اولتیماتوم بیمه مرکزی به شرکت های بیمه نسبت به ذخایر فنی

بیمه مرکزی، درآستانه برگزاری مجامع شرکت‌های بیمه ای،در نامه ای با عنوان عدم تایید صورت جلسه مجمع عمومی عادی، به مدیران عامل شرکت ها اولتیماتوم داد.

به گزارش بیدبرگ و نقل از بنکر، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، در آستانه برگزاری مجامع شرکت های بیمه ای در نامه ای با عنوان عدم تایید صورت جلسه مجمع عمومی عادی برای  ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی به مدیران عامل شرکت ها اولتیماتوم داد.
در این نامه که خطاب به ۲۹ مدیر عامل شرکت های  بیمه ای ارسال شده آمده است که چنانچه شرکت های  بیمه ای ذخایر فنی خود را طبق مقررات  مربوطه به طور کامل محاسبه و در صورت  های  مالی ۹۳ خویش درج نکرده باشند بیمه مرکزی، صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت ها را که برای  تصویب صورت های  مالی تهیه و برای ثبت در اداره شرکت ها ومالکیت ها  ارایه شده تایید نخواهد کرد.
نامه مذکور در تاریخ ۲۰ خردادماه سال جاری برای  مدیران عامل شرکت های بیمه ای  ارسال  شده است.

Leave a Reply