سازمان تامین اجتماعی با بحران نقدینگی مواجه است

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی باعث می‌شود که سازمان متحمل هزینه تامین نقدینگی شود.

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، علی حیدری افزود: پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از قبل از انقلاب آغاز و در تمامی ادوار مجلس‌ها و دولت های پس از انقلاب نیز با تداوم و تزاید همراه بوده، ولیکن رشد این بدهی‌ها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است.

وی با اشاره به پیامدهای انباشت بدهی های دولت به تأمین اجتماعی اظهار داشت: این مطالبات، سازمان تامین اجتماعی را از بخش قابل توجهی از حق بیمه ای که بایستی هر ماه و هر سال دریافت و بر اساس آن خدمات و تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام دهد، محروم ساخته و این سازمان بزرگ  را با بحران نقدینگی جدی مواجه ساخته و می سازد.

حیدری افزود: تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی صرف نظر از عدم منفعت ناشی از عدم وصول به موقع منابع و عدم سرمایه گذاری به هنگام و بهره مندی از انباشت و ارتقاء ارزش ذخائر، باعث می‌شود که سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: با عدم پرداخت حق بیمه های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم تادیه بدهی های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و یا اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود.

وی گفت: متاسفانه در بسیاری از کشورها به جهت آنکه حساسیت زیادی در مورد استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد و موانع قانونی، ساختاری و فنی زیادی بر سر راه دولت ها برای استقراض از بانک مرکزی گذاشته شده است، دولت ها به سمت استقراض از سازمان‌های بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی حرکت کرده اند و در ایران چون اغلب سازمان های بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی دولتی دچار کسری بوده و بدهکار هستند، غالب استقراض دولت در قالب تولید و انباشت بدهی در مورد سازمان تامین اجتماعی شکل می گیرد.

حیدری افزود: این بدین معنا است که دولت ها به جای استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از جیب کارگران و از سازمان تامین اجتماعی استقراض می کنند.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه مجلس، رسانه ها، افکار عمومی و حتی صاحبنظران و اقتصاد دانان موضوع استقراض دولت ها از بانک مرکزی را رصد می کنند و بر روی آن حساسیت دارند، ولی متاسفانه در خصوص استقراض دولت ها از سازمان تامین اجتماعی حساسیت نشان نمی دهند.

حیدری با بیان اینکه در بزرگداشت روز کارگر امسال و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی اشاره ای به موضوع عدم بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان نشده است، گفت: اگر دولت فعلی در ادامه فعالیت خود همانند دو سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی عمل کند؛ این یک نمره منفی بزرگ خواهد بود.

Leave a Reply