تخفیفات گروهی شرکت های بیمه به خودروسازها ممنوع شد.

اگر بیمه ای قرار است تخفیفات گروهی اعمال کند باید از بیمه مرکزی مجوزهای لازم را دریافت نماید .این در حالی است که امین تاکیدمی کند هیچ یک از شرکت های بیمه برای ارائه بیمه نامه های گروهی خودرو از بیمه مرکزی مجوز دریافت نکردند

به گزارش بیدبرگ و نقل از سایت تحلیلی-خبری آیین، معاون نظارت بیمه مرکزی به تازگی در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام کرده که در اجرای بند ۲ صورتجلسه ۲۰ اردیبهشت سال جاری هیات عامل نظر به اینکه برخی شرکت های بیمه در اجرای تعدادی از قراردادهای عمومی منعقد شده با بیمه گذاران بزرگ خود، پرداخت درصدی از حق بیمه را تحت عناوینی نظیر هزینه های اداری و … به بیمه گذار تعهد می کنند، صرفر نظر از اینکه چنین اقدام در هر مورد مستلزم اخذ مجوز قبلی از بیمه مرکزی است ،در برخی موارد مشاهده می شود که درصد پرداختی به بیمه گذار که نوعی هزینه است از حق بیمه کسر و خالص آن به عنوان حق بیمه صادره در حساب های بیمه های مستقیم و اتکایی منظور می شود. با توجه به اینکه چنین امری مغایر مقررات بیمه گری و رویه های پذیرفته شده حسابداری است و مانع از نشان دادن درست اقلام حق بیمه مستقیم و اتکایی و حذف هزینه های مربوط از دفاتر می شود،دستور فرمائید موارد ذیل رعایت شود :

۱ – در کلیه اسناد از جمله بیمه نامه ، الحاقیه و بردو طبق مقررات و مصوبات حق بیمه واقعی بر اساس صددرصد درج و در حساب ها منظور و از تهاتر حق بیمه ها و هزینه ها در اسناد و حساب ها خودداری شود.

۲- پرداخت هرگونه وجه به بیمه گذار بابت جبران هزینه های اداری یا امکانی که بیمه گذار در اختیار بیمه گر قرار می دهد پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی باید به صورت جداگانه در حساب هزینه های عملیاتی شرکت منظور شود .

در پایان این نامه عنوان شده که بدیهی است در مواردی که خلاف بندهای دوگانه فوق عمل شده باشد بیمه مرکزی طبق مقررات و مصوبات شورای عالی بیمه عمل خواهد کرد .
لازم به اشاره است که شرکت های بیمه قراردادهایی را با برخی خودروسازان برای ارائه بیمه نامه های شخص ثالث منعقد کرده اند که تخفیفاتی را به این شرکت ها ارائه می کنند. امین در همین خصوص عنوان می کند که در دستورالعمل عطف به ماسبق نیز می شود و اگر بیمه ای قرار است تخفیفات گروهی اعمال کند باید از بیمه مرکزی مجوزهای لازم را دریافت نماید .این در حالی است که امین تاکیدمی کند هیچ یک از شرکت های بیمه برای ارائه بیمه نامه های گروهی خودرو از بیمه مرکزی مجوز دریافت نکردند و تخفیفات را هم برای استفاده کننده نهایی لحاظ نمی کنند و البته این تخلفات خودروسازها در مراجع ذی صلاح در حال پیگیری است.

Leave a Reply