همه چیز در مورد بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز

بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز بیمه نامه ای است که به موجب آن یک طرف (بیمه گذار/بیمه شده) تعهدمی کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی(حق بیمه) ازطرف دیگر(بیمه گر/شرکت بیمه) درصورت وقوع یا بروزحادثه غرامت وارده براوراجبران نموده ویا وجه معینی را بپردازد.
حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده منجر گردد.

الف) خطرات تحت پوشش در بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز

۱. فوت
به معنای مردن است، که در صورت فوت به علت حادثه، سرمایه بیمه به ذینفع (های) معین شده در بیمه نامه و یا وراث قانونی بیمه شده پرداخت می شود.

۲. نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم
نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
بسته به وسعت ضایعه، نقص عضو و ازکارافتادگی کلی یا جزئی است. اگر نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی باشد، کل سرمایه تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود. ولی اگر نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی باشد، درصدی از سرمایه بیمه متناسب با ضایعه به وجود آمده پرداخت می گردد.

۳. جبران هزینه پزشکی
هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه، بیمه شده به طور مستقیم در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد
· هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت­حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر، هر کدام که کمتر باشد .
· هزینه پزشکی شامل هزینه هایی است که بیمه شده ظرف مدت دو سال از تاریخ تحقق خطر تحت پوشش برای هر حادثه موضوع بیمه متحمل شده است.
· حداکثر سرمایه جبران هزینه پزشکی ۲۰درصد سرمایه فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد .
۴.غرامت روزانه عمومی
غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی که در ایام از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد.ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد.
حداکثر سرمایه غرامت روزانه عمومی ۵درهزارسرمایه فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد .

تعهدات بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه عمومی عبارتند از :

· تعهد بیمه گر در مورد پرداخت غرامت روزانه عمومی در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به ازکارافتادگی موقت بیمه شده گردد.
· بیمه گر درصورتی غرامت روزانه عمومی را پرداخت خواهد کرد که ازکارافتادگی موقت به تایید پزشک معتمد بیمه گر رسیده باشد.
· تعهد بیمه گر درخصوص غرامت روزانه عمومی از چهارمین روز ازکارافتادگی موقت شروع و حداکثر به مدت یک صد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.
· چنانچه از کار افتادگی موقت موجب بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد، تعهد بیمه گر از چهارمین روز ازکارافتادگی شروع و حداکثر به مدت همان یکصد و هشتاد روز ادامه خواهد داشت.

۵. غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان
غرامت روزانه در بیمارستان عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن در بیمارستان به علت تحقق خطر موضوع بیمه به بیمه شده پرداخت می گردد و ازکارافتادگی موقت به مفهوم از دست دادن موقت توانایی جسمی و یا روانی بیمه شده است که در اثر تحقق خطر موضوع بیمه به تشخیص پزشک، بیمه شده را از انجام وظایف شغلی باز می دارد.
حداکثر سرمایه غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ۵ درهزارسرمایه فوت و نقص‌عضو یا ازکارافتادگی دائم و کلی می باشد .

تعهدات بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه بیمارستانی

· تعهد بیمه گر در پرداخت غرامت روزانه در بیمارستان در صورتی است که حادثه در مدت اعتبار بیمه نامه تحقق یافته و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه منجر به از کار افتادگی موقت و بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.
· غرامت روزانه بیمارستانیتعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در بیمارستان شروع و حداکثر به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.

ب) استثنائات بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.
۱. خودکشی و یا اقدام به آن.
۲. صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
۳. مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
۴. ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
۵. هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.
۶. بیماری و ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه نامه باشد.
۷. فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و معاونت). در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

ج) خطراتی که در بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش اند

۱. جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
۲. زمین لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای.
۳. ورزش های رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتورسیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای) هدایت و یا سرنشینی هلی­کوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور.

د : تعیین سرمایه
مهمترین مسئله در این قسمت تعیین سرمایه فوت و نقص عضو خواهد بود. در بیمه های اشخاص، موضوع مورد پوشش، جان انسان است و برای جان انسان نمی توان قیمت فرض کرد، بنابراین بیمه گذار با توجه به توان پرداخت حق بیمه می تواند هر سرمایه ای را پیشنهاد کند. ولی بیمه گر با توجه به عوامل موثر در تعیین سرمایه سقف تعیین می کند و در نهایت در یک مبلغ به توافق می رسند. در نتیجه تعیین سرمایه فوت و نقص عضو بین بیمه گر و بیمه گذار توافقی است. تعیین مبلغ سایر پوششهای حوادث، تابعی از سرمایه فوت و نقص عضو است (پوشش هزینه های پزشکی ۲۰ درصد، غرامت روزانه بیمارستانی و غرامت روزانه عمومی ۵درهزار سرمایه فوت و نقص عضو).

هـ : تعیین حق بیمه
پس از تکمیل فرم پیشنهاد و تعیین سرمایه، بیمه گر نسبت به محاسبه حق بیمه بر اساس آئین نامه بیمه مرکزی اقدام خواهد کرد. در تعیین نرخ حق بیمه چند عامل موثر است که مهمترین آن شغل بیمه شده
می باشد. بنابراین ما نیز محاسبه حق بیمه را بر اساس شغل توضیح داده و در خصوص تاثیر سایر عوامل در آینده به آن ها می پردازیم.
آئین نامه ۲۴ بیمه مرکزی ایران کلیه مشاغل را بر پنج طبقه (گروه) تقسیم کرده و در هر طبقه برای انواع پوشش های بیمه حادثه، نرخ تعیین نموده است. طبقه بندی مشاغل بیمه مرکزی و جدول نرخ آن در ادامه آمده است.

طبقه بندی مشاغل در بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز

طبقه یک: این طبقه شامل اشخاصی می گردد که در فعالیت های روزمره خود با حداقل خطر روبه­رو می باشند. از قبیل کارکنان اداری و دفتری، مدیران، معلمین و افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازند.

طبقه دو: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که در فعالیت های روزمره خود در مقایسه با اشخاص موضوع طبقه یک با خطرات نسبی بیشتری روبرو هستند و معمولاً علاوه بر استفاده از نیروی فکر با دستشان هم کار می کنند، لیکن کار آن ها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود. از قبیل دندانپزشکان، مهندسین ناظر، بازاریاب ها، انبارداران، تعمیرکاران رادیو و تلویزیون، و اپراتورها و مهندسین کامپیوتر.

طبقه سوم: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که متخصص یا نیمه متخصص می باشند و اکثر آن ها معمولاً با ماشین و ادوات صنعتی کار می کنند از قبیل کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک، مهندسین برق و کارگران ساختمانی.

طبقه چهارم: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آن ها پر خطر است. کارگران غیر ماهر صنعتی که به کارهای مختلف گمارده شده و با خطرات متعدد روبرو هستند در این طبقه قرار دارند، همچنین پرس کار و برشکار فلز، دکل بند، مامورین آتش نشانی، رانندگان کامیون و تریلی، کارگران کشتی، شیشه انداز ساختمان، کارگران حفاری چاه های نفت، رفتگر و بار انداز، تحصیلداران با موتور سیکلت و افرادی که در بلندی ها کار می کنند، مثل نماشوی ساختمان و داربست بند.

طبقه پنجم: این طبقه اشخاصی را شامل می گردد که درفعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبه­رو هستند، از قبیل خلبانان آزمایشی، کارگران زیر زمینی و افرادی که با مواد مذاب یا مواد منفجره سر و کار دارند.

جدول نرخ های پوشش بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز

طبقه شغلی
نرخ فوت و نقص عضو «در هزار»
نرخ هزینه پزشکی «درصد»
نرخ غرامت روزانه عمومی «درصد»
نرخ غرامت روزانه بیمارستانی «درصد»
یک
۱/۲
۰/۸
۱۸۰
۵۵
دو
۱/۴۸
۱/۱
۲۷۰
۷۰
سه
۲/۰۷
۱/۵
۵۴۰
۱۲۰
چهار
۲/۸
۲/۵
۷۲۰
۲۲۵
پنج
۳/۴
۳
۹۰۰
۲۷۰

برای محاسبه حق بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز مراحل ذیل انجام می گیرد
۱. ابتدا با استفاده از طبقه بندی مشاغل مشخص می کنیم شغل بیمه شده جزو کدام طبقه شغلی است. سرمایه فوت و نقص عضو و سایر پوشش ها را (در صورت تقاضای بیمه گذار) بر اساس سرمایه فوت و نقص عضو تعیین نموده و هر کدام را در نرخ های طبقه شغلی بیمه شده ضرب نموده و حق بیمه هر پوشش را به دست می آوریم.
۲. از جمع حق بیمه های به دست آمده، حق بیمه سالانه حاصل می شود.

مثال: حق بیمه یک ساله شخصی که شغل او مکانیک خودرو می باشد و در عین حال به ورزش سوارکاری نیز مبادرت می ورزد را با سرمایه فوت و نقص عضو ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و هزینه های پزشکی ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال محاسبه کنید .
در طبقه بندی مشاغل مکانیک جزو طبقه سه است و اضافه نرخ سوار کاری طبق جدول اضافه نرخ ورزش ۲۰% می باشد. پس اول حق بیمه مکانیک را حساب می کنیم

۵۰/۰۰۰/۰۰۰*(۲/۰۷ ÷۱۰۰۰)=۱۰۳/۵۰۰
۴/۰۰۰/۰۰۰*(۱/۵ ÷۱۰۰)=۶۰/۰۰۰

حق بیمه مکانیک ۱۶۳/۵۰۰ =۰۰۰/۶۰ +۵۰۰/۱۰۳
برای محاسبه حق بیمه اضافی، اول باید حق بیمه یک ساله طبقه یکم را حساب کنیم:

۵۰/۰۰۰/۰۰۰*(۱/۲ ÷۱۰۰۰)=۶۰/۰۰۰
۴/۰۰۰/۰۰۰*(۰.۸ ÷۱۰۰)=۳۲/۰۰۰

حق بیمه بر مبنای طبقه یک ۰۰۰/۹۲ = ۰۰۰/۳۲ +۰۰۰/۶۰
حق بیمه اضافی سوارکاری ۴۰۰/۱۸ =۲۰% × ۹۲۰۰۰
جمع حق بیمه = مالیات وعوارض + ۹۰۰/۱۸۱ = ۴۰۰/۱۸ + ۵۰۰/۱۶۳

سن
حدود سنی بیمه شدگان در بیمه های حوادث ۱۲ تا ۷۵ سال است. بنابراین برای افراد خارج از حدود سنی مذکور حق بیمه اضافی به طور خودکار و به شرح زیر توسط سیستم منظور می شود:
۱ تا ۴ سال: ۵۰% گروه شغلی پایه
۵ تا ۱۲ سال: ۲۵% گروه شغلی پایه
۷۶ تا ۸۰ سال: ۲۵% گروه شغلی پایه
۸۱ تا۹۰ سال: ۵۰% گروه شغلی پایه
۹۱ تا ۱۰۰ سال:۱۰۰% گروه شغلی پایه

ریسک های عام در بیمه حوادث انفرادی بیمه البرز
مانند پوشش خطرات جنگ، شورش و بلوا و زلزله. این خطرات در صورت تقاضای بیمه گذار و موافقت بیمه گر قابل پوشش است. نرخ حق بیمه اضافی شورش و بلوا، ۶۶/۱۶ درصد و زلزله، ۲۵% است، ولی برای جنگ، در حال حاضر اضافه نرخ مشخص وجود ندارد.


ارمغان
  • چه شرکت های دیگه ای این بیمه رو میدن
    (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا