد شد.
تبصره ۲: چون با توجه به شرایط عمومی بیمه‌های حوادث اشخاص یکی از غرامات نقص عضو و فوت در اثر حادثه قابل پرداخت است، در مواردی که حادثه مشمول بیمه منجر به نقص عضو و سپس فوت بیمه شده شود، چنانچه مبلغ تعیین شده یا پرداخت شده قبلی کمتر از سرمایه فوت باشند مابه التفاوت غرامت تا سرمایه فوت قابل پرداخت خواهد بود. لیکن در صورتی که غرامت نقص عضو بیش از غرامت فوت گردد تعهد بیمه گر فقط در مورد نقص عضو انجام خواهد شد.

 • ماده ۹- در مواردی که در این قرارداد ذکری نشده است طبق شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص شرکت بیمه و قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

در صورتی که در زمینه بیمه حوادث نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

بیمه بازخرید ,بیمه مرکزی

بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا