لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی کرمانشاه - بیدبرگ
تلفن پشتیبانی
021-91023784
واتساپ

لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی کرمانشاه

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان کرمانشاه

( پیش شماره تلفن استان کرمانشاه ۰۸۳ می باشد . )

 • کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه‌راه ٢٢ بهمن، جنب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، کدپستی ۶۴۵۴۶ – ۶٧١۵۶
 • تلفن مستقیم ……………. ٣٨٢١٢٩٠١
 • نمابر ………… ٣٨٢١٢٩١٩
 • معاون اداری و مالی ………….. ٣٨٢١٢٩٠٢
 • معاون بیمه­ ای …………. ٣٨٢١٢٩٠٣
 • روابط عمومی، آمار، کارگزاری …….. ٣٨٢١٢٩٠٧
 • حراست ……… ٣٨٢١٢٩١١
 • فرابری­ داده­ ها، اقتصاد و برنامه ­ریزی ……… ٣٨٢١٢٩٠٨
 • مشاوره، مستمری ها …………… ٣٨٢١٢٩١٣
 • بیمه ­شدگان، ارزشیابی ………… ٣٨٢١٢٩١٢
 • حسابداری …………. ٣٨٢١٢٩٠۶
 • بودجه، آموزش …………. ٣٨٢۵٣١٢٠
 • درآمد ……….. ٣٨٢١٢٩١٠
 • نامنویسی و حسابهای انفرادی ……… ٣٨٢١٢٩١۴
 • اجراییات، بازرسی ……….. ٣٨٢١٢٩١۵
 • حقوقی …….. ٣٨٢٣١٩٢٩
 • اداری ……….. ٣٨٢١٢٩٠۴
 • کارگزینی ………….. ٣٨٢١٢٩٠۵
 • دبیرخانه …………. ٣٨٢١٢٩١۶، ٣٨٢١٢٩٠٩
 • بایگانی راکد …………. ١-٣٨٢٢٢٢۴٠
 • تلفنخانه …………… ٣٨٢١٢٩١٧

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در کرمانشاه

 • کرمانشاه، سه راه شریعتی، خیابان معلم شرقی، کدپستی ٨۴٨٩٩ – ۶٧١٣٩
 • تلفن مستقیم ………….. ٣٧٢٣٢٠١٠
 • معاون اداری و مالی …………. ٣٧٢٢۴١٧٢
 • معاون بیمه ­ای ……… ٣٧٢٧۵۵٨٣
 • حسابداری ………… ٣٧٢١۵٧٠٠
 • نمابر استحقاق درمان ……… ٣٧٢٨٠٧٢٨
 • اداری …………. ٣٧٢١۵٨٠٠، ٣٧٢٧٠٠٣۴
 • فرابری­ داده ­ها …………… ٣٧٢٧٠١۵٣
 • مستمری ها …….. ٣٧٢٧٨٠٧۵
 • آمار ……….. ٣٧٢٩۶٢٩٢
 • بیمه­ شدگان …….. ٣٧٢٢۴٢٢٠
 • نامنویسی و حسابهای انفرادی ……… ٣٧٢١۵۶٠٠
 • اجراییات ………. ٣٧٢٧۵۵٨٠
 • مشاوره …………. ٣٧٢٧۵۶١۵
 • درآمد ………….. ٣٧٢٧٧٧٨٩
 • بازرسی …………. ٣٧٢٣۵۵٨۵
 • اطلاعات ……………. ٣٧۵٣۶٠١١، ٣٧٢٢۴٠۴۴

کارگزاری ١١٨ بیمه تامین اجتماعی ………….. ٣٧٢٨١٣۵۶

کرمانشاه، خ معلم شرقی، روبروی پاساژ تجاری اداری سریری

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در کرمانشاه

 • کرمانشاه، خیابان عشایر، کدپستی ١۶٨٣٣-۶٧١۴٧
 • تلفن مستقیم ……….. ٣٨٢۴٣٠٨۴
 • معاون اداری و مالی ……….. ٣٨٢۴٣٠۴٠
 • معاون بیمه ­ای ……….. ٣٨٢۴٣٠٣٢
 • حسابداری ………. ٣٨٢۴۴٠٠۴
 • اداری …….. ٣٨٢۴٨۴٢٨
 • فرابری­ داده­ ها …………. ٣٨٢۴٨۴٢٧
 • مستمری ها …….. ٣٨٢۴٣۴٠۵
 • آمار ………… ٣٨٢٢٩٩۵١
 • بیمه ­شدگان …………. ٣٨٢۴٣٣٨٧
 • نامنویسی ………. ٣٨٢۴٣٠۴١
 • اجراییات ………. ٣٨٢۴۴٠۴٨
 • مشاوره …………. ٣٨٢٢٧٢۶۴
 • درآمد ………….. ٣٨٢۴٣٩۴٨
 • بازرسی ………….. ٣٨٢۴۴٠٣٢
 • اطلاعات …………… ٣٨٢۴۴٠٣٢، ٣٨٣٠٠٠٠۴

کارگزاری ٧٣ بیمه تامین اجتماعی ………….. ٣٨٢۵٧٠٩۵

کرمانشاه، خ عشایر، جنب پیروز گاز ساختمان بهمنی

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در کرمانشاه

 • کرمانشاه، بلوار طاقبستان، روبروی سه راه کارمندان، کدپستی ۵٣١٩٧-۶٧١۴٩
 • تلفن مستقیم ………… ٣۴٢١٧٩۴٣
 • معاون اداری و مالی ……….. ٣۴٢٩٨۶٣٠
 • معاون بیمه ­ای ………. ٣۴٢٩۴٠۴٣
 • حسابداری ………. ٣۴٢٣۴٠٢٣
 • اداری ………. ٣۴٢٩٧٠١۴
 • فرابری­ داده­ ها ……………. ٣۴٢١٧٩۴١
 • مستمری ها ………. ٣۴٢١۶۶۶٩
 • آمار ………. ٣۴٢١٧٩۴۴
 • بیمه­ شدگان ……………. ٣۴٢١٧٩۴۵
 • نامنویسی ………. ٣۴٢١۵٨٩٨
 • اجراییات …………. ٣۴٢٩٧٠١۶
 • مشاوره ………….. ٣۴٢١۶۶۶٨
 • درآمد …….. ٣۴٢٣۴٠٢٢
 • بازرسی …………… ٣۴٢١٧٩۴٢
 • اطلاعات ……………. ١٣-٣۴٢٩٧٠١٢

کارگزاری ٨ بیمه تامین اجتماعی …….. ٣۴٢٣١۴٢٣

کرمانشاه، بلوار گلها، ایستگاه طالقانی، پلاک ١۴٧

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در کرمانشاه

 • کرمانشاه، خیابان فردوسی
 • تلفن مستقیم …………. ٣٧٢۴٨٢٠١
 • معاون …………… ٣٧٢۴٨٢٠٢
 • اداری …………… ٣٧٢۴٩۴۴٣
 • نمابر ……… ٣٧٢۴٩۴١٣
 • نامنویسی ……… ٣٧٢۴٩۴۶٩
 • بیمه­ شدگان ………….. ٣٧٢۴۶٨۵٨
 • مستمری ها …….. ٣٧٢۴٩٣٨٩
 • درآمد …….. ٣٧٢۴٩۶۶١
 • فرابری­ داده ­ها ………….. ٣٧٢۴٩۶۵۴
 • مالی ………. ٣٧٢۴٩٧١٩

شعبه بیمه تامین اجتماعی در قصر شیرین

 • قصر شیرین، بلوار راه کربلا، کدپستی ۶٧٨١٧۴٣١١١
 • تلفن مستقیم …………. ۴٢۴٢٣۴٠٠
 • معاون …………… ۴٢۴٢٢٣۴٢
 • اداری ……….. ۴٢۴٢٧١۶٠
 • نمابر ……… ۴٢۴٢٣۵٠۶
 • نامنویسی ………… ۴٢۴٢٧١۶١
 • بیمه ­شدگان …….. ۴٢۴٢٧١۶٢
 • بازرسی و اجراییات …………… ۴٢۴٢٣۵٠۵
 • درآمد ……… ۴٢۴٢٣۵٠٠
 • فرابری­ داده ­ها ……………. ۴٢۴٢٢۵٣١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بیستون

 • بیستون، اول جاده سنقر، کدپستی ١۴۴٣٧ – ۶٧٣٧١
 • تلفن مستقیم ………… ۴۵٨٨٢٨٠۶
 • نمابر ……… ۴۵٨٨٢١٩٧
 • امور مالی ………. ۴۵٨٨٢١٠۵
 • اداری ……… ۴۵٨٨٢١٩٨
 • نامنویسی ……… ۴۵٨٨٢٠٩٨
 • بیمه­ شدگان ………….. ۴۵٨٨٢٨٠٧
 • درآمد، بارزسی …………. ۴۵٨٨٢١٠۶
 • فرابری­ داده ­ها ………….. ۴۵٨٨٢٠٩٧

شعبه بیمه تامین اجتماعی در صحنه

 • صحنه، خیابان شهید رستمی، جنب کوچه بانک تجارت، کدپستی ٢٩۵٨٨ – ۶٧۴۶١
 • تلفن مستقیم …………. ۴٨٣٢٢٧٠٠
 • امور مالی ……………. ۴٨٣٢٧٣۶۵
 • اداری …….. ۴٨٣٢۶۵۵٣
 • نمابر …………… ۴٨٣٢٢٢٢۵۴
 • نامنویسی ……………. ۴٨٣٣٢۶٨٧
 • بیمه­ شدگان ………….. ۴٨٣٢٣٧۶٣
 • درآمد، بازرسی ………… ۴٨٣٢٣٣۴١
 • فرابری­ داده ­ها ……………. ۴٨٣٢٢۵١٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در کنگاور

 • کنگاور، بلوارانقلاب، روبروی مزارشهداء، کدپستی۶٧۴١۶١٣٣٧١
 • تلفن مستقیم ………….. ۴٨٢٢۶٧٩١
 • مالی ………. ۴٨٢٢۶٧٩٢
 • اداری ………. ۴٨٢٢۴٨٢١
 • نمابر ………. ۴٨٢٢٢٧١۵
 • اجراییات ………….. ۴٨٢٢٠٠٩٢
 • نامنویسی …………. ۴٨٢٢٠٠٩١
 • بیمه­ شدگان ……… ۴٨٢٢٠٠٩٠
 • بازرسی …………… ۴٨٢٣١۴٢٧
 • درآمد …………… ۴٨٢٢٢۴٣٣
 • فرابری­ داده ­ها ……………. ۴٨٢٢١۵۵٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اسلام آباد غرب

 • اسلام‌آباد غرب، بلوار شهید فتاحی، خیابان شهید احمدیان، کدپستی ۴٣٧۴١ – ۶٧۶١٩
 • تلفن مستقیم ……………. ۴۵٢٢١٢٢١
 • درآمد ………… ۴۵٢٢١١١٠
 • فرابری­ داده ­ها …………… ۴۵٢٢٨٢٣٠
 • دبیرخانه ………….. ۴۵٢٢۵٢۵٢
 • مالی ………. ۴۵٢٢٢٨٢٨
 • اداری ……… ۴۵٢٢۴٢۴۴
 • بیمه­ شدگان …………… ۴۵٢٢٣۶٢۵
 • اجراییات، آمار …………… ۴۵٢٢١٠٨١
 • مستمری ها …….. ۴۵٢٢۴٢۶٨
 • بازرسی ………….. ۴۵٢٢۴٢۶۶
 • نامنویسی ……… ۴۵٢۴٢۴٢٠
 • سرایداری ………….. ۴۵٢٢٢٠٣١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سنقر

 • سنقر، خیابان آیت اله طالقانی، کدپستی ۶٣١٣۵ – ۶٧۵١٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴٨۴٢٣٠١٣
 • اداری …………… ۴٨۴٢٣۵۵۵
 • فرابری­ داده ها …………. ۴٨۴٣٠٣٧٩
 • درآمد ـ بازرسی ……….. ۴٨۴٢۶٨١۴
 • حسابداری ………. ۴٨۴٢۶٨١۵
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها …………… ۴٨۴٣١۴٢۵
 • نامنویسی ……… ۴٨۴٣١۴٢۶
 • نمابر …….. ۴٨۴٣٠٣٨٠
 • صدور دفترچه …………… ۴٨۴٢٩٢۶٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در هرسین

 • هرسین، میدان استقلال، کدپستی ٧٣١۴١-۶٧٣١۶
 • تلفن مستقیم …………. ۴۵١٢۵٧۵٠
 • اداری ………… ۴۵١٢۵٠٢٢
 • بیمه­ شدگان ……………. ۴۵١٢٨۴٨۶
 • درآمد …….. ۴۵١٢٢٣۵۶
 • مالی ………. ۴۵١٢٨٨٢۶
 • فرابری­ داده ­ها ……… ۴۵١٢۵٠١٠
 • بازرسی، اجراییات ……… ۴۵١٢٨۴٩۶
 • نامنویسی …………. ۴۵١٢۴٠١٢

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در جوانرود

 • جوانرود، بلوار فلسطین، کدپستی١٩٣۶۴-۶٧٩٨١
 • تلفن مستقیم ………….. ۴۶٢٢٣١٣٠
 • مالی ………. ۴۶٢٢٩۴۴۶
 • اداری ………… ۴۶٢٣٢٠١٠
 • نمابر ………… ۴۶٢٢٣١١۶
 • درآمد ……… ۴۶٢٣١٩۶۴
 • نامنویسی ……… ۴۶٢٢٨۶۵٧
 • بیمه­ شدگان …………… ۴۶٢٢٨۶۵٨
 • اجراییات، بازرسی …….. ۴۶٢٢٩۴۵٨
 • فرابری­ داده ­ها …………… ۴۶٢٢٨۶۵٩
 • نگهبانی ………….. ۴۶٢٢٨۶۶٠

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در روانسر

 • روانسر، خیابان اصلی شهر
 • رئیس شعبه ………….. ۴۶۵٢٣۵٣٨
 • امور مالی و اداری …………… ۴۶۵٢۴٩٣۵
 • درآمد، اجراییات، بازرسی …………. ۴۶۵٢٣٧۴۵
 • نامنویسی و حسابهای انفرادی ………….. ۴۶۵٢٨۶۴٠
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها ……………. ۴۶۵٢٨۶۴١
 • نمابر …….. ۴۶۵٢۴٩٣۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در گیلانغرب

 • گیلانغرب، خیابان امام(ره)، جنب اداره ثبت، کدپستی ۶٧٨٧١۵۴١٧٨
 • تلفن مستقیم ………… ۴٣٢٢٣٩۵۴
 • اداری، نمابر …………… ۴٣٢٢٣٩۵۵
 • بیمه­ شدگان، نامنویسی …….. ۴٣٢٢۴۶١٠
 • درآمد، بازرسی …………. ۴٣٢٢۴٩۶٠
 • مالی ………. ۴٣٢٢٧٧٢٢
 • فرابری­ داده ­ها ………….. ۴٣٢۴۶۴۵٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در پاوه

 • پاوه، خیابان امام محمد غزالی، کدپستی ٩۴۴٧۶-۶٧٩١٨
 • تلفن مستقیم …………. ۴۶١٢۶۴۵۴
 • مالی ……….. ۴۶١٣٠١۵٧
 • اداری ………… ۴۶١٢٧٠٠١
 • فرابری ­داده­ ها …….. ۴۶١٢٧٠٠٠
 • درآمد، اجراییات ……….. ۴۶١٣٠١۵٨
 • بیمه­ شدگان، مستمری ها، بازرسی …………… ۴۶١٢١٣١٢
 • نامنویسی ………… ۴۶١٢١٣١٣
 • نمابر ……….. ۴۶١٢٣٢٢۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سرپل ذهاب

 • ذهاب، خیابان راه کربلا، نبش کوی شاهد ۴، کدپستی ۵٣۴٣۶-۶٧٧١٩
 • تلفن مستقیم …………. ۴٢٢٢۴۵٩٧
 • مالی …………. ۴٢٢٢٨٨٩
 • اداری ………. ۴٢٢٢۴۵٩۶
 • فرابری­ داده ­ها ……… ۴٢٢٢١٣٩١
 • درآمد ……… ۴٢٢٢۶۵٢۴
 • بیمه­ شدگان، بازرسی، اجراییات ………… ۴٢٢٢۴٨٨۶
 • نامنویسی و حسابهای انفرادی …………… ۴٢٢٢۴۵٢٨
 • نمابر ……… ۴٢٢٣٠٣٣۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ماهیدشت

 • رئیس شعبه، امور اداری، نمابر، فرابری داده ها ………… ٣۴۶٢٢٣٠٠
 • امور مالی، درآمد، بازرسی، اجرائیات …….. ٣۴۶٢٢١٩٠
 • امور فنی بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی ……….. ٣۴۶٢٢٠٢٩

شعبه اقماری  بیمه تامین اجتماعی در ثلاث باباجانی

 • مجتمع اداری
 • تلفن مستقیم …………. ۴۶٧٢۴۴١١

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا