شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی (بیمه حریق)

بیمه آتش سوزی براساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و پیشنهاد کتبی بیمه گزار که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد تنظیم گردیده است:

ماده ۱- خطرات موضوع بیمه : مسئولیت مدنی بیمه گزار ناشی از وقوع   آتش سوزی و انفجار در قبال اشخاص ثالث به لحاظ خسارات جانی و مالی بیمه میباشد.

ماده ۲- استثنائات: غرامات و خسارات زیر از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی است:

۱/۲- خسارات اموال متعلق به اشخاص ثالث موجود در محل مورد بیمه مگر آن که صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

۲/۲- غرامات جانی بیمه گزار و کلیه سهامداران، کارکنان، همسر، اجداد، پدر، مادر، اولاد،اولاد اولاد وی و هریک از سهامداران در محل مورد بیمه.

۳/۲- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.

۴/۲- خسارات وارد به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، جواهرات و سنگهای قیمتی و نسخ خطی و نقشه ها.

۵/۲- غرامات و خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیواکتیو.

۶/۲- غرامات و خسارات ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.

۷/۲- جرائم حقوقی و کیفری و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گزار.

۸/۲- غرامات و خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهائی که بیمه گزار با دیگران منعقد نموده است.

ماده ۳- اشخاص ثالث: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از موارد مندرج در ماده ۲/۲ .

ماده ۴- تعهدات بیمه گزار:

۱/۴- بیمه گزار موظف است به محض دریافت هرنوع اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید.

۲/۴- بیمه گزار موظف است در طول مدت قرارداد هرگونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر حاصل شود و همچنین اگر شغل و حرفه   بیمه گزار تغییر کند مراتب را فوراً و حداکثر ظرف مدت ده روز به اطلاع بیمه گر برساند.

۳/۴- بیمه گزار موظف است درصورت وقوع حادثه برای جلوگیری از توسعه خسارت کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد ولی بدون اجازه بیمه گر حق انجام تغییراتی در موارد خسارت دیده را که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید ندارد مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

۴/۴- بیمه گزار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با کارشناس بیمه گر به عمل آورد.

ماده ۵- تعهدات بیمه گر:

۱/۵- میزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظرکارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید.

۲/۵- منظور از جبران خسارات جانی مذکور در متن بیمه نامه، تأمین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرحهای حاصل از حوادث مشمول بیمه نامه و همچنین جبران زیانهای نقص عضو و یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای اشخاص ثالث بمیزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه است.

تبصره۱- میزان غرامت نقص عضو با توجه به جدول بیمه های اشخاص محاسبه می گردد.

تبصره ۲ : در صورتیکه زیاندیدگان از خدمات سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر بیمه های دولتی استفاده نمایند تعهد بیمه گر مازاد غرامت یا هزینه های پزشکی تا میزان تعهدات مندرج در جدول مشخصات خواهد بود .

۳/۵ – منظور از جبران خسارات مالی عبارتست از :

۱/۳/۵- تامین و جبران زیانهای مستقیمی که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیا تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع بیمه نامه وارد می شود .

۲/۳/۵- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت گیرد مشروط بر آنکه این هزینه ها از ۲۰% مبلغ خسارت قابل پرداخت تجاوز ننماید.

ماده ۶ – پرداخت خسارت : خسارت موضوع این قرارداد با اطلاع بیمه گزار مستقیماً از طرف بیمه گر به زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت بیمه گر در قبال بیمه گزار و اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

ماده ۷- مدت بیمه نامه در شرایط خصوصی قید می گردد در هر حال وجود پوشش بیمه ای و همچنین آثار مترتب برآن از ظهر روز بعد از پرداخت حق بیمه است مگر آنکه تاریخ دیگری در بیمه نامه قید شده باشد.

ماده ۸ – بیمه مضاعف : در صورتیکه مسئولیت موضوع این بیمه نامه بموجب بیمه نامه های دیگری مورد تأمین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .

ماده ۹ – تقبل تعهد : بیمه گزار حق ندارد بدون موافقت بیمه گر در مورد مسئولیت هایی که طبق این بیمه نامه مورد تأمین می باشد تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد .

ماده ۱۰ – فسخ قرارداد : هریک از طرفین می تواند با اعلام کتبی به طرف دیگر و امهال به مدت یکماه این قرارداد را فسخ نمایند .

تبصره : در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت و در صورت فسخ از طرف بیمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .

ماده ۱۱ – تغییرات قرارداد : هرگونه تغییری در قرارداد با توافق طرفین و به موجب برگهای الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود . هر گاه مفاد برگه های الحاقی با موافقت هایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گزار موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور هر یک تغییر یا تصحیح آنها را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور جز لاینفک این بیمه نامه تلقی خواهد شد.

ماده ۱۲ – مرور زمان مربوط به این قرارداد دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی شروع می شود.

ماده ۱۳ – داوری : طرفین قرارداد سعی خواهند کرد که کلیه اختلافات ناشی از این قرداد را به طرق داوری حل و فصل کنند.

ماده ۱۴ – موارد پیش بینی نشده :

در مواردیکه در این بیمه نامه ذکر نشده است برطبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری مملکت عمل خواهد شد.

ماده ۱۵ – نسخ قرارداد : این قرارداد شامل دو بخش و در دو نسخه صادر می گردد که هر دو نسخه آن از اعتبار یکسان برخوردار است.  .

در صورتی که در زمینه خرید بیمه و یا دریافت خسارت و دیه از شرکت بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-4774″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-green]

صندوق بیمه حوادث طبیعی

بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا