شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان یزد

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان یزد

( پیش شماره تلفن استان یزد ۰۳۵ می باشد . )
یزد، سه راه حکیمیان، ابتدای بلوار جمهوری، کدپستی ٨٩١٧٧١٣۵١٧
تلفن مستقیم ……………………………………… ١-٣۵٢٨٠٢٢٠
نمابر …………………………………………………….. ٣۵٢٨٠١٢۵
معاون اداری و مالی …………………………………. ٣۵٢٨٠١٢٠
معاون بیمه ای ………………………………………. ٣۵٢٨٠١٣٠
حراست ……………………………………………… ١-٣۵٢٨٠١۴٠
حقوقی ………………………………………………….. ٣۵٢٨٠١٢٧
فنی …………………………………………………….. ٣۵٢٨٠١٣۴
نامنویسی …………………………………………….. ٣۵٢٨٠١٣٧
مستمری ها …………………………………………….. ٣۵٢٨٠١٣۵
درآمد …………………………………………………… ٣۵٢٨٠١٣۶
آمار ……………………………………………………. ٣۵٢٨٠١٣٨
بازرسی ………………………………… ٣۵٢٨٠١٣٢، ٣۵٢٨٠١٢٩
ارزشیابی ………………………………………………. ٣۵٢٨٠١٣٣
مشاوره …………………………………………………. ٣۵٢٨٠١۴٢
اجراییات ……………………………………………….. ٣۵٢٨٠١٣١
فرابری داده ها …………………………………………. ٣۵٢٨٠١۴۴
بودجه …………………………………………………… ٣۵٢٨٠١٢٣
روابط عمومی …………………………………………. ٣۵٢٨٠١٢٨
آموزش …………………………………………………. ٣۵٢٨٠١٢۶
مالی ……………………………………………………… ٣۵٢٨٠١٢١
اداری …………………………………………………….. ٣۵٢٨٠١٢٢
رفاهی …………………………………………………… ٣۵٢٨٠١٢۴
تلفنخانه ……………………………………………. ١٩-٣۵٢٨٠١١٠
شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در یزد
یزد، میدان بهشتی، ابتدای خیابان ایرانشهر، جنب سینما
دانش آموز، کدپستی ٨٩١٣۶٧٣٩۵۵
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣۶٢۶٧٠٩١
نمابر …………………………………………………….. ٣۶٢۶١٠٠۵
تلفنخانه ………………………………………………… ٣۶٢۶١٠٠٣

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در یزد
یزد، بلوار مدرس، جنب بیمارستان شهدای کارگر، کدپستی ٨٩۴۴١۶٣١١۴
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣٨٢۵٠١١۶
نمابر …………………………………………………….. ٣٨٢۵٠١١٧
تلفنخانه ………………………………………………… ٣٨٢۵٠١٠۵

شعبه سه  بیمه تامین اجتماعی در یزد
یزد، دروازه ‌قرآن، بلوار شهید سامعی، ابتدای کوچه زربرگ، کدپستی ٨٩۴٣١١٣۵٧٩
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣۵٢١٧٠۶٠
نمابر …………………………………………………….. ٣۵٢١٧٠۶١
تلفنخانه ………………………………………………… ٣۵٢١٧٠٣٠

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در یزد
یزد، آزادشهر، نرسیده به فلکه سوم، جنب تالار نور، کدپستی ٨٩١٧١۶۴۵٨٨
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٧٢٠۴٠۴٢
نمابر …………………………………………………….. ٣٧٢٠٣٩٠١
تلفنخانه ………………………………………………… ٣٧٢٠٣٩٠٢

شعبه پنج  بیمه تامین اجتماعی در یزد
یزد، بلوار شهید دشتی، چهارراه امیر المومنین(ع)، کوچه ۶٣ کدپستی ٨٩۴٩١٧۶١۵۶
تلفن مستقیم ……………………………………… ٣٨٢٣۴۶۶۵
نمابر …………………………………………………… ٣٨٢٨۶۶١۵
تلفنخانه ………………………………………………. ٣٨٢٨۶۶٠٨

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در مهریز
مهریز، بلوار امام خمینی(ره)، جنب منابع طبیعی، کدپستی ٨٩٨١٧٧۴۶۶۵
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢۵٢۵٢۵٧
نمابر …………………………………………………… ٣٢۵٢٣٢۵٧
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٢۵٢۵٠۶١

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در بافق
بافق، میدان شهدا، ابتدای بلوار ١۵ خرداد، کدپستی ٨٩٧١٧١۴۶٧٣
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢۴٢٩١٨۵
نمابر ……………………………………………………. ٣٢۴٢٠٧٢۵
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٢۴٢۵٠٧١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بهاباد
بهاباد، خیابان امام خمینی(ره،) روبروی بانک رفاه کارگران، کدپستی ٨۶٧۶١١٣۴۶٩
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٢۴٧٠٢١۶
نمابر ……………………………………………………. ٣٢۴٧١۵١۵
تلفنخانه ………………………………………………… ٣٢۴٧١۵١۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خاتم
خاتم، خیابان امام خمینی(ره)، بلوار شهید ابوئی، کدپستی ٨٩۴١٨۴٨٧٧۵
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢۵٧٢۵١٨
نمابر …………………………………………………… ٣٢۵٧٢٩٠٢
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٢۵٧٢٧١٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زارچ
سر چشمه زارچ، بلوار شهید صدوقی، روبروی سالن ورزشی حر، کدپستی ٨٩۴١٨۴٨٧٧۵
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣۵٢٧٨٠٢٠
نمابر ………………………………………………….. ٣۵٢٧۶۵۵۵
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣۵٢٧٨٠١٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اشکذر
اشکذر، ابتدای خ امام خمینی(ره)، کدپستی ٨٩۴١۶۴٨٨۴۶
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٢٧٢٢١۵۵
نمابر …………………………………………………… ٣٢٧٢٣٩٧٩
تلفنخانه …………………………………………………. ٣٢٧٢٢١٧١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در میبد
میبد، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ٨٩۶١۶٩٧۶٩۶
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٢٣٣۴١۶٣
نمابر …………………………………………………… ٣٢٣٣۴١۶۴
تلفنخانه …………………………………………….. ٣٢٣٣۴١۶٠

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در اردکان
اردکان، بلوار شهید بهشتی، خیابان مجتمع ادارات، کدپستی ١۶۶/٨٩۵١۵
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣٢٢٢٢٨٠٠
نمابر …………………………………………………….. ٣٢٢٢۵٨٠٠
تلفنخانه ……………………………………………… ٣٢٢٢۴۶۶۶

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در اردکان
اردکان، عقدا، میدان بسیج، ساختمان بخشداری، کدپستی ٨٩۵۵١٣٣۴٨٣
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢٢٨٢۶۶۵
نمابر ……………………………………………………. ٣٢٢٨٢۶۶۵
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٢٢٨٢۶۶۴

شعب بیمه تامین اجتماعی در تفت
تفت، بلوار شهید بهشتی، روبروی پارک بوستان امام خمینی(ره)، کدپستی ٨٩٩١٧
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٢۶٣٢٠١٣
نمابر …………………………………………………… ٣٢۶٣٢٧۴٠
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٢۶٣٢٠۴٠

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در ابرکوه
ابرکوه، بلوار کشاورز، کدپستی ٨٩٣١٧٧۴۶۶۵
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢٨٢٨١۶۴
نمابر ……………………………………………………. ٣٢٨٢۴٣١٠
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٢٨٢٢٩٠٢
بایگانی راکد  بیمه تامین اجتماعی در استان یزد
یزد، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه طوس
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣۵٢٣٠۶٨۶
نمابر …………………………………………………. ٣۵٢٣٨٧۴۴

مسسه حسابرسی سازمان
یزد، بلوار دانشجو، جنب تالار سادات اخوی، کدپستی ٨٩١۶٨١٧١١۵
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٨٢۴١٩١٣
نمابر ……………………………………………………. ٣٨٢۴١٩١٣

کارگزاری شماره ۵۶ بیمه تامین اجتماعی
یزد، بلوار مدرس، میدان نماز، ابتدای خیابان سلیمانی، کدپستی ٨٩١۵۴۴٣۵١٣
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣۶٢٨١٢۵١
نمابر ……………………………………………………. ٣۶٢٨١٢۴٩

کارگزاری شماره ١۴٣ بیمه تامین اجتماعی
یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید پاکنژاد، نرسیده به سه راه آب نما
تلفن مستقیم ………………………………….. ۴-٣٧٢٨٢٢۵٣
نمابر …………………………………………………… ٣٧٢٨٢٢۵٣
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٧٢٨٢٢۵٢

شعب اقماری  بیمه تامین اجتماعی در استان یزد
شهرک صنعتی ……………………………………… ٣٧٢٧٢٨٣۵
یزد، شهرک صنعتی، فاز یک، بلوار کاج، ٢۴ متری نهم
پایانه بار ……………………………………………. ٣٧٢٣۴٣۴۴
یزد، پایانه بار، خیابان خرده بار
بهمن ……………………………………………….. ٣٢٨٧۴٣۴۶
یزد، ابرکوه، مهردشت، بخشداری
مروست ………………………………………………… ٣٢۵٨۴١٩٠
مروست، خیابان امام جنب بانک ملت، کدپستی ٨٩٨٧١٣۵۶١٧
گاریزات ………………………………………………. ٣٢۶٧٢٨٧۶
یزد، تفت گاریزات، خیابان شهدای گمنام
نیر ………………………………………………………. ٣٢۶۵۴٠٢٨
یزد، تفت، نیر، روبه روی شبکه بهداشت

هسته گزینش منطقه چهار بیمه تامین اجتماعی در استان یزد و استان هرمزگان)
یزد، بلوار منتظر قائم، کوچه امید، کدپستی ٨٩١۶٧٩۶٩۴۶
تلفن مستقیم ………………………………….. ٣-٣۶٢٨٧۴٠٢
نمابر ………………………………………………….. ٣۶٢٨٧۴٢۶

ali
  • میبد کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending