شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان کهگیلویه و بویراحمد

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در  استان کهگیلویه و بویراحمد

( پیش شماره تلفن استان کهگیلویه و بویراحمد ۰۷۴ می باشد . )
یاسوج، خیابان معلم، جنب هلال احمر، کدپستی ٧۵٩١٧٣٩١۵۵
تلفن مستقیم ……………………………………… ٣٣٣٣٨٢٢۶
نمابر …………………………………………………. ٣٣٣٣٨٢٢۴
معاون بیمه ای ……………………………………. ٣٣٣٣٨٢٣٩
روابط عمومی، نامنویسی ………………………… ٣٣٣۴٠١۶۴
درآمد …………………………………………………. ٣٣٣۴٠١۶٨
بیمه شدگان ………………………………………….. ٣٣٣۴٠١٧٠
مستمری ها ……………………………………………. ٣٣٣۴٠١۶٧
حسابداری ……………………………………………. ٣٣٣٣٨٢٣٠
اداری …………………………………………………… ٣٣٣۴٠١۶٣
فرابری داده ها ………………………………………… ٣٣٣٣٨٢٣١
بازرسی، اجراییات ………………………………….. ٣٣٣۴۶٢۵٩
مشاوره ………………………………………………. ٣٣٣٣٨٢٢٣
تلفنخانه …………………………………………. ۴-٣٣٣٣٨٢٣٢

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در یاسوج
یاسوج، خیابان معلم، نبش خیابان سردار جنگل جنوبی، کدپستی ٧۵٩١٧٠٩٣۵٧۶
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣٣٢٢١١٠٧
نمابر ……………………………………………………. ٣٣٢٢٢٧١٨
معاون بیمه ای ………………………………………… ٣٣٢٢١١٠۶
درآمد، باجه دریافت ………………………………… ٣٣٢٣١۴۶٠
بیمه شدگان ………………………………………….. ٣٣٣۴٠١٧٠
مستمری ها …………………………………………….. ٣٣٢٣١۴٩٩
نامنویسی ……………………………………………… ٣٣٢٢٢٧١٧
نمابر استحقاق درمان ……………………………… ٣٣٢٢٢٧١٨
حسابداری ………………………………………………. ٣٣٢٢۴١٠٢
اداری …………………………………………………… ٣٣٢٣١۴٩۶
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣٣٢٢٠٠٩٨
بازرسی …………………………………………………. ٣٣٢٣١۴٩٢
اجراییات ………………………………………………. ٣٣٢٣١۴٧١
کارگزاری ٩۵ …………………………………………. ٣٣٢٢٣٩۵٨
یاسوج، خیابان معلم، کوچه دانش آموز، پلاک ٢٨
اقماری مصلی امام خمینی(ره) …………………… ٣٣٢٣٣٠٢٧
اقماری اکبرآباد، کارخانه قند ……………………… ٣٣٣٢١٢۵٠
اقماری بلهزار و مادوان …………………………….. ٣٣٣١٠١٩٧
اقماری مارگون …………………………………. ٧-٣٢٣۶٣٨١۶
تلفنخانه …………………………. ٣٣٢٢١۵٠٣، ٢-٣٣٢٢٨۵١١

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در گچساران
گچساران، مجتمع ادارات، جنب کمیته امداد امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢٣٣٣٢٩٢
نمابر …………………………………………………….. ٣٢٣٣٢۶١٠
معاون بیمه ای ……………………………………… ٣٢٣٣۴۵١٢
درآمد ………………………………………………….. ٣٢٣٣٢۶٠٩
بیمه شدگان …………………………………………. ٣٢٣٣۴٩٧٢
مستمری ها ……………………………………………. ٣٢٣٣۴٩٧١
نامنویسی …………………………………………… ٣٢٣٣۴٩٧٣
حسابداری ……………………………………………. ٣٢٣٣٣۵٣٠
اداری …………………………………………………… ٣٢٣٣۴١۵٠
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣٢٣٣٢۶١١
بازرسی، اجراییات …………………………………… ٣٢٣٣٢٣٠۴
باجه دریافت ………………………………………….. ٣٢٣٣٢۶٠٩
بانک رفاه ………………………………………………… ٣٢٢٢١٣١١
شعبه اقماری ……………………………………… ٢-٣٢٢٢۵٣۶١
تلفنخانه …………………………………………. ٣-٣٢٣٣٢٣٠١

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در دهدشت
دهدشت، خیابان شهید مدرس، کدپستی ٧۵٧١٧۵٣١۵٣
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٢٢۶۵٠٠۵
نمابر …………………………………………………… ٣٢٢۶٣۶۶۵
درآمد …………………………………………………… ٣٢٢۶٠٩۴٠
نامنویسی …………………………………………….. ٣٢٢۶٨٢۵٧
حسابداری ……………………………………………… ٣٢٢۶۵٠٠٨
فرابری داده ها …………………………………………… ٣٢٢٧١٢٠۶
اجراییات ………………………………………………. ٣٢٢۶٨٢۵٧
اقماری غیردائم چرام ……………………………….. ٣٢٢۶١٧٢٣
اقماری غیردائم لنده …………………………. ٧-٣٢۴۶۴۴۶۶
تلفنخانه ……………………………… ٣٢٢۶٢۴١۵، ٣٢٢۶٣٢٩۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سی سخت
سی سخت، بلوار شهید بهشتی
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٣۴۴٢٩٠٨
نمابر …………………………………………………. ٣٣۴۴٢٨٣۶
حسابداری …………………………………………….. ٣٣۴۴۴٢١۶
فرابری داده ها ……………………………………….. ٣٣۴۴٣۶۶٢
بازرسی، اجراییات …………………………………. ٣٣۴۴۴۶٧٢
بانک رفاه ………………………. ٣٣۴۴٢۵۶٢، ٣٣۴۴٣٨۶٢
تلفنخانه ………………………………………. ٧٠-٣٣۴۴٣٧۶٩
شعبه بیمه تامین اجتماعی در باشت
باشت، خیابان شفا
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣٢۶٢٢٠٠۵
نمابر ………………………………………………………. ٣٢۶٢٠١٢٠
درآمد ……………………………………………………. ٣٢۶٢٣١٠٢
بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی …………….. ٣٢۶٢٠١۴۶
حسابداری ………………………………………………. ٣٢۶٢٠١۴۵
اداری …………………………………………………….. ٣٢۶٢٢٠٠۴
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣٢۶٢٠١۴٧
نمابر استحقاق درمان، بازرسی ……………………. ٣٢۶٢٠١۴۶
اجراییات، باجه دریافت …………………………….. ٣٢۶٢٣١٠٣
بانک رفاه ………………………………………………. ٣٢۶٢٢۵١٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در لیکک
شهرستان بهمئی، شهر لیکک، خیابان امام خمینی(ره)، مجتمع ادارات، کدپستی ٧۵٧۵١۵۴١٧۶
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢٨٢۴١۵٣
نمابر …………………………………………………… ٣٢٨٢۴١۵٣
درآمد، نامنویسی، بازرسی، مالی ……………….. ٣٢٨٢۴٢٣٨
فرابری داده ها ………………………………………… ٣٢٨٢۴٢٣٧

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در پاتاوه
پاتاوه، مجتمع اداری جهاد کشاورزی
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٣۴۵٢۶١٧
نمابر …………………………………………………… ٣٣۴۵٢۶١٧
نامنویسی، درآمد، بیمه¬شدگان ………………… ٣٣۴۵٢۶٢٣
اداری …………………………………………………… ٣٣۴۵٢۶٢٠

DR
  • یاسوج کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending