قبل از خرید بیمه زندگی چه نکاتی را باید دانست

خرید بیمه نامه زندگی شرکت های بیمه باتوجه به چند عامل جدول مرگ و میر، هزینه های اداری بیمه گر، کارمزد پرداختی به نمایندگان یا کارگزاران نرخ حق بیمه ها را محاسبه و در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند. این بیمه گذار است که باید باتوجه به ملاک های خود نوع بیمه نامه را مشخص و تعهد به پرداخت سالانه حق بیمه ها کند. باتوجه به اینکه حق بیمه در بیمه های زندگی براساس جدول مرگ و میر محاسبه می شود بیمه گر باید دقت لازم را در انتخاب ریسک های مورد پذیرش خود قرار دهد.

۱- بیمه نامه های زندگی و سرمایه گذاری که از طرف شرکتهای بیمه صادر میشود اعتباردارند؟ طبق ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران از سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد و امور دارایی: »بیمه مرکزی بمنظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین بمنظور اِعمال نظارت دولت بر این فعالیت تاسیس گردیده است« و باتوجه به اینکه کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی جهت فعالیت خود از بیمه مرکزی مجوز گرفته اند لذا هیچ تفاوتی بین اعتبار این شرکتها وجود ندارد بلکه تنها تفاوت بین مزایای بیمه نامه و خدمات آنهاست ، جهت اطمینان از این اعتبار میتوانید نام شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی را که مجوز بیمه مرکزی دارند را از سایت بیمه مرکزی در بخش شرکتهای بیمه و فرایند تاسیس ملاحظه فرموده و در صورت نیاز می توانید اعتبار بیمه نامه خود را از سایت بیمه مرکزی استعالم نمایید.

۲- تفاوت بیمه زندگی و سرمایه گذاری با حساب بانکی چیست؟ بانک و بیمه دو سازمان مستقل با دو وظیفه متفاوت برای ایجاد آرامش و آسایش طراحی شده اند ، وظیفه بانک ایجاد امنیت برای سرمایه های ما بوده و به آن تسهیالتی را نیز ارائه می کند ولی بیمه خسارتهای ما را پس از وقوع حادثه جبران می کند و ستونهای از دست رفته زندگی ما را بازسازی میکند؟ بنابراین بانک و بیمه جایگزین همدیگر نیستند بلکه مکمل هم هستند ، شخص موفق شخصی است که مهره های خود را در صفحه شطرنج زندگی درست بچیند، یک منزل خوب، یک اتومبیل خوب ، یک شغل خوب، یک حساب بانکی خوب و یک بیمه زندگی و سرمایه گذاری خوب! داشته باشد.

۳- در بیمه زندگی و سرمایه گذاری بهتراست چه کسی تحت پوشش قرارگیرد؟ طبق محاسبات بیمه زندگی وسرمایه گذاری هرچه سن بیمه شده کمتر باشد ، سود سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد از این لحاظ بهترین شخص برای پوشش بیمه زندگیوسرمایه گذاری کم سن ترین عضو خانواده به لحاظ کمترین ریسک فوت خواهد بود ولی از لحاظ ضرورت، بیمه زندگی شخصی که نان آور خانواده محسوب میشود و خدای ناکرده نبودش می تواند بیشترین تبعات اقتصادی را برای خانواده ایجاد کند ، الویت اول پوشش بیمه ای پدر خانواده و الویتهای بعدی همسر و فرزندان خواهند بود.

۴- چگونه میتوان با یک بیمه نامه دو نفر را پوشش داد و مزایای آن چیست؟ بهتر است بدانید دو شرکت بیمه کارآفرین و بیمه ما بعنوان تنها شرکت ارائه کننده »بیمه نامه مشترک« دو شخص را با یک بیمه نامه تحت پوشش قرارمی دهند ، بطوریکه نفر دوم همانند نفر اول تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته و برای بیمه شده دوم زیر ۱۸ سال حق بیمه رایگان و برای باالی ۱۸ سال حدود ۸ درصد حق بیمه اضافی دریافت میشود. این بیمه نامه مناسب برای همسران ویا والدین و فرزندان خواهد بود چرا که در این بیمه نامه پوشش از کارافتادگی بیمه شده اول شامل دو بیمه شده می باشد.

۵- چه مقدار پوشش زندگی برای بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری بهتر است؟ مقدار پوشش بیمه زندگی در بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری معموال ۱۵ تا ۲۵ برابر حق بیمه پرداختی ساالنه می باشد ولی با توجه به اینکه این مکانیزم برای روز مبادا طراحی شده و سود سرمایه گذاری امری جانبی می باشد ، لذا بهتر است حداکثر پوشش زندگی یعنی ۲۵ برابر حق بیمه ساالنه یا ۳۰۰ برابر حق بیمه ماهانه تعیین شود چرا که در صورت کاسته شدن میلیونها تومان از سرمایه زندگی فقط چند هزار تومان بر سود سرمایه گذاری افزوده خواهد شد. توصیه میگردد در بیمه نامه زندگی سرمایه زندگی حداکثری و در سایر روشهای سرمایه گذاری، سود حداکثری را لحاظ فرمایید.

۶- مدت بیمه نامه زندگی چقدر باشد بهتر است و چرا؟ با توجه به اینکه حداقل مدت بیمه زندگی و سرمایه گذاری ۵ ساله و حداکثر آن تا ۷۰ سالگی بیمه شده می باشد ، توصیه میشود تا ۷۰ سالگی بیمه شده و در بیمه های مشترک تا ۷۰ سالگی بیمه شده کوچکتر بیمه نامه تهیه شود چرا که بیمه نامه فقط برای افرادی که از سالمت جسمی برخوردار باشند صادر میگردد ، درصورتی که در پایان مدت بیمه نامه بیمه شده تمایل برای تمدید بیمه نامه داشته باشد در صورتی امکان تمدید آن خواهد بود که سالمت بیمه شده برای شرکت بیمه محرز گردد ، جهت اینکه امتیاز ادامه یا توقف بیمه نامه در دست بیمه شده باشد لذا توصیه میگردد مدت بیمه نامه تا ۷۰ سالگی اختیار شود ، از طرف دیگر بیمه شده این امکان را هرزمان خواهد داشت که ۹۰ درصد اندوخته را بصورت وام یا بالعوض دریافت نموده و یا بیمه نامه خود را بدون اعمال جریمه در برخی از شرکتها بازخرید قبل از موعد نماید .

۷- بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری چگونه معتبر خواهد شد؟ درصورتیکه بیمه شده سالم بوده و اطالعات صحیحی به شرکت بیمه داده باشد ، بیمه نامه بر اساس این اطالعات صادر گردیده و با پرداخت حق بیمه، بیمه نامه معتبر میگردد ، با توجه به اینکه صدور و تسویه بیمه نامه دو رکن اصلی اعتبار بیمه نامه است لذا توصیه میشود بیمه نامه صادر شده را از سایت بیمه مرکزی به آدرس سایت بیمه مرکزی  استعالم نمایید و حق بیمه مربوطه را بصورت چک یا نقد به حساب دفتر مرکزی بیمه واریز نمایید و اگر به نماینده پرداخت می نمایید از واریز آن به حساب شرکت بیمه مطمئن شوید.

ارسال پاسخ