معرفی کتاب بیمه :‌راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک

کتاب مدیریت ریسک

معرف کتاب راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺑﺮو . ‌ﺳﺎزد رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺎن اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم‌ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن دارد . اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31000 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮب ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
رﯾﺴﮏ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدارد اﺳﺖ . ﮐﺘﺎب رﯾﺴﮏ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ۳۱۰۰۰ ISO ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ درک ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده و اﺛﺮﺑﺨﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد وﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ

زرینی
  • کدوم نشر این این کتاب رو چاپ کرده ؟ برای تهیه کجا باید اقدام کرد
    (۵)
بررسی کاربر
۵ (۲ رای ها)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا