جذب نماینده فروش بیمه عمر در بیمه ایران

بیمه ایران برای متقاضیان نمایندگی این شرکت که از طریق سایت الکترونیکی ثبت نام کرده اند اطلاعیه صادر کرد.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از روابط عمومی بیمه ایران، دراین اطلاعیه آمده است:باتوجه به محدودیت ایجاد شده درجذب نمایندگی حقیقی(عمومی) و اعلام بیمه مرکزی براجرای آیین نامه ۵۴ شورای عالی بیمه، آزمون ورودی بیمه ایران به منظور جذب نماینده فروش بیمه عمر(موضوع آیین نامه ۵۴ ) برگزار می شود.

درادامه آورده است:بدیهی است به پذیرفته شدگان آزمون درصورت موفقیت درمراحل بعدی،مجوز نمایندگی بیمه عمر اعطاء خواهد شد.
درخاتمه عنوان کرده است:نمایندگان بیمه عمر،درصورت اخذ مجوزجذب نمایندگی جنرال(عمومی) از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بیمه ایران دراولویت پذیرش نمایندگی عمومی قرار خواهند گرفت.
احمد
  • کجا باید ثبت نام کنم برای بیمه عمر بیمه ایران
۵.۰

Leave a Reply