معرفی کتاب بیمه :‌راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک

کتاب مدیریت ریسک

معرف کتاب راهنمای جامع طراحی و پیاده سازی چارچوب مدیریت ریسک

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه و ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن روﺑﺮو . ‌ﺳﺎزد رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺎن اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم‌ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن دارد . اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 31000 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮب ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
رﯾﺴﮏ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارد و در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮدارد اﺳﺖ . ﮐﺘﺎب رﯾﺴﮏ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ۳۱۰۰۰ ISO ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ درک ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده و اﺛﺮﺑﺨﺶ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد وﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺑﺨﺶ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


فیش بیمه ، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

سوابق بیمه

بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی بیمه سلامت

زرینی
  • کدوم نشر این این کتاب رو چاپ کرده ؟ برای تهیه کجا باید اقدام کرد
Sending
User Rating ۵ (۲ votes)

ارسال پاسخ

Sending