شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان هرمزگان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در  استان هرمزگان

( پیش شماره تلفن استان هرمزگان ۰۷۶ می باشد . )

بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از بوستان خلیج فارس، نبش میدان خلیج فارس، کدپستی ٧٩١۶٩٩٣٨١٧

تلفن مستقیم ……………………………………… ٣٣۶٧۶۴٣١

نمابر …………………………………………………. ٣٣۶٧۶۴٣٢

روابط عمومی ……………………………………… ٣٣۶٨٧٧٢٧

تلفنخانه ………………………………………… ٧-٣٣۶٧۶۴٣۵

 

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در بندرعباس

بندرعباس، بلوار پاسداران، سه راه هتل هما، کدپستی ٧٩٧٨٧٣۵۴٩

تلفن مستقیم ……………………………………… ٣٣۵١٩٧٨٣

نمابر ……………………………………………………. ٣٣۵١٩٧١٣

کارگزاری ٢٩  بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ٣٣۵۵۴٧۴٢

بندرعباس، سه راه هتل هما، ساختمان آذین، طبقه همکف و سوم

تلفنخانه ……………………………… ٣٣۵١٩٧١٠، ٣٣۵١٩٨۶٢،٣٣۵۶٢۵۶٨، ٣٣۵۵۵٠٠٣

 

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بندرعباس

بندرعباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از بوستان خلیج، نبش میدان خلیج فارس

تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٣۶۶٠٩۴۴

نمابر ………………………………………………….. ٣٣۶۶٠٩۴٣

کارگزاری ٣۴ بیمه تامین اجتماعی  ………………………………………… ٣٣۶٨٩١۴٩

بندرعباس، جنب پایگاه هوایی

تلفنخانه …………………………………………. ٨-٣٣۶۶٢٣۴٧

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در بندرعباس

تلفن مستقیم …………………….. ٣٣٣١٣۴٩٠

نمابر ……………………………….. ٣٣٣١٣۴٩١

تلفنخانه …………………………… ٣-٣٣٣١٣۴٨١

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جزیره کیش

جزیره کیش، خیابان سنایی، کدپستی ٧٩۴١٧٧۴٣۵۵

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۴۴٢٢٢٨٨

نمابر …………………………………………………… ۴۴۴٢٣٨٢٠

تلفنخانه …………………………………………… ٢- ۴۴۴٢٢١٨١

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جزیره قشم

جزیره ­قشم، نبش ­میدان­ امام ­قلی­ خان،کدپستی ٧٩۵١۶٣٧٩٩

تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣۵۶٢٠٢۴۵

نمابر …………………………………………………… ٣۵۶٢٠٣٩۴

تلفنخانه ……………………………………………….. ٣۵۶٢٠٢۴۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در میناب

میناب، بلوار ولیعصر(عج)، کدپستی ٧٩٨١٨۶٣٩١۴

تلفن مستقیم ………………………………………… ۴٢٢٢۵٢۴٠

نمابر …………………………………………………….. ۴٢٢٢۶۶٢۶

تلفنخانه …………. ۴٢٢٢٣٠۵٩، ۴٢٢٢۴٢٣٨، ۴٢٢٢٣٨٧٢

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندرلنگه

بندرلنگه، بلوار جانبازان، کدپستی ٧٩٧١۶١٣۵٩٩

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۴٢۴٢٨٣٠

نمابر ………………………………… ۴۴٢۴٠٧١۴، ۴۴٢۴١٨۶١

تلفنخانه ……….. ۴۴٢۴١٨٩۴، ۴۴٢۴١٨۶٠، ۴۴٢۴٠٣۴١

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر جاسک

بندر جاسک، بلوار حر، کدپستی ٧٩٧٩١٣۶۴۵٧

تلفن مستقیم ………………………………………… ۴٢۵٢٢۶٠٨

نمابر …………………………………………………….. ۴٢۵٢٢۵١٨

اداری …………………………………………………….. ۴٢۵٢٢۵١٧

 

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در حاجی آباد

حاجی آباد، بلوار امیر کبیر شرقی، کدپستی ٧٩٣٩٩٨٣۴۵٧

تلفن مستقیم ………………………………………. ٣۵۴٢٣٠٩۵

نمابر …………………………………………………… ٣۵۴٢٣٣١٠

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندرخمیر

بندر خمیر، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ٧٩٣١٩۶۴۴٩١

تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٣٢٢٢٢۶٢

نمابر …………………………………………………….. ٣٣٢٢٢٢۶١

اداری ……………………………………………………. ٣٣٢٢۴٠١۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در پارسیان

پارسیان، خیابان معلم، کدپستی ٧٩٧٧١۶۴۵۵١

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۴۶٢۴٠۴٩

نمابر …………………………………………………… ۴۴۶٢٣۴٠٢

اداری ……………………………………………………. ۴۴۶٢٣۴٠١

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رودان

رودان، بلوار انقلاب، کدپستی ٧٩٩١٨٨٣٩۵٩

تلفن مستقیم ……………………………………… ۴٢٨٨١٩٣٣

نمابر ………………………………………………….. ۴٢٨٨٣٠٣٠

اداری …………………………………………………… ۴٢٨٨٢٢٣٩

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بستک

بستک، بلوار عدالت، کدپستی ٧٩۶١۴۵٣٧٣٧

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴۴٣٢١٨١۵

نمابر ……………………………………………………. ۴۴٣٢٣٠٢٠

اداری …………………………………………………… ۴۴٣٢٣٢٩٠

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سیریک

سیریک، بلوار خلیج فارس، کدپستی ٧٩۴۶١١٧۶٧۶

تلفن مستقیم …………………………………….. ۴٢٣٧٣٠٨۶

نمابر ………………………………………………….. ۴٢٣٧٣٠٨٩

تلفنخانه ……………………………………………… ۴٢٣٧٣٨٠۶

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ابوموسی

جزیره ابوموسی، شهرک مروارید، جنب بنیاد ١۵ خرداد، کدپستی ٧٩٣١٩۶۴۴٩١

تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣۵۶٢٠٢۴۵

نمابر …………………………………………………… ٣۵۶٢٠٣٩۴

تلفنخانه ………………………………………………. ٣۵۶٢٠۴۴۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جزیره لاوان

جزیره لاوان، خیابان شهید احمدزاده، کدپستی ٧٩٧٨١١١١۴٩

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۴٢٨٩٣٩٩

نمابر ……………………………………………………… ۴۴٢٨٠١٢١


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

مشاهده سابقه بیمه

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

ابوحمید
  • قشم کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ