معرفی بیمه زندگی و سرمایه گذاری

بیمه زندگی و سرمایه گذاری قرارداد بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن زندگی شما امکانات متنوع سرمایه گذاری ذخائر حق بیمه پرداختی شما را در سبد سرمایه گذاری شرکت بیمه، متشکل از مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری ، در دسترس شما قرار می دهد تا در صورت خطر فوت ویا پس از اتمام قرارداد شما و خانواده شما از تامین مالی مورد نیاز برخوردار شوید .

بیمه زندگی و سرمایه گذاری آرامش خیال امروزشما را فراهم و رفاه دوران بازنشستگی تان را تامین می نماید و پشتوانه مالی بسیار مناسبی برای بازماندگان بیمه گذاران دور اندیش در صورت وقوع اتفاقات ناگوار و غیر مترقبه فراهم می نماید. در این طرح شما ۲۵ برابر حق بیمه پرداختی خود تحت پوشش فوت به هر علت و ۱۰۰ برابر حق بیمه پرداختی تحت پوشش فوت به علت حادثه می باشید و علاوه بر آن در صورت ابتلا به یکی از امراض خاص می توانید تا ۳۰ درصد سرمایه بیمه نامه خود هزینه درمان دریافت کنید . ضمنا در صورت از کارافتادگی شما از پرداخت حق بیمه سنوات آتی معاف خواهید شد .

تعاریف

 • بیمه گر: شرکت سهامی بیمه می باشد.
 • بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را به ترتیب مندرج در بیمه نامه تعهد می کند.
 • بیمه شده : شخصی حقیقی است که فوت و حیات او موضوع قرارداد بیمه و سن و وضع مزاجی و سلامتی او پایه محاسبه حق بیمه است.
 • استفاده کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه گذار، قرارداد بیمه را به نفع او منعقد ساخته است.

ماده ۱- اساس قرارداد

 • ۱.۱ اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد و پیوستهای احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده معتمد بیمه گر، اساس قرارداد بیمه زندگی را تشکیل می دهند.
 • ۱.۲ هرگاه در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده که بوسیله معاینه پزشکی قابل تشخیص نیست و پزشک ناچار به اظهارات بیمه شده قناعت کرده است معلوم شود که اظهارات او دراین موارد مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده ، در این قبیل موارد از ابراز مطالب موثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده یکی از سه حالت مشروحه زیر وجود خواهد داشت.
 • ۱.۲.۱در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد اما اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای نباشد که اگر بیمه گردر ابتداء عقد قرارداد هم از آن مطلع بوداقدام به صدور بیمه نامه می کرد ، در این صورت بیمه گر حق داردیا قرارداد بیمه را فسخ نمایدیا با دریافت حق بیمه اضافی مناسبی آن را ادامه دهد. در صورت فسخ قرارداد باید حق بیمه های دریافت شده را به بیمه گذار مسترد نماید.
 • ۱.۲.۲ در صورتیکه بیمه گر بعداز وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد تعهدات او به نسبت مابه التفاوت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی کاهش می یابد.
 • ۱.۲.۳ اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمیکرد،دراین صورت قرارداد باطل و نود درصد از حق بیمه هائی که از بیمه گذار دریافت گردیده به او مسترد خواهد شد.

ماده ۲- شروع اعتبار آن

 • ۲.۱ اعتبار قرارداد بیمه و آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه اقساطی توسط بیمه گذار تحقق می یابد مشروط بر اینکه وضع مزاجی بیمه شده در فاصله بین تاریخ تکمیل پیشنهاد بیمه توسط بیمه شده وگزارش پزشکی پزشک معتمد بیمه گر تا تاریخ امضاءقرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه واحد یا اولین قسط حق بیمه تغییر نیافته باشد.
 • ۲.۲ این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب موضوع بند( ۲-۱ ) ماده ۱ برای بیمه گر لازم الاجراست و نمی تواند هیچگونه تغییری در نرخ ،مدت یا مزایای مندرج در بیمه نامه بدهد.

ماده ۳- حدود وظائف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بموجب مندرجات بیمه نامه

 • ۳.۱ وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین شده است .
 • ۳.۲ هرگونه تقاضای بیمه گذار در مورد تغییری در شرایط بیمه نامه ، در صورت موافقت بیمه گر، با صدور الحاقیه ای ، عملی خواهد شد۰ اینگونه الحاقیه ها جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند.
 • ۳.۳ هرگاه مطلبی از مطالب درج شده در بیمه نامه یا برگهای الحاقی با شرایط مورد توافق بین بیمه گر و بیمه گذار می تواند در طی مدت سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه تقاضای تصحیح آنرا بنماید و بیمه گر با صدور الحاقیه ای موضوع مورد تقاضا را انجام خواهد داد. پس ازگذشتن این مدت وسکوت بیمه گذار در مورد مندرجات بیمه نامه ، مندرجات مزبور مورد قبول بیمه گذار تلقی می گردد.
 • ۳.۴ در صورتی که شرایط جدیدی توسط بیمه گر به نفع بیمه گذاران وضع شود و بیمه گذاری تقاضای استفاده از آن شرایط را بنماید، بیمه گر در صورت موافقت با تقاضای آن بیمه گذار، با صدور الحاقیه ای ، حق استفاده از آن شرایط را به بیمه گذار می دهد.

ماده ۴- پرداخت حق بیمه و عواقب تاخیر در پرداخت آن

 • ۴.۱ حق بیمه به اقساط سالانه ودر اول هر سال بیمه ای باید پرداخت گردد.
 • ۴.۲ حق بیمه سالانه بنا به تقاضای بیمه گذار ممکن است به اقساط شش ماهه ،سه ماهه و ماهانه تقسیط شود و میزان قسط آن بر طبق جدول بیمه گر می باشد.
 • ۴.۳ در صورت فوت بیمه شده در اثناء یکی از سالهای بیمه ای، اگر حق بیمه آن سال تماماً پرداخت نشده باشد بیمه گر باقیمانده حق بیمه آن سال را از سرمایه بیمه قابل پرداخت به استفاده کننده از بیمه نامه کسر خواهد کرد.
 • ۴.۴ پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به صندوق شرکت و یا شعب آن و در مقابل قبض رسمی شرکت انجام شده و یا به روش دیگری که بیمه گرتعیین کرده باشد. صورت پذیرد.
 • ۴.۵ اقساط بیمه نامه در سررسید تعیین شده باید پرداخت گردد و حداکثر مهلت پرداخت هر قسط ۳۰ روز از تاریخ سررسید آن قسط خواهد بود.
 • ۴.۶ در صورت تاخیر بیش از ۳۰ روز درپرداخت قسط حق بیمه یا قسمتی از آن به یکی از دوحالت زیرعمل خواهد شد:
 • ۴.۶.۱ بیمه نامه هائیکه حق بیمه آن کمتر از ۶ ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود بدون هیچگونه تشریفاتی فسخ و حق بیمه پرداخت شده قابل استرداد نیست .
 • ۴.۶.۲ بیمه نامه هائیکه لااقل حق بیمه ۶ ماه تمام آن پرداخت شده باشد به بیمه ای با سرمایه بیمه ای کمتر به نام بیمه مخفف تبدیل می گردند و حق بیمه دیگری بابت این بیمه دریافت نمی شود.

ماده ۵- برقراری مجدد اعتبار بیمه نامه فسخ شده یا مخفف شده

 • ۵.۱ بیمه گذار در طول مدت اصلی بیمه نامه در صورت رضایت بخش بودن وضع مزاجی بیمه شده می تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه فسخ و یا مخفف شده را با شرایط ذیل بنماید.
 • ۵.۱.۱ از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه مخفف شده بیش از سه سال نگذشته باشد.
 • ۵.۱.۲ از سررسید اولین قسط حق بیمه تادیه نشده بیمه نامه فسخ شده بیش از سه سال نگذشته باشد
 • ۵.۱.۳ اقساط حق بیمه معوقه با در نظر گرفتن جریمه تاخیر پرداخت گردد. ( جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه مازاد بر ۳۰ روز به ازاء هر ماه و کسر ماه ۵/۱ درصد حق بیمه است )
 • ۵.۲ بیمه گر برای برقراری مجدد اعتبار بیمه نامه حق دارد که به هزینه بیمه گذار از بیمه شده معاینه پزشکی بعمل آورد.

تبصره : در صورتیکه حق بیمه بصورت غیر مستقیم و به حساب بیمه آسیا واریز گردد،بیمه نامه با رعایت بند ۵.۱و ۵.۲ معتبر خواهد بود.

ماده ۶- حقوق بیمه گذار در مورد اندوخته بیمه نامه اش

 • اندوخته ای که از این بیمه نامه نزد بیمه گر تشکیل می شود حقوقی برای بیمه گذار ایجاد می کند که یکی ارزش بازخرید بیمه نامه و دیگری دریافت وام از محل ارزش بازخرید می باشد.
 • ۶.۱ ارزش بازخرید : بیمه گذار از ابتدای ماه هفتم سال اول بیمه ای می تواند بیمه خود را به بیمه گر واگذار و ارزش بازخرید را، بر طبق محاسبه بیمه گر ، از او دریافت کند.
 • ۶.۲ دریافت وام :بیمه گذار می تواند از محل اندوخته بیمه زندگی خود، از بیمه گروام دریافت کند. در این صورت تعهد بیمه گر تا میزان مبلغ وامی که به بیمه گذار داده، یا تا میزان باقیمانده وام اگر بطور اقساطی بازپرداخت می شود، به اضافه سود مربوط به آنها، کاهش می یابد.

ماده ۷- انتقال قرارداد بیمه زندگی

 • ۷.۱ بیمه گذاربا جلب موافقت بیمه گر و شخص بیمه شده، اگر غیر از بیمه گذار باشد، می تواند قرارداد بیمه خود را به هر یک از وسایل قانونی به دیگری انتقال دهد. در صورتی که بیمه گذار بیمه خود را به دیگری منتقل کند یا فوت شود و بیمه اش به ورثه اش منتقل گردد اگر کسی که بیمه به او انتقال داده شده یا ورثه بیمه گذار متوفی کلیه تعهداتی را که بیمه گذار اصلی بابت آن بیمه در مقابل بیمه گر داشته مانند بیمه گذار اصلی اجرا نمایند بیمه به نفع انتقال گیرندگان به اعتبار خود باقی خواهد ماند و انتقال گیرندگان ، بر طبق شرایط عمومی بیمه زندگی، حق فسخ قرارداد بیمه را هم خواهند داشت.
 • ۷.۲ انتقال دهنده مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه تا تاریخ انتقال است
 • ۷.۳ اگر انتقال گیرندگان ، اعم از ورثه یا دیگران ، متعدد باشند هر یک از آنان ، بطور تضامنی ، مسئول پرداخت هر قسط سررسید شده می باشد بطوریکه اگر یکی از آنان سهم خود را از قسط حق بیمه سررسید شده پرداخت نکند هیچیک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای قرارداد بیمه انتقال یافته را نخواهد داشت.

ماده ۸- خطرات متمم

سه خطرمشروحه زیر قابل الحاق به هر گونه بیمه زندگی می باشند که وجه آنها در صورت فوت شخص بیمه شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت باید پرداخت شود، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه زندگی از شمول بیمه استثناء شده باشند.

 • ۸.۱ خطر مسافرت هوائی :اگر بیمه شده بعنوان مسافر عادی به وسیله هواپیماهای مسافری یا ارباس در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند بدون پرداخت حق بیمه اضافی و بدون احتیاج به دادن اطلاع قبلی به بیمه گر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. فوت ناشی از مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباسی و هر نوع تمرین پرواز هوائی بیمه نمی شود و در صورت وقوع فوت در اینگونه پروازها تنها وجه اندوخته تا روز وقوع حادثه، توسط بیمه گر، پرداخت خواهد شد.
 • ۸.۲ خطر جنگ :این بیمه نامه تمام خطرات نظامی و انتظامی را در حال صلح که به منظور حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از اغتشاشات انجام می گیرد، تا آنجا که منجر به عملیات جنگی نشود شامل می شود. درموقع جنگ علیه دولت خارجی هرگاه بیمه شده بعنوان یک فرد نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ اعزام شود بیمه نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می گردد حتی اگر بیمه گر براثر عدم اطلاع از اعزام بیمه شده به ماموریت جنگی به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. دراین صورت هم هرگاه به هرعلتی بیمه شده به خطری دچار شود تنها اندوخته بیمه زندگی او تا روز تعلیق بیمه اش اگر بیمه زندگی اش اندوخته ای داشته باشد پرداخت خواهد شد و حق بیمه های دریافتی احتمالی در نتیجه عدم اطلاع از ماموریت جنگی شخص بیمه شده هم برگشت داده خواهد شد. بیمه نامه معلق شش ماه پس از خاتمه عملیات جنگی یا بازگشت بیمه شده بنا به تقاضای او با توجه به ماده ۵ برقراری مجدد گردیده و به اعتبار اولیه خود باز می گردد. در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حال جنگ است فوت شود بیمه گذار،استفاده کننده و یا وراث قانونی بیمه شده باید ثابت کنند که فوت بیمه شده در نتیجه عملیات جنگی نبوده و بیمه او نمی بایستی معلق شده باشد،درغیر این صورت تنها اندوخته بیمه زندگی او ، اگر وجود داشته باشد ، پرداخت خواهد شد.
 • ۸.۳ عملیات پلیسی، عملیات نظامی محسوب نخواهد شد

ماده ۹-خطراتی که جبران نمی شود

 • ۹.۱ در صورتیکه بیمه شده خودکشی کند ویا در اثر سعی در خودکشی فوت نماید براساس شرایط زیرعمل می گردد:
 • ۹.۱.۱ هرگاه دو سال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد فقط اندوخته بیمه نامه که از طرف بیمه گر تعیین می شود به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.
 • ۹.۱.۲ هرگاه دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخت خواهد شد.
 • ۹.۲ در صورتیکه استفاده کننده یا یکی ازاستفاده کنندگان یا بیمه گذار سبب مرگ بیمه شده باشند در اینصورت فقط سهم سایر استفاده کنندگان و در صورت عدم وجود استفاده کننده دیگر به وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰- اختیار بیمه گذار در تغییر استفاده کننده

 • ۱۰.۱ بیمه گذار می تواند استفاده کننده از منافع بیمه زندگی را که دراختیار دارد با اخذ موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر اینکه بیمه نامه را به دیگری انتقال داده وسند بیمه نامه را هم به منتقل ا لیه تسلیم کرده باشد.
 • ۱۰.۲ بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با اعلام نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان جدید به بیمه گر اطلاع دهد

ماده ۱۱- تاریخ امکان استفاده از سرمایه بیمه

 • ۱۱.۱ امکان قانونی استفاده از سرمایه بیمه از تاریخ فوت بیمه شده یا از تاریخ پایان مدت بیمه شروع می شود۰ ولی اگر بیمه گذار یا استفاده کننده معین شده از طرف اواز بابت بیمه نامه مربوط از بیمه گر وجهی دریافت کرده یا معامله ای نموده باشدتعهدات بیمه گر به میزان وجهی که قبلاً پرداخت کرده تقلیل خواهد یافت .
 • ۱۱.۲ سرمایه بیمه در صورتیکه بر اثر فوت بیمه شده قابل پرداخت گردد، متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه های آن استفاده کننده دیگری معین شده باشد که در آن صورت سرمایه بیمه به استفاده کننده معین شده تعلق می گیرد.

ماده ۱۲- مدارک لازم برای پرداخت سرمایه بیمه

سرمایه بیمه شده در مقابل رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسنادومدارک مشروحه ذیل به استفاده کننده پرداخت خواهد شد

 • ۱۲.۱ بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
 • ۱۲.۲ قبض رسید حق بیمه های پرداخت شده

علاوه بر مدارک فوق :

 • ۱۲.۳ درصورتیکه پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده باشد رونوشت کامل مصدق شناسنامه باید ارائه گردد.
 • ۱۲.۴ در صورتیکه پرداخت سرمایه بعد از فوت بیمه شده باشد باید کتباً با ذکر علت فوت در اولین فرصت منتهی تا یکماه ( مگر در موارد غیر عادی ) مراتب از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند..

گواهی رسمی فوت

گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شروع و سیر آن ذکر شده باشد و در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علت فوت و اوضاع و احوالیکه فوت در آن اتفاق افتاده باشد تهیه و ارائه گردد.

گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد.

بیمه گر حق دارد اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه کند.

درصورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده درموقع انعقاد قرارداد بیمه رخ داده باشد حق بیمه های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه کسر خواهد شد.

بیمه گرپس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنهاحداکثر ظرف یکماه تعهدات خود را انجام خواهد داد.

ماده ۱۳-مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه

درصورت مفقود شدن بیمه نامه یا قبوض رسید حق بیمه ، بیمه گذار باید هر چه زودترمراتب را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد تا بیمه گر پس از اطمینان یافتن از فقدان آنها ا لمثنای آنها صادر کرده و در اختیار بیمه گذار بگذارد.

ماده ۱۴- نشانی قانونی محل اقامت بیمه گذار در ایران

 • ۱۴.۱ نشانی بیمه گذار به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده است نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بیمه گر به همان نشانی ارسال خواهد شد.
 • ۱۴.۲ در صورتیکه بیمه گذار محل اقامت خود را تغییر دهد موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بیمه گر برساند.
 • ۱۴.۳ هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه زندگینماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را بعنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.
 • ۱۴.۴ درصورت عدم توجه بیمه گذار به رعایت این مقررات ، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذاردر ایران که به بیمه گر اطلاع داده شده معتبر تلقی خواهد شد.
 • ۱۴.۵ بیمه گذار و نماینده او در ایران باید در کلیه مکاتبات خود بعنوان شرکت بیمه آسیا در تهران یا شعب آن در شهرستانها شماره بیمه نامه زندگی خود را که در باره آن مکاتبه کرده اند درنامه خود قید کنند.

ماده ۱۵- دادگاههای صالحه

این بیمه نامه براساس قانون بیمه و مقررات مربوط به آن تنظیم شده است و در موردتمام دعاوی که علیه بیمه گر راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجراء آن ممکن است اقامه شود صریحاً تعهد و موافقت می شود که به محاکم صالحه ایران ارجاع خواهد گردید.

ماده ۱۶- مدت مرور زمان

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال از تاریخ حادثه منشاء دعوی است.

مزایای بیمه زندگی و سرمایه گذاری :

در صورت حیات بیمه شده، اصل سرمایه به اضافه سود مشارکت در منافع، در پایان مدت بیمه به بیمه گذار پرداخت می شود.

در صورت فوت بیمه شده در طی مدت بیمه نامه، اصل سرمایه به استفاده کنندگان و بازماندگان پرداخت می شود.

چنانچه بیمه شده به علت حادثه فوت نماید، علاوه بر سرمایه بیمه سرمایه گذاری سرمایه بیمه حادثه نیز قابل پرداخت خواهد بود. (الحاقیه حادثه) این سرمایه می تواند تا چهار برابر سرمایه بیمه زندگی سرمایه گذاری باشد.

چنانچه بیمه شده به دلایلی دچار از کار افتادگی کلی و دایم شود. از آن پس تا پایان مدت قرارداد، حق بیمه ای از وی دریافت نخواهد شد و مزایای بیمه همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است. (الحاقیه معافیت از پرداخت حق بیمه)

چنانچه خریدار این بیمه نامه پس از گذشت ۶ ماه از مدت بیمه نامه و پرداخت حق بیمه، از ادامه آن منصرف شود. طبق جدول ضمیمه بیمه نامه می تواند آن را بازخرید نماید.

سرمایه بیمه زندگی درآمد محسوب نمی شود و استفاده کننده از این سرمایه از پرداخت مالیات معاف است. (ویژگی معافیت مالیاتی بیمه زندگی و سرمایه گذاری).

محمد
 • عجب مزایای داره
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا