لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی گیلان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان گیلان

( پیش شماره تلفن استان گیلان ۰۱۳ می باشد. )

رشت، خیابان گلسار، نبش کوچه ٨٩

 • تلفن مستقیم ………… ٣٣١١٣١٨٧
 • نمابر ………… ٣٣١١٧٩٨٢
 • معاون بیمه­ ای ………… ٣٣١١٩١۶١
 • معاون اداری و مالی ………… ٣٣١٢۶١٧٨
 • روابط عمومی ………… ٣٣١١٣٢١٠
 • درآمد، بازرسی ………… ٣٣١١٩١۶٠
 • بیمه­ شدگان ………… ٣٣١١٩١۶٢
 • مستمری ها ………… ٣٣١٢۵٨۶٧
 • نامنویسی ………… ٣٣١١٧٨٩١
 • حسابداری ………… ٣٣١٢٧۶١٢
 • اداری ………… ٣٣١١٧١۴١
 • فرابری ­داده ­ها ………… ٣٣١١۶٠٠١
 • اجراییات ………… ٣٣١٢۶١٨٠
 • مشاوره ………… ٣٣١١٩۶۶۴
 • تلفنخانه ………… ٣٣١١۶٨١٣، ٣٣١١٣١٨۶

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در رشت

 • رشت، سبزه میدان، عمارت میرزا کوچک، کدپستی ۴١۵۴۶١۴۴۴۴
 • تلفن مستقیم ………… ٣٣٢٢٧٠٨۴
 • نمابر ………… ٣٣٢٣١٠۴۴
 • معاون بیمه ­ای ………… ٣٣٢٢۴٨٩٠
 • معاون اداری و مالی ………… ٣٣٢۴١٢٢۴
 • درآمد ………… ٣٣٢۴٣١٢۴
 • بیمه­ شدگان ………… ٣٣٢۴٣١٢٣
 • مستمری ها ………… ٣٣٢۴٢٣۵٨
 • نامنویسی ………… ٣٣٢٣٨٨٨٨
 • نمابر استحقاقی درمان ………… ٣٣٢٢۴٣١٢٢
 • حسابداری ………… ٣٣٢٢١٨۶٠
 • اداری ………… ٣٣٢٢۶۵١٨
 • فرابری­ داده ­ها ………… ٣٣٢۴٣١٢۵
 • بازرسی ………… ٣٣٢٣۴۴۶۶
 • اجراییات ………… ٣٣٢٢۶٣٨٠
 • باجه دریافت ………… ٣٣٢٣٣۶٣٧
 • بانک رفاه ………… ٣٣٢٢٣٢٩۴
 • مشاوره ………… ٣٣٢۴۶۵۶۵
 • تلفنخانه ………… ٣٣٢٣١٠٣۴، ٣٣٢٢٢٠۴٩

کارگزاری ١٣ بیمه تامین اجتماعی  ………… ٣٣٢۵٣۶۵١

رشت، خیابان طالقانی، سه راه معلم، مقابل بلوار معلم

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در رشت (شهید ربانی)

 • رشت، امام ­خمینی(ره)، روبروی هتل پردیس، کدپستی ۴١٨٨٧٩۵٩٣١
 • تلفن مستقیم ………… ٣٣٣٣٩٢٣٣
 • نمابر ………… ٣٣٣٢۴٩٧٢
 • معاون بیمه ­ای ………… ٣٣٣۴٣٨٨۵
 • معاون اداری و مالی ………… ٣٣٣۴٣٨٨٢
 • درآمد ………… ٣٣٣٢٧۶٩٨
 • بیمه­ شدگان ………… ٣٣٣۴۵٩۶۵
 • مستمری ها ………… ٣٣٣۴۴۴۵٨
 • نامنویسی ………… ٣٣٣٢١۵٠٩
 • حسابداری ………… ٣٣٣۴۴۴۵٧
 • اداری ………… ٣٣٣۴۴۴۵۶
 • فرابری­ داده ­ها ………… ٣٣٣٣٨١٨۵
 • بازرسی ………… ٣٣٣٣٨١٨۴
 • اجراییات ………… ٣٣٣٢٨٠۴١
 • باجه دریافت ………… ٣٣٣۴٣٨٨۶
 • بانک رفاه ………… ٣٣٣٣٩٨٧۶
 • مشاوره ………… ٣٣٣٢٠٠٢۶
 • کارگزاری ۶١ ………… ٣٣٣٣٨۵۴٣
 • تلفنخانه ………… ٢-٣٣٣٣٩٢٣٠

رشت، میدان فرهنگ، روبروی کلینیک تامین شماره ١ ، داخل کوچه بن بست

شعبه شهر بیمه تامین اجتماعی در صنعتی رشت

 • شهر صنعتی رشت، ورودی اول، خیابان ابن‌سینا
 • تلفن مستقیم ………… ٣٣٨٨٣٠۶٢
 • نمابر ………… ٣٣٨٨٢٧٧۶
 • درآمد ………… ٣٣٨٨۴١۶١
 • بیمه­ شدگان ………… ٣٣٨٨۴٠٢٨
 • مستمری ها ………… ٣٣٨٨۴١۶٣
 • نامنویسی ………… ٣٣٨٨۴٠٢٩
 • حسابداری ………… ٣٣٨٨۴١۶٢
 • اداری ………… ٣٣٨٨۴١٠٠
 • فرابری­ داده ­ها ………… ٣٣٨٨٢۶٧۴
 • بازرسی ………… ٣٣٨٨٢٢۵٨
 • اجراییات ………… ٣٣٨٨٣٧۵٩
 • باجه دریافت ………… ٣٣٨٨٣٠۶٣
 • بانک رفاه ………… ٣٣٨٨٣٢٠۴-٣٣٨٨٣٢٠٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رضوانشهر

 • رضوان‌ شهر، میدان بعثت
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۶٢۶٠١١
 • نمابر ………… ۴۴۶٢٢۵٢٣
 • درآمد ………… ۴۴۶٢۵٢٢۶
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ۴۴۶٢۵۴٢۶
 • نامنویسی ………… ۴۴۶٢۵٣٢۶
 • حسابداری ………… ۴۴۶٢۵١٢۶
 • اداری ………… ۴۴۶٢٢۴٠٢
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴۴۶٢٢۴٩٩
 • بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ………… ۴۴۶٢۵٢٢۶
 • بانک رفاه ………… ۴۴۶٢۴٠٣٠

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در منجیل

 • منجیل، خیابان امام خمینی(ره)، میدان تکاوران دریایی، کدپستی ۴۴۵١٨-۵٣٣٧
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴۶۴۵٢۵۴
 • نمابر ………… ٣۴۶۴٢٣۶٣
 • درآمد ………… ٣۴۶۴۶٩۵۵
 • بیمه­ شدگان ………… ٣۴۶۴١۶٠۶
 • مستمری ها ………… ٣۴۶۴۶۶٣١
 • نامنویسی ………… ٣۴۶۴۵٢۵٣
 • نامبر استحقاق درمان ………… ٣۴۶۴٢٠٨۵
 • حسابداری ………… ٣۴۶۴۴٩۴٨
 • اداری ………… ٣۴۶۴۶۶٣٢
 • فرابری­ داده­ ها ………… ٣۴۶۴۴۴١١
 • بازرسی، اجراییات ………… ٣۴۶۴۴٩۴٩
 • باجه دریافت ………… ٣۴۶۴۶٩۵۵
 • بانک رفاه ………… ٣۴۶۴٣٨٨٨
 • اقماری رستم آباد ………… ٣۴۶٧٢٨۴٧
 • اقماری رودبار ………… ٣۴۶٢۵۴۴٩

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فومن

 • فومن، خیابان دکتر چمران، روبروی پارک فومن، کدپستی ۴٣۵١٧-۴۵٣۴٩
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴٧٢٣۴٠٠
 • نمابر ………… ٣۴٧٣۵٠٢۶
 • درآمد ………… ٣۴٧٣٣٠۶۴
 • بیمه­ شدگان ………… ٣۴٧٣٠٠٣۴
 • مستمری ها ………… ٣۴٧٣٠٠٣۵
 • نامنویسی ………… ٣۴٧٣۵٠٣٢
 • حسابداری ………… ٣۴٧٣٣٠۶٣
 • اداری ………… ٣۴٧٢۴٠٢۴
 • فرابری ­داده ­ها ………… ٣۴٧٣٠٠٢٧
 • بازرسی ………… ٣۴٧٣٣٠۶۵
 • اجراییات ………… ٣۴٧٢٢٨٩۶
 • باجه دریافت ………… ٣۴٧٣٣٠۶۴
 • بانک رفاه ………… ٣۴٧٣٩٢١۴

شعبه  بیمه تامین اجتماعی درلاهیجان

 • لاهیجان، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان بهشت
 • تلفن ………… ۴٢٢٢٣٠٠۴
 • نمابر ………… ۴٢٢٢٣٠٠۴

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در لنگرود

 • لنگرود، خیابان حافظ، جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، کدپستی ۴٩۶٩٣-۴۴٨١۶
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢۵٢٩٠۶٠
 • نمابر ………… ۴٢۵٢٩٠۵٠
 • معاون اداری و مالی ………… ۴٢۵٣۵۵٨٨
 • درآمد ………… ۴٢۵٢۵٢٠٠
 • بیمه­ شدگان ………… ۴٢۵۵٢۴١۵
 • مستمری ها ………… ۴٢۵۴۵۵٨٨
 • نامنویسی، حسابداری ………… ۴٢۵٣۵۵٧٧
 • اداری ………… ۴٢۵۵١٩٠٧
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴٢۵٢۵٧٠٠
 • بازرسی ………… ۴٢۵۵٠١۶٠
 • اجراییات ………… ۴٢۵٣۵١١٣
 • بانک رفاه ………… ۴٢۵۴٩۴٩۴
 • تلفنخانه ………… ۴٢۵٢۴۴۴۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر انزلی

 • بندرانزلی، خیابان تکاوران، جنب دادگستری انزلی، کدپستی ٩٩٣٨٨-۴٣١۴۶
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۵١٢٠۵۵
 • نمابر ………… ۴۴۵١٢٠۵۶
 • معاون ………… ۴۴۵١٠١٣٢
 • روابط عمومی ………… ۴۴۵١٢٠٨۶
 • درآمد ………… ۴۴۵١٠١٣١
 • بیمه­ شدگان ………… ۴۴۵١٠١۴٢
 • مستمری ها ………… ۴۴۵١٠٧٢۵
 • نامنویسی ………… ۴۴۵١٠١۴٣
 • نامبر استحقاق درمان ………… ۴۴۵١٠٢۴٨
 • حسابداری ………… ۴۴۵١٠١۴٠
 • اداری ………… ۴۴۵١٠١۴١
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴۴۵١٠١٣٣
 • بازرسی ………… ۴۴۵١٠١۴٩
 • اجراییات ………… ۴۴۵١٠١٣٠
 • باجه دریافت ………… ۴۴۵١٠٢٣٣
 • بانک رفاه ………… ۴۴۵۴١٩۴٠
 • اقماری منطقه آزاد انزلی ………… ۴۴۴۵٠٠۶٨
 • تلفنخانه ………… ٩-۴۴۵١٢٠۵٧

کارگزاری ١۴بیمه تامین اجتماعی ………… ۴۴۵١۵٣٣٧

انزلی، میان پشته، خیابان تکاوران، جنب دفتر اسناد رسمی ٩٩، طبقه اول

شعبه بیمه تامین اجتماعی در آستانه اشرفیه

 • میدان جمهوری اسلامی، بلوار دکتر معین، کوچه شهید حسن جوانمرد، کدپستی ۶٨١۵١-۴۴۴١٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢١٢٢٠۴۴
 • نمابر ………… ۴٢١٣٠٧٨١
 • درآمد ………… ۴٢١٣١١۶۵
 • بیمه­ شدگان ………… ۴٢١٢٧٠۴۴
 • مستمری ها ………… ۴٢١٢٨٠٢٠
 • نامنویسی ………… ۴٢١٣١١۶٢
 • حسابداری ………… ۴٢١٢۴١٩٩
 • اداری ………… ۴٢١٣١١۶٣
 • فرابری­ داده ­ها ………… ۴٢١٣٠٧٨٠
 • بازرسی ………… ۴٢١٢٢١۴۵
 • اجراییات ………… ۴٢١٣٠٩٨٨
 • باجه دریافت ………… ۴٢١٣١١۶۵
 • بانک رفاه ………… ۴٢١٢۶٢۶٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر آستارا

 • آستارا، خیابان فارابی، بلوار جمهوری، جنب دادگستری، کدپستی ۶٧٣٩٨-۴٣٩١٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴٨١١٠٣٢
 • نمابر ………… ۴۴٨٢٧۴۶٠
 • درآمد ………… ۴۴٨١٠٧٢١
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ۴۴٨١۴٣٩٣
 • نامنویسی ………… ۴۴٨١۴٣٩٨
 • حسابداری ………… ۴۴٨١١٠٣٠
 • اداری ………… ۴۴٨١٣١۵١
 • فرابری­ داده ­ها ………… ۴۴٨٢٧۴۶١
 • بازرسی ………… ۴۴٨١١٠٣١
 • اجراییات، باجه دریافت ………… ۴۴٨١٠٧٢٢

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در لوشان

 • لوشان، ابتدای ­خیابان ­امام ­خمینی(ره)، کدپستی ۴۴۵٣١۵١٣١٨
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴۶٠١٧٧١
 • نمابر ………… ٣۴۶٠١١۵۵
 • روابط عمومی ………… ٣۴۶٠٢٣٩٧
 • درآمد، اجراییات ………… ٣۴۶٠١٧٧٢
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ٣۴۶٠١۶٧٧
 • نامنویسی ………… ٣۴۶٠٢١٠٠
 • نمابر استحقاق درمان ………… ٣۴۶٠٢٣٩٧
 • حسابداری ………… ٣۴۶٠١٧٧٠
 • اداری ………… ٣۴۶٠٢٣٩٧
 • فرابری ­داده ­ها ………… ٣۴۶٠۴۶۴٠
 • بازرسی ………… ٣۴۶٠۴۶٣٠
 • مشاوره ………… ٣۴۶٠١۶٧٧
 • تلفنخانه ………… ٣۴۶٠٢٢١٨

شعبه بیمه تامین اجتماعی در چابکسر

 • چابکسر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب بانک ملی، کدپستی ٣۵١٨٣-۴۴٨٧١
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢۶۶٣۶۶٢
 • نمابر ………… ۴٢۶۶٣۶۶١
 • روابط عمومی، اداری ………… ۴٢۶۶۴٧۵١
 • درآمد ………… ۴٢۶۶٢٨٨۵
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ۴٢۶۶۴۶۶١
 • نامنویسی ………… ۴٢۶۶٢٧١٩
 • حسابداری ………… ۴٢۶۶۴۴١٩
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴٢۶۶۴۶۶٢
 • بازرسی ………… ۴٢۶۶۴۶۶٣
 • اجراییات، باجه دریافت ………… ۴٢۶۶٢٨٨۵
 • بانک رفاه ………… ۴٢۶۶۴٧۵٠

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر کیاشهر

 • بندرکیاشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب اداره آموزش و پرورش، کدپستی ۴۴۴٧١۵٧۴٣٣
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢٨٢٢٣٩٣
 • نمابر ………… ۴٢٨٢۶٣۶٠
 • روابط عمومی ………… ۴٢٨٢۵٠٧٧
 • درآمد ………… ۴٢٨٢۶۴۶۶
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ۴٢٨٢٧٧٧١
 • نامنویسی ………… ۴٢٨٢٢٩۵٠
 • حسابداری ………… ۴٢٨٢۶۴۴٠
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴٢٨٢۵٠٧٧
 • بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ………… ۴٢٨٢۶۴۶۶
 • تلفنخانه ………… ۴٢٨٢۶۴۴٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اسالم

 • تالش، اسالم (خلیف آباد)، میدان امام خمینی(ره)، کدپستی ۴٣٨٩١١٩٣۵٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴٢۶٣١١۶
 • نمابر ………… ۴۴٢۶٣١١۶
 • درآمد ………… ۴۴٢۶٣١٠۶
 • بیمه­شدگان، مستمری ها ………… ۴۴٢۶٣١٠۵
 • نامنویسی ………… ۴۴٢۶١۵۵٧
 • نامبر استحقاق درمان ………… ۴۴٢۶٣١١۶
 • حسابداری ………… ۴۴٢۶١۵۵٧
 • اداری ………… ۴۴٢۶١۵۵٨
 • فرابری­ داده ­ها ………… ۴۴٢۶٨١٠٧
 • بازرسی، اجراییات، باجه دریافت ………… ۴۴٢۶٣١٠۶
 • تلفنخانه ………… ۴۴٢۶١۵۵٨

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رودسر

 • رودسر، بلوار ولیعصر(عج)، جنب حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع)، کدپستی ۴۴٨١٨٧٧٩١٩
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢۶٣١٣۴١
 • نمابر ………… ۴٢۶٣١٣۴٠
 • درآمد ………… ۴٢۶٣١٣۴۴
 • بیمه­ شدگان ………… ۴٢۶٣٢٧۴۶
 • مستمری ها ………… ۴٢۶٣۴٢۵٨
 • نامنویسی ………… ۴٢۶٣١٣۴٢
 • حسابداری ………… ۴٢۶٣١٣۴٣
 • اداری ………… ۴٢۶٣١٣۴٧
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴٢۶٣١٣۴۵
 • بازرسی ………… ۴٢۶٣١٣۴۴
 • اجراییات ………… ۴٢۶٣٢٧۴۵
 • اقماری رحیم آباد ………… ۴٢٧٧۵٨٧٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در املش

 • املش، بلوار آزادگان، جنب دادگستری
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢٧٢٠۵۵۵
 • نمابر ………… ۴٢٧٢۴٨٢٠
 • درآمد، اجراییات، باجه دریافت ………… ۴٢٧٢٧٠٢٨
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ۴٢٧٢٠٧٠٢
 • نامنویسی ………… ۴٢٧٢٧٠٢٧
 • حسابداری ………… ۴٢٧٢٠۵۵۶
 • اداری ………… ۴٢٧٢۴٨٠٩
 • فرابری­ داده ها ………… ۴٢٧٢٣٣٣٧
 • بازرسی ………… ۴٢٧٢٠٧٠١
 • بانک رفاه ………… ۴٢٧٢٠۴١۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تالش

 • تالش، خیابان شهرداری، تقاطع خیابان دکتر مفتح، کدپستی ۶٣٨٣۴-۴٣٧١۶
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴٢٢۶٣٩٠
 • نمابر ………… ۴۴٢٢۶٣٩٠
 • روابط عمومی ………… ۴۴٢٢۴۴٠٧
 • درآمد، اجراییات، باجه دریافت ………… ۴۴٢٢۴۴٠٨
 • بیمه­ شدگان ………… ۴۴٢٢۴۴٠۶
 • مستمری ها ………… ۴۴٢٢٣٠٢٢
 • نامنویسی ………… ۴۴٢٢٨٠٠۵
 • حسابداری ………… ۴۴٢٢٨٠٠۴
 • اداری ………… ۴۴٢٢۴۴٠٧
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴۴٢٢٣٨۵٠
 • بازرسی ………… ۴۴٢٢١۵۶٧
 • بانک رفاه ………… ٧-۴۴٢٣٨٩٠۶
 • شعبه اقماری لیسار ………… ۴۴٢٨٨٣٩٩

شعبه بیمه تامین اجتماعی در خمام و خشکبیجار

 • کیلومتر ١۵ جاده رشت، انزلی (خواچکین)، روبروی رستوران عاشوری، کدپستی ۴٣۴١٩-٨٨۵٩۵
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴۴٢۵۴۶۴
 • نمابر ………… ٣۴۴٢۴۴١٠
 • روابط عمومی ………… ٣۴۴٢٠٢٢۴
 • درآمد، باجه دریافت ………… ٣۴۴٢٠٢٢٣
 • بیمه­ شدگان ………… ٣۴۴٢۶٩٧٨
 • مستمری ها ………… ٣۴۴٢٩٢٣٠
 • نامنویسی ………… ٣۴۴٢٨٠١١
 • نمابر استحقاق درمان ………… ٣۴۴٢۴۴١٠
 • حسابداری ………… ٣۴۴٢٨٣۵۵
 • اداری، فرابری­ داده ­ها ………… ٣۴۴٢٠٢٢۴
 • بازرسی ………… ٣۴۴٢۶٩٧٧
 • بانک رفاه ………… ٣۴۴٢٨٨١٠
 • اقماری خشکبیجار ………… ٣۴۴۶۴١۵١
 • تلفنخانه ………… ٣۴۴٢۴٩١٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شفت

 • شفت، خیابان ١٧شهریور، کدپستی ۴٣۵۴١١۴۶٣۶
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴٧٨۴٨۵٧
 • نمابر ………… ٣۴٧٨۶٢۴٠
 • درآمد ………… ٣۴٧٨۶١١۴
 • بیمه­ شدگان ………… ٣۴٧٨۶٢٣٨
 • نامنویسی ………… ٣۴٧٨۶٢٣٩
 • حسابداری ………… ٣۴٧٨٢٣۴۴
 • اداری ………… ٣۴٧٨٢٩٨۵
 • فرابری­ داده ­ها ………… ٣۴٧٨٣٩٧١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در صومعه سرا

 • صومعه سرا، خیابان برشنورد، خیابان جمهوری، جنب بانک تجارت، کدپستی ۴٣۶١٧٣۴١٧٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴٣٢٣١٣٠
 • نمابر ………… ۴۴٣٢٣٠۵۵
 • درآمد ………… ۴۴٣٢٨٩٧٢
 • بیمه­ شدگان ………… ۴۴٣٣۶۵٠٨
 • مستمری ها ………… ۴۴٣٣۶۵٠٩
 • نامنویسی ………… ۴۴٣٣۶۵١٢
 • نمابر استحاق درمان ………… ۴۴٣٣٣٠۶١
 • حسابداری ………… ۴۴٣٣۶۵٠٧
 • ادرای ………… ۴۴٣٣۶۵٠۶
 • فرابری­ داده ­ها ………… ۴۴٣٣٠۴۴۴
 • بازرسی ………… ۴۴٣٢٨٩٧٠
 • اجراییات ………… ۴۴٣٢٨٩٧١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کوچصفهان

 • کوچصفهان، خیابان شهید عسگری، روبروی پارک وحدت، جنب مدرسه دخترانه قدر، کدپستی ۴٣۴۶١۴۶٣٣٨
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴۵۵۶٧٩٧
 • نمابر ………… ٣۴۵۵۵٠١١
 • روابط عمومی ………… ٣۴۵۵۶٧٩٨
 • درآمد، باجه دریافت ………… ٣۴۵۵٧١٠٧
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ٣۴۵۵٧١٠۶
 • نامنویسی ………… ٣۴۵۵٧١٠۵
 • نامبر استحقاق درمان ………… ٣۴۵۵۵٠١١
 • حسابداری ………… ٣۴۵۵٧١٠٣
 • اداری ………… ٣۴۵۵۶٧٩٨
 • فرابری­ داده­ ها ………… ٣۴۵۵۶٣٧١
 • بازرسی، اجراییات ………… ٣۴۵۵٧٣٠١
 • بانک رفاه ………… ٣۴۵۵٧١٠۴
 • شعبه اقماری ………… ٣۴۵٢١٩٩٧
 • کارگزاری بیمه تامین اجتماعی  ………… ٣۴۴٠١۴۶۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سیاهکل

 • سیاهکل، بالاتر از میدان دیلمان، کدپستی ۴۴٣١۶۶٣٧۴۶
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢٣٢۵٠۴۶
 • نمابر ………… ۴٢٣٢۵٠۴٧
 • روابط عمومی ………… ۴٢٣٢٧٨۵٣
 • درآمد ………… ۴٢٣٢٠۵٧۶
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها، نامنویسی ………… ۴٢٣٢٧٨۵٣
 • حسابداری، اداری، بازرسی ………… ۴٢٣٢٧۶٨٣
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴٢٣٢٢٠١۶
 • اجراییات ………… ۴٢٣٢٠۵٧۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ماسال

 • ماسال، خیابان ولیعصر(عج)، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
 • تلفن مستقیم ………… ۴۴۶۶٨١٩۵
 • نمابر ………… ۴۴۶۶٠٢۵٠
 • روابط عمومی ………… ۴۴۶۶٨٢٠١
 • درآمد ………… ۴۴۶۶٨١٩٣
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ………… ۴۴۶۶٨١٩۴
 • نامنویسی ………… ۴۴۶۶٠٢۵١
 • حسابداری ………… ۴۴۶۶٨١٩٢
 • اداری ………… ۴۴۶۶٨٢٠١
 • فرابری­ داده­ ها ………… ۴۴۶۶٨١٩۶
 • بازرسی ………… ۴۴۶۶١١۶۴
 • اجراییات، باجه دریافت ………… ۴۴۶۶٨١٩٣
 • بانک رفاه ………… ۴۴۶۶٣٨١٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کلاچای

 • کلاچای، نوده، خیابان امام(ره)، جنب رستوران ساحل، کدپستی ٨٣٨٨٣-۴۴٩١٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴٢۶٨٠٠۴١
 • نمابر ………… ۴٢۶٨٠٠۴٠
 • روابط عمومی ………… ۴٢۶٨٠٠۴٢
 • درآمد ………… ۴٢۶٨٠٠۴۴
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها، نامنویسی ………… ۴٢۶٨٠٠۴٣
 • حسابداری، فرابری­ داده ­ها ………… ۴٢۶٨٠٠۴۵
 • اداری ………… ۴٢۶٨٠٠۴٢
 • بازرسی، اجراییات ………… ۴٢۶٨٠٠۴۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رستم آباد

 • رستم آباد، پشته، بعد از پل هوائی، نبش کوچه شالیزار ٣
 • ریاست ………… ٣۴۶٧٠۶۶۵
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها، نامنویسی ………… ٣۴۶٧١١٢٩
 • درآمد، اجرائیات، بازرسی، امور مالی ………… ٣۴۶٧٠٧٧۵
 • نمابر ………… ٣۴۶٧٠۶۶۵

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

پشت قلعه
 • فومن کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا