<< دریافت مشاوره تلفنی از متخصص مشاوره تلفنی 24 ساعته
X

روش حسابرسی و محاسبه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی در انواع قرارداد

قرارداد های مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

 • بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
 • بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی
 • بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

در صورتیکه برای حسابرسی، دریافت مفاصاحساب بیمه، اعتراض به بیمه و دیگر موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی و قانون کار نیاز به مشاوره با متخصص را دارید می توانید بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید تا به صورت تخصصی در حوزه بیمه تامین اجتماعی و اداره کار مشاوره دریافت کنید.

بخش اول : مفاصا حساب بیمه برای قرارداد مشمول ضوابط طرح های عمرانی

الف : شرایط لازم برای محسوب شدن قرارداد به عنوان قرارداد عمرانی

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را تواما دارا باشند .

 1. قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قرارداد های پیمانکاری ) یا بابت تیپ سازمان مذکور (قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .
 2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات ملی ،منطقه ای ،استانی ) تامین شده باشد.

ب: ماخذ حق بیمه پیمان های طرح های عمرانی 

ماخذ حق بیمه کلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۴/۱۶ به بعد به شرح ذیل می باشد :

 1. مفاصا حساب بیمه قرارداد مشاوره ای : حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۱/۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( ۳/۶ درصد سهم مهندس مشاور و ۱۲ درصد سهم کارفرما )
 2. مفاصا حساب بیمه قرارداد پیمانکاری ( قرارداد اجرایی ) : حق بیمه قراردادهای اجرایی مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۱/۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما ).
 3. حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره ای که قبل از تاریخ مذکور قراردادهایی که قبل از ۶۳/۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمع یافته است طبق حسابرسی از دفاتر قانونی ودر مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ ۳/۲ درصد محاسبه می شود.
 4. حق بیمه بیکاری از تاریخ ۶۹/۵/۶به شرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه می شود.
 5. طبق مصوبه مورخ ۶۶/۵/۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قراردادهای شمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار می نمایند ، چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی برمبنای ناخالص کل کارکرد قرارداد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرارداد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد .

ج: مجوز های خاص در قرارداد های پیمانکاری

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهر سازی ، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران در صورتی که براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شده باشد طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی امین اجتماعی محاسبه می شود .

بخش دوم :مفاصا حساب بیمه قرارداد غیر عمرانی

کلیه بیمه قرارداد های فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود .

ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

۱- مفاصا حساب بیمه برای قرارداد غیر عمرانی منعقده قبل از ۷۰/۱/۲۴

حق بیمه قراردادهای مذکور براساس ضرایب دستمزدی که با توجه به نوع عملیات قرارداد و نحوه تهیه صالح (توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار ) تعیین شده است با استفاده از فرمول زیر وبه کاربردن ریب مربوطه حسب نوع عملیات قرارداد محاسبه می شود.

(%۲۷ × ضریب دستمزد عملیات قرارداد ضربدر کل نا خالص کارکرد =حق بیمه قرارداد).

برای محاسبه حق بیمه قراردادهایی که قسمتی از مصالح توسط کارفرما و قسمتی توسط پیمانکار تهیه شده است با افزدودن قیمت مصالح واگذاری به پیمانکار به مبلغ ناخالص کل کارکرد از ضریب دستمزد مربوط به ستون مصالح بعهده پیمانکار حسب نوع عملیات قرارداد استفاده می شود.

۲- مفاصا حساب بیمه برای قرارداد غیر عمرانی منعقده از ۷۰/۱/۲۴ به بعد:

به موجب مصوبات مورخ ۷۰/۱/۲۴ و ۷۳/۹/۷ شواریعالی تامین اجتماعی ماخذ واحدی همانند طرح های عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است ، که این امر تسهیلات زیادی را در جهت آگاه کردن پیمانکار و کارفرما از میزان حق بیمه قرارداد و همچنین تعیین و وصول حق بیمه و  صدور مفاصا حساب بیمه پیمانکاران فراهم آورده است . به استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد منعقد شده و می شوند

با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می شود:

 1.  حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا به صورت مکانیکی انجام گیرد به ماخذ ۷ درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد.
 2. حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیر مکانیکی انجام می گیرد و یا جهیزات و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرارداده می شود به ماخذ ۱۵ درصد نا خالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد.
 3. در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می باشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۲ محاسبه می شود.
 4. قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی باشد ، همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قرارداد های سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است ، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز ، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود.
 5.  در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی ( با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد )مکانیکی به ماخذ ۷ در صد و حق بیمه بخش (درصد ) دستی به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود.
 6.  در مواردی که وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن کلا به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد.
 7.  در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب بیمه پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصا حساب بیمه داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می شود.
 8. – آن دسته از نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیراز تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند ، چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قراردادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل و روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند.

چنانچه فاقد بدهی به سازمان تامین اجتماعی باشند مفاصا حساب بیمه قرارداد آنها صادر خواهد شد . بدیهی است واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران می باشد .

بخس سوم: حالت خاص قرارداد های غیر عمرانی

الف- محاسبه حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی می باشند

به موجب مصوبه مورخ ۷۳/۹/۷ شورای عالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمان ها در کارگاه آنها انجام می گردد و یا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرارداد منعقده به نوعی تولیدات کارگا ه های آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :

۱- محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی پیمان کار

در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان تامین اجتماعی باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب بیمه قرارداد صادر می شود . شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داهند .

 1.  چنانچه سازمان قادر نباشد سریعا از دفاتر قانونی پیمانکار بازرسی نماید و پیمانکار جهت دریافت مفاصا حساب بیمه تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان تامین اجتماعی ارائه نماید صدور مفاصا حساب بیمه قرارداد بلامانع خواهد بود .
 2.  در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ محاسبه می شود .
  در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه وصول . سپس مفاصا حساب بیمه قرارداد صادر می شود .

۲- محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی پیمانکار

 1. در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ( کارگاه های دایر که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند ) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه کارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب بیمه قرارداد آنها صادر می شود .
 2.  در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قرارداد وی طبق مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب بیمه صادر می شود .

توجه : کارگاه های که منحصرا برای انجام کار موضوع پیمان دایر می شود در زمره کارگاه تولیدی خدماتی و فنی محسوب نمی شود .

ب- محاسبه حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

 1. قرارداد های خرید فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود .
 2.  در مواردی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی و حقوقی ) باشد و قرارداد ساخت یا فروش( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب به تفکیک توسط واگذارنده کار مشخص شود در این صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف)) عمل شده و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلا طبق مصوبه مذکور محاسبه و وصول خواهد شد .

ج – محاسبه حق بیمه قرارداد های گاز رسانی

در قراردادهای گازرسانی که فیما بین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می شود لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گاز رسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل می شود جزء مصالح انحصاری می باشد ، لذا حق بیمه قرارداد های مذکور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه می گردد.

 1. حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گاز رسانی به طور کلی طبق ماده دوم مصوبه ۷۰/۱/۲۴ به ماخذ ۷درصد محاسبه وبه اضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول می شود .
 2. قراردادهای نصب انشعابات (علمک ) به طور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگا ه های جوشکاری و بعضا کمپرسور و دستگاه های حفاری ۷۰ درصد عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۳۰ درصد عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ پانزده درصد محاسبه و به اضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول می شود.
 3.  قرارداد های نصب رگلاتور ، چنانچه جداگانه و مستقل از نصب انشعابات (علمک) منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع کار کلا خدماتی و غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه ماده اول مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ به ماخذ پانزده درصد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه می شود . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعابات تواما در یک قرارداد باشد ، طبق بند (( ۲)) فوق عمل می شود .

د- محاسبه حق بیمه قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در این گونه قراردادها نیز معدل ۷۰ درصد از ناخالص کارکرد بعنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن بماخذ هفت درصد و معادل ۳۰ درصد از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن بماخذ پانزده درصد محاسبه و باضافه بیمه بیکاری متعلقه وصول می شود .

ه- محاسبه حق بیمه قرارداد های طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای

قرارداد های که موضوع آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه ) ، طراحی و تولید نرم افزار و سیستم های مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتی که پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند ((الف)) این بخش عمل می شود.

و- محاسبه حق بیمه قرارداد حسابرسی ، تحقیاتی و پژوهشی

احتساب حق بیمه قرارداد های تحقیقاتی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود :

* محاسبه حق بیمه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی

 1. در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود چنانچه دانشگاه یا مرکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصولا کارکنان آن مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصا حساب بیمه مربوطه صادر می شود .
 2. در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه ها یا سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان نیز قرار دهند ،دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده قرار می گیرد. به این ترتیب چنانچه طبق بازرسی از دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند و یا آن را پرداخت نمایند صدور مفاصا حساب بیمه قراردادهای آنها بلا مانع بود .
 3. در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه ندهند حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ به ماخذ هفت درصد محاسبه و به اضافه بیمه بیکاری متلعقه وصول می شود.
 4.  در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یک نفر یا چند نفر به صورت دسته جمعی)منعقد کار موضوع قرارداد توسط خود شخص یا اشخاص حقیقی به عنوان مجری در حین کار انجام شود ، چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی شود مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود .

در صورتیکه برای حسابرسی، دریافت مفاصاحساب بیمه، اعتراض به بیمه و دیگر موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی و قانون کار نیاز به مشاوره با متخصص را دارید می توانید بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید تا به صورت تخصصی در حوزه بیمه تامین اجتماعی و اداره کار مشاوره دریافت کنید.

* محاسبه حق بیمه قرارداد حسابرسی

چنانچه موسسات حسابرسی لیست بیمه و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند حق بیمه قراردادهای که به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نمایند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها محاسبه و پس از وصول ، مفاصا حساب بیمه قراردادهای آنان صادر می گردد.

ح- کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیت های کار کد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی

 1.  در مواردی که کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) حق بیمه و بیمه بیکاری هر قرارداد غیر مشمول طرح های عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به ماخذ مندرج در تصویب نامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی که قبلا به آن اشاره شد ( ۱۵ درصد یا ۷درصد ) از هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسین مشاور کسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به کسر و نگهداری ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و کارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی و تسویه حساب با پیمانکار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید .
  بدیهی است واگذارندگان کار که به ترتیب این بند عمل می نماید کماکان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص کارکرد پیمانکار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند .
 2. در مورد پیمان هایی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود ، پیمانکار در طول اجرای قرارداد فقط می بایست لیست کارکنان شاغل در قرارداد را که طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب ۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
 3. در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود در صورت که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب بیمه پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب بیمه پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود .
 4. چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد ) حق بیمه موضوع تصویب نامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیت ها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد ، ۷ درصد پرداخت شده باشد ، همچنین در مواردی که ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیست های ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصویب نامه مذکور باشد در این صورت در پایان کار و به هنگام صدور مفاصا حساب بیمه قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب بیمه قرارداد صادر می شود .
 5. چنانچه پیمانکار بابت ماه یا ماه های خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع و یا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال نماید، از دریافت آن خودداری و چنانچه قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده و علاوه برحق بیمه قرارداد از پیمانکار وصول خواهد شد.

در صورتی که در زمینه دریافت یا محاسبه مفاصا حساب بیمه نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

حیدریان

اسم: بیدبرگ

توضیحات: با انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور خود، تیمی از مشاوران متخصص را در کنار خود داشته باشید

[ بیشتر ]

خلاصه

واقعا مقاله کاربردی بود تشکر

 • واقعا مقاله کاربردی بود تشکر
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۵ (۲ رای ها)
  << درخواست مشاور متخصص
تماس با بیدبرگ 
درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ