شرایط عمومی بیمه اتومبیل (حوادث راننده) بازنگری شد

 شرایط عمومی بیمه اتومبیل (حوادث راننده) در قالب طرح پژوهشی بازنگری و پیشنهاد های اصلاحی مرتبط ارائه شد.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این طرح پژوهشی، شرایط عمومی مستقلی برای بیمه نامه حوادث بیمه شخص ثالث پیشنهاد شده است.

پژوهشکده بیمه با کمک خبرگان و متخصصان صنعت بیمه و با روش دلفی و بررسی آیین نامه ها و قوانین مرتبط داخلی و همچنین شرایط عمومی بیمه نامه حوادث سایر کشورها پیشنهاد های لازم را در این زمینه ارائه کرده است.

پوشش سرنشینان اتومبیل در ایران بر اساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ جزو بیمه های اتومبیل بوده و فاقد شرایط عمومی مستقل است و این پژوهش شرایطی را فراهم ساخته تا همانند کشورهای دیگر که هر پوشش شرایط عمومی مستقل خود را دارد، در ایران نیز این شفافیت در تعهدات بیمه گر حوادث راننده ایجاد شود.

نتیجه طرح مذکور را می توان در ارائه متن شرایط عمومی پیشنهادی بیمه حوادث راننده در قالب چهار فصل کلیات، تعهدات بیمه گذار، وظایف و تعهدات بیمه گر و سایر مقررات خلاصه کرد.

لازم به ذکر است، بیمه نامه رایج اتومبیل در اغلب کشورهای دنیا، پوشش جامع اتومبیل شامل پوشش های مسئولیت در قبال اشخاص ثالث، بدنه، حوادث راننده و سرنشین است. همچنین خرید بیمه نامه جامع اتومبیل در این کشورها به هیچ وجه اجباری نیست و بیمه گذار می تواند اجزای اختیاری بیمه جامع اتومبیل را خریداری کند.

Leave a Reply