همه چیز در مورد پرداخت خسارت بیمه باربری

فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری بیمه البرز

 • ۱- پس از اعلام خسارت کتبی یا تلفنی بیمه گذار ، بیمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشکیل می شود.
 • ۲- در صورت نیاز کارشناس بازدید ازمحموله خسارت دیده بازدید، و علت و میزان خسارت را گزارش می نماید.
 • ۳- اسناد ومدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت با توجه به شرایط بیمه نامه و علت خسارت ازبیمه گذار دریافت می شود .
 • ۴- در صورت قابل پرداخت بودن خسارت میزان خسارت محاسبه و رقم خسارت طبق آئین نامه حدود اختیارات به تائید مسئولین می رسد .
 • ۵- در صورت تائید رقم خسارت ، حواله خسارت صادر و پس از دریافت برگ جانشینی یا رسید تسویه خسارت از بیمه گذار چک خسارت تحویل وی می گردد.
 • ۶- در صورت قابل پرداخت نبودن خسارت ، مراتب به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید و پرونده مختومه می گردد .
 • ۷- در صورت اعتراض بیمه گذار به مبلغ خسارت یا مختومه شدن پرونده ، پرونده خسارت مجددا” رسیدگی شده و نتیجه نهایی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید .

اسناد مورد نیاز جهت پرداخت خسارت در بیمه باربری بیمه البرز

الف – اسناد حمل وخرید

 • – پیش فاکتوریا پرو فرما proforma invoice
 • – بارنامه bill of lading
 • – فا کتور commercial invoice
 • – صورت بسته بندی packing list
 • – گواهی مبداء certificate of origin
 • – بارنامه حمل داخلی

ب – اسناد خسارت

– صورت مجلس گمرکی : زمانی که خسارات وارده به کالا در گمرکات مشهود باشد سندی به نام صورت مجلس گمرکی توسط مقامات گمرک تنظیم می گردد که مبین نوع و تعداد کالا از نظر کم وکیف خسارت بوده و به تایید و امضاء گمرک و شرکت حمل و نقل مربوطه می رسد این سند حائز اعتبار حقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت می باشد .

– راهنامه CMR

در صورت حمل زمینی این سند که مخصوص حمل کننده است صادر می شود ودرمواردیکه محموله حمل شده در طی مسیر دچار خسارت گردد کم وکیف خسارت در CMR مربوطه درج و توسط راننده تایید و ممهور به مهر شرکت حمل و نقل می شود این سند حائز اعتبارحقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت میباشد .

– قبوض انبار گمرکی : هنگامی که کالاها وارد انبار گمرک می شوند قبض انبار از سوی مسئولین صادر می گردد و درمواردیکه کالا دارای خسارت باشد مراتب در قبض انبار مربوطه درج می گردد.

– گواهی عدم تحویل

در صورتیکه یک یا چند بسته کامل ازکل محموله به مقصد نرسد شرکتهای حمل و نقل پس از بررسی موضوع و عدم دریافت اطلاعی از کالای مفقود شده و براساس صورت مجلس گمرکی تنظیم شده در گمرکات نسبت به صدور گواهی عدم تحویل اقدام می نمایند که سندی ضروری جهت بررسی خسارت واقدامات بازیافت خسارت می باشد .

– گزارش مقامات انتظامی و کروکی حادثه

این سند هنگام وقوع تصادف و یا بروز حوادث جاده ای توسط مقامات انتظامی محدوده مربوطه تهیه می گردد وحاوی اطلاعاتی در خصوص چگونگی تصادف و مقصرین حادثه می باشد .

– قبوض باسکول

بوض باسکول جهت بررسی کسریهای احتمالی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.

– گواهی بازرسی کالا

در صورتیکه خسارت درخارج از کشور اتفاق افتاده باشد بازدید کارشناسی توسط موسسات معتبری از قبیل Lloyds,SGS,IGS,IEI,…انجام می پذیرد و گواهی مربوطه مبنی بر علت ومیزان خسارت صادرمی گردد این گواهی جهت بررسی دقیق خسارت ضروری می باشد .

– گزارش بازرسی کمیت وکیفیت کالا quality and quantity inspection

گزارشی که به منظور تعیین کمیت وکیفیت وسایر مشخصه های کالا یا تجهیزات توسط موسسه های بازرسی مستقل تهیه می شود . سورویا نس نیز یکی از گزارشات بازرسی است که پس از انجام عملیاتی ازقبیل بازرسی ،بازبینی ، نمونه برداری ، اندازه گیری ، آزمایش و … صادر می گردد .

– دریافت سوروی

تعیین مقدار کالاها ی فله مانند غلات ،آهن الات و غیره( مواد فله خشک) روی کشتی با روش DRAFT SURVEY صورت می گیرد در این روش درافت کشتی قبل و بعد از تخلیه محموله در نظر گرفته می شود و پس از اعمال فاکتورهای دیگری از جمله VEF,DEADWEIGHT,… و براساس قانون ارشمیدس وزن کالا بدست می آید .

– ULLAGE SURVEY

تعیین مقدار کالاهای فله مایع روی کشتی با آلیج گیری صورت میگیرد. باتوجه به کالیبره بودن مخازن ، اندازه گیری میعانات تابع وزن مخصوص ، درجه دما و بررسی وضعیت قرارگرفتن کشتی در حالت عدم تعادل می باشد که برای رسیدن به وضعیت استاندارد از جداول مخصوصی دراین زمینه استفاده می شود تا وزن کالا به طوردقیق اندازه گیری شود .

ج – اسناد گمرکی و بانکی

 • – اعلامیه فروش ارز
 • – برگ ثبت سفارش
 • – پروانه سبز گمرکی
 • – اظهارنامه خروجی کالا (صادراتی)
 • – پروانه ورود موقت کانتینر

نحوه پرداخت خسارت در بیمه باربری

 • مرحله اول : دریافت اعلام خسارت بیمه گذار – اعلام خسارت بیمه گذار می تواند به صورت نامه کتبی و یا از طریق دستگاه فاکس صورت پذیرد .
 • مرحله دوم : دریافت بیمه نامه و ثبت اعلام خسارت – به محض اعلام خسارت بیمه نامه از واحد صدور مربوطه دریافت و در سیستم کامپیوتری ثبت می گردد .
 • مرحله سوم : بررسی اجمالی نوع خسارت و شرایط بیمه نامه – پس ثبت در سیستم بررسی نوع خسارت با شرایط بیمه نامه انجام گرفته و اگر خسارت تحت پوشش شرایط بیمه نامه نباشد پرونده در همین مرحله مختومه می گردد در غیر این صورت مراحل بعدی جهت رسیدگی پرونده ادامه می یابد
 • مرحله چهارم : بررسی امکان بازدید از کالا – در این حالت با توجه به نوع خسارت ، محل استقرار کالا و … ضمن هماهنگی با بیمه گذار و یا نماینده وی شرایط بازدید از کالا جهت تعیین نوع خسارت و برآورد میزان خسارت فراهم می گردد .
 • مرحله پنجم : بررسی مجدد نوع خسارت و علت خسارت با شرایط بیمه نامه – پس از تهیه گزارش بازدید اگر خسارت تحت پوشش شرایط بیمه نامه نباشد پرونده مختومه می گردد در غیر این صورت مراحل بعدی ادامه می یابد .
 • مرحله ششم : درخواست اسناد و مدارک مثبته با توجه به نوع خسارت – اسناد و مدارک با توجه به نوع خسارت از بیمه گذار درخواست می گردد .
 • مرحله هفتم : محاسبه خسارت – پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اگر خسارت قابل پرداخت باشد با توجه به اسناد و گزارشات بازدید و شرایط حاکم بر بیمه نامه و قوایین بیمه و … مبلغ خسارت محاسبه می گردد .
 • مرحله هشتم : اخذ موافقت های مربوطه – با توجه به مبلغ خسارت محاسبه شده و با توجه به آیین نامه حدود اختیارات قبل از پرداخت خسارت باید موافقت های مربوطه اخذ گردد .
 • مرحله نهم : صدور حواله خسارت – حواله خسارت به میزان مبلغ خسارت محاسبه و تائید شده صادر می گردد .
 • مرحله دهم : صدور چک – چک خسارت به میزان مبلغ حواله صادر می گردد .
 • مرحله یازدهم : دریافت رسید تسویه خسارت و وکالتنامه – در صورت مقصر در رابطه با ایجاد خسارت می تواند خسارت پرداختی را از مسئول ورود خسارت مطالبه نماید . برای همین منظور بیمه گذار می بایست فرم وکالتنامه و رسید تسویه خسارت را مهر و امضاء نماید و در صورت نداشتن مقصر حادثه فقط رسید تسویه خسارت با مهر و امضاء بیمه گذار کافی می باشد .
 • مرحله دوازدهم : بررسی اعتراض بیمه گذار در رابطه با پرونده خسارت – ممکن است مبلغ خسارت پرداخت شده و یا مختومه شدن پرونده مورد تائید بیمه گذار نباشد در هر صورت می بایست توضیحات لازم به بیمه گذار ارائه گردد . در برخی مواقع با توجه به شخصیت و پرتقوی بیمه گذار شاید لازم باشد خسارت در قالب ارفاقی مورد بررسی قرارگیرد .
 • مرحله سیزدهم : ارجاع پرونده جهت بازیافت خسارت – در این مرحله بیمه گر با مطالعه مدارک پرونده مشخص می نماید با توجه به شرایط بارنامه ، کنوانسیون های مربوطه و مقررات و قوانین موضوعه خسارت پرداختی را از مقصر مطالبه نماید .

مهلت اعلام خسارت در بیمه باربری

بیمه گذار موظف است در زمان مدت اعتبار بیمه نامه و حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از وقوع حادثه منجر به خسارت مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند در غیر این صورت ممکن است تمامی یا بخشی از حقوق خود را در رابطه با دریافت خسارت از دست بدهد

مدارک مورد نیاز پرداخت خسارت در بیمه باربری

اسناد مورد نیاز خسارت برای بیمه باربری وارداتی یا صادراتی با توجه به شیوه حمل، نوع خسارت، علت وقوع خسارت و حسب مورد دریافت می‌گردد

 • ۱. ( اصل بارنامه حمل – فاکتور – صورت بسته‌بندی – گواهی مبداء ) ممهور به مهر قابل توجه بانک
 • ۲. اصل صورتمجلس گمرکی . ممهور به مهر شرکت حمل و نقل
 • ۳. پروانه سبز گمرکی یا فتوکپی کامل و خوانا از پشت و رو . با مهر قابل توجه بانک
 • ۴. اعلامیه فروش ارز . ( فتوکپی ).
 • ۵. اعلامیه ورود کالا . (در صورت حمل با کشتی )
 • ۶. اصل بارنامه‌های حمل داخلی نسخه مخصوص گیرنده کالا . (در صورت خسارت حادثه وسیله حمل داخل کشور )
 • ۷. قبوض باسکول مبداء و مقصد . (در صورت خسارت ریزش و کسری )
 • ۸. رونوشت سی ام آر که خسارت طی آن به تائید راننده رسیده باشد. ممهور به مهر شرکت حمل و نقل(در صورت حمل کالا با کامیون)
 • ۹. اصل گواهی عدم تحویل صادره از طرف موسسه حمل و نقل به لاتین . (در صورت خسارت کسر تخلیه )
 • ۱۰. اصل گزارش مقامات انتظامی همراه با کروکی حادثه . (در صورت خسارت حادثه وسیله حمل در داخل و خارج از کشور و غرق موتورلنج)
 • ۱۱. گزارش بازدید لویدز یا شرکت های بازدید کننده معتبر بین المللی ( در صورت خسارت در خارج از کشور )
 • ۱۲. برگ ثبت سفارش یا گواهی بانک مبنی بر نوع ارز مورد استفاده .
 • ۱۳. وضعیت کشتی حامل کالا از لحاظ سال ساخت و لاینر بودن . ( حمل کالا با کشتی )
 • ۱۴. مانیفست کالا (در صورت غرق شناور )
 • ۱۵. پروانه عبور موقت کانتینر (حمل کالا با کانتینر)
 • ۱۶. فاکتور کرایه حمل (در صورت ترم خرید EXW-FCA-FAS-FOB)
 • ۱۷. گواهی ایمنی شناور (در صورت غرق شناور )
 • ۱۸. تصویر پروانه ثبت و بهره برداری شناورها (در صورت غرق شناور )
 • ۱۹. اعلامیه نظریه آزمایشگاه (در صورت آلودگی کالا )
 • ۲۰. تصویر گواهی نامه و آدرس دقیق مقصر حادثه . ( در صورت داشتن مقصر حادثه وسیله حمل )
 • ۲۱. گزارش ناخدای موتورلنج غرق شده مبنی بر چگونگی وقوع حادثه که به تایید مقامات ذیصلاح و مالک لنج رسیده باشد .
 • ۲۲. تصویر گواهی دریانوردی ناخدا (در صورت غرق موتورلنج )
 • ۲۳. فتوکپی قبوض انبار گمرکی
 • ۲۴. گزارش اولیه پیام مرکز تجسس و نجات ( درصورت غرق شناور)
 • ۲۵. گزارش اداره کل هواشناسی در تاریخ وقوع حادثه و در محدوده مرتبط (در صورت غرق شناور )
 • ۲۶. اعلام مشخصات دقیق جغرافیایی محل وقوع حادثه (در صورت غرق شناور ) .
 • ۲۷. گزارش آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در رابطه با نجات کالای مورد بیمه (در صورت غرق شناور ) .

اسناد مورد نیاز داخلی

اسناد اصلی :

 • ۱- اصل بارنامه حمل داخلی ( نسخه مخصوص گیرنده کالا )
 • ۲- اصل فاکتور خرید کالا
 • ۳- اصل گزارش مقامات انتظامی به همراه کروکی حادثه

اسناد فرعی : ( با توجه به نوع کالا و علت وقوع حادثه دریافت می‌گردد )

 • ۱- اصل قبض باسکول مبداء و مقصد
 • ۲- اصل گزارش سازمان آتش نشانی (در صورت آتش سوزی محموله )
 • ۳- اصل بارنامه حمل کالای ترافیکی
 • ۴- تصویر گواهینامه و آدرس دقیق مقصر حادثه
 • ۵- اصل فاکتور ریز هزینه تعمیرات

منبع : سایت شرکت بیمه البرز

 

 • من بهره برداری شناور باطل شده باید چیکار کنم
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

2 دیدگاه ها

 1. اکبری اکتبر 1, 2019

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا