تعرفه خدمات بیمارستانی در بیمه تامین اجتماعی - بیدبرگ
تلفن پشتیبانی
021-91023784

تعرفه خدمات بیمارستانی در بیمه تامین اجتماعی

در جدول زیر تعرفه خدمات بیمارستانی در بیمه تامین اجتماعی در سال ۹۵ را مشاهده می نمایید :

برای پیدا کردن تعرفه مورد نظر خود می توانید از جستجو در مرورگر استفاده نمایید  ( ctrl+f یا دکمه f3 را کلیک نمایید ) :

 نام تعرفه – قیمت دولتی

 • سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با تزریق) ۴۲۴۱۱۶
 • سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با و بدون تزریق) ۶۵۶۰۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با و بدون تزریق) ۶۵۶۰۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق ۴۴۸۱۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق ۴۴۸۱۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق ۶۵۶۰۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی با تزریق ۶۵۶۰۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش ۸۸۵۱۹۲
 • سی تی اسکن اوربیت سلا-پوستریور فوسا داخلی خارجی یا میانی باو بدون تزریق گوش ۸۸۵۱۹۲
 • سی تی اسکن اوربیت (دوجهت – بدون تزریق) ۵۲۹۴۵۲
 • سی تی اسکن اوربیت (دوجهت – بدون تزریق) ۵۲۹۴۵۲
 • سی تی اسکن اوربیت (دو جهت- با تزریق) ۵۴۰۵۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت (دو جهت- با تزریق) ۵۴۰۵۴۰
 • سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق ۸۳۸۰۶۸
 • سی تی اسکن اوربیت دو جهت با و بدون تزریق ۸۳۸۰۶۸
 • سی تی اسکن گوش داخلی- یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس) ۳۳۷۲۶۰
 • سی تی اسکن گوش داخلی- یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس) ۳۳۷۲۶۰
 • سی تی اسکن گوش- یک جهت با تزریق ۳۱۰۴۶۴
 • سی تی اسکن گوش- یک جهت با تزریق ۳۱۰۴۶۴
 • سی تی اسکن گوش- یک جهت با و بدون تزریق ۴۷۴۹۳۶
 • سی تی اسکن گوش- یک جهت با و بدون تزریق ۴۷۴۹۳۶
 • سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس) ۵۶۱۷۹۲
 • سی تی اسکن گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس) ۵۶۱۷۹۲
 • سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا (در دو جهت) ۵۶۱۷۹۲
 • سی تی اسکن گوش داخلی پوستریورفوسا (در دو جهت) ۵۶۱۷۹۲
 • سی تی اسکن گوش- دو جهت با تزریق ۵۱۵۵۹۲
 • سی تی اسکن گوش- دو جهت با تزریق ۵۱۵۵۹۲
 • سی تی اسکن گوش- دو جهت با و بدون تزریق ۷۸۸۱۷۲
 • سی تی اسکن گوش- دو جهت با و بدون تزریق ۷۸۸۱۷۲
 • سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۴۸۹۷۲۰
 • سیسترنوگرافی مغز-در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۴۸۹۷۲۰
 • سیسترنوگرافی مغز- در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۶۰۰۶۰۰
 • سیسترنوگرافی مغز- در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۶۰۰۶۰۰
 • گازمه‌ آتو سیسترنوگرافی – دو طرفه برای گوش داخلی ۵۴۰۵۴۰
 • گازمه‌ آتو سیسترنوگرافی – دو طرفه برای گوش داخلی ۵۴۰۵۴۰
 • سی تی اسکن فک پایین یا بالا برای ایمپلانت دندان، اگزیال با بازسازی ساجیتال و کرونال ۶۲۱۸۵۲
 • سی تی اسکن فک پایین یا بالا برای ایمپلانت دندان، اگزیال با بازسازی ساجیتال و کرونال ۶۲۱۸۵۲
 • سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساجیتال ۷۹۹۲۶۰
 • سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساجیتال ۷۹۹۲۶۰
 • سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم ۶۶۷۱۲۸
 • سی تی اسکن سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلمهای زوم ۶۶۷۱۲۸
 • سی تی اسکن گردن- بدون تزریق ۴۶۱۰۷۶
 • سی تی اسکن گردن- بدون تزریق ۴۶۱۰۷۶
 • سی تی اسکن گردن- با تزریق ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن گردن- با تزریق ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن گردن- با و بدون تزریق ۷۷۳۳۸۸
 • سی تی اسکن گردن- با و بدون تزریق ۷۷۳۳۸۸
 • سی تی اسکن دینامیک گردن ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن دینامیک گردن ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن حنجره- یک جهت ۲ میلی متری و بدون تزریق ۳۳۷۲۶۰
 • سی تی اسکن حنجره- یک جهت ۲ میلی متری و بدون تزریق ۳۳۷۲۶۰
 • سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با تزریق ۴۰۰۰۹۲
 • سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با تزریق ۴۰۰۰۹۲
 • سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با و بدون تزریق ۵۹۴۱۳۲
 • سی تی اسکن حنجره – یک جهت ۲ میلی متری و با و بدون تزریق ۵۹۴۱۳۲
 • سی تی اسکن حنجره – دو جهت ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن حنجره – دو جهت ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن ریه و مدیاستن- بدون تزریق ۴۵۰۹۱۲
 • سی تی اسکن ریه و مدیاستن- بدون تزریق ۴۵۰۹۱۲
 • سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با تزریق ۵۲۲۰۶۰
 • سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با تزریق ۵۲۲۰۶۰
 • سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با و بدون تزریق ۷۷۶۱۶۰
 • سی تی اسکن ریه و مدیاستن- با و بدون تزریق ۷۷۶۱۶۰
 • سی تی اسکن مدیاستن یا ریه- با تزریق دینامیک ۵۲۹۴۵۲
 • سی تی اسکن مدیاستن یا ریه- با تزریق دینامیک ۵۲۹۴۵۲
 • سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- بدون تزریق ۵۱۵۵۹۲
 • سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- بدون تزریق ۵۱۵۵۹۲
 • سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT ) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با تزریق ۵۸۶۷۴۰
 • سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT ) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با تزریق ۵۸۶۷۴۰
 • سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با و بدون تزریق ۸۸۲۴۲۰
 • سی تی اسکن باقـدرت تفکیـک بالا (HRCT) یا سی تی اسکن با قدرت تفکیـک فوق العاده (UHRCT)- با و بدون تزریق ۸۸۲۴۲۰
 • سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت ۱۰۹۱۲۴۴
 • سی تی اسکن سه بعدی هر قسمت از بدن و صورت ۱۰۹۱۲۴۴
 • سی تی اسکن شکم- بدون تزریق ۵۴۰۵۴۰
 • سی تی اسکن شکم- بدون تزریق ۵۴۰۵۴۰
 • سی تی اسکن شکم- با تزریق ۵۸۸۵۸۸
 • سی تی اسکن شکم- با تزریق ۵۸۸۵۸۸
 • سی تی اسکن شکم-با و بدون تزریق ۹۲۳۰۷۶
 • سی تی اسکن شکم-با و بدون تزریق ۹۲۳۰۷۶
 • سی تی اسکن شکم و لگن- بدون تزریق ۷۸۸۱۷۲
 • رادیوگرافی جمجمه رخ و نیمرخ ۲۱۴۳۶۸
 • رادیوگرافی جمجمه نمای تاون، هیرتز یا هر نمای دیگر(هراکسپوز) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی سل تورسیک (زین ترکی) لوکالیزه نیمرخ ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی کانال اپتیک هر طرف ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی مجرای گوش داخلی (هر فیلم) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی ماستوئید یک طرفه نمای شولر یا استنورس یا ترانس اوربیتال (هر اکسپوز) ۱۳۳۰۵۶
 • رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو ) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی استخوانهای صورت (نمای روبرو و نیمرخ ) ۲۱۴۳۶۸
 • رادیوگرافی استخوانهای مخصوص بینی (نمای نیمرخ راست و چپ روی یک فیلم) ۱۳۸۶۰۰
 • رادیوگرافی سینوس‌های قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی سینوس‌های قدامی صورت (نمای واترز و نیمرخ) ۲۲۴۵۳۲
 • رادیوگرافی استخوان فک (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هر طرف) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی دندان هر فیلم (پری اپیکال یا بایت وینگ) ۷۹۴۶۴
 • رادیوگرافی سری کامل دندان (۱۰ فیلم) ۵۳۸۶۹۲
 • رادیوگرافی سری کامل دندان (در صورتی که ۱۴ فیلم تقاضا شده باشد) ۷۰۵۹۳۶
 • رادیوگرافی فیلم اکلوزال ۱۳۳۰۵۶
 • رادیوگرافی پانورکس ۲۰۱۴۳۲
 • رادیوگرافی سفالوگرام ۲۰۱۴۳۲
 • رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر (هر طرف یک فیلم) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر- هر طرف با دهان باز و بسته (دو فیلم) ۲۲۴۵۳۲
 • رادیوگرافی مفصل تمپرو مندیبولر – دو طرف با دهان باز و بسته (۴ اکسپوز) ۳۳۶۳۳۶
 • رادیوگرافی نسوج نرم گردن یا نازوفارنکس- یک جهت ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی لارنگوگرافی (حداقل ۴ اکسپوز) ۵۰۲۶۵۶
 • رادیوگرافی ساده جهت غدد بزاقی (هر کلیشه) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی سیالوگرافی یک طرفه هر غده بزاقی (حداقل ۴ کلیشه) ۶۹۶۶۹۶
 • رادیوگرافی داکریوسیستوگرافی ۶۹۶۶۹۶
 • رادیوگرافی شانه یک جهت (استخوان اسکاپولا، ترقوه، مفصل آکرومیوکلاویکولار با نمای اگزیلار یا نیمرخ)؛ هر فیلم ۱۲۷۵۱۲
 • رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو یا نیمرخ و یا هر نمای دیگر (یک فیلم) ۱۳۶۷۵۲
 • رادیوگرافی قفسه صدری نمای روبرو و نیمرخ به طور هم زمان ۲۷۲۵۸۰
 • رادیوگرافی کاردیاک سری با بلع ماده حاجب (۴ فیلم) ۵۰۲۶۵۶
 • فلوروسکوپی تنها ۱۵۱۵۳۶
 • برونکوگرافی یک طرفه ۹۴۵۲۵۲
 • رادیوگرافی دنده‌ها نمای ابلیک یا روبرو یک فیلم ۱۲۷۵۱۲
 • رادیوگرافی دنده‌ها (یک طرف- دو نما -۲ فیلم) ۲۴۰۲۴۰
 • رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک یا نیمرخ – یک فیلم) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی استخوان جناغ (نمای ابلیک و نیمرخ به طور هم زمان- ۲ فیلم) ۲۲۹۱۵۲
 • ماموگرافی یک طرفه (روی۲ فیلم مخصوص ماموگرافی) ۳۷۶۹۹۲
 • ماموگرافی با بزرگنمایی (Magnified view) یک ناحیه ۳۴۵۵۷۶
 • ماموگرافی دو طرفه (روی۴ فیلم مخصوص ماموگرافی) ۶۳۰۱۶۸
 • ماموگرافی هر فیلم اضافه جهت لوکالیزاسیون ۱۵۱۵۳۶
 • ماموگرافی گالاکتوگرافی (یک طرفه) ۴۰۱۰۱۶
 • پنوموسیستوگرافی از یک پستان با هزینه تزریق ۱۲۵۴۷۹۲
 • رادیوگرافی پرتابل درمنزل (هرکلیشه) ۶۶۷۱۲۸
 • رادیوگرافی مفصل هیپ دو طرفه یا نمای فراک (لگن) ۱۴۲۲۹۶
 • رادیوگرافی مفصل هیپ نمای روبرو یا مایل (هرکلیشه) ۱۳۸۶۰۰
 • رادیوگرافی لگن خاصره (هرفیلم) ۱۴۵۹۹۲
 • رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک هر اکسپوز (اعم از رخ و مایل) ۱۳۸۶۰۰
 • رادیوگرافی استخوان ساکروم و مهره‌های دنبالچه- دو جهت ۲۳۸۳۹۲
 • رادیوگرافی ساده شکم خوابیده – یک فیلم ۱۴۵۹۹۲
 • رادیوگرافی ساده شکم خوابیده و ایستاده دو فیلم ۲۹۱۹۸۴
 • رادیوگرافی ساده شکم ایستاده- یک فیلم ۱۴۴۱۴۴
 • رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب (حداقل ۴ اکسپوز) ۲۸۶۴۴۰
 • رادیوگرافی معده و اثنی عشر (حداقل ۴ کلیشه) ۶۰۲۴۴۸
 • رادیوگرافی مری، معده و اثنی عشر (حداقل ۶ کلیشه) ۷۴۴۷۴۴
 • رادیوگرافی ترانزیت روده های کوچک (حداقل ۴ کلیشه) ۶۶۸۰۵۲
 • رادیوگرافی باریم آنما (حداقل ۴ کلیشه) ۷۸۳۵۵۲
 • رادیوگرافی باریم انما دوبل کنتراست (حداقل ۶ کلیشه) ۸۶۱۱۶۸
 • رادیوگرافی کله‌سیستوگرافی اورال (حداقل ۲ کلیشه) ۳۱۶۰۰۸
 • رادیوگرافی کلانژیوگرافی (تی تیوب)؛ هر فیلم ۳۱۹۷۰۴
 • رادیوگرافی کلانژیوگرافی از راه پوست؛ هر فیلم ۵۰۲۶۵۶
 • کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق اندوسکوپ (ERCP)؛ هرفیلم ۵۶۴۵۶۴
 • اوروگرافی ترشحی فیلم با هر تعداد کلیشه لازم و کامل (با یا بدون PVC) 687456
 • اوروگرافی سریع برای فشار خون (حداقل برای ۶ کلیشه) ۱۲۴۳۷۰۴
 • نفروتوموگرافی هر کلیشه ۲۰۱۴۳۲
 • پیلوگرافی رتروگراد دو طرفه (هر کلیشه) ۳۷۸۸۴۰
 • پیلوگرافی رتروگراد یک طرفه (هر کلیشه) ۲۴۳۰۱۲
 • پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد یک طرفه (با هر تعدادکلیشه لازم و کامل) ۸۷۱۳۳۲
 • پیلوگرافی یا نفروگرافی آنتی گراد دو طرفه (با هر تعدادکلیشه لازم و کامل) ۱۲۹۴۵۲۴
 • در صورت انجام پیلوگرافی یا نفروگرافی یا نفروستومی قبلی از کدهای ۷۰۰۳۳۵ و ۷۰۰۳۴۰ استفاده می گردد؛ اما چنانچه این عمل به کمک سوزن تحت گاید سونوگرافی یا فلورسکوپی انجام شود، کد مذکور به کدهای ۷۰۰۳۳۵ و ۷۰۰۳۴۰ اضافه می گردد ۷۷۴۳۱۲
 • رادیوگرافی سیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد ۴۲۵۰۴۰
 • رادیوگرافی یورتروگرافی با ماده حاجب رتروگراد ۴۷۶۷۸۴
 • رادیوگرافی یورتروسیستوگرافی با ماده حاجب رتروگراد ۵۵۱۶۲۸
 • یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن با اسکوپی V.C.U.G 698544
 • رادیوگرافی ساده شکم جهت تعیین سن و یا وضعیت جنین هر اکسپوز ۱۸۷۵۷۲
 • رادیوگرافی هیستروسالپنگوگرافی ۸۳۱۶۰۰
 • رادیوگرافی فیستولوگرافی با حق تزریق ۵۷۶۵۷۶
 • رادیوگرافی توموگرافی (هر عضو- هر کلیشه فیلم کوچک) ۲۰۱۴۳۲
 • رادیوگرافی توموگرافی( هر عضو- هر کلیشه فیلم بزرگ) ۲۱۴۳۶۸
 • رادیوگرافی ترانزیت کولون Colon Transit Time (CTT) 668052
 • Defecography 1579116
 • وازوگرافی ۴۹۱۵۶۸۰
 • رادیوگرافی ستون فقرات گردن (دو جهت رخ و نیمرخ) ۲۱۴۳۶۸
 • رادیوگرافی فقرات گردن (۴ فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست ) ۳۶۵۹۰۴
 • رادیوگرافی فقرات گردن (فلکسیون، اکستانسیون، مایل) هر اکسپوز ۱۳۷۶۷۶
 • رادیوگرافی مخصوص ادونتوئید ۱۹۰۳۴۴
 • رادیوگرافی فقرات پشتی روبرو و نیمرخ ۲۷۵۳۵۲
 • رادیوگرافی فقرات کمری روبرو و نیمرخ ۲۷۵۳۵۲
 • رادیوگرافی فقرات کمری ۴ فیلم روبرو، نیمرخ و ابلیک چپ و راست ۵۰۶۳۵۲
 • رادیوگرافی ایستاده فقرات (روبرو و نیمرخ – روی۲ فیلم) ۳۳۸۱۸۴
 • هر کلیشه اضافی (Bending) یا ابلیک و… هر فیلم ۲۱۴۳۶۸
 • رادیوگرافی دورسولومبار-روبرو و نیمرخ ۳۰۱۲۲۴
 • رادیوگرافی لومبوساکرال-دو جهت ۳۱۴۱۶۰
 • رادیوگرافی لوکالیزه-هر ناحیه به تنهائی ۱۴۷۸۴۰
 • میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (سرویکال)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۸۸۷۰۴۰
 • میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (توراسیک)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۸۸۷۰۴۰
 • میلوگرافی از هر ناحیه ستون مهره ای (لومبار)(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد ۸۸۷۰۴۰
 • میلوگرافی از دورسولومبار – با هم کامل(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۱۰۹۹۵۶۰
 • میلوگرافی فقرات گردنی پشتی کمری – با هم کامل(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۱۴۵۹۹۲۰
 • آرتروگرافی شانه با هوا و ماده حاجب ۶۸۹۳۰۴
 • رادیوگرافی استخوان بازو (دو جهت- روی یک فیلم) ۱۵۱۵۳۶
 • رادیوگرافی استخوان بازو یا ساعد یا آرنج یک جهت (یک فیلم) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی مفصل آرنج (دو جهت-روی یک فیلم) ۱۴۷۸۴۰
 • رادیوگرافی استخوان ساعد (دو جهت-روی یک فیلم) ۱۴۷۸۴۰
 • رادیوگرافی مچ دست-یک جهت ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی مچ دست-دو جهت ۱۵۳۳۸۴
 • هر فیلم اضافی مچ دست (اسکافوئید و…) ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی استخوان‌های کف دست-یک جهت ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی استخوان‌های کف دست–دوجهت ۱۵۳۳۸۴
 • رادیوگرافی تعیین سن استخوانی-هر کلیشه ۲۰۱۴۳۲
 • رادیوگرافی انگشتان هر دست-یک جهت ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی انگشتان هر دست-دو جهت ۱۵۰۶۱۲
 • آرتروگرافی مچ دست ۸۴۱۷۶۴
 • رادیوگرافی استخوان ران (روبرو و نیمرخ-روی دو فیلم ) ۲۶۴۲۶۴
 • رادیوگرافی استخوان ران (دو اکسپوز- روی یک فیلم) ۱۶۴۴۷۲
 • رادیوگرافی اسکنوگرام (برای تعیین کوتاهی اندام با خط کش مدرج) ۴۵۸۳۰۴
 • رادیوگرافی مفصل زانو( دو جهت، روی یک فیلم) ۱۴۷۸۴۰
 • رادیوگرافی مفصل زانو ایستاده (روبرو و نیمرخ – روی دو فیلم) ۲۱۴۳۶۸
 • رادیوگرافی مفصل زانو روبرو ایستاده – روی یک فیلم ۱۵۸۹۲۸
 • رادیوگرافی نمای اینترکندیلار یا نمای مخصوص کشکک- یک فیلم ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی ساق پا یک اکسپوز روی- یک فیلم (گچ یا تراکشن) ۱۷۵۵۶۰
 • رادیوگرافی ساق پا (دو اکسپوز – روی یک فیلم) ۲۱۵۲۹۲
 • رادیوگرافی مچ پا- یک جهت ۱۵۱۵۳۶
 • رادیوگرافی مچ پا – دو جهت ۱۸۲۹۵۲
 • رادیوگرافی پاشنه پا ۱۲۱۹۶۸
 • رادیوگرافی کف پا ۱۵۱۵۳۶
 • رادیوگرافی کف پا ایستاده (روبرو یا نیم رخ – یک فیلم) ۱۸۷۵۷۲
 • رادیوگرافی کف پا (روبرو و نیم رخ – روی یک فیلم) ۲۰۱۴۳۲
 • آرتروگرافی زانو با هوا و ماده حاجب ۶۵۱۴۲۰
 • رادیوگرافی انگشتان هر پا – یک جهت ۱۳۰۲۸۴
 • رادیوگرافی انگشتان هر پا – دو جهت ۱۵۱۵۳۶
 • رادیوگرافی (Alignment view) یک طرفه ۴۴۹۹۸۸
 • رادیوگرافی (Alignment view) دو طرفه ۶۸۸۳۸۰
 • سنجش تراکم استخوان (Single Photon) 1155000
 • سنجش تراکم استخوان (Dual Photon) 1393392
 • Survey Bone تا سن (۱۰) سالگی ۵۱۳۷۴۴
 • Survey Bone بالای سن (۱۰) سالگی با دو کلیشه اضافه (رخ و نیمرخ کمر) ۷۹۳۷۱۶
 • Bone Densitometry تراکم‌سنجی استخوان (یک یا دو منطقه) رادیوگرافی ۱۳۹۳۳۹۲
 • Bone.Densitometry تراکم‌سنجی استخوان‌های تمام بدن ۱۶۵۴۸۸۴
 • آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها (فیلم، چاپ، تفسیر) ۷۶۵۰۷۲
 • آنژیوگرافی بررسی عروق کلیه پیوند شده ۵۰۸۲۰۰۰
 • آنژیوگرافی ترانس لومبار و یا ترانس آگزیلاری ۶۰۰۶۰۰۰
 • آنژیوگرافی براکیال ۵۵۴۴۰۰۰
 • آنژیوگرافی بررسی تمام طول آئورت سینه ای و شکمی تا دو شاخگی آئورت ۴۱۵۸۰۰۰
 • اسپلنوپورتوگرافی ازطریق عروق (سلیاک، بندناف، SMA و..) ۳۳۴۷۶۵۲
 • اسپلنوپورتوگرافی از راه جلدی (کبد، طحال و…) ۲۶۵۴۶۵۲
 • آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق‌کلیوی) با سریوگرافی برای هرشریان ویک پروژکسیون ۴۵۹۶۹۰۰
 • آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق‌کلیوی) با سریوگرافی برای هرشریان اضافه ۲۰۹۷۴۸۰
 • آرتروگرافی شکمی سلکتیو (سلیاک، مزانتریک فوقانی، کلیوی و فوق‌کلیوی) برای هر پروژکسیون اضافه ۹۴۳۴۰۴
 • ونوگرافی ورید اجوف فوقانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست ۲۵۷۶۱۱۲
 • ونوگرافی ورید اجوف تحتانی با سریوگرافی با نظارت و گزارش رادیولوژیست ۲۵۷۶۱۱۲
 • ونوگرافی ورید اجوف فوقانی بدون سریوگرافی ۱۹۲۶۵۴۰
 • ونوگرافی ورید اجوف تحتانی بدون سریوگرافی ۱۹۲۶۵۴۰
 • اسپلنوپورتوگرافی از طریق طحال ۳۲۱۳۶۷۲
 • آرتریوگرافی قوس آئورت سینه‌ای یا شکمی با سریوگرافی و یک پروژکسیون ۴۱۷۶۴۸۰
 • آرتریوگرافی شریان‌های گردنی، سینه‌ای سلکتیو مثل کاروتید داخلی، خارجی ورتبرال، پستانی داخلی، برونکیال هر طرف با سریوگرافی و یک پروژکسیون ۴۶۱۰۷۶۰
 • برای هر پروژکسیون اضافی دو مورد اخیر ۷۸۱۷۰۴
 • ونوگرافی سلکتیو ورید کلیوی یا فوق‌کلیوی یا کبدی یا بیضه با سریوگرافی ۳۸۷۹۸۷۶
 • ونوگرافی یک طرفه سلکتیو ورید آدرنال ۳۷۸۱۰۰۸
 • ونوگرافی سلکتیو یک طرفه ژوگولار، پاراتیروئید با سریوگرافی ۳۷۹۰۲۴۸
 • ونوگرافی سینوس وریدی (پتروزال-ساجیتال تحتانی) یا ژوگولار ۳۷۹۰۲۴۸
 • ونوگرافی سلکتیو دو طرفه ژوگولار، پاراتیروئید با سریوگرافی ۴۶۶۲۵۰۴
 • ونوگرافی مورد اخیر بدون سریوگرافی- یک طرفه ۲۲۸۹۶۷۲
 • ونوگرافی دو طرفه در یک جلسه (به شرط درخواست) ۳۴۹۰۸۷۲
 • ونوگرافی اندام تحتانی (از پا تا لگن) یک‌طرفه ۳۴۹۰۸۷۲
 • ونوگرافی اندام تحتانی- دو طرفه در یک جلسه به شرط درخواست ۴۷۰۹۶۲۸
 • ونوگرافی اندام فوقانی- یک‌طرفه ۲۸۸۶۵۷۶
 • ونوگرافی اندام فوفانی- دو طرفه ۳۲۲۸۴۵۶
 • لنفانژیوگرافی اندام تحتانی ۴۰۶۳۷۵۲
 • لنفانژیوگرافی اندام فوقانی ۴۵۹۷۸۲۴
 • لنفانژیوگرافی اندام انتهائی یک‌طرفه با گزارش و نظارت رادیولوژیست ۴۵۹۷۸۲۴
 • کاورنوزوگرافی کامل (شامل قبل و بعد تزریق و اندازه‌گیری فشار) ۲۸۸۶۵۷۶
 • آنژیوگرافی مغزی چهار رگ مغزی به روش دیجیتال شامل کاروتید دو طرف و ورتبرال ۶۹۳۰۰۰۰
 • آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (یک طرفه) ۳۶۹۶۰۰۰
 • آنژیوگرافی شریان کاروتید به روش دیجیتال (دوطرفه) ۴۶۲۰۰۰۰
 • آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (یک طرفه) ۴۱۵۸۰۰۰
 • آنژیوگرافی شریان ورتبرال به روش دیجیتال (دوطرفه) ۵۰۸۲۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال پولموناری ۶۹۳۰۰۰۰
 • آئورتوگرافی به روش دیجیتال ۴۶۲۰۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال شریال سلیاک ۶۴۶۸۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال شریان کبدی ۶۹۳۰۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال شریان مزانتریک فوقانی ۶۴۶۸۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال شریان کلیوی (یک طرفه) ۳۲۳۴۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال شریان کلیوی (دو طرفه) ۴۱۵۸۰۰۰
 • اسپلنوپوروتوگرافی دیجیتال(سلیاک، بندناف، SMA و…)؛ از طریق عروق ۶۴۶۸۰۰۰
 • اسپلنوپوروتوگرافی دیجیتال(کبد، طحال و…)؛ از راه پوست ۲۷۷۲۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال ایلیاک (لگن) ۶۴۶۸۰۰۰
 • ونوگرافی دیجیتال I.V.C 4620000
 • آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی یک طرفه ۵۵۴۴۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال اندام فوقانی دو طرفه ۷۳۹۲۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی- یک طرفه ۶۹۳۰۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی – دو طرفه ۹۲۴۰۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال اندام تحتانی- یک طرفه همراه با آئورتوگرام ۱۰۱۶۴۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال نخاع شامل عروق ورتبرال ساب کلاوین تنه تیروسرویکال دوطرف و تمام عروق بین دنده ای و شرایین لومبار دو طرفه ۱۶۶۳۲۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال پودندال- یک طرفه ۵۰۸۲۰۰۰
 • آنژیوگرافی دیجیتال پودندال- دو طرفه ۶۹۳۰۰۰۰
 • ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی (SVC)؛ یک طرفه ۳۶۹۶۰۰۰
 • ونوگرافی دیجیتال اندام فوقانی (SVC)؛ دو طرفه ۵۵۴۴۰۰۰
 • سونوگرافی مغز نوزادان ۲۲۲۶۸۴
 • Unquantitative A Scan با یا بدون B scan 158004
 • Scan A Quantitative به تنهائی ۱۵۸۰۰۴
 • سونوگرافی به ازای هر چشم (A اسکن و B اسکن با هم ) ۲۰۵۱۲۸
 • سونوگرافی تیروئید یا پاراتیروئید ۳۲۳۴۰۰
 • سونوگرافی غدد بزاقی (پاروتید تحت فکی) ۱۳۳۰۵۶
 • سونوگرافی جستجوی مایع در پلور یا آسیت- هر کدام ۱۰۷۱۸۴
 • سونوگرافی پستان یک‌طرفه با پروپ مخصوص ۱۲۱۰۴۴
 • سونوگرافی پستان به همراه فضاهای آگزیلاری با پروب مخصوص – دو طرفه ۷۳۹۲۰۰
 • سونوگرافی قفسه سینه ۱۴۷۸۴۰
 • سونوگرافی شکم (کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیه ها، پانکراس) ۴۶۲۰۰۰
 • سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی ۳۲۳۴۰۰
 • سونوگرافی کبد و مجاری صفراوی داخل کبدی ۱۴۷۸۴۰
 • سونوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی خارج کبدی ۸۶۸۵۶
 • سونوگرافی یک کلیه ۹۸۸۶۸
 • (مثل کلیه-غدد لنفاوی-آئورت) رتروپریتونئال U/S 98868
 • سونوگرافی کلیتین ۱۴۷۸۴۰
 • سونوگرافی پانکراس ۸۵۹۳۲
 • سونوگرافی طحال ۱۲۰۱۲۰
 • سونوگرافی رتروپریتوئن یا آئورت شکمی ۱۳۵۸۲۸
 • سونوگرافی آپاندیس (لگن، کلیه راست و آپاندیس) ۱۹۴۹۶۴
 • سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری (شامل مثانه پر) ۳۸۸۰۸۰
 • سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و مثانه پر و خالی ( با تعیین رزیجوی ادراری) ۴۳۴۲۸۰
 • سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری و پروستات و مثانه- پر و خالی ( با تعیین رزیجوی ادراری) ۵۵۴۴۰۰
 • سونوگرافی لگن با مثانه – پر و خالی (با تعیین رزیجوی ادراری) ۱۴۷۸۴۰
 • u/s لگن-غیر حامله ۱۴۷۸۴۰
 • U/S Limited لگن ۱۴۷۸۴۰
 • سونوگرافی (مثانه، پروستات، وزیکول سمینال)- لگن ۱۴۷۸۴۰
 • سونوگرافی (مثانه، رحم وتخمدانها، جستجوی IUD)- لگن ۱۴۷۸۴۰
 • سونوگرافی رحم و تخمدان از راه شکم – لگن ۳۸۸۰۸۰
 • سونوگرافی جستجوی آبستنی خارج از رحم ۱۵۸۰۰۴
 • سونوگرافی بیضه ها ۳۶۹۶۰۰
 • سونوگرافی بیضه پایین نیامده ۲۶۶۱۱۲
 • سونوگرافی آدرنال – یک طرفه ۸۸۷۰۴
 • سونوگرافی آدرنال- دو طرفه ۱۵۵۲۳۲
 • سونوگرافی پروستات (ترانس رکتال) ۵۵۴۴۰۰
 • سونوگرافی رحم و تخمدان ها (ترانس واژینال) ۴۶۲۰۰۰
 • سونوگرافی شکم نوزادان (استنوزپیلور و…) ۲۱۲۵۲۰
 • سونوگرافی هیپ نوزادان یک یا دو طرفه ۲۱۸۹۸۸
 • سونوگرافی نسج نرم سطحی هر جای بدن با ذکر ناحیه مورد درخواست ۳۸۸۰۸۰
 • سونوگرافی نسج عمقی هر جای بدن (بررسی حرکات دیافراگم، مدیاستین و …) ۱۹۴۰۴۰
 • سونوگرافی حاملگی (شامل سن، وضع جفت، جنین و ضربان قلب) ۴۶۲۰۰۰
 • سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (بررسی حرکت، تون، تنفس جنین و مایع آمنیوتیک) ۵۵۴۴۰۰
 • سونوگرافی برای تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین ۶۴۶۸۰۰
 • سونوگرافی NT و یا NB 554400
 • سونوگرافی برای بررسی وضع جنین های چند قلویی- هر قل اضافه ۲۷۷۲۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین گردن (دوکاروتید و دو ورتبرال و وریدهای ژوگولار) ۱۲۰۱۲۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی یک طرفه ۹۲۴۰۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام تحتانی دو طرفه ۱۵۷۰۸۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی یک طرفه ۸۳۱۶۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر شرایین اندام فوقانی دو طرفه ۱۵۷۰۸۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی یک طرفه ۸۳۱۶۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر وریدی انتهایی دو طرفه ۱۳۸۶۰۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر شریانی وریدی- یک اندام ۱۳۸۶۰۰۰
 • سونوگرافی کالرداپلر شریانی وریدی دو اندام ۲۴۹۴۸۰۰
 • سونوگرافی کالرداپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هر کدام ۱۱۰۹۷۲۴
 • سونوگرافی کالرداپلر کلیه‌ها یا بیضه‌ها ۱۱۰۹۷۲۴
 • سونوگرافی کالرداپلر کلیه پیوندی ۸۶۶۷۱۲
 • سونوگرافی کالرداپلر کبد یا ضایعات تومور ۱۱۵۴۰۷۶
 • سونوگرافی کالرداپلر رحم و تخمدان از طریق واژینال ۱۱۰۳۲۵۶
 • سونوگرافی کالرداپلر رحم حامله (رحم، جفت و جنین) ۱۱۰۹۷۲۴
 • سونوگرافی کالرداپلرآلت (penis) شامل کلیه مراحل مورد نیاز و تزریق پاپاورین ۱۳۸۶۰۰۰
 • سونوگرافی کالرداپلرآلت (penis) بدون تزریق پاپاورین ۸۳۱۶۰۰
 • سونوگرافی شانه یا زانو ۲۳۰۰۷۶
 • هیستروسونوگرافی ۵۹۰۴۳۶
 • سونوگرافی داپلر رنگی پروستات به روش ترانس رکتال ۱۱۰۹۷۲۴
 • سونوگرافی داپلر هر عضو شکمی یا تومورهای شکمی یا لگن هرکدام ۸۹۷۲۰۴
 • سونوگرافی داپلر سیاه و سفید کاروتید یک طرفه ۳۶۹۶۰۰
 • سونوگرافی داپلر سیاه و سفید کاروتید دو طرفه ۴۶۲۰۰۰
 • سونوگرافی داپلر سیاه و سفید شریانی یا وریدی یک اندام ۴۱۵۸۰۰
 • سونوگرافی داپلر سیاه و سفید شریانی یا وریدی دو اندام ۴۶۲۰۰۰
 • سونوگرافی داپلرترانس کرانیال (TCD) 1108800
 • سونوگرافی TCCS(اسکن دوبلکس شریان های خارج مغزی شامل کاروتید و ورتبرال دو طرفه و وریدهای گردنی همراه با رویت پارانشیم و هسته های مغزی) ۱۵۷۰۸۰۰
 • سی تی اسکن مغز (بدون تزریق) ۴۰۲۸۶۴
 • سی تی اسکن مغز (بدون تزریق) ۴۰۲۸۶۴
 • سی تی اسکن مغز (با تزریق) ۴۷۳۰۸۸
 • سی تی اسکن مغز (با تزریق) ۴۷۳۰۸۸
 • سی تی اسکن مغز (با و بدون تزریق) ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن مغز (با و بدون تزریق) ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (بدون تزریق) ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (بدون تزریق) ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با تزریق) ۸۷۶۸۷۶
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با تزریق) ۸۷۶۸۷۶
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با و بدون تزریق) ۱۳۱۵۷۷۶
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با و بدون تزریق) ۱۳۱۵۷۷۶
 • سی تی اسکن مقاطع کرونال -ساجیتال یا ابلیک ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن مقاطع کرونال -ساجیتال یا ابلیک ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق) ۶۴۶۸۰۰
 • سی تی اسکن پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق) ۶۴۶۸۰۰
 • سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق ۴۰۲۸۶۴
 • سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق ۴۰۲۸۶۴
 • سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) با تزریق ۴۷۴۹۳۶
 • سی تی اسکن صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) با تزریق ۴۷۴۹۳۶
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – یک جهت با و بدون تزریق ۶۹۰۲۲۸
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – یک جهت با و بدون تزریق ۶۹۰۲۲۸
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق ۴۰۲۸۶۴
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق ۴۰۲۸۶۴
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق ۴۶۰۱۵۲
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق ۴۶۰۱۵۲
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق ۶۹۰۲۲۸
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق ۶۹۰۲۲۸
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت بدون تزریق ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت بدون تزریق ۷۶۸۷۶۸
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت با تزریق ۸۷۶۸۷۶
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت با تزریق ۸۷۶۸۷۶
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت با و بدون تزریق ۱۳۱۲۰۸۰
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت با و بدون تزریق ۱۳۱۲۰۸۰
 • سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم ۴۳۶۱۲۸
 • سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم ۴۳۶۱۲۸
 • سی تی اسکن اوربیت (هر جهت و بدون تزریق) ۴۱۴۸۷۶
 • سی تی اسکن اوربیت (هر جهت و بدون تزریق) ۴۱۴۸۷۶
 • سی تی اسکن اوربیت (هر جهت- با تزریق) ۴۲۴۱۱۶
 • اسکن کلیه با مطالعه جریان عروقی و فانکشن کلیه با و بدون تجویز کاپتوپریل ۲۶۳۲۴۷۶
 • اسکن باقیمانده ادرار در مثانه ۱۰۰۷۱۶۰
 • اسکن رفلاکس میزنای (بدون احتساب هزینه سوندگذاری) ۱۱۷۱۶۳۲
 • اسکن رفلاکس حالب و باقیمانده ادرار در مثانه (بدون احتساب هزینه سوندگذاری) ۱۷۱۹۵۶۴
 • اسکن بیضه‌ها با مطالعه جریان خون عروقی ۹۹۰۵۲۸
 • اسکن مجاری اشکی (داکریوسیستوگرافی) ۷۹۲۷۹۲
 • اسکن بخش مرکزی آدرنال و یا تمام بدن برای تعیین محل فئوکروموسیتوم یا سایر تومورهای نورواکتودرمال یا MIBG 5506116
 • درمان پلی سایتمی ورا و لوسمی مزمن و غیره با احتساب رادیودارو با فسفر ۳۲ ۲۲۸۶۹۰۰
 • اسکن با منوکلنال آنتی بادی نشان‌دار شده برای تشخیص تومورها و عفونت‌ها ۵۰۸۹۳۹۲
 • اسکن برای بررسی و لکالیزاسیون تومور‌های فعال (بررسی تمام بدن در چند مرحله مثلا با گالیم) ۵۰۸۹۳۹۲
 • اسکن با منوکلنال آنتی بادی برای تشخیص عفونت ۵۰۸۹۳۹۲
 • تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو ۱۴ ۸۱۵۸۹۲
 • اسکن RBC برای تشخیص همانژیوم (برای یک عضو یا بیشتر) ۱۴۹۵۰۳۲
 • اسکن تمام بدن DMSA قلیایی ۱۲۱۹۶۸۰
 • اسکن تمام بدن با گلبول سفید نشاندار شده ۲۲۷۸۵۸۴
 • اسکن با اگونیست گیرنده سوماتواستاتین (مثل اوکتروتاید) ۵۶۹۶۴۶۰
 • اسکن با سایر پپتیدها نظیرTc-Bombesin ، Tc-Ubiquicidin(UBI)، … ۵۶۹۶۴۶۰
 • تصویربرداری ترمبوز وریدی ۱۴۴۴۲۱۲
 • ونوگرافی Unilateral 1444212
 • ونوگرافی Bilateral 1734348
 • درمان MIBG (برای درمان فنوکروموسیتوم، نوروبلاستوم یا تومورهای مشابه) (بدون احتساب هزینه بستری) ۱۷۰۸۸۴۵۶
 • درمان متاستاز های منتشر استخوان با تزریق وریدی رادیو دارو های مختلف نظیر ساماریوم ۱۵۳، رنیوم ۱۸۸ و ۱۸۶، لوتشیوم ۱۷۷، … با احتساب هزینه پرتودارو ۲۲۶۳۸۰۰۰
 • درمان اتنخابی متاستاز کبدی با رادیوداروهای میکروسفر (رادیوابلاسیون متاستاز های موضعی داخل کبدی با احتساب هزینه پرتودارو بدون احتساب هزینه آنژیوگرافی سلکتیو) ۲۲۶۳۸۰۰۰
 • درمان داخل مفصلی با رادیوداروها (رادیوسینووکتومی با ایتریوم ۹۰، رنیوم ۱۸۶، … با احتساب هزینه پرتودارو و هزینه پونکسیون داخل مفصلی) ۲۲۶۳۸۰۰۰
 • اسکن به روش اسپکت (در صورت انجام، این کد را به ارزش نسبی پایه سایر کدها، اضافه نمائید) ۶۸۰۰۶۴
 • اسکن به روش اسپکت CT (با یا بدون Attenuation Correction) (در صورت انجام، این کد را به ارزش نسبی پایه سایر کدها، اضافه نمائید) ۹۱۱۹۸۸
 • سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۰۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد) ۴۶۲۰۰۰
 • سیمولاتور با سایر روشهای تصویربرداری (سی تی اسکن، ام ار ای و سونوگرافی و پت اسکن) برای دوره کامل (این کد همراه با کد ۷۰۵۳۰۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد)رادیوتراپی ۱۳۸۶۰۰۰
 • طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با فیلد ساده برای دوره کامل رادیوتراپی(این کد در طول دوره درمان فقط یکبار قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۷۷۲۰۰۰
 • مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه ۱۱۰۸۸۰
 • محاسبات پایه رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF ،NSD، محاسبات Gap ،Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان(این کد به ازای هر ف ۹۲۴۰۰۰
 • درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی ۳۶۹۶۰۰
 • سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی(تعرفه رادیولوژی مربوطه جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ( این کد همراه با کد ۷۰۵۳۴۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد) ۴۶۲۰۰۰
 • سیمولاتور با سایر روشهای تصویربرداری برای دوره کامل رادیوتراپی (سی تی اسکن، ام ار ای، سونوگرافی و پت اسکن)(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۳۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با فیلد پیچیده برای دوره کامل رادیوتراپی ۳۶۹۶۰۰۰
 • طراحی و ساخت شیلدهای متعدد، استنت، شیلد bite یا بولوس برای دوره کامل رادیوتراپی(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۶۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد) ۴۶۲۰۰۰
 • طراحی و ساخت شیلد های بی قاعده، شیلدهای خاص، جبران کننده، وج، قالب گیری (mold) یا casts یا مولتی لیف برای دوره کامل رادیوتراپی(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۵۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد) ۸۳۱۶۰۰
 • کانتورینک تومور برای دوره کامل رادیوتراپی ۱۱۰۸۸۰۰
 • مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه(این کد همراه با کد ۷۰۵۳۸۰ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۱۰۸۸۰
 • مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی Conformal برای هر جلسه( این کد همراه با کد ۷۰۵۳۷۵ قابل گزارش، محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۰۳۲۸۰
 • کانتورینک ارگان در معرض خطر برای دوره کامل رادیوتراپی ۸۳۱۶۰۰
 • استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک برای تایید (وریفیکاسیون) درمان به ازای هر مورد اجرا ۱۸۴۸۰۰
 • محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان پیچیده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی، ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap ،Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غ ۱۳۸۶۰۰۰
 • درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی(مربوط به دستگاهی که پرتابل فیلم و مولتی لیف نداشته نباشند) ۴۶۲۰۰۰
 • درمان رادیوتراپی ساده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی با دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی B بیش از ۸ مگاولت تا ۱۵ مگاولت(مربوط به دستگاهی که پرتابل فیلم و مولتی لیف نداشته نباشند) ۴۶۲۰۰۰
 • براکی تراپی سطحی پوستی شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۲۷۷۲۰۰۰
 • براکی تراپی ارگان های لگنی (غیراز پروستات) شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۶۹۳۰۰۰۰
 • براکی تراپی بافت نرم سرگردن و اندام ها شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۳۲۳۴۰۰۰
 • براکی تراپی پروستات شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۹۷۰۲۰۰۰
 • براکی تراپی مغز شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۶۴۶۸۰۰۰
 • عکسبرداری فضای اپیدورال، تحت هدایت رادیولوژیک مانیتورینگ و تفسیر و گزارش ۳۶۹۶۰۰
 • پورتوگرافی ترانس هپاتیک از طریق پوست، ارزیابی همودینامیک تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر) ۱۱۰۸۸۰۰
 • درمان ترانس کاتتر، انفوزیون؛ به هر روش به همراه نظارت و تفسیر ۶۱۹۰۸۰۰
 • خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی اطراف کاتتر ورید مرکزی یا ورید جداگانه تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر) ۱۰۱۶۴۰۰
 • خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی داخل ورید مرکزی یا داخل کاتتر با هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر) ۴۶۲۰۰۰
 • خارج کردن جسم خارجی داخل عروقی از طریق کاتتر و از راه پوست با هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر) ۱۹۴۰۴۰۰
 • استفاده از استریوتاکسی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام بیوپسی پستان (هزینه سیم به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • استفاده از ماموگرافی به منظور کارگذاری سیم قبل از عمل جراحی یا انجام بیوپسی پستان(هزینه سیم به طور جداگانه قابل محاسبه می باشد) ۵۵۴۴۰۰
 • فیلترIVC همراه با ونوگرافی(هزینه ست فیلتر جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۶۹۳۰۰۰۰
 • پذیرش بیمار برای انجام تست‌های آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخذ شده و یا آورده شده، خون‌گیری و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار و سایر مایعات بدن ۱۲۹۳۶
 • خونگیری وریدی از کودکان زیر ۵ سال ۲۷۷۲۰
 • برداشت از واژن، پروستات یا مجرا ۱۱۰۸۸
 • جمع‌آوری ترشح سینه ۱۹۴۰۴
 • اندازه‌گیری حجم ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین ۱۰۱۶۴
 • جمع‌آوری شیره معده یا دوازدهه برای یک نمونه ۱۷۵۵۶
 • جمع‌آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مشابه ۲۲۱۷۶
 • نمونه‌گیری و برداشت از ضایعات قارچی، گال و لیشمانیا ۱۵۷۰۸
 • کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص‌های دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتون‌ها، لوکوسیت‌ها، نیتریت، PH وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی بدون استفاده از دستگاه همراه با مشاهده میکروسکوپی ۱۷۵۵۶
 • آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار هر کدام حداکثر تا ۲ تست ۷۳۹۲
 • آزمایش میکروسکوپی ادرار به تنهایی ۷۳۹۲
 • وزن مخصوص و گزارش کتبی آن ۷۳۹۲
 • میکروآلبومینوری نیمه کمی با نوار تست ۱۵۷۰۸
 • اندازه‌گیری پروتئین ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین ۱۷۵۵۶
 • پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی ۱۴۷۸۴
 • تعیین مقدار هموگلوبین، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار ۱۲۹۳۶
 • اوروبیلینوژن ادرار به روش کیفی ۱۲۹۳۶
 • اوروبیلینوژن ادرار به روش نیمه کمی ۱۲۹۳۶
 • اوروبیلینوژن ادرار به روش کمی ۱۲۹۳۶
 • اسید فنیل پیروویک در ادرار به روش کیفی(PKU) 20328
 • اندازه‌گیری اسید هموژنتیسیک ادرار ۲۸۶۴۴
 • اندازه‌گیری مس ۲۴ ساعته ۳۲۳۴۰
 • تیروزین ادرار به روش کیفی ۳۲۳۴۰
 • سیستین و هموسیستین ادرار به روش کیفی ۳۰۴۹۲
 • هموسیستین ادرار به روش کیفی ۱۳۸۶۰
 • تجسس کریستال‌های پیروفسفات و اورات ۱۲۹۳۶
 • تعیین RBC دیسمورفیک در ادرار ۱۴۷۸۴
 • تعیین مقدارگلوکز خون یا ادرار هرکدام به تنهایی ۱۶۶۳۲
 • تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (hpp2) 20328
 • تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (GTT) 55440
 • تعیین مقدار اوره خون یا ادرار هر کدام به تنهایی ۱۴۷۸۴
 • تعیین مقدار کراتینین خون یا ادرار هر کدام به تنهایی ۱۸۴۸۰
 • تعیین مقدار اسید اوریک خون یا ادرار هرکدام به تنهایی ۱۸۴۸۰
 • تری گلیسیرید خون ۲۴۹۴۸
 • کلسترول خون ۱۸۴۸۰
 • اندازه‌گیری HDL-C خون ۲۴۰۲۴
 • اندازه‌گیری LDL-C خون ۲۶۷۹۶
 • اندازه‌گیری VLDL-C خون ۲۶۷۹۶
 • اندازه‌گیری لیپید توتال در خون ۱۸۴۸۰
 • اندازه‌گیری سدیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی ۲۱۲۵۲
 • اندازه‌گیری پتاسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی ۲۱۲۵۲
 • اندازه‌گیری کلر خون یا ادرار هر کدام به تنهائی ۲۰۳۲۸
 • اندازه‌گیری دی اکسیدکربن یا بی کربنات ۱۸۴۸۰
 • لیتیم ۲۲۱۷۶
 • تعیین میزان کلسیم خون یا ادرار هر کدام به تنهائی ۲۳۱۰۰
 • تعیین میزان کلسیم یونیزه خون ۲۰۳۲۸
 • تعیین میزان فسفرخون یا ادرار هر کدام به تنهایی ۱۹۴۰۴
 • اندازه‌گیری آهن خون ۲۵۸۷۲
 • اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC) 32340
 • تعیین میزان پروتئین خون یا ادرار هرکدام به تنهایی ۱۹۴۰۴
 • اندازه‌گیری آلبومین خون ۱۹۴۰۴
 • تعیین میزان پروتئین توتال و نسبت آلبومین به گلوبولین ۴۷۱۲۴
 • اندازه‌گیری بیلیروبین خون شامل(توتال و مستقیم) ۳۶۰۳۶
 • (SGOT(AST 23100
 • (SGPT(ALT 23100
 • فسفاتاز قلیایی(ALP) 23100
 • فسفاتاز اسیدی توتال (ACP) 24024
 • اسید فسفاتاز پروستاتیک ۳۸۸۰۸
 • (LDH(LD 68376
 • ایزوآنزیم‌های LD، جداسازی و اندازه‌گیری ۸۶۸۵۶
 • CPK) CK) توتال ۸۶۸۵۶
 • CK-MB 71148
 • آلدولاز ۵۰۸۲۰
 • G6PD 83160
 • آمیلاز خون یا ادرار هر کدام به تنهایی ۵۱۷۴۴
 • لیپاز خون ۴۸۹۷۲
 • ایزوسیترات دهیدروژناز ۳۵۱۱۲
 • سوربیتول دهیدروژناز ۳۱۴۱۶
 • گاماگلوتامیل ترانسفراز(Gamma GT) 100716
 • لوسین آمینوپپتیداز(LAP) 74844
 • (-NT5) 5-نوکلئوتیداز ۷۲۰۷۲
 • اندازه‌گیری کولین استرازسرم ۲۱۲۵۲
 • اندازه‌گیری کولین استراز خون کامل ۲۵۸۷۲
 • اندازه‌‌گیری آدنوزین دی آمیناز (A.D.A) 120120
 • اندازه‌گیری پیروات سرم ۵۰۸۲۰
 • اندازه‌گیری لاکتات سرم ۴۰۶۵۶
 • تعیین مقدار مورامیداز سرم ۲۴۰۲۴
 • کلیرانس کراتینین ۳۷۸۸۴
 • کلیرانس اوره ۲۸۶۴۴
 • آزمایش چالش گلوکز (GCT) 44352
 • الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار ،CSF) 646800
 • الکـتروفورز همـوگلوبین به روش سیترات آگاروز به منظور افتراق هموگلوبین‌های غیرطبیعی ۱۸۶۶۴۸
 • آزمایش ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار) ۱۶۱۷۰۰
 • تعیین نسبت زنجیره‌های گلوبینی به روش In vitro بیوسنتز ۱۸۱۱۰۴
 • تعیین مقدار هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی ۱۷۵۵۶
 • تعیین مقدار هموگلوبین ۲ Aبه روش ستونی ۸۰۳۸۸
 • الکتروفورزیس پروتئین‌ها ۱۴۹۶۸۸
 • الکتروفورزیس پروتئین ها در ادرار یا مایع نخاع ۱۸۴۸۰۰
 • الکتروفورزیس زنجیره‌های گلوبین ۱۲۷۵۱۲
 • الکتروفورزیس لیپوپروتئین‌ها ۱۱۵۵۰۰
 • الکتروفورزیس آپولیپوپروتئین ها ۵۵۴۴۰
 • ایمونو الکتروفورزیس سرم یا ادرار ۴۵۴۶۰۸
 • الکتروفورزیس ایزوآنزیم‌های CK، LD و آلکالن فسفاتاز ۱۲۵۶۶۴
 • Counter Current Immuno Electrophoresis or CCIE روش‌های کروماتوگرافی ۱۲۲۸۹۲
 • کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC) به روش کیفی ۱۷۲۷۸۸
 • کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC) به روش کمی ۲۱۸۰۶۴
 • کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی ۵۶۳۶۴
 • کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی ۷۱۱۴۸
 • کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) 190344
 • اندازه‌گیری هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) 109956
 • اندازه‌گیری هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی (Fe،Zn،C، Hg و سایر موارد مشابه) ۱۵۸۰۰۴
 • اندازه‌گیری منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروفتومتری ۳۲۳۴۰
 • اندازه‌گیری منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروفتومتری ۲۷۷۲۰
 • تجسس مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) ۹۰۵۵۲
 • اسید استیل سالسیلیک به روش کیفی (آسپیرین) ۲۸۶۴۴
 • اسید استیل سالسیلیک به روش کمی (آسپیرین) ۴۲۵۰۴
 • اندازه‌گیری باربیتوریک به طریق شیمیایی ۳۴۱۸۸
 • اندازه‌گیری کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیک‌ها ۲۳۰۰۷۶
 • اندازه‌گیری سیکلوسپورین در سطح خون ۱۷۰۰۱۶
 • اندازه‌گیری سیکلوسپورین در سطح خون ۱۷۰۰۱۶
 • اندازه‌گیری سطح خونی سایر داروها ۱۳۶۷۵۲
 • تعیین مقدار ۵ هیدروکسی اندول استیک اسید (۵HIAA) 49896
 • تعیین مقدار وانیلیل مندلیک اسید در ادرار (VMA) 87780
 • اندازه‌گیری متیل موالونیک اسید (M.M.A) 121968
 • کتکول آمین‌های خون یا ادرار هر کدام ۸۵۰۰۸
 • تعیین مقدار متانفرین، نورمتانفرین و اپی نفرین ادرار؛ هر یک ۱۷۳۷۱۲
 • تعیین مقدار۱۷- کتواستروئیدها، در ادرار ۶۵۶۰۴
 • درمان رادیوتراپی ساده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی ۱۶C مگاولت و بیشتر(مربوط به دستگاهی که پرتابل فیلم و مولتی لیف نداشته نباشند) ۵۵۴۴۰۰
 • درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی B بیش از ۸ مگاولت تا ۱۵ مگاولت(مربوط به دستگاهی که پرتابل فیلم و مولتی لیف نداشته نباشند) ۶۴۶۸۰۰
 • درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی دستگاه شتاب دهنده خطی با انرژی ۱۶C مگاولت و بیشتر(مربوط به دستگاهی که پرتابل فیلم و مولتی لیف نداشته نباشند) ۷۸۵۴۰۰
 • درمان رادیوتراپی ساده بیمار با دستگاه کبالت ۹۲۴۰۰
 • درمان رادیوتراپی پیچیده بیمار با دستگاه کبالت ۱۱۰۸۸۰
 • درمان براکی تراپی بیمار بر روی دستگاه HDR (دوز بالا) به ازای هر جلسه (برای دستگاه MDR ،۷۰% تعرفه مربوطه قابل اخذ می باشد) ۱۲۰۱۲۰۰۰
 • براکی تراپی سیلندر واژینال و رکتال شامل قراردادن اپلیکاتور، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۲۷۷۲۰۰۰
 • تکنیک براکی تراپی سیلندر اوویید واژینال شامل قراردادن اپلیکاتور، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۳۲۳۴۰۰۰
 • براکی تراپی سیلندرتاندوم اویید شامل قراردادن اپلیکاتور، طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۴۶۲۰۰۰۰
 • براکی تراپی مری یا نازوفارنکس یا ریه شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان) محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۴۶۲۰۰۰۰
 • براکی تراپی مجاری صفراوی شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن طراحی درمان سه بعدی (کانتورینگ و تایید پلان)، محاسبات فیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هر جلسه ۳۲۳۴۰۰۰
 • سی تی اسکن شکم و لگن- بدون تزریق ۷۸۸۱۷۲
 • سی تی اسکن شکم و لگن- با تزریق ۸۳۲۵۲۴
 • سی تی اسکن شکم و لگن- با تزریق ۸۳۲۵۲۴
 • سی تی اسکن شکم و لگن- با و بدون تزریق ۱۲۹۵۴۴۸
 • سی تی اسکن شکم و لگن- با و بدون تزریق ۱۲۹۵۴۴۸
 • سی تی اسکن لگن- بدون تزریق ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن لگن- بدون تزریق ۵۰۵۴۲۸
 • سی تی اسکن لگن- با تزریق ۵۳۹۶۱۶
 • سی تی اسکن لگن- با تزریق ۵۳۹۶۱۶
 • سی تی اسکن لگن-با و بدون تزریق ۸۳۸۰۶۸
 • سی تی اسکن لگن-با و بدون تزریق ۸۳۸۰۶۸
 • بررسی ۲ و ۴ میلی متری هر یک از اعضاء شکم – با یا بدون تزریق- هر یک به تنهایی (پانکراس، کلیه‌ها، طحال و غدد فوق‌کلیوی) ۳۳۷۲۶۰
 • بررسی ۲ و ۴ میلی متری هر یک از اعضاء شکم – با یا بدون تزریق- هر یک به تنهایی (پانکراس، کلیه‌ها، طحال و غدد فوق‌کلیوی) ۳۳۷۲۶۰
 • سی تی اسکن لگن- بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی ۴۸۹۷۲۰
 • سی تی اسکن لگن- بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی ۴۸۹۷۲۰
 • بررسی ۴ و ۲ میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم- با تزریق دینامیک (کبد) ۵۰۵۴۲۸
 • بررسی ۴ و ۲ میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم- با تزریق دینامیک (کبد) ۵۰۵۴۲۸
 • آنژیو سی تی اسکن آئورت با بازسازی ها ۶۱۹۰۸۰
 • آنژیو سی تی اسکن آئورت با بازسازی ها ۶۱۹۰۸۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه توراسیک)- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک(ناحیه توراسیک)- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه سرویکال)- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه سرویکال)- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه لومبر)- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه لومبر)- بدون تزریق ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه لومبر)- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه لومبر)- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه توراسیک)- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه توراسیک)- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه سرویکال)- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه سرویکال)- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با تزریق ۴۵۶۴۵۶
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه توراسیک)- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه توراسیک)- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه سرویکال)- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه سرویکال)- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه لومبر)- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک (ناحیه لومبر)- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن دو مهره یک دیسک- با و بدون تزریق ۶۷۱۷۴۸
 • سی تی اسکن فضای بین مهره‌ای (سری- گردنی، پشتی، کمری)- هر کدام جداگانه ۱۰۹۰۳۲
 • سی تی اسکن فضای بین مهره‌ای (سری- گردنی، پشتی، کمری)- هر کدام جداگانه ۱۰۹۰۳۲
 • سی تی اسکن مایلو یک جهت برای دو مهره و یک دیسک(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۹۴۲۴۸۰
 • سی تی اسکن مایلو یک جهت برای دو مهره و یک دیسک(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۹۴۲۴۸۰
 • سی تی اسکن هر سگمان از اندام ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن هر سگمان از اندام ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن اندام فوقانی بدون کنتراست ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست ۴۵۲۷۶۰
 • سی تی اسکن اندام فوقانی با کنتراست ۴۵۲۷۶۰
 • سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با کنتراست ۵۳۶۸۴۴
 • سی تی اسکن اندام فوقانی بدون و با کنتراست ۵۳۶۸۴۴
 • سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن اندام تحتانی بدون کنتراست ۴۱۵۸۰۰
 • سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست ۴۵۲۷۶۰
 • سی تی اسکن اندام تحتانی با کنتراست ۴۵۲۷۶۰
 • سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون کنتراست ۵۳۶۸۴۴
 • سی تی اسکن اندام تحتانی با و بدون کنتراست ۵۳۶۸۴۴
 • سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو ۴۶۱۰۷۶
 • سی تی اسکن و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو ۴۶۱۰۷۶
 • سی تی اسکن هر مفصل- در یک جهت ۴۱۲۱۰۴
 • سی تی اسکن هر مفصل- در یک جهت ۴۱۲۱۰۴
 • سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان (دانسیتومتری) ۵۶۱۷۹۲
 • سی تی اسکن و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان (دانسیتومتری) ۵۶۱۷۹۲
 • پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری) ۵۹۹۶۷۶
 • پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی تی اسکن (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری) ۵۹۹۶۷۶
 • بازسازی متال آرتیفکت (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی) ۱۵۸۹۲۸
 • بازسازی متال آرتیفکت (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی) ۱۵۸۹۲۸
 • بازسازی هر ناحیه (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی) ۱۵۸۹۲۸
 • بازسازی هر ناحیه (اضافه بر هزینه سی تی اسکن اصلی) ۱۵۸۹۲۸
 • سیالو سی تی – یک جهت با حق تزریق ۲۵۷۷۹۶
 • سیالو سی تی – یک جهت با حق تزریق ۲۵۷۷۹۶
 • سی تی آنژیوگرافی کاروتید (اکستراکرانیال) ۱۱۰۶۰۲۸
 • سی تی آنژیوگرافی کاروتید (اکستراکرانیال) ۱۱۰۶۰۲۸
 • سی تی آنژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال ۱۱۷۰۷۰۸
 • سی تی آنژیوگرافی شرائین اینتراکرانیال ۱۱۷۰۷۰۸
 • سی تی آنژیوگرافی کلیه (جهت دهنده کلیه) ۱۱۰۶۰۲۸
 • سی تی آنژیوگرافی کلیه (جهت دهنده کلیه) ۱۱۰۶۰۲۸
 • سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک ۱۰۶۷۲۲۰
 • سی تی آنژیوگرافی آئورت توراسیک ۱۰۶۷۲۲۰
 • سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی ۹۴۷۱۰۰
 • سی تی آنژیوگرافی آئورت شکمی ۹۴۷۱۰۰
 • سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان‌ها ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی آنژیوگرافی سایر ارگان‌ها ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی آنژیوگرافی شکم بدون ماده حاجب و با ماده حاجب ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی آنژیوگرافی شکم بدون ماده حاجب و با ماده حاجب ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون ماده حاجب-مقاطع بعدی ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی آنژیوگرافی اندام فوقانی با و بدون ماده حاجب-مقاطع بعدی ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب ۹۰۹۲۱۶
 • سی تی اسکن High Resolution تمام ریه در یک نفس (۵ میلی متری )- بدون تزریق ۴۶۷۵۴۴
 • سی تی اسکن High Resolution تمام ریه در یک نفس (۵ میلی متری )- بدون تزریق ۴۶۷۵۴۴
 • سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات ظرفیت‌های تنفسی (Pulmo CT) 581196
 • سی تی اسکن فانکشنال ریه با محاسبات ظرفیت‌های تنفسی (Pulmo CT) 581196
 • سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد ۱۱۰۶۰۲۸
 • سی تی آنژیوپورتوگرافی کبد ۱۱۰۶۰۲۸
 • سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی- با گاز گزنون (Xenon CT) 1215060
 • سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی- با گاز گزنون (Xenon CT) 1215060
 • سی تی اسکن اندوسکوپی- هر ارگان (Virtual Endoscopy) 1128204
 • سی تی اسکن اندوسکوپی- هر ارگان (Virtual Endoscopy) 1128204
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز با تزریق ۶۶۸۹۷۶
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز با و بدون تزریق ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با تزریق ۱۱۷۹۹۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با و بدون تزریق ۱۷۷۲۲۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال مقاطع کرونال ساجیتال یا ابلیک ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق) ۶۵۶۹۶۴
 • سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق) ۸۳۱۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال اربیت -سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق ۶۰۰۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت با تزریق ۶۱۶۳۰۸
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت -با و بدون تزریق ۱۰۰۴۳۸۸
 • سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق ۶۶۸۰۵۲
 • سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق ۱۰۰۴۳۸۸
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس -دو جهت- بدون تزریق ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس دو جهت با تزریق ۱۱۷۹۹۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس- دو جهت با و بدون تزریق ۱۷۷۴۰۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم ۶۳۱۰۹۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق ۴۹۲۴۹۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق ۵۶۷۳۳۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت (هر جهت -با و بدون تزریق) ۸۴۶۳۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت بدون تزریق ۷۲۴۴۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با تزریق ۷۷۰۶۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با و بدون تزریق ۱۲۰۱۲۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت – سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی، خارجی یا میانی با تزریق ۸۴۶۳۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال اربیت -سلا پوستریور فوسا با و بدون تزریق گوش داخلی خارجی یا میانی – با یا بدون تزریق ۱۱۵۵۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق ۴۲۵۰۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با تزریق ۴۵۵۵۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با و بدون تزریق ۶۸۲۸۳۶
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس) ۷۰۷۷۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی پوستریورفوسا دو جهت ۷۰۷۷۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با تزریق ۷۸۵۴۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با و بدون تزریق ۱۰۷۵۵۳۶
 • سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۶۳۷۵۶۰
 • سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۸۲۲۳۶۰
 • گاز مه‌آتوسیسترنوگرافی اسپیرال دو طرفه برای گوش داخلی ۶۸۰۹۸۸
 • سی تی اسکن اسپیرال فک پایین یا بالا برای ایمپلنت دندان، اگزیال با بازسازی ساجیتال وکرونال ۸۵۰۰۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال سری کامل TMJ اگزیال وکرونال و ساجیتال ۱۰۰۵۳۱۲
 • سی تی اسکن اسپیرال سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلم های زوم ۷۷۶۱۶۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گردن بدون تزریق ۵۸۱۱۹۶
 • سی تی اسکن اسپیرال گردن با تزریق ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال گردن -با و بدون تزریق ۹۷۰۲۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال دینامیک گردن ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلی متری بدون تزریق ۴۲۵۰۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلی متری با تزریق ۴۶۷۵۴۴
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلیمتری با و بدون تزریق ۷۱۱۴۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره دو جهت ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با تزریق ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با و بدون تزریق ۹۷۸۵۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال مدیاستن یا ریه با تزریق دینامیک ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق‌العاده UHRCT- بدون تزریق ۷۰۳۱۶۴
 • سی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق‌العاده UHRCT- با تزریق ۸۲۹۷۵۲
 • سی تی اسکن اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق‌العاده UHRCT- با و بدون تزریق ۱۲۲۶۱۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم با تزریق ۷۰۷۷۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم بدون تزریق ۶۸۰۹۸۸
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم با و بدون تزریق ۱۱۱۰۶۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق ۹۹۱۴۵۲
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق ۱۰۴۸۷۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن – با و بدون تزریق ۱۶۳۰۸۶۰
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن با تزریق ۶۸۰۰۶۴
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن با و بدون تزریق ۱۰۵۴۲۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال ۲ و ۴ میلی متری هر یک از اعضاء شکم با یا بدون تزریق – هر یک به تنهایی (پانکراس، کلیه‌ها، طحال و غدد فوق کلیوی) ۴۲۵۰۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی ۶۳۷۵۶۰
 • سی تی اسپیرال بررسی ۲ و ۴ میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم با تزریق دینامیک (کبد) ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن مایلو اسپیرال یک جهت برای دو مهره و یک دیسک(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۱۲۰۱۲۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال هر سگمان از اندام ۵۲۳۹۰۸
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون کنتراست ۵۲۳۹۰۸
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی با کنتراست ۶۱۷۲۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون و با کنتراست ۷۳۳۶۵۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی بدون کنتراست ۵۲۶۶۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با کنتراست ۶۱۷۲۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با و بدون کنتراست ۷۳۳۶۵۶
 • سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو ۵۸۱۱۹۶
 • سی تی اسکن اسپیرال هر مفصل در یک جهت ۵۱۵۵۹۲
 • سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان ۷۰۷۷۸۴
 • پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی تی اسکن اسپیرال (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری) ۷۷۶۱۶۰
 • MRI (به عنوان مثال Proton) دوطرفه iTMG 770616
 • MRI (به عنوان مثال Proton) مغز شامل Brainstem بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI (به عنوان مثالProton) قفسه صدری (به عنوان مثال برای ارزیابی لنفادنوپاتی میدیاستیال) بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI (به عنوان مثال Proton) کانال Spinal و محتویات آن ناحیه سرویکال بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI کانال Spinal و محتویات آن ناحیه لومبر بدون کنتراست (بدون ماده حاجب ) ۷۷۰۶۱۶
 • MRI (به عنوان مثال Proton) کانال Spinal محتویات آن توراسیک بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI (به عنوان مثال Proton) لگن بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI اندام فوقانی بازو یا ساعد به غیر از مفاصل بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI هر مفصل اندام فوقانی بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI (به عنوان مثال Proton) اندام تحتانی بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI (به عنوان مثال Proton) هر مفصل اندام تحتانی بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI (به عنوان مثال Proton) شکم بدون مواد حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI اوربیت، صورت، و یا گردن بدون ماده حاجب ۷۷۰۶۱۶
 • MRI مغز شامل Brainstem با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI قفسه صدری با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI سرویکال Spinal با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI توراسیک با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI ناحیه لومبار با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI (به عنوان مثال Proton) لگن با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI اندام فوقانی به غیر از مفاصل با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI هر مفصل اندام فوقانی با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI (به عنوان مثال Proton) اندام تحتانی با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI (به عنوان مثال Proton) هر مفصل اندام تحتانی با ماده حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI (به عنوان مثال Proton) شکم با مواد حاجب ۹۵۶۳۴۰
 • MRI اوربیت، صورت، و یا گردن با ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI مغز با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI پستان یک طرفه با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI پستان دو طرفه با و بدون ماده حاجب ۱۵۸۸۳۵۶
 • MRI قفسه صدری با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRA قفسه صدری شامل میوکارد با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI سرویکال با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI توراسیک با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI ناحیه لومبار با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI (به عنوان مثال Proton) لگن با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI اندام فوقانی به غیر از مفاصل با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI هر مفصل اندام فوقانی با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI (به عنوان مثال Proton) اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI (به عنوان مثال Proton) هر مفصل اندام تحتانی با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI (به عنوان مثال Proton) شکم با و بدون مواد حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRI اوربیت، صورت، و یا گردن با و بدون ماده حاجب ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRM (MR ماموگرافی- دو طرفه) ۱۰۲۵۶۴۰
 • MRM (MR ماموگرافی- یک طرفه) ۸۱۷۷۴۰
 • MRU یوروگرافی (MRU دینامیک) (قید درخواست پزشک به صورت دینامیک الزامی است) ۱۳۶۳۸۲۴
 • MR آرتروگرافی ۱۳۶۳۸۲۴
 • MRA گردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRA سر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRA کانال Spinal و محتویات آن با یا بدون ماده حاجب ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRA (آنژیوگرافی) لگن با یا بدون ماده حاجب ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRA (آنژیوگرافی) اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRA (آنژیوگرافی) اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRA (آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRA (آنژیوگرافی) گردن بدون ماده حاجب و بعد از آن با ماده حاجب با سایر سکانس‌ها ۱۳۲۴۰۹۲
 • MRV (MR ونوگرافی) ۱۳۰۳۷۶۴
 • MRS (اسپکتروسکوپی) ۱۳۷۲۱۴۰
 • MRI دینامیک هر قسمت بدن به جز قلب ۱۳۱۶۷۰۰
 • MRI کاردیاک برای Function با و یا بدون مورفولوژی – مطالعه کامل ۱۳۱۶۷۰۰
 • MRI کاردیاک برای مورفولوژی بدون ماده حاجب ۱۳۱۶۷۰۰
 • MRI کاردیاک برای مورفولوژی با ماده حاجب ۱۳۱۶۷۰۰
 • MRI برای Velocity Flow Mapping 1316700
 • MRI اسکوپی ۱۳۱۶۷۰۰
 • MR کلانژیوگرافی (MRCP) 1316700
 • MRU (MR یوروگرافی استاتیک) ۱۳۱۶۷۰۰
 • جذب ید تیروئید ۲۳۱۰۰۰
 • اسکن تیروئید با ید ۱۳۱ ۳۴۷۴۲۴
 • اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیو ۱۲۶۰۳۳۶
 • درمان پرکاری تیروئید تا ۱۰ mci 1155000
 • درمان پرکاری تیروئید تا ۱۵ mci 1386000
 • درمان پرکاری تیروئید تا ۲۰ mci 1570800
 • درمان پرکاری تیروئید تا ۲۵ mci 1755600
 • درمان پرکاری تیروئید تا ۳۰ mci 2079000
 • درمان کانسر تیروئید تا ۵۰ mci(هزینه بستری به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۳۴۶۹۶۰
 • درمان کانسرتیروئید تا ۱۰۰ mci(هزینه بستری به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۹۵۶۸۰۰
 • درمان کانسرتیروئید تا ۱۵۰ mci(هزینه بستری به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۳۸۸۰۸۰۰
 • درمان کانسرتیروئید تا ۲۰۰ mci(هزینه بستری به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۶۲۰۰۰۰
 • درمان کانسرتیروئید با ید ۱۳۱ تا ۳۰۰ mci(هزینه بستری به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۵۶۳۶۴۰۰
 • اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه در یک مرحله ۴۳۲۴۳۲۰
 • اسکن قلب با دو مرحله Rest and /or Stress)-Planar) 4729032
 • اسکن پرفیوژن توام با فونکسیون قلب Gated MIBI 5032104
 • اسکن پرفیوژن با حرکات دیواره ۵۰۳۲۱۰۴
 • اسکن تمام بدن با تالیوم (MIBI) 3683064
 • اسکن پاراتیروئید با هر نوع رادیودارو ۳۰۷۵۰۷۲
 • لوکالیزاسیون رادیو داروها یا توزیع رادیو دارو در تومور (تصویربرداری از منطقه محدود از جمله اسکن پستان با MIBI) 2664816
 • اسکن گالیوم (منطقه محدود) ۴۶۳۲۰۱۲
 • اسکن قشر آدرنال ۴۱۰۲۵۶۰
 • درمان متاستاز استخوان با استرانسیوم ۸۹ (متاسترون) (هزینه رادیودارو به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۳۳۵۶۷۹۹۶
 • اسکن پس از تحریک تیروئید (بدون احتساب TSH) 352044
 • اسکن تیروئید با تکنزیوم ۳۷۴۲۲۰
 • اسکن تیروئید با تالیوم یا MIBI 2103948
 • اسکن مغز استخوان-لنفوم (Whole Body) 1462692
 • اسکن مغز استخوان (Limited) 1462692
 • اسکن مغز استخوان (Multiple) 1462692
 • تعیین حجم خون با پلاسما ۱۹۰۱۵۹۲
 • مطالعه طول عمر گلبول قرمز با کروم ۵۱ ۲۲۳۹۷۷۶
 • مطالعه طول عمر گلبول قرمز در طحال یا کبد ۲۲۳۹۷۷۶
 • سکستراسیون گلبول های قرمز در طحال یا کبد ۲۲۳۹۷۷۶
 • میزان ناپدید شدن آهن رادیواکتیو از پلاسما ۲۲۳۹۷۷۶
 • جذب آهن رادیواکتیو به گلبول قرمز ۲۲۳۹۷۷۶
 • توزیع و ذخیره آهن رادیواکتیو برای سیانوکوبالامین ۲۲۳۹۷۷۶
 • اسکن طحال به تنهایی ۶۶۹۹۰۰
 • اسکن مجاری و غدد لنفاوی ۲۱۲۲۴۲۸
 • اسکن مجاری و کیسه صفرا (هپاتوبیلیری- هایدا) ۱۳۲۲۲۴۴
 • اسکن کبد و طحال ۱۱۸۱۷۹۶
 • مطالعه جذب ویتامین ۱۲B (شیلینگ) بدون فاکتور داخلی ۱۶۳۳۶۳۲
 • مطالعه جذب ویتامین ۱۲B با فاکتور داخلی ۱۹۱۴۵۲۸
 • مطالعات ترکیبی جذب ۱۲B با و بدون فاکتور داخلی ۲۴۷۳۵۴۸
 • اسکن تخلیه معده ۱۰۹۰۳۲۰
 • اسکن برگشت معده به مری (ریفلاکس) ۱۱۲۶۳۵۶
 • اسکن دیورتیکول مکل ۹۵۶۳۴۰
 • اسکن خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی ۱۳۶۰۱۲۸
 • اسکن از غدد بزاقی ۸۶۵۷۸۸
 • اسکن استخوان با Spect 1913604
 • اسکن استخوان Planar با هر نوع رادیودارو (منطقه محدود مانند جمجمه، لگن و غیره) ۱۲۹۹۱۴۴
 • اسکن استخوان Planar تمام بدن-اسکلتی عضلانی (Whole Body Bone Scan) 1595748
 • اسکن برای تعیین مایع در پریکارد ۱۰۲۴۷۱۶
 • اسکن آنژیوگرافی از جریان خون قلب با تعیین EF در حال استراحت ۱۲۰۷۶۶۸
 • آنژیوگرافی با تعیین EF در حال ورزش (بدون احتساب تست ورزش) ۱۵۷۱۷۲۴
 • اسکن انفارکتوس میوکارد با تکنزیوم پیروفسفات ۱۰۹۶۷۸۸
 • اسکن انفارکتوس میوکارد(Planar) 1096788
 • اسکن شنت‌های قلبی ۱۰۳۷۶۵۲
 • اسکن پرفیوژن ریه ۱۱۳۲۸۲۴
 • اسکن (تهویه ریوی) با هر روش ۱۴۱۷۴۱۶
 • اسکن مغز با تکنزیوم فقط در فاز Flow 1022868
 • سیسترنوگرافی یا Tc99m(بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی) ۱۰۲۲۸۶۸
 • سیسترنوگرافی یا In-111 (بدون احتساب هزینه پونکسیون مایع نخاعی) ۲۷۷۲۹۲۴
 • بررسی نشت مایع مغزی نخاعی (CSF Leakage) 1141140
 • ارزیابی شنت مغزی ۱۰۲۴۷۱۶
 • اسکن جریان خون داخل مغز با یدوآمفتامین یا Tc-HMPAO یا Tc-ECD یا رادیوداروهای مشابه با احتساب رادیودارو و کیت (Brain Perfusion) 3418800
 • اسکن قشر کلیه‌ها (استاتیک با DMSA) 1132824
 • اسکن دینامیک از کلیه‌ها با مطالعه جریان خون عروقی و فانکشن کلیه بدون مداخله دارویی ۱۳۶۱۰۵۲
 • ۱۷-OH-Progesteron 106260
 • استرادیول یا استروژن ۱۰۶۲۶۰
 • استرادیول یا استروژن ۱۰۶۲۶۰
 • Estriol 106260
 • Andrstenedione 105336
 • PTH 112728
 • PTH 112728
 • Calcitonin 111804
 • ۲۵-Hydroxy Vitamin D 166320
 • ۱و ۲۵-Hydroxy Vitamin D 166320
 • Renin 109032
 • Angiotensin Converting Enzayme ACE 148764
 • AngiotensinII 133056
 • Aldosterone 117348
 • EPO (اریتروپوئتین) ۱۷۴۶۳۶
 • ACTH 99792
 • ACTH 99792
 • Cortisol در خون یا ادرار ۸۵۰۰۸
 • Cortisol در خون یا ادرار ۸۵۰۰۸
 • HGH 92400
 • HGH 92400
 • HGH پس ازتحریک (تزریق L-Dopa یا ورزش) ۴ نمونه ۳۲۴۳۲۴
 • Insulin 90552
 • C-Peptide 97020
 • Glucagon 91476
 • Gastrin 109032
 • گاسترین بعد از تحریک سکرتین ۱۰۳۴۸۸
 • Beta-HCG 90552
 • Beta-HCG 90552
 • Beta-HCG با تیتراژ حداقل با سه رقت ۲۵۱۳۲۸
 • وازوپرسین (ADH) 107184
 • اندازه‌گیری میکروآلبومین به روش الایزا ۱۳۳۹۸۰
 • هورمون های دیگری که به روشهای RIA و الایزا اندازه‌گیری می شوند ۱۲۲۸۹۲
 • تومورمارکرهایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و LFA اندازه گیری می شوند ۱۶۷۲۴۴
 • CEA 144144
 • CEA 144144
 • آلفا فتوپروتئین ۱۱۵۵۰۰
 • آلفا فتوپروتئین ۱۱۵۵۰۰
 • آلفا فتوپروتئین مایع آمونیون ۹۳۳۲۴
 • PSA (پروستات اسپسیفیک آنتی ژن) ۱۶۱۷۰۰
 • PSA (پروستات اسپسیفیک آنتی ژن) ۱۶۱۷۰۰
 • Free P.S.A 131208
 • (S.H.B.G) Hormon Binding Globolin 112728
 • CA 19-9 209748
 • CA 15-3 209748
 • CA 125 209748
 • تومورمارکرهای درج نشده دیگر ۲۰۴۲۰۴
 • CBC (هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیس‌های سلولی) و دیفرانسیاسیون ۳۱۴۱۶
 • شمارش WBC به تنهایی ۱۷۵۵۶
 • اندازه‌گیری هموگلوبین ۷۳۹۲
 • اندازه‌گیری هماتوکریت ۷۳۹۲
 • شمارش رتیکولوسیت‌ها ۱۸۴۸۰
 • شمارش پلاکت‌ها ۱۱۰۸۸
 • سدیمانتاسیون ۱۰۱۶۴
 • تجسس سلول LE 31416
 • شمارش ائوزینوفیل خون در میلی متر مکعب ۱۰۱۶۴
 • شمارش ائوزینوفیل در ترشحات بینی ۱۴۷۸۴
 • شمارش ائوزینوفیل در ادرار ۱۴۷۸۴
 • تست شکنندگی گلبول‌های قرمز (Osmotic Fragility Test) 15708
 • Sickle Prep 19404
 • هموگلوبین پلاسما ۱۵۷۰۸
 • آزمایش مستقیم خون از نظر انگل‌ها، نظیرمالاریا، بورلیا، تریپانوزوم و سایر موارد مشابه ۱۸۴۸۰
 • تجسس اجسام هاینز در خون محیطی ۸۳۱۶
 • Red Cell Mass 74844
 • Total Blood Volume 74844
 • Total Plasma Volume 74844
 • تعیین زمان سیلان خون (BT) 10164
 • زمان سیلان با روش IVY 14784
 • زمان انعقاد خون (CT) 13860
 • PT با تعیین میزان I.N.R 33264
 • PTT 32340
 • تعیین مقدار فیبرینوژن ۳۸۸۰۸
 • تست حل شدن فیبرین ۱۰۱۶۴
 • تست مصرف پروترومبین ۱۸۴۸۰
 • تعیین زمان ترومبین ۲۹۵۶۸
 • تعیین زمان رپتیلاز ۱۸۴۸۰
 • تعیین میزان فاکتورهای انعقادی هر یک به تنهایی (کمی) ۲۴۸۵۵۶
 • بررسی مواد حاصل از تخریب فیبرین FDP کمی ۲۳۱۰۰۰
 • لیز شدن اوگلوبولین (ELT) 35112
 • اندازه‌گیری فاکتور ون ویلبراند ۵۷۲۸۸
 • میزان فاکتور XIII (کیفی) ۴۹۸۹۶
 • میزان فاکتورIII پلاکتی ۲۲۱۷۶
 • تعیین میزان پروتئین C 554400
 • میزان پروتئین S 216216
 • آنتی ترومبینIII یا سایر مهارکننده‌های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و ون‌ویلبراند فاکتور ۲۲۷۳۰۴
 • تجمع پلاکت‌ها به ازای هر معرف ۳۶۰۳۶
 • تست چسبندگی پلاکت ۲۳۱۰۰
 • تست رکالسیفیکاسیون پلاسما (PRT) 12936
 • اندازه‌گیری آنتی ژن هر کدام از فاکتورهای انعقادی با روش راکت ایمونوالکتروفورزیس ۷۸۵۴۰
 • جمع شدن لخته (Clot Retraction) 8316
 • آنتی بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری ۲۵۹۶۴۴
 • آنتی بادی ضد پلاکتی به روشIF 77616
 • تعیین مقدار D-Dimer 189420
 • اندازه‌گیری (Post Venous Occlusion Euglobulin LysisTime) PVO-ELT 56364
 • اندازه‌گیری (Plasminogen Activator Inhibitor) 29568
 • اندازه‌گیری TPA ( (Tissue Plasminogen Activator 134904
 • APC-R (Activated Protein C Resistance) 106260
 • تعیین گروه خون A,B.O,Rh,DU 32340
 • تعیین ژنوتیپ Rh ((E,e,C,c؛ هر کدام ۱۳۸۶۰
 • آزمایش پانل سل(تشخیص آنتی بادی های غیر طبیعی درسرم) ۲۴۹۴۸
 • کراسماچ استاندارد ۵۳۵۹۲
 • کراسماچ به روش فلوسایتومتری ۱۸۸۴۹۶
 • Cold همولایزین ۳۹۷۳۲
 • Alpha Heavy Chain 96096
 • DNA –Anti 87780
 • فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتومتری ۳۸۶۲۳۲
 • فنوتیپ B-cell و T-cell سایر روش‌ها ۲۵۲۲۵۲
 • LTT ترانسفورماسیون لنفوسیتی ۳۳۲۶۴۰
 • فنوتیپ T4 و T8 432432
 • فنوتیپ B-cellو T-cellو ۴T کامل ۶۸۰۹۸۸
 • روبلا آنتی بادی (IgG) 121968
 • روبلا آنتی بادی (IgM) 121968
 • آنتی بادی (CMV(IgG 121968
 • آنتی بادی (CMV(IgM 121968
 • آنتی بادی (HSV(IgG 114576
 • آنتی بادی (HSV(IgM 114576
 • آنتی بادی (FTA(IgG 114576
 • آنتی بادی (FTA(IgM 114576
 • آنتی بادی (TOXO(IgG 121968
 • آنتی بادی (TOXO(IgM 121968
 • آنتی بادی کلامیدیا (IgG) 114576
 • آنتی بادی کلامیدیا (IgA) 114576
 • آنتی بادی کلامیدیا (IgM) 114576
 • آنتی بادی مایکو پلاسما (IgG) 114576
 • آنتی بادی مایکو پلاسما (IgM) 114576
 • آنتی بادی هلیکوباکتر (Igg) 121968
 • آنتی بادی هلیکوباکتر (IgA) 121968
 • آنتی بادی هلیکوباکتر (IgM) 121968
 • تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمنوبلاتینگ ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادی فاسیولا (IgG و IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادی توکسوکارا (IgG ،IgM و IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادی VZV(IgG ،IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادیmumps (IgG ،IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادیmeasles (IgG ،IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادی E.B.V(IgG ،IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادی فسفولیپید (IgG و IgM)؛ هر کدام ۱۰۶۲۶۰
 • آنتی بادی کاردیولیپین (IgG و IgM)؛ هر کدام ۸۵۰۰۸
 • AMA (آنتی میتوکندریال آنتی بادی) ۷۰۲۲۴
 • ASM (آنتی بادی علیه ماهیچه‌های صاف) ۷۰۲۲۴
 • تجسس آنتی بادی ضد اسپرم ۵۲۶۶۸
 • آنتی بادی تیروگلوبولین ۱۲۶۵۸۸
 • آنتی بادی کالاآزار (IgG و IgM)؛ هر کدام ۹۹۷۹۲
 • آنتی بادی بر علیه Amoebiasis(IgG ،IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgG و IgM)؛ هر کدام ۱۰۲۵۶۴
 • تعیین زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا ۷۰۲۲۴
 • لوپوس آنتی کوآگولانت ۹۵۱۷۲
 • HIV-MIXبه روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • HIV- P24 آنتی ژن به روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • آنتی (IgM) HBC به روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • HAV به روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • HBSAg به روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • HBeAg به روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • HBe – Anti به روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • Anti-HBsبه روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • Anti-HBc به روش الایزا ۱۸۸۴۹۶
 • آنتی HBC اندازه‌گیری آنتی اکسیدان‌ها ۱۴۸۷۶۴
 • تست تاییدی HIV یا HCV یا …WesternBlot 227304
 • HTLV-I به روش الایزا ۱۴۸۷۶۴
 • HTLV-II به روش الایزا ۱۴۸۷۶۴
 • HEV یا HDV به روش الایزا ۱۴۸۷۶۴
 • Anti-HCV به روش الایزا ۲۵۵۹۴۸
 • آزمایش IgE به روش RIA یا الایزا ۱۹۱۲۶۸
 • آزمایش۵۰ CH به روش الایزا ۸۵۰۰۸
 • آزمایش۵۰ CH به روش همولیزین (RBC حساس‌شده گوسفند) ۸۱۳۱۲
 • آزمایش IgM,IgA,IgG به روش RID‌؛ هر کدام ۹۵۱۷۲
 • آزمایش IgM,IgA,IgG,IgD به روش ELISA‌؛ هر کدام ۱۶۲۶۲۴
 • آزمایش C9,C8,C7,C6,C4,C3– تراسفرین به روش RID و EIA؛ هر کدام ۱۲۰۱۲۰
 • Clq 99792
 • آلفا-۱-آنتی تریپسین ۹۱۴۷۶
 • ساب کلاس های ایمونوگلوبولین ها مانندIgG4, IgG3, IgG2, IgG1؛ هر کدام ۱۶۶۳۲۰
 • ژل دیفوژن کیفی(روش اشترلونی) برای هر آنتی بادی یا آنتی ژن ۸۵۰۰۸
 • MIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت) ۱۵۵۲۳۲
 • کرایوگلوبولین (کیفی) ۸۳۱۶
 • کرایوفیبرینوژن (کمی) ۳۱۴۱۶
 • تست کومبس مستقیم ۱۶۶۳۲
 • تست کومبس غیرمستقیم ۳۴۱۸۸
 • آنتی بادی Screening (تجسس آنتی بادی) ۱۵۷۰۸
 • تعیین آنتی ژن‌های سایر گروه‌های خونی دیگر (مانند kell) 24948
 • رد ابوت Paternity Test 709632
 • FFP شامل آماده‌سازی (گرم کردن) هر واحد ۱۱۰۸۸
 • پلاسما فرزیس درمانی برای هر ۵۰۰ سی سی ۳۸۵۳۰۸
 • انجام تست WBC کراسماچ جهت پیوند ۱۲۱۹۶۸
 • Reactive Ab Panel جهت پیوند ۲۰۶۰۵۲
 • HLA A,B, C Typingتنها یک آنتی ژن(مانند B5 یا B27 ) 213444
 • C,B,A, HLA, Typing چند آنتی ژن ۳۲۶۱۷۲
 • بررسی HLA Typing کلاس I 474936
 • بررسی HLA Typing کلاس II 691152
 • بررسی CD مارکرهای سطحی به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری ۳۲۳۴۰۰
 • DQ/DR HLA Typing تنها یک آنتی ژن ۳۳۱۷۱۶
 • DQ/DR Typing HLA چند آنتی ژن ۴۵۲۷۶۰
 • MLC HLA HLA Typing 322476
 • HLA Typing PLC HLA 126588
 • تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی ۲۱۹۳۵۷۶
 • تعیین سکرتور، غیرسکرتور و نیمه سکرتور (بزاق) ۱۴۵۰۶۸
 • تعیین تیتراژImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B هر کدام ۴۲۵۰۴
 • بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران ۴۳۴۲۸
 • فصد خون ۲۰۳۲۸۰
 • انجام CIC در خون (Circulating Immune Complex) 42504
 • اتوهمولیز ۲۲۱۷۶
 • CRP به روش کیفی ۱۷۵۵۶
 • CRP به روش کمی ۷۹۴۶۴
 • RF 17556
 • RF به روش کمی ۵۶۳۶۴
 • منو تست ۱۴۷۸۴
 • تست تشخیص سیفلیس مانند VDRL,RPR 22176
 • آزمایش رایت ۳۱۴۱۶
 • کومبس رایت ۴۷۱۲۴
 • آزمایش ۲ME 31416
 • ویدال ۵۱۷۴۴
 • تیترASO 33264
 • جستجوی آنتی بادی هتروفیل(آزمایش پل بونل) ۳۸۸۰۸
 • تست توبرکولوز(PPD) 12936
 • تست کازونی ۱۱۰۸۸
 • Pregnancy Testاز طریق ادرار ۲۳۱۰۰
 • تست حاملگی به روش کمی از طریق ادرار ۳۷۸۸۴
 • آزمایش ANA به روش ایمونوفلورسانس ۷۴۸۴۴
 • آزمایش لیستریا به روش ایمونوفلورسانس ۶۶۵۲۸
 • آزمایش مایکوپلاسما به روش ایمونوفلورسانس ۷۲۰۷۲
 • ANCA 94248
 • NBT 98868
 • Killing 279048
 • Chemotaxia 279048
 • Opsonin 112728
 • فاگوسیتوز ۹۵۱۷۲
 • بتا-۲- میکروگلوبولین ۱۷۳۷۱۲
 • Sucrose Hemolysis Test 31416
 • Hams Test 28644
 • تیترآگلوتینین‌های سرد ۳۹۷۳۲
 • تعیین مقدار ۱۷-هیدروکسی استروئیدها در ادرار ۶۵۶۰۴
 • آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمنیوتیک ۲۴۰۲۴
 • اندازه‌گیری بیلیروبین مایع آمنیوتیک ۲۱۲۵۲
 • تعیین لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمنیوتیک ۴۱۵۸۰
 • آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test) 17556
 • اندازه‌گیری هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار ۸۴۰۸۴
 • اندازه‌گیری هیدروکسی پرولین توتال در ادرار ۸۴۰۸۴
 • تعیین مقدار موکوپروتئین‌های خون ۱۰۱۶۴
 • اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کیفی ۱۷۵۵۶
 • اسید موکوپلی ساکاریدها به روش کمی ۲۹۵۶۸
 • اسید معده آزاد و توتال برای هر نمونه ۵۵۴۴۰
 • فاکتور داخلی (Intrinsic Factor) 148764
 • جمع‌آوری عرق به هر طریق ۱۵۵۲۳۲
 • تعیین دلتا آمینولوولینیک اسید ۷۵۷۶۸
 • تعیین مقدار پورفیرین ۱۷۵۵۶
 • اوروپورفیرین ادرار به روش کیفی ۱۳۸۶۰
 • اوروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن ۱۸۴۸۰
 • کوپروپورفیرین ادرار به روش کیفی ۱۳۸۶۰
 • کوپروپورفیرین ادرار به روش کمی و قطعه قطعه کردن ۲۱۲۵۲
 • پورفوبیلینوژن ادرار به روش کیفی ۱۳۸۶۰
 • پورفوبیلینوژن ادرار به روش کمی ۲۲۱۷۶
 • تعیین مقدار اوروبیلین در مدفوع ۴۱۵۸۰
 • اندازه‌گیری فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی ۱۳۱۲۰۸
 • اندازه‌گیری سرولوپلاسمین به روش شیمیایی ۱۳۵۸۲۸
 • اندازه‌گیری آمونیاک خون ۸۰۳۸۸
 • تعیین مقداراسید لاکتیک خون ۴۱۵۸۰
 • الکل (اتانول) برای هر نمونه به جز هوای تنفسی ۳۶۹۶۰
 • میوگلوبین (Myoglobin) 85932
 • تعیین مقدار مِتهموگلوبین (Met Hemoglobin) 17556
 • تعیین مقدار هاپتوگلوبین به طریق شیمیایی یا کمی ۱۷۵۵۶
 • تروپونین به روش کیفی ۷۴۸۴۴
 • تروپونین به روش کمی ۱۳۲۱۳۲
 • تعیین میزان هموسیستئن ۱۸۱۱۰۴
 • تعیین میزان گالاکتوز خون ۱۷۵۵۶
 • تست جذب دی گزیلوز خون یا ادرار ۵۲۶۶۸
 • تست تحمل لاکتوز ۵۵۴۴۰
 • تست تحمل گلوکاگون ۲۵۸۷۲
 • تست تحمل تالبوتامید ۲۰۱۴۳۲
 • گازهای خونی شامل (HCO3, PO2, PCO2, PH, CO2) و محاسبه O2 اشباع ۱۱۸۲۷۲
 • منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش کمی ۲۵۸۷۲
 • منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین به روش کیفی ۲۱۲۵۲
 • استن و اجسام کتونی سرم به روش کیفی و نیمه کمی ۱۳۸۶۰
 • تعیین مقدار اسمولالیته پلاسما یا سایر مایعات بدن ۳۲۳۴۰
 • اندازه‌گیری کاروتن خون ۲۰۳۲۸
 • اندازه‌گیری اسیدآسکوربیک (ویتامینC) خون ۲۳۱۰۰
 • تیامین (ویتامین ۱B) 123816
 • ریبوفلاوین (ویتامین ۲B) 123816
 • فولیک اسید سرم ۱۴۲۲۹۶
 • ویتامین ۱۲ B 142296
 • اندازه‌گیری ویتامین A 27720
 • (Solubility Test) Dithionite Rapid Test 18480
 • ترانسفرین (Transferrin) 126588
 • اشباع ترانسفرین (TransferrinSaturation) 46200
 • تعیین رسپتورهای ترانسفرین ۹۷۰۲۰
 • تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا ۴۳۴۲۸
 • Digoxin 135828
 • Digoxin 135828
 • فریتین ۱۳۳۹۸۰
 • فریتین ۱۳۳۹۸۰
 • T3 59136
 • T3 59136
 • ‏T4 59136
 • ‏T4 59136
 • (T3RU)T3 Uptake 59136
 • (T3RU)T3 Uptake 59136
 • TSH 76692
 • TSH 76692
 • FreeT3 76692
 • FreeT3 76692
 • FreeT4 76692
 • FreeT4 76692
 • TRH 60984
 • Thyroglobulin 159852
 • Thyroglobulin 159852
 • FSH 73920
 • FSH 73920
 • LH 73920
 • LH 73920
 • Prolactin 80388
 • Prolactin 80388
 • Testosterone 87780
 • Testosterone 87780
 • Free Testosterone 80388
 • DHEA-S 90552
 • DHEA 90552
 • DHEA 90552
 • Progesterone 90552
 • ۱۷-OH-Progesteron 106260
 • کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی بیوگرام ۳۸۸۰۸
 • کشت مدفوع و آنتی بیوگرام هر بار ۸۲۲۳۶
 • کشت خون و آنتی بیوگرام هر بار ۹۸۸۶۸
 • کشت گلو ۸۲۲۳۶
 • کشت سالک(لیشمانیا) ۸۷۷۸۰
 • بررسی مستقیم زخم از نظر سالک ۲۱۲۵۲
 • کشت بی هوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور) ۹۶۰۹۶
 • کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر باکتری ۴۲۵۰۴
 • کشت واژن ۴۲۵۰۴
 • شیگلا(تعیین گروه) ۴۴۳۵۲
 • اوره‌آز برای هلیکوباکتر ۱۲۹۳۶
 • هلیکوباکتر پیلوری، تست تنفسی شامل کیت جمع‌آوری نمونه دارویی و هوای تنفسی ۸۰۳۸۸
 • مستقیم و کشت هلیکوباکتر ۶۳۷۵۶
 • کشت کلامیدیا ۶۵۶۰۴
 • کشت مایکوپلاسم ۶۵۶۰۴
 • آزمایش BK (باسیل کخ) مستقیم ۲۰۵۱۲۸
 • کـشت و آنتـی بیـوگرام میکروب سـل (حـداقل با اسـتفاده از ۳ نـوع آنتی بیوتیک) ۵۸۹۵۱۲
 • آنتـی بیـوگرام میکروب سـل ۴۵۰۹۱۲
 • آزمایش مستقیم قارچ ۲۲۱۷۶
 • کشت از نظر قارچ ۷۱۱۴۸
 • آزمایش مدفوع از نظر انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت ۲۲۱۷۶
 • تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت ۱۶۶۳۲
 • اسکاچ تست ۱۴۷۸۴
 • گرفتن نمونه و بررسی جهت حشره گال ۲۵۸۷۲
 • تعیین میزان چربی تام مدفوع (۲۴ تا ۴۸ ساعته) ۷۵۷۶۸
 • تشخیص ویروس، کشت سلولی و مراقبت ۹۴۱۵۵۶
 • آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) 28644
 • Sperm Processing و ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل ۱۲۱۰۴۴
 • اندازه‌گیری فروکتوز مایع منی ۱۵۷۰۸
 • تست بعد از مقاربت (PCT) 36036
 • آزمایشات روتین مایعات بدن: شامل نخاع، مایع مفاصل، مایع آسیت مایع پلور و قند، پروتئین و شمارش گلبول‌ها ۴۸۰۴۸
 • آزمایش مستقیم از ترشحات و رنگ آمیزی (مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و غیره) ۲۰۳۲۸
 • پذیرش سیتوژنتیک ۵۳۵۹۲
 • کشت لنفوسیت های خون محیطی برای ناهنجاری های کروموزومی حداقل دو کشت ۴۶۲۰۰۰
 • بررسی شکستگی کروموزوم–FragX (چهار کشت) ۶۹۳۰۰۰
 • شکنندگی کروموزوم ها (فانکونی، سندروم بلوم و …) (چهارکشت) ۵۰۸۲۰۰
 • کشت پوست و هر بافت توپر دیگر ۱۲۰۱۲۰۰
 • کشت سلولهای پرزهای جفتی ۱۴۷۸۴۰۰
 • کشت سلولهای مایع آمنیون ۱۸۰۱۸۰۰
 • کشت سلولهای مغز استخوان ۱۳۸۶۰۰۰
 • کشت بافت‌های مختلف (طبیعی و تومورال) ۱۱۰۸۸۰۰
 • بررسی کروموزومی برای سندرمهای شکنندگی کروموزوم بررسی کلی ۲۵ سلول (SCE، شکنندگی و مطالعه دقیق ۵ سلول یک کاریوتایپ با روش نواری) نمونه سندروم بلوم ۹۲۴۰۰۰
 • بررسی کروموزومی برای سندرم های شکنندگی کروموزوم بررسی۱۰۰ سلول و مطالعه دقیق ۲۰ سلول دوکاریوتایپ (کم خونی فانکونی، آتاکسی تلاژکتازی) ۱۲۰۱۲۰۰
 • بررسی شکنندگی کروموزوم (FragX) بررسی کلی ۱۰۰ سلول و مطالعه ۲۰ سلول دوکاریوتایپ با روش نواری ۱۲۰۱۲۰۰
 • بررسی۱۰-۱۵ سلول دوکاریوتایپ با روش نواری (سیتوژنتیک روتین) ۶۴۶۸۰۰
 • بررسی کلی ۵۰ سلول برای موزائیسم دوکاریوتایپ با روش نواری ۱۰۶۲۶۰۰
 • بررسی سلول های مایع آمنیون و پرزهای جفتی (۱۵سلول) یک کاریوتایپ با روش نواری ۲۷۷۲۰۰۰
 • کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه ۵۵۴۴۰۰
 • روش نواری اختصاصی اضافی برای هر روش ۱۳۸۶۰۰
 • FISH برای هر probe 1108800
 • بررسی سلول های اضافی بیش از ۱۵ سلول ۱۲۴۷۴۰۰
 • مطالعه با قدرت تفکیک بالا فقط برای سرطان خون ۶۴۶۸۰۰
 • سایر مطالعات سیتوژنتیک(با ذکر مورد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • استخراج DNA 462000
 • استخراج RNA 646800
 • شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLP یا بررسی حذف از طریق PCR یا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا VNTR) یا تعیین جهش با روش PCR 462000
 • بررسی متیلاسیون به روش PCR 184800
 • تکنیک ساترن ۱۸۴۸۰۰
 • دات بلات یا اسلات بلات ۹۲۴۰۰۰
 • بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از PCR و ساترن بلات یا MLPA 2310000
 • بررسی تکرارهای نوکلئوتیدی سه گانه ۱۵۷۰۸۰۰
 • بررسی تکرارهای ژنومی ۱۳۲۷۷۸۸
 • تعیین جهش با روش PCR 322476
 • کشف جهش با روش SSCP یا Denaturing Gradient Gel Electrophoresis 1108800
 • تعیین توالی یک اگزون ۶۴۶۸۰۰
 • استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا ۳۲۳۴۰۰۰
 • بتا تالاسمی و دیگر حالت های بتا تالاسمی با یک بیماری دیگر مانند لپور و …. (غیر از سیکل سل و موارد بتا و الفا تالاسمی (موارد مشکوک)- مرحله اول تعیین نوع موتاسیون که تعرفه مستقل دارد) ۱۱۵۵۰۰۰۰
 • بتا تالاسمی / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین ۵۰۸۲۰۰۰
 • آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع ۱و۲ / مرحله اول تعیین نوع موتاسیون ۷۸۵۴۰۰۰
 • آتروفی عضلانی اسپینال(SMA) نوع ۱و۲ / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین ۵۰۸۲۰۰۰
 • آنمی داسی شکل ( Sickle Cell Anemia ) / مرحله اول تعیین نوع موتاسیون ۴۶۲۰۰۰۰
 • آنمی داسی شکل ( Sickle Cell Anemia ) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین ۵۰۸۲۰۰۰
 • بیماری های ناشی از تکرارها(X) شکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله اول تعیین نوع موتاسیون ۵۰۸۲۰۰۰
 • بیماری های ناشی از تکرارها(X) شکننده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین ۵۰۸۲۰۰۰
 • بیماریهای نقص های انعقادی(هموفیلی B,A ) / مرحله اول تعیین نوع موتاسیون ۱۰۱۶۴۰۰۰
 • بیماریهای نقص های انعقادی ( هموفیلی B,A ) / مرحله دوم تعیین جنسیت ۱۶۶۳۲۰۰
 • بیماریهای نقص های انعقادی ( هموفیلی B,A ) / تعیین وضعیت نهایی جنین ۵۰۸۲۰۰۰
 • بیماری هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بکر ۱۱۵۵۰۰۰۰
 • بیماری هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت ۱۶۶۳۲۰۰
 • بیماری هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی جنین ۵۰۸۲۰۰۰
 • PKU مرحله اول ۱۳۸۶۰۰۰۰
 • PKU مرحله دوم ۵۰۸۲۰۰۰
 • پذیرش نمونه‌های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن ۲۲۱۷۶
 • سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه‌های حاصل از گردن رحم یا واژن ۲۰۳۲۸۰
 • سیتوپاتولوژی، پزشکی قانونی (مانند اسپرم) ۱۰۱۶۴۰
 • تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار (Barr Bodies) 105336
 • تعیین کروماتین جنسی، اسمیرخون محیطی، PMN”Drumstics 96096
 • سیتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم یا واژینال، تا ۳ اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی (نظیر Strogenic Maturation IndexوAryopynotic Index) 147840
 • سیتوپاتولوژی نمونه ادرار ۲۰۳۲۸۰
 • بررسی میکروسکوپی و گزارش (F.N.A) 619080
 • بررسی میکروسکوپی آسپراسیون مغز استخوان و گزارش آن ۵۰۸۲۰۰
 • بررسی میکروسکوپی بیوپسی به همراه آسپیراسیون مغز استخوان (با یا بدون سل بلاک) و گزارش آن ۶۴۶۸۰۰
 • سطح ۱- آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت ۳۵۱۱۲
 • سطح ۲- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) ۱۶۹۰۹۲
 • سطح ۳-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزبینی (میکروسکوپی) ۵۵۴۴۰۰
 • سطح ۴- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) ۷۳۹۲۰۰
 • سطح ۵- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) ۹۲۴۰۰۰
 • سطح۶- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) ۱۱۰۸۸۰۰
 • عمل دی کالسیفیکاسیون ۱۶۶۳۲
 • رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۱ برای میکروارگانیزم‌ها (مانندگریدلی، اسیدفست و متنامین سیلور) ۴۲۵۰۴
 • رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه ۲ رنگ آمیزی های دیگر (مانند آهن و تری کروم) ۴۲۵۰۴
 • هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی (مانند مس و روی) ۴۲۵۰۴
 • هیستوشیمی یا سیتو‌شیمی برای تعیین آنزیم‌های تشکیل‌دهنده؛ هر یک ۴۲۵۰۴
 • رنگ‌آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس DNA به روشFlow و IMAGE 238392
 • مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند ۴۱۵۸۰۰
 • مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند ۶۹۳۰۰۰
 • فروزن سکشن و مشاوره در اتاق عمل ۹۷۹۴۴۰
 • ایمونوهیستوشیمی (شامل ایمونوپراکسید از بافتی)، هر آنتی بادی ۴۸۰۴۸۰
 • مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هرآنتی بادی، روش مستقیم (ایمنو هیستوشیمی) ۳۸۸۰۸۰
 • میکروسکوپ الکترونی، تشخیص ۱۱۰۸۸۰۰
 • میکروسکوپ الکترونی، اسکنینگ ۱۳۸۶۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز با تزریق ۶۶۸۹۷۶
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز با و بدون تزریق ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال بدون تزریق ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با تزریق ۱۱۷۹۹۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال مغز کرونال و آگزیال با و بدون تزریق ۱۷۷۲۲۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال مقاطع کرونال ساجیتال یا ابلیک ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق) ۶۵۶۹۶۴
 • سی تی اسکن اسپیرال پوستریورفوسا با مقاطع ظریف (با و بدون تزریق) ۸۳۱۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال اربیت -سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی خارجی یا میانی بدون تزریق ۶۰۰۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس- یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت با تزریق ۶۱۶۳۰۸
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس یک جهت -با و بدون تزریق ۱۰۰۴۳۸۸
 • سی تی اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق ۶۶۸۰۵۲
 • سی تی اسکن اسپیرال منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق ۱۰۰۴۳۸۸
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس -دو جهت- بدون تزریق ۱۰۳۴۸۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس دو جهت با تزریق ۱۱۷۹۹۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال صورت و سینوس- دو جهت با و بدون تزریق ۱۷۷۴۰۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال دینامیک هیپوفیز برای میکروآدنوم ۶۳۱۰۹۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت بدون تزریق ۴۹۲۴۹۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت هر جهت با تزریق ۵۶۷۳۳۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت (هر جهت -با و بدون تزریق) ۸۴۶۳۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت بدون تزریق ۷۲۴۴۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با تزریق ۷۷۰۶۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت دو جهت با و بدون تزریق ۱۲۰۱۲۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال اوربیت – سلا- پوستریور فوسا گوش داخلی، خارجی یا میانی با تزریق ۸۴۶۳۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال اربیت -سلا پوستریور فوسا با و بدون تزریق گوش داخلی خارجی یا میانی – با یا بدون تزریق ۱۱۵۵۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی یک جهت بدون تزریق ۴۲۵۰۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با تزریق ۴۵۵۵۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش یک جهت با و بدون تزریق ۶۸۲۸۳۶
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی کورونال و آگزیال (استخوان پتروس) ۷۰۷۷۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش داخلی پوستریورفوسا دو جهت ۷۰۷۷۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با تزریق ۷۸۵۴۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گوش دو جهت با و بدون تزریق ۱۰۷۵۵۳۶
 • سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در یک جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۶۳۷۵۶۰
 • سیسترنوگرافی اسپیرال مغز در دو جهت(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۸۲۲۳۶۰
 • گاز مه‌آتوسیسترنوگرافی اسپیرال دو طرفه برای گوش داخلی ۶۸۰۹۸۸
 • سی تی اسکن اسپیرال فک پایین یا بالا برای ایمپلنت دندان، اگزیال با بازسازی ساجیتال وکرونال ۸۵۰۰۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال سری کامل TMJ اگزیال وکرونال و ساجیتال ۱۰۰۵۳۱۲
 • سی تی اسکن اسپیرال سری گوش برای پیوند کوکلئه با فیلم های زوم ۷۷۶۱۶۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گردن بدون تزریق ۵۸۱۱۹۶
 • سی تی اسکن اسپیرال گردن با تزریق ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال دینامیک گردن ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلی متری بدون تزریق ۴۲۵۰۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلی متری با تزریق ۴۶۷۵۴۴
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره یک جهت ۲ میلیمتری با و بدون تزریق ۷۱۱۴۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال حنجره دو جهت ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن بدون تزریق ۵۸۵۸۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با تزریق ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن با و بدون تزریق ۹۷۸۵۱۶
 • سی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق‌العاده UHRCT- بدون تزریق ۷۰۳۱۶۴
 • سی تی اسکن اسپیرال باقدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق‌العاده UHRCT- با تزریق ۸۲۹۷۵۲
 • سی تی اسکن اسپیرال با قدرت تفکیک بالا HRCT یا سی تی اسکن با قدرت تفکیک فوق‌العاده UHRCT- با و بدون تزریق ۱۲۲۶۱۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم با تزریق ۷۰۷۷۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم بدون تزریق ۶۸۰۹۸۸
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم با و بدون تزریق ۱۱۱۰۶۴۸
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن بدون تزریق ۹۹۱۴۵۲
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق ۱۰۴۸۷۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن – با و بدون تزریق ۱۶۳۰۸۶۰
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن با تزریق ۶۸۰۰۶۴
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن با و بدون تزریق ۱۰۵۴۲۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال ۲ و ۴ میلی متری هر یک از اعضاء شکم با یا بدون تزریق – هر یک به تنهایی (پانکراس، کلیه‌ها، طحال و غدد فوق کلیوی) ۴۲۵۰۴۰
 • سی تی اسکن اسپیرال لگن بدون تزریق ماده حاجب یا لگن استخوانی ۶۳۷۵۶۰
 • سی تی اسپیرال بررسی ۲ و ۴ میلی متری اعضاء انفرادی و اختصاصی شکم با تزریق دینامیک (کبد) ۶۳۸۴۸۴
 • سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار بدون تزریق ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال سایر ناحیه های ستون فقرات با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با تزریق ۸۷۷۸۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه توراسیک با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه سرویکال با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال ستون فقرات ناحیه لومبار با و بدون تزریق ۱۰۶۲۶۰۰
 • سی تی اسکن مایلو اسپیرال یک جهت برای دو مهره و یک دیسک(برای تزریق اینتراتکال کد ۶۰۰۹۶۰ گزارش گردد) ۱۲۰۱۲۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال هر سگمان از اندام ۵۲۳۹۰۸
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون کنتراست ۵۲۳۹۰۸
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی با کنتراست ۶۱۷۲۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام فوقانی بدون و با کنتراست ۷۳۳۶۵۶
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی بدون کنتراست ۵۲۶۶۸۰
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با کنتراست ۶۱۷۲۳۲
 • سی تی اسکن اسپیرال اندام تحتانی با و بدون کنتراست ۷۳۳۶۵۶
 • سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه آنته ورشن هیپ با زانو ۵۸۱۱۹۶
 • سی تی اسکن اسپیرال هر مفصل در یک جهت ۵۱۵۵۹۲
 • سی تی اسکن اسپیرال و محاسبه مینرالیزاسیون استخوان ۷۰۷۷۸۴
 • پروتکل بررسی همانژیوم کبدی شامل سی تی اسکن اسپیرال (بدون تزریق یا با تزریق دینامیک و تاخیری) ۷۷۶۱۶۰
 • سی تی اسکن اسپیرال مدیاستن یا ریه با تزریق دینامیک ۶۹۳۰۰۰
 • سی تی اسکن اسپیرال گردن -با و بدون تزریق ۹۷۰۲۰۰
 • آسپیراسیون سوزنی(FNA)؛ با هدایت رادیولوژیک (سونوگرافی، سی تی اسکن یا ام.آر.‌‌ ای) ۷۴۸۴۴۰
 • آسپیراسیون سوزنی(FNA)؛ با هدایت رادیولوژیک (سونوگرافی، سی تی اسکن یا ام.آر.‌‌ ای) ۷۴۸۴۴۰
 • آسپیراسیون سوزنی(FNA)؛ با هدایت رادیولوژیک (سونوگرافی، سی تی اسکن یا ام.آر.‌‌ ای) ۷۴۸۴۴۰
 • مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان (شامل معاینه و شرح حال کامل همراه با ثبت در پرونده، بررسی و تفسیرگزارش پاتولوژی، تصویربرداری های پزشکی و آزمایش ها، مرحله‌بندی بیمار و تعیین برنامه کلی درمان شامل مدالیته‌های درمانی و نحوه تجویز آنها) ۴۶۲۰۰۰
 • مدیریت درمان رادیوتراپی در حین درمان به ازای هر ۵ جلسه که درمان‌های چند بار در روز را نیز شامل می شود و لزومی ندارد جلسات درمانی در روزهای پشت سر هم باشند. یک تا چهار جلسه باقیمانده در انتهای درمان نیز به عنوان یک مجموعه پنج‌تایی در نظر گرفته می شود (شامل ۲۷۷۲۰۰
 • انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست (برای محاسبه هزینه این خدمت به همراه هزینه رادیولوژی به کد ۱۰۰۰۴۰ مراجعه گردد) ۲۵۸۷۲۰
 • انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست با هدایت رادیولوژیک ۱۹۴۰۴۰۰
 • بیوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۲۱۷۶۰۰
 • کارگذاری سیم یا کلیپ جهت تعیین موقعیت ضایعه قبل از عمل جراحی، در نسج پستان با هدایت رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • نمونه برداری پروستات به وسیله سوزن از هر راهی به هر تعداد نمونه جداگانه(TRUS Guided Prostate Biopsy)(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۲۱۷۶۰۰
 • بیوپسی غدد لنفاوی سطحی با هدایت رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۲۹۳۶۰۰
 • بیوپسی یا انسیزیون پستان؛ از طریق پوست، با استفاده از سوزن کلفت و تحت هدایت رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد)بیوپسی یا انسیزیون پستان؛ از طریق پوست با کمک ابزار بیوپسی و یا خلاء خودکار(وکیوم)، تحت هدایت رادیولوژیک ۱۷۵۵۶۰۰
 • پونکسیون و آسپیراسیون هر کیست اضافه (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۹۲۴۰۰
 • سونوگرافی داخل عروقی (غیر از عروق کرونر)در طی ارزیابی تشخیصی و یا مداخله درمانی؛ هر رگ اضافه (هزینه رادیولوژی به­طور جداگانه قابل محاسبه واخذ می باشد) ۵۵۴۴۰۰
 • بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون کیست تیروئید (FNA)(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۷۳۹۲۰۰
 • بیوپسی نخاع با سوزن از طریق پوست (هزینه رادیولوژی به‌طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۳۵۸۲۸۰
 • بیوپسی، عضله؛ سطحی یا عمقی بدون هدایت رادیولوژی ۲۵۸۷۲۰
 • بیوپسی استخوان، با سوزن یا تروکار؛ سطحی یا عمقی (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می باشد) ۵۱۷۴۴۰
 • آمینوسنتز(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۸۳۱۶۰۰
 • تزریق هوا یا ماده حاجب به داخل حفره پریتوئن (عمل مستقل)(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۴۳۵۲۰
 • تعویض کاتتر قبلی گذاشته شده برای درناژ کیست یا آبسه تحت راهنمایی رادیولوژیکی (عمل مستقل)(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۰۶۵۶۰
 • عمل تزریق برای سیالوگرافی(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۵۸۷۲۰
 • بیوپسی پارانشیم کبد از طریق پوست(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۴۷۸۴۰۰
 • عمل تزریق برای کولانژیوگرافی ترانس هپاتیک با کارگذاری کاتتر ترانس هپاتیک برای درناژ خارجی صفراوی؛ از راه پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۳۰۴۹۲۰۰
 • تعویض کاتتر درناژکننده صفرا از راه پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۹۲۴۰۰۰
 • بیوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۲۱۷۶۰۰
 • بیوپسی غدد لنفاوی سطحی با هدایت رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۲۹۳۶۰۰
 • بیوپسی یا انسیزیون پستان؛ از طریق پوست، با استفاده از سوزن کلفت و تحت هدایت رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون کیست تیروئید (FNA)(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۷۳۹۲۰۰
 • بیوپسی نخاع با سوزن از طریق پوست (هزینه رادیولوژی به‌طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۳۵۸۲۸۰
 • بیوپسی، آسپیراسیون یا اکسیزیون استریوتاکتیک، شامل یک یا چند سوراخ Burr برای ضایعه داخل جمجمه‌ای؛ بدون استفاده از راهنمایی CT یا MRI 6006000
 • بیوپسی، عضله؛ سطحی یا عمقی بدون هدایت رادیولوژی ۲۵۸۷۲۰
 • بیوپسی استخوان، با سوزن یا تروکار؛ سطحی یا عمقی (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می باشد) ۵۱۷۴۴۰
 • بیوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۲۱۷۶۰۰
 • بیوپسی غدد لنفاوی سطحی با هدایت رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۲۹۳۶۰۰
 • بیوپسی یا انسیزیون پستان؛ از طریق پوست، با استفاده از سوزن کلفت و تحت هدایت رادیولوژیک (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • تزریق جهت میلوگرافی و یا CT، نخاع (به جز ۲C1–C و حفره خلفی)(هزینه رادیولوژی به‌طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۱۵۸۰۰
 • بیوپسی سوزنی یا آسپیراسیون کیست تیروئید (FNA)(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۷۳۹۲۰۰
 • بیوپسی نخاع با سوزن از طریق پوست (هزینه رادیولوژی به‌طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۳۵۸۲۸۰
 • بیوپسی، آسپیراسیون یا اکسیزیون استریوتاکتیک، شامل یک یا چند سوراخ Burr برای ضایعه داخل جمجمه‌ای؛ بدون استفاده از راهنمایی CT یا MRI 6006000
 • بیوپسی، عضله؛ سطحی یا عمقی بدون هدایت رادیولوژی ۲۵۸۷۲۰
 • بیوپسی استخوان، با سوزن یا تروکار؛ سطحی یا عمقی (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می باشد) ۵۱۷۴۴۰
 • عمل تزریق برای سیالوگرافی(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۵۸۷۲۰
 • تزریق ماده حاجب برای داکریوسیستوگرافی(هزینه رادیولوژی; به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۳۶۹۶۰۰
 • عمل تزریق برای پانکراتوگرافی حین عمل (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۹۸۹۶۰
 • عمل تزریق برای رادیوگرافی اجسام غاری(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۳۶۹۶۰۰
 • وازوتومی برای وازوگرام، وزیکولوگرام سمینال یا اپیدیدموگرام(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۹۲۴۰۰۰
 • عمل تزریق برای اسپلنوپورتوگرافی(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۶۷۴۵۲۰
 • انجام تزریق برای داکتوگرام یا گالاکتوگرام پستان(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۳۱۰۰۰
 • عمل تزریق برای ونوگرافی اندام‌ها (شامل کارگذاری سوزن یا کاتتر)(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می گردد) ۲۴۰۲۴۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون از طریق کاتتر (برای مثال برای تخریب تومور، یا ایجاد هموستاز، یا برای بستن یک مالفورماسیون عروقی)، از طریق پوست، به هر روشی، به غیر از سیستم عصبی مرکزی، به غیر از سر وگردن(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه واخذ می باشد) ۴۷۱۲۴۰۰
 • تزریق جهت میلوگرافی و یا CT، نخاع (به جز ۲C1–C و حفره خلفی)(هزینه رادیولوژی به‌طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۱۵۸۰۰
 • تزریق برای دیسکوگرافی، هر یک سطح؛ کمری یا گردنی یا پشتی(هزینه رادیولوژی به‌طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۸۰۸۵۰۰
 • عمل تزریق برای آرتروگرافی هیپ یا بیحسی و یا تزریق استروئید برای مفصل ساکروایلیاک؛ با یا بدون بیهوشی(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۷۷۲۰۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون دائمی از طریق کاتتر (برای مثال برای تخریب تومور، جهت ایجاد هموستاز، یا بستن یک ناهنجاری عروقی) غیر از دستگاه اعصاب مرکزی (سر و گردن) (خارج جمجمه‌‌ای، شاخه براکیوسفالیک)(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۲۵۰۴۰۰
 • وارد کردن ماده حاجب برای لارنگوگرافی یا برونکوگرافی با یا بدون کاتتریزاسیون(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه واخذ نمی باشد) ۱۹۴۰۴۰۰
 • تزریق از طریق تراشه برای برونکوگرافی(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۳۲۳۴۰۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون دائمی از طریق کاتتر دستگاه اعصاب مرکزی (CNS)
 • (داخل جمحمه‌‌ای و ستون فقرات) یا ترمیم یا بستن AVM به هر روش مانند اونیکس یا کویل گذاری (هزینه آنژیوگرافی فقط یک بار به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد)
 • ۷۴۸۴۴۰۰
 • انجام تزریق برای آرتروگرافی زانو(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می گردد) ۱۱۰۸۸۰
 • تزریق برای آرتروگرافی مچ (هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذمی باشد) ۲۵۸۷۲۰
 • عمل تزریق برای آرتروگرافی مفصل تمپورومندیبولار(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۷۵۵۶۰
 • عمل تزریق برای آرتروگرافی مچ پا(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۰۳۲۸۰
 • تزریق برای آرتروگرافی آرنج(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۲۱۷۶۰
 • تزریق جهت پیلوگرافی (برای مثال نفروستوگرام، پیلوستوگرام، پیلواورتروگرام آتتروگراد) از طریق لوله نفروستومی یا پیلوستومی، یا کاتتر دائمی حالب(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۹۴۰۴۰
 • تزریق برای اورتروگرافی یا اورتروپیلوگرافی از راه اورتروستومی یا کاتتر دائمی حالب (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۹۴۰۴۰
 • تزریق برای سیستوگرافی یا اورتروسیستوگرافی حین ادرار کردن (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۱۰۸۸۰
 • تزریق برای اورتروسیستوگرافی رتروگراد(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۱۱۰۸۸۰
 • تزریق ماده حاجب برای ارزیابی کیست یا آبسه از طریق لوله یا کاتتری که قبلا برای درناژ گذاشته شده (عمل مستقل)(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۳۱۰۰۰
 • عمل تزریق (برای مثال ماده حاجب) برای ارزیابی شنت صفاقی-‌وریدی که قبلاً گذاشته شده (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۶۷۹۶۰
 • وارد کردن کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با کارگذاری استنت ترانس هپاتیک برای درناژ داخلی و خارجی صفرا(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۳۴۱۸۸۰۰
 • پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۲۳۱۰۰۰
 • سونوگرافی داخل عروقی (غیر از عروق کرونر) در طی ارزیابی تشخیصی و یا مداخله درمانی؛ اولین رگ ۱۵۷۰۸۰۰
 • انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست (برای محاسبه هزینه این خدمت به همراه هزینه رادیولوژی به کد ۱۰۰۰۴۰ مراجعه گردد) ۲۵۸۷۲۰
 • انسیزیون و درناژ هماتوم، سروما یا تجمع مایع پونکسیون و آسپیراسیون آبسه، هماتوم، بول یا کیست با هدایت رادیولوژیک ۱۹۴۰۴۰۰
 • ورتبروپلاستی، از طریق پوست، یک جسم مهره‌ای، تزریق یک یا دو طرفه؛ هر جسم مهره ای پشتی یا کمری اضافه ۲۷۷۲۰۰۰
 • ورتبروپلاستی، از طریق پوست، یک جسم مهره‌ای، تزریق یک یا دو طرفه؛ توراسیک، کمری ۹۲۴۰۰۰۰
 • بیوپسی توده شکمی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۹۲۴۰۰۰
 • بیوپسی غده بزاقی؛ سوزنی ۲۹۵۶۸۰
 • پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون (کد ۳۰۰۶۲۰ با این کد قابل گزارش نمی باشد)(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۸۳۱۶۰۰
 • بیوپسی پارانشیم کبد از طریق پوست(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۴۷۸۴۰۰
 • ارزیابی و برنامه‌ریزی برای فیزیوتراپی بیمار به ازای هر دوره فیزیوتراپی ۶۴۶۸۰
 • به کارگیری روش ها و یا اعمال درمانی روتین فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی شامل هر تعداد از موارد ذکر شده برای هر ناحیه در هر جلسه (کمپرس‌های گرم یا سرد، کشش مکانیکی، تحریک الکتریکی با دست یا دستگاه، ابزار وازوپنوماتیک، میکروویو، ورزش درمانی، ماساژ، مادو ۱۵۷۰۸۰
 • انجام ارزیابی و به کارگیری روش‌ها و یا اعمال درمانی فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی مانند حمام کنتراست یا آب درمانی یا مخزن هوبارد و یا گردش چرخشی آب
 • (مطابق با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر جلسه برای حداقل ۲۰ دقیقه)
 • ۳۲۳۴۰۰
 • درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی ۳۶۹۶۰۰
 • الکتروفورزیس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F به روش شیمیایی و هموگلوبین ۲ A به روش ستون توا ماً ۲۴۹۴۸۰
 • گلبول قرمز متراکم ۳۲۳۴۰۰
 • کرایوی خون ۲۰۳۲۸۰
 • اشعه دادن فرآورده های خونی ۱۸۴۸۰۰
 • لوکوفرزیس درمانی ۷۳۹۲۰۰
 • اریتروفرزیس ۷۳۹۲۰۰
 • چاپ مجدد کلیشه تصویربرداری ۶۴۶۸۰
 • سونوگرافی لگن ۳۸۸۰۸۰
 • سونوگرافی آلت ۳۶۹۶۰۰
 • سونوگرافی هر مفصل ۳۶۹۶۰۰
 • سونوگرافی تاندون ۳۶۹۶۰۰
 • سونوگرافی بارداری ترانس واژینال ۶۹۳۰۰۰
 • سونوگرافی بلوغ ریه ها جنین ۲۷۷۲۰۰
 • سونوگرافی جفت از نظر کرتا ۶۹۳۰۰۰
 • سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR غیرداپلر ۵۵۴۴۰۰
 • سونوگرافی کالرداپلر IVC و وریدهای ایلیاک ۸۳۱۶۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر فیستول دیالیز ۱۳۸۶۰۰۰
 • محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان ساده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap، Off Axis Factor، فاکتور یکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونی ۹۲۴۰۰۰
 • استفاده از PCR کمی برای تعیین بار CMV 2956800
 • PCR کیفی برای MTB 415800
 • PCR کیفی برای HSV 415800
 • RT/PCR کیفی برای JC/BK 1016400
 • HLA ABC به روش PCR با ۹۶ پرایمر ۴۸۵۱۰۰۰
 • تالاسمی آلفا / مرحله اول تعیین نوع موتاسیون ۱۱۵۵۰۰۰۰
 • سونوگرافی داپلر واریس اندام تحتانی یک طرفه بررسی وریدهای سطحی وعمقی دریچه صافن و فمورال و صافن وپوپلیته ال و پرفوران نارسا بهمراه mapping 1386000
 • گلبول قرمز شسته شده ۴۶۲۰۰۰
 • بستن کمپرسیونی سودوآنوریسم با پروب سونوگرافی ۸۳۱۶۰۰
 • پلاکت فرزیس ۷۳۹۲۰۰
 • PCR کیفی برای CMV 415800
 • RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C 1016400
 • پلاکت رندم ۲۳۱۰۰۰
 • گلبول قرمز با حذف لکوسیت ۵۵۴۴۰۰
 • پولد پلاکت با حذف لکوسیت ۱۲۰۱۲۰۰
 • پلاسما فرزیس درمانی ۷۳۹۲۰۰
 • فرآورده CMV-Negative 739200
 • تست کوآنتی فرون (انترفرون گاما) ۱۶۶۳۲۰۰
 • سونوگرافی Infertility در آقایان (بررسی آنومالی مجرای EJ و VD) 554400
 • سونوگرافی ترانس واژینال جستجوی حاملگی خارج رحم(EP) 554400
 • سونوگرافی استنوز هیپرتروفیک پیلور نوزاد ۳۶۹۶۰۰
 • سونوگرافی NT و آنومالی سه ماهه اول ۸۷۷۸۰۰
 • سونوگرافی کالرداپلر پورت، ورید طحالی و بررسی کولترال‌ها ۱۱۰۸۸۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر آئورت و شریان های ایلیاک ۹۲۴۰۰۰
 • سونوگرافی داپلر واریس اندام تحتانی دو طرفه بررسی وریدهای سطحی و عمقی دریچه صافن و فmapping 2310000
 • انجام PCR برای ژنتیک پزشکی ۳۲۳۴۰۰
 • سونوگرافی از بیماران ترومایی در بخش اورژانس (FAST) 554400
 • استفاده از PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت B 2956800
 • Tacrolimous Level 351120
 • بررسی CD مارکرهای سیتوپلاسمیک به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری ۶۴۶۸۰۰
 • پلاسما FFP 203280
 • اندازه گیری گازهای خونی شامل (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3)، محاسبه اشباع O2، سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، هماتوکریت قند خون و لاکتات ۲۳۱۰۰۰
 • استفاده از PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا ۲۹۵۶۸۰۰
 • استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت C 3234000
 • RT/PCR کمی برای ژنتیک پزشکی ۳۲۳۴۰۰۰
 • PCR کیفی برای HBV 415800
 • PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا ۴۱۵۸۰۰
 • RT/PCR کیفی برای HIV 1016400
 • RT/PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا ۱۰۱۶۴۰۰
 • تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل های DQBI,DQAL,HLA هر یک به تنهایی ۳۲۸۰۲۰
 • تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل‌های DRB3,DRB2,DRB1,HLA هر یک به تنهایی ۳۲۸۰۲۰
 • تالاسمی آلفا / مرحله اول تعیین وضعیت جنین ۵۰۸۲۰۰۰
 • سونوگرافی لومبوساکرال نوزاد ۳۶۹۶۰۰
 • سونوگرافی کالر داپلر توده های نسج نرم ۶۴۶۸۰۰
 • درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی ۳۶۹۶۰۰
 • محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان ساده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap، Off Axis Factor، فاکتور یکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونی ۹۲۴۰۰۰
 • وارد کردن کاتتر ترانس هپاتیک از راه پوست با کارگذاری استنت ترانس هپاتیک برای درناژ داخلی و خارجی صفرا(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۳۴۱۸۸۰۰
 • نفرستومی با هدایت رادیولوژی(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۹۴۰۴۰۰
 • نفرستومی با هدایت رادیولوژی(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۹۴۰۴۰۰
 • بیوپسی جسم مهره، باز؛ پشتی (توراسیک) کمری یا گردنی ۱۶۲۶۲۴۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون دائمی از طریق کاتتر دستگاه اعصاب مرکزی (CNS) (داخل جمحمه‌‌ای و ستون فقرات) یا ترمیم یا بستن AVM به هر روش مانند اونیکس یا کویل گذاری (هزینه آنژیوگرافی فقط یک بار به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۷۴۸۴۴۰۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون دائمی از طریق کاتتر (برای مثال برای تخریب تومور، جهت ایجاد هموستاز، یا بستن یک ناهنجاری عروقی) غیر از دستگاه اعصاب مرکزی (سر و گردن) (خارج جمجمه‌‌ای، شاخه براکیوسفالیک)(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۲۵۰۴۰۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون دائمی از طریق کاتتر دستگاه اعصاب مرکزی (CNS) (داخل جمحمه‌‌ای و ستون فقرات) یا ترمیم یا بستن AVM به هر روش مانند اونیکس یا کویل گذاری (هزینه آنژیوگرافی فقط یک بار به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۷۴۸۴۴۰۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون دائمی از طریق کاتتر (برای مثال برای تخریب تومور، جهت ایجاد هموستاز، یا بستن یک ناهنجاری عروقی) غیر از دستگاه اعصاب مرکزی (سر و گردن) (خارج جمجمه‌‌ای، شاخه براکیوسفالیک)(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۴۲۵۰۴۰۰
 • انسداد یا آمبولیزاسیون از طریق کاتتر (برای مثال برای تخریب تومور، یا ایجاد هموستاز، یا برای بستن یک مالفورماسیون عروقی)، از طریق پوست، به هر روشی، به غیر از سیستم عصبی مرکزی، به غیر از سر وگردن(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه واخذ می باشد) ۴۷۱۲۴۰۰
 • کوردوسنتز- نمونه برداری از کوریون(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۱۰۸۸۰۰
 • دیاترمی (در صورتی که خدمت دیاترمی جزء یکی از روش فیزیوتراپی در کد ۹۰۱۶۴۵ باشد) ۷۳۹۲۰
 • ماساژ یا تکنیک های درمانی دستی (برای مثال؛ حرکت دادن، دستکاری، درناژ دستی لنفاتیک ها، کشش دستی) به ازای هر جلسه ۱۲۰۱۲۰
 • بیوپسی پلور، ریه یا مدیاستن؛ سوزنی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۹۰۵۵۲۰
 • بیوپسی توده رتروپریتوئن از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۶۶۳۲۰۰
 • بیوپسی توده شکمی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۹۲۴۰۰۰
 • پنوموسنتز، پونکسیون ریه برای اسپیراسیون(کد ۳۰۰۶۲۰ با این کد قابل گزارش نمی باشد)(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۸۳۱۶۰۰
 • کاورنوزوگرافی کامل (شامل قبل و بعد تزریق و اندازه‌گیری فشار) ۲۸۸۶۵۷۶
 • بیوپسی پلور، ریه یا مدیاستن؛ سوزنی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی بطور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می باشد) ۹۰۵۵۲۰
 • بیوپسی توده رتروپریتوئن از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۶۶۳۲۰۰
 • بیوپسی توده کبدی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۱۲۵۲۰۰
 • بیوپسی استخوان، جهت توده های استخوانی با سوزن اوستئوکات تحت هدایت رادیولوژی(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۰۳۲۸۰۰
 • درناژ آبسه؛ آبسه های شکمی و لگنی و رتروپریتوئن از طریق پوست با کاتتر(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۲۱۷۶۰۰
 • آسپیراسیون و یا تزریق داخلی کیست یا لگنچه کلیه با سوزن از راه پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • درناژ آبسه و سایر تجمعات مایع؛ آبسه های شکمی و لگنی و رتروپریتوئن از طریق پوست بدون کاتتر(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۶۶۳۲۰۰
 • درناژ آبسه کلیه و اطراف کلیه از طریق پوست (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۲۴۷۴۰۰
 • بیوپسی از طریق کاتتر (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۴۹۴۸۰۰
 • بیوپسی توده کبدی از طریق پوست(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۱۲۵۲۰۰
 • بیوپسی استخوان، جهت توده های استخوانی با سوزن اوستئوکات تحت هدایت رادیولوژی(هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۰۳۲۸۰۰
 • درناژ آبسه؛ آبسه های شکمی و لگنی و رتروپریتوئن از طریق پوست با کاتتر(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۲۱۷۶۰۰
 • آسپیراسیون و یا تزریق داخلی کیست یا لگنچه کلیه با سوزن از راه پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • درناژ آبسه و سایر تجمعات مایع؛ آبسه های شکمی و لگنی و رتروپریتوئن از طریق پوست بدون کاتتر(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۶۶۳۲۰۰
 • درناژ آبسه کلیه و اطراف کلیه از طریق پوست (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۲۴۷۴۰۰
 • بیوپسی از طریق کاتتر (هزینه رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۲۴۹۴۸۰۰
 • نمونه برداری کلیوی با تروکات از طریق پوست(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۳۸۶۰۰۰
 • پریتونئوسنتز ، پاراسنتز مایع شکمی بدون کاتتر یا لاواژ پریتوئن تشخیصی یا درمانی(این کد با کد ۴۰۲۰۱۶ قابل گزارش نمی باشد)(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۱۰۸۸۰۰
 • تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر(این کد فقط یکبار قابل محاسبه و اخذ می باشد)(هزینه رادیولوژی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۱۴۷۸۴۰۰
 • استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار HIV 3234000
 • بیوپسی، عضله؛ سطحی یا عمقی تحت هدایت رادیولوژی(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۷۱۱۴۸۰
 • بیوپسی، عضله؛ سطحی یا عمقی تحت هدایت رادیولوژی(هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) ۷۱۱۴۸۰

منبع : سایت بیمه تامین اجتماعی

دفترچه بیمه تامین اجتماعی

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا