پرسش و پاسخ هایی بیمه تامین اجتماعی و حق بیمه – قسمت اول

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که توسط روابط عمومی اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان قم تهیه شده و دانستن آن برای تمام کارفرمایان،بیمه شدگان و مستمری بگیران ارجمند مهم و مفید است.

۱- پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت و متعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “با رضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟
با توجه به قانون نظام صنفی و بخشنامه ۱۹جدید درآمد چنانچه در پروانه صادره بنام احدی از وراث درج گردد(با رضایت شریک) در آن صورت هریک از وراث کارفرما محسوب و رابطه حقوق بگیری فیمابین آنان متصور نبوده و بیمه شده محسوب نمی گردند و بیمه پردازی آنان با رعایت تبصره ۵ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مصوب ۸۷/۴/۸ موضوع بخشنامه شماره ۹مشترک فنی و درآمد خواهد بود .

۲- نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی از جمله مراجعه به شهرداری  و پرداخت عوارض مربوطه را در سال ۹۲ انجام ولیکن صدور پروانه ساختمانی درسال ۹۳انجام شده است درخصوص چگونگی محاسبه و وصول ویاعدم وصول حق بیمه ساختمانی با عنایت به بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ چگونه خواهد بود؟
باتوجه به عدم تنفیذ بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲کل کشور در بودجه سال ۹۳ و با عنایت به آئین نامه اجرائی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی، حق بیمه سهم کارفرما به ازای هر متر مربع ساختمان برابرحاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه می باشد بنابراین لازمست بهنگام گواهی پایان کار وفق دستور اداری شماره ۵۰۲۰/۱۲۸۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸ اقدام گردد .

۳- آیا شعب می‌توانند به ادعای اشتغال کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مربوط به قبل از تاریخ شمول ۶۷/۳/۱ رادر قالب دستور اداری ۵۰۰۰/۵۳۹ مورخ ۸۸/۶/۲۱ رسیدگی نمایند ؟
باتوجه به اینکه پذیرش سوابق گذشته افراد مدعی اشتغال در نهاد  مذکور براساس دادنامه شماره ۶۷۸مورخ ۸۶/۸/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منوط به طرح موضوع در شعب دیوان عدالت اداری و صدور رای ازسوی مرجع مذکور می باشد، لذا طرح ادعای افراد موصوف در کمیته های سامان سوابق موضوع دستور اداری یادشده فاقد موضوعیت می‌باشد. بدیهی است درخصوص سوابق بعداز تاریخ شمول منعی وجود ندارد.

۴- نحوه اقدام واحدهای اجرایی درقبال افرادی که در مراجع حل اختلاف ادارات کار و اموراجتماعی اقدام به طرح شکایت نموده و مدعی اشتغال به کار به عنوان  کارگزار مخابرات روستایی می‌باشند چگونه است؟
چنانچه اسامی افراد مذکور در فهرستهای ارسالی از سوی این اداره کل موضوع دستور اداری شماره ۵۰۲۰/۳۸۷۶۵ مورخ ۹۰/۵/۵ درج گردیده باشد لازم است وفق مفاد دستور فوق به موضوع رسیدگی ودر غیر اینصورت می بایستی وفق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی اقدام گردد.

۵- نحوه شمول کارگاههای خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

طبق ماده ۱۸۸قانون کار کارگاههای خانوادگی از شمول قانون مزبور وبه تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می‌باشند لذا چنانچه در کارگاهی فقط همسر وخویشاوندان نسبی کارفرما به کار اشتغال داشته باشند صرفا در دوره‌های یادشده کارگاه مذکور از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج خواهند بود  ومشمول پرداخت ۳% بیمه‌بیکاری نمی‌باشند ودرصورت وصول می بایستی در حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد. بدیهی است درصورت جذب فرد دیگری غیر از اعضاء خانواده کارفرما ،کارگاه از شمول کارگاه خانوادگی خارج می گردد.ضمناً دراینگونه کارگاهها می‌بایست چگونگی رابطه مزد بگیری بین کارفرما و همسر وپدر و مادر بررسی گردد.

۶- در چه صورت رانندگان درون شهری می توانند از تسهیلات قانون هدفنمد سازی بهره مند گردند ؟
در صورتیکه نام آنان در فهرست اعلامی از سوی ستاد سوخت که از طریق سایت معاونت فنی و درآمد اطلاعات مذکور به استانها اعلام می‌گردد وجود داشته و با دارا بودن (کارت اشتغال یا کارت فعالیت) می توانند از معافیت یادشده بهره مند گردند .

۷- بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟
در واحد درآمد۲۰ قسط و طبق بند ۲۰راهنمای سیستم رانندگان موضوع نگارش زمستانه سال ۸۶ بشماره ۱۱۴۷۴۹مورخ ۸۶/۱۱/۳ در واحد اجرائیات در ۳۶ قسط قابل تقسیط می باشد .

۸- آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور می باشند ؟
تبصره قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده  ۸۶ ق .ت. ا. درخصوص بیمه شدگان شاغل در گارگاههای مشمول قانون‌کار است لذا بیمه شدگان مذکور بدلیل اینکه فاقد کارفرما هستند از شمول به قانون کار و مشاغل سخت وزیان آور خارج می باشند.

۹- آیا رانندگان نفت کش بین شهری شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند از معافیت حق بیمه استفاده نمایند ؟
طبق بند ۱۳(سایر موارد )بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند کارفرمایان آنان مکلفند لیست وحق بیمه اینگونه افراد را وفق مقررات به سازمان ارسال وپرداخت نمایند.

۱۰- آیا استخراج سوابق بیمه شدگان از گزارشات بازرسی از دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد ؟
در صورتیکه بیمه شده ای مدعی اشتغال در کارگاه باشد ، می بایست وفق دستور العمل ۵۰۰۰/۵۳۹ مورخ ۸۸/۶/۲۱ اقدام گردد. لذا درج نام بیمه شده در گزارشات حسابرسی می تواند بعنوان یکی از مستنداتی باشد که دلالت بر اشتغال بیمه شده در کارگاه داشته ودر کمیته مربوطه قابل بهره برداری می باشد.

۱۱- در ارتباط با کارگاههای جدید التاسیس آیا ظرفیت صفر برای بهره مندی از بند (و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه  موضوعیت دارد ؟
خیر، می بایست ظرفیت کارگاه ظرف سه ماه از شروع فعالیت از طریق لیست و بازرسی تعیین و مازاد برآن با احراز سایر شرایط می‌تواند از معافیت مربوطه استفاده نماید.

۱۲- معادن سطح الارضی (معادن شن وماسه )در صورتیکه عملیات شستشو ودانه بندی بطور مجزا در مکان دیگری صورت پذیرد آیا می توانند از قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شوند ؟
کارگاههای شستشو ودانه بندی شن وماسه که خارج از محل معدن  فعالیت می نمایند از شمول به قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۵نفر کارگر خارج بوده و صرفاً استخرا ج از معدن و شستشو و دانه بندی که بصورت تواماً صورت می پذیرد می توانند از تسهیلات قانون مذکور بهره مند گردند .
۱۳- معادن سطح الارضی که پروانه بهره برداری آنها از سوی وزارت صنعت ،معدن وتجارت صادرشده باشد می توانند از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان ۵نفر کارگر استفاده نمایند؟
وفق  بند ۳۳ فهرست ضمیمه تصویبنامه شماره ۱۰۶۲۵۴مورخ ۶۹/۲/۱۲ معادن سطح الارضی که پروانه آنها از سوی وزارت صنعت ،معدن وتجارت صادر می شود استثناً می توانند ازقانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تامیزان ۵نفر کارگر بهره‌مند گردند.

۱۴- نحوه کسر حق بیمه از مرخصی  استحقاقی ذخیره شده که در هنگام بازنشستگی وجه آن را به کارکنان پرداخت می‌نمایند چگونه است ؟
طبق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کارکنان دستگاههای اجرائی تابع صندوق تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، لذا بیمه شده ائیکه از مرخصی استحقاقی مربوطه استفاده ننموده است در واقع در محل کار حضور داشته و طی لیست ارسالی برای وی کارکرد منظور و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. لذا کسر حق بیمه مجدد از ایام مزبور فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدیهی است پرداخت مبلغی بابت ایام مرخصی استفاده نشده توسط دستگاه به کارگر (موضوع بند «الف» آئین نامه اجرائی مواد ۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) طبق ضوابط داخلی دستگاه مربوطه می باشد.

۱۵- نحوه دریافت حق بیمه ایام بلاتکلیفی کارگرانی که بدون دریافت حق السعی بازگشت به کار می نمایند چگونه است ؟
طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی در کارگاه کار می کند و چگونگی دریافت حق السعی طی ماده ۳ همان قانون مورد تأکید قرار گرفته است. لذا چنانچه هیأتهای محترم تشخیص اداره کار رأی به ابقاء کارگر بدون پرداخت حق السعی ایام بلاتکلیفی وی صادر نمایند بدلیل اینکه در کارگاه شاغل نبوده و حقوق دریافت نداشته امکان پذیر نخواهد بود .بدیهی است درصورت احراز دریافت حقوق ومزایای ایام بلاتکلیفی مراتب فوق قابل طرح در کمیته‌های ۱۰۰۰/۵۳۹ می باشد.

۱۶- مدیرعامل موظف به چه کسی گفته می شود ؟
مدیرعامل موظف فردی است که در کارگاه دارای شخصیت حقوقی براساس وظایف محوله طبق اساسنامه شرکت انجام وظیفه و در مقابل آن حقوق دریافت می نمایند و فاقد هرگونه سهم در شرکت وعضویت در هیات مدیره می باشد و مراتب حقوق بگیری وی در دفاتر واسناد مالی شرکت هرماه همانند سایرکارکنان به ثبت می رسد که در اینصورت لیست و حق بیمه ایشان می بایست همانند سایر کارکنان ارسال و پرداخت گردد.

۱۷- نحوه پرداخت حق بیمه بانوانی که مشمول خدمت نیمه وقت( روزانه ۲، ۳، ۴ ساعت در روز درکارگاه اشتغال بکار دارند) مانند: منشی مطب پزشکان ،مربیان ومدرسان حق التدریسی) چگونه است ؟
نظر به اینکه حسب مواد ۳۲ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی در هیچ موردی سازمان نمی تواند حق بیمه را کمتر از حق بیمه‌ ائیکه به حداقل دستمزد روزانه مصوب شورایعالی کار تعلق می گیرد دریافت و تعهدات قانونی را کمتر از حداقل دستمزد روزانه پرداخت نماید. لذا کارفرما می بایست طبق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۳۹ قانون و آئین نامه اجرانی آن صرفنظر از نوع قرارداد کار و ساعات کارکرد روزانه، صورت مزد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه کارکنان را با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت نماید.

۱۸- نحوه بیمه پردازی مربیان آموزشگاههای رانندگی چگونه است ؟
مربیان شاغل در آموزشگاههای رانندگی که رابطه استخدامی و مزدبگیری با آموزشگاه نداشته و خود مالک وسیله نقلیه باشند و صرفاً در قبال آموزش  مبلغی را بعنوان پورسانت به کارفرمای آموزشگاه پرداخت می نمایند مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بوده و می توانند با مراجعه به شعبه و انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه از تعهدات قانونی مربوطه برخوردار گردند و در صورتیکه اینگونه مربیان فاقد وسیله نقلیه بوده ورابطه حقوق‌بگیری با مالک یا مالکین آژانس داشته باشند، لیست و حق بیمه افراد موصوف می بایست به همراه سایر کارکنان آموزشگاه در اجرای مواد ۲۸ و ۳۹  قانون تأمین‌اجتماعی به سازمان ارسال و پرداخت گردد.

۱۹- در خصوص افرادیکه بعلت اخذ رای از مراجع قضائی و … کارفرما اقدام به اعلام کاهش روز کارکرد نسبت به لیست ارسالی می نماید آیا سازمان مجاز به اصلاح لیست یا کاهش کارکرد می باشد ؟
برابر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرائی آن کارفرما مکلف است لیست و حق بیمه مربوط به هر ماه را با آخرین تغییرات حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت نماید. لذا کارفرما فرصت کافی جهت اعمال تغییرات احتمالی مربوطه را داشته و می بایستی نهایت دقت را معمول نماید. بدیهی است پس از دریافت لیست و ثبت آن امکان تغییر وجود نخواهد داشت و مبنای ارائه خدمات و تعهدات لیستهای ارسالی از سوی کارگاه می باشد و اجابت خواسته مطروحه مبنی بر کاهش روز کارکرد و ارسال لیست منفی قانوناً امکان پذیر نبوده و لازمست در اینخصوص وفق مقررات جاری اقدام گردد.

۲۰- با توجه به اینکه درلیست ارسالی کارفرما در اسفند ماه روز کارکرد افراد بصورت کامل درج لیکن بیمه‌شدگان و یا کارفرما مدعی می گردند تاریخ ترک کار بیمه شده قبل از پایان اسفند ماه می باشد آیا اصلاح لیست اینگونه افراد امکان پذیر می باشد؟
خیر لیست ارسالی کارفرما ملاک عمل بوده ولازمست دراینخصوص طبق دادنامه شماره ۴۲۵مورخ ۸۷/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تاکید برلیست ارسالی از سوی کارفرما دارد عمل گردد.
سازمان بیمه تامین اجتماعی

جمارانی
  • عالی بود
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا