شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان مازندران

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در  استان مازندران

( پیش شماره تلفن استان مازندران ۰۱۱ می باشد . )
مازندران، ساری، بلوار پاسداران
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٣٣۵١٣١١
حراست ………………………………………………. ٣٣٣۶٨۶٢۵
معاون اداری و مالی ……………………………… ٣٣٣٧۵۵٢۴
معاون بیمه ای ………………………………………. ٣٣٣۶٢٠۴١
اداری ………………………………………………….. ٣٣٣٧٣٢۴٢
روابط عمومی ………………………………………. ٣٣٣۶٨۶٢٧
پرسنلی، کارگزینی ………………………………….. ٣٣٣۶٠۵۶۴
مالی ………………………………………………….. ٣٣٣٧٣٢۴١
بازرسی ……………………………………………….. ٣٣٣۶٨۶٢۶
حقوقی و آموزش ………………………………….. ٣٣٣۵۶١١۴
فرابری داده ها ……………………. ٣٣٣۶٨۶٢٣، ٣٣٣۶٢٠۴٠
مشاوره ……………………………………………….. ٣٣٣۶٢۴٠٩
دبیرخانه ………………………… ٣٣٣۶٣٠٨٨، ٣٣٣۶٢٣۵٣
مستمری ها، نامنویسی ……………………………. ٣٣٣٧١٠٣٣
اجراییات و بازرسی …………………………………. ٣٣٣۵۵۴١٩
بیمه شدگان …………………………………………. ٣٣٣٧١٠٣۴
درآمد …………………………………………………… ٣٣٣۵١٣١٠
اقتصاد بیمه و برنامه ریزی ………………………. ٣٣٣۵٧۶٠٩
نظارت و ارزشیابی …………………………………. ٣٣٣۵٨۶٠٩
گزینش ……………………………………………….. ٣٣٣۶٠۶٧٠
تلفنخانه ……………………… ٣٣٣۶٣٠٨٨، ٣٣٣۶٢٣۵٣
شعبه بیمه تامین اجتماعی در بهشهر
بهشهر، میدان قدس، کدپستی۴٨۵١۶٧۶۴۶۵
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣۴۵٧۵٠٠٠
معاون ………………………………………………… ٣۴۵٧۵٠٠٢
نمابر ……………………………….. ٣۴۵٧۵٠٠١-٣۴۵٧۵٠٠۶
اداری و خدمات …………………………………….. ٣۴۵٧۵٠٠۵
درآمد، فرابری داده ها ………………………………. ٣۴۵٧۵٠٠٨
مستمری ها ……………………………………………. ٣۴۵٧۵٩١٣
بیمه شدگان ………………………………………….. ٣۴۵٧۵٠٠٩
حسابداری، آمار …………………………………….. ٣۴۵٧۵٠٠۴
نامنویسی ………………………………………….. ٣۴۵٧۵٧۵٨
اجراییات ……………………………………………… ٣۴۵٧۵٠٠٧
بازرسی ………………………………………………… ٣۴۵٧۵٩١۴
کارگزاری ١٣۵ ……………………………………….. ٣۴۵٧٩٢٠٨
بهشهر، خ بلوار شهید هاشمی نژاد شرقی، مقابل هتل بهشهر
تلفنخانه ………………………………………….. ١١-٣۴۵٧۴٠١٠

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در ساری
ساری، بلوار آیت اله طالقانی
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٣١١٣۵٣۶
معاون بیمه ای ………………………………………. ٣٣١١۴٠۴٧
معاون اداری و مالی ………………………………… ٣٣١١۴٠۴۶
نمابر ……………………………………………………… ٣٣١١٢٩٠٩
اداری ……………………………………………………. ٣٣١١۴٠۴٨
درآمد …………………………………. ٣٣١٠٩١۴۴، ٣٣١١٠٧٢٨
فرابری داده ها …………………………………………. ٣٣١١۴٠۴٣
مستمری ها ……………………………………………… ٣٣١٠۴١٩٣
بیمه شدگان …………………………………………… ٣٣١٠۶۴٩٠
حسابداری …………………………………………….. ٣٣١١٣۵٣۵
بازرسی ………………………………………………….. ٣٣١٠۶۴٩١
اجراییات ………………………………………………. ٣٣١١۴٠۴۴
مشاوره ـ نامنویسی ……………………………….
کارگزاری ۴۴بیمه تامین اجتماعی …………………………………………… ٣٣١١٧۴١١
ساری، خ شهابی، نبش المهدی، ساختمان سمن، جنب پرده ساری رویا، طبقه زیرزمین
شعبه اقماری کیاسر …………….. ٣٣۴٢٣٠١٧، ٣٣۴٢٣٠١٢
تلفنخانه …………………………. ٢-٣٣١١۴٠۴١، ٣٣١١٨٣٣٩

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در ساری
ساری، خیابان امیر مازندرانی، جنب فرمانداری
تلفن مستقیم …………………………………….. ٣٣٣٧٨٨۶٩
نمابر ………………………………. ٣٣٣٧٨٨١١، ٣٣٣٧٧٠١۵
معاون اداری و مالی ……………………………. ٣٣٣٧٨٨۴٢
معاون بیمه ای …………………………………… ٣٣٣٧٨٨٢۴
اداری …………………………………………………. ٣٣٣٧٧٠٧٩
درآمد ………………………………………………… ٣٣٣٧۶٩٨٠
مستمری ها ………………………………………….. ٣٣٣٧٧٠٩٣
بیمه شدگان …………………………………………. ٣٣٣٧٧٠٩١
حسابداری ……………………………………………. ٣٣٣٧٧٠٩٠
نامنویسی ……………………………………………. ٣٣٣٧٨٨١٠
اجراییات …………………………………………….. ٣٣٣٧٧٠٧١
بازرسی ……………………………………………….. ٣٣٣٧۶٩٩٨
کارگزاری ۴٧بیمه تامین اجتماعی ………………………………………….. ٣٣٢۵٩٠٠٢
ساری، بلوار آزادی، روبروی برق منطقه¬ای، ابتدای خیابان نهضت
تلفنخانه ………………………………………….. ١١-٣۴۵٧۴٠١٠

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در قائم شهر
قائم شهر، خیابان یوسف رضا
تلفن مستقیم …………………………………………. ۴٢٢٢١٠۴۴
نمابر ………………………………………………….. ۴٢٢٢۴۴٨٧
معاون اداری و مالی ……………………………….. ۴٢٢٣٠۵٩٢
معاون بیمه ای ………………………………………. ۴٢٢٠٧٢۵٨
اداری …………………………………………………….. ۴٢٢٠٧٢۵٩
مستمری ها ……………………………………………… ۴٢٢٣٠۵٩١
بیمه شدگان …………………………………………… ۴٢٢٠۵٣٩٠
حسابداری ……………………………………………… ۴٢٢٣٠۵٩۴
نامنویسی ………………………………………………. ۴٢٢٠۵٣٩١
اجراییات ………………………………………………. ۴٢٢٣٠۵٩٣
کارگزاری ٧٨بیمه تامین اجتماعی ……………………………………………. ۴٢٢٠٩٢١٠
قائمشهر، خیابان بابل، کوچه تیر، ساختمان دکتر گرجی، طبقه همکف
تلفنخانه …………………………………………… ٣-۴٢٢٢۵٨٨١

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در قائمشهر
قائمشهر، خیابان بابل ، انتهای خیابان ١۶ متری اول
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴٢٠٨٩٩۶۶
نمابر …………………………………………………… ۴٢٠٨٩٩۶۵
درآمد ………………………………………………….. ۴٢٠٧۵٢٧١
فرابری داده ها …………………………………………. ۴٢٠٨٩٩۶٢
مستمری ها ……………………………………………. ۴٢٠٧۵٢٧٣
بیمه¬شدگان ………………………………………….. ۴٢٠٧۵٢٧۴
حسابداری ……………………………………………… ۴٢٠٧۵٢٧٢
نامنویسی …………………………………………….. ۴٢٠٧۵٢٧٠
تلفنخانه ……………………………………………….. ۴٢٠٨٩٩۶٣

شعبه یک  بیمه تامین اجتماعی در بابل
بابل، میدان جهاد ، خیابان دکتر شریعتی
تلفن مستقیم …………………………………….. ٣٢٣٣۴۵٣۵
نمابر ………………………………………………….. ٣٢٣٣۵٠۵۵
معاون اداری و مالی ……………………………….. ٣٢٣٢۶١٠۵
معاون بیمه ای ………………………………………. ٣٢٣۶۶١۴٠
اداری …………………………………………………….. ٣٢٣٢۶١٠٣
درآمد …………………………………………………… ٣٢٣٢۶١٠۴
فرابری داده ها ……………………………………….. ٣٢٣٣۴۵٣۶
مستمری ها …………………………………………….. ٣٢٣٢٠٩۴۴
بیمه شدگان ………………………………………….. ٣٢٣٣۴٩٢٩
حسابداری ……………………………………………….. ٣٢٣٢۶١٠١
نامنویسی ………………………………………….. ٣٢٣٣۴۵٣٧
اجراییات ………………………………………………… ٣٢٣٢۶١٠٢
کارگزاری ٨٢ بیمه تامین اجتماعی…………………………………………. ٣٢٣٣٨٨٠١
بابل، خیابان مدرس، بعد از درمانگاه تامین اجتماعی، ساختمان فردوس
تلفنخانه ……………………….. ٣٢٣٣٢۶٢٩، ٣-٣٢٣۶۶١۴٢
٩-٣٢٣٣٨٣۴٨

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بابل
بابل، اول میدان امام علی(ع)، نبش کوچه دانش
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٢٣٩۶۴٩۵
نمابر ………………………………………………….. ٣٢٣٩۶۴٩٣
اداری، مستمری ها …………………………………… ٣٢٣٩۶۴٩۴
درآمد …………………………………………………… ٣٢٣٩۶۴٩١
فرابری داده ها …………………………………………. ٣٢٣٩۶۴٩٢
بیمه شدگان ………………………………………… ٣٢٣٩٣٣٧۵
حسابداری ………………………………………………. ٣٢٣٩۵٩٠٢
نامنویسی …………………………………………….. ٣٢٣٩٩٩٧۶
اجراییات، بازرسی ……………………………………. ٣٢٣٩۵٩٠٣
شعبه بیمه تامین اجتماعی در بابلسر
بابلسر، میدان شهدای بیت‌المقدس
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣۵٣٣٩١٨۵
نمابر …………………………….. ٣۵٣۶۵٣٧٧، ٣۵٣٣۴٠٠۶
معاون ……………………………………………….. ٣۵٣٣٣٧٢٠
اداری …………………………………………………… ٣۵٣٣٢١٣۵
درآمد ………………………………………………….. ٣۵٣٣٩١٨٢
مستمری ها ……………………………………………. ٣۵٢۵٠۵۵۴
حسابداری ……………………………………………. ٣۵٣٣۴۶٠٣
نامنویسی ……………………………………………. ٣۵٣٣۴٠٠۶
اجراییات ……………………………………………… ٣۵٣٣٩١٨۴
تلفنخانه ……………………….. ٧-٣۵٣٣٢١٣۶، ٣۵٣٣٩١٨١

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در آمل
آمل، خیابان هفده شهریور
تلفن مستقیم ………………………………………… ۴۴٢٢٢۶٠٠
نمابر ………………………………………………….. ۴۴٢۵۵٢٨۵
معاون اداری ………………………………………… ۴۴٢۵۵٢٨۴
معاون بیمه ای ……………………………………… ۴۴٢٢٩٧٩٣
اداری …………………………………………………….. ۴۴٢٢٣٠٠٠
نمابر اداری ……………………………………………. ۴۴٢٢١٣٨٣
درآمد …………………………………………………. ۴۴٢۵۵٢٨۶
فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۴٢٢٢٧٢٩
مستمری، بیمه شدگان ………………………….. ۴۴٢۵۶۴٨٨
حسابداری ……………………………………………… ۴۴٢٢٢٧٢٨
اجراییات ……………………………………………… ۴۴٢٢٩٧٩۴
تلفنخانه ………………………………………….. ٣-۴۴٢۵۵٢٨٠

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در نور
نور، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ……………………………………… ۴۴۵٢٨۵۴٢
نمابر …………………………………………………… ۴۴۵٢٨۵۴١
اداری ……………………………………………………. ۴۴۵٢۵٠٨١
بازرسی، اجراییات …………………………………. ۴۴۵٢٨۵۴۴
درآمد ………………………………………………… ۴۴۵٢٨۵۴٨
مستمری، بیمه شدگان ………………………….. ۴۴۵٢٨۵۴۵
حسابداری …………………………………………… ۴۴۵٢٨۵۴٧
شعبه اقماری چمستان ……………………… ۶-۴۴۶۶٨٠۴۵
تلفنخانه ……………………………………… ۵٠-۴۴۵٢٨۵۴٩

شعبه بیمه تامین اجتماعی در چالوس
چالوس، خیابان آیت اله مطهری
تلفن مستقیم …………………………………………. ۵٢٢٢١٣۶٢
نمابر ……………………………………………………. ۵٢٢٢۶٨٢٣
معاون ………………………………………………….. ۵٢٢١٩۴٩۶
اجراییات ……………………………………………… ۵٢٢۴۴٠٨٣
فرابری داده ها ……………………………………………. ۵٢٢٢١٣۶١
حسابداری ……………………………………………… ۵٢٢۴۴٠٨٢
تلفنخانه ………………………………………….. ۴-۵٢٢٢٢٠٨٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تنکابن
چالوس، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۵۴٢٢٢٢٨٨
نمابر …………………………………………………….. ۵۴٢٢٩٠١٣
اداری ………………………………………………………. ۵۴٢١١١۴٢
درآمد ……………………………………………………. ۵۴٢٢٠١۶٣
فرابری داده ها …………………………………………. ۵۴٢٢٧٣١٣
مستمری ها ……………………………………………… ۵۴٢٢٠١٣٨
بازرسی ………………………………………………….. ۵۴٢١١٢۴٨
حسابداری ……………………………………………… ۵۴٢٣۶۴٠٠
اجراییات ………………………………………………. ۵۴٢٣۶٣٠٠
تلفنخانه ……………… ۵۴٢٢٢٠٩٢-۵۴٢٢٢٠٧٢-۵۴٢٢٩٠١٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رامسر
رامسر، روبروی هتل بزرگ رامسر
تلفن مستقیم ……………………… ۵۵٢٢٩۶۶۴، ۵۵٢٢٩٠۴٢
نمابر …………………………………………………….. ۵۵٢٢٩٠۴١
فرابری داده ها ………………………………………….. ۵۵٢٢٩٠۴٣
اجراییات ……………………………………………….. ۵۵٢٢٧۶٢٢
حسابداری ……………………………………………… ۵۵٢٢۵٩٠٨
تلفنخانه ……………………….. ۵۵٢٢۶٩٨٨-٩ـ۵۵٢٢۵٩٨٨

شعبه بیمه تامین اجتماعی در پل سفید
پل سفید، ازانده رودبار
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴٢۴٢٣٠٣١
نمابر ……………………………………………………. ۴٢۴٢٢۶٨٠
اداری …………………………………………………… ۴٢۴٢٢٣۶۵
درآمد ………………………………………………….. ۴٢۴٢٣٠٣٠
فرابری داده ها ………………………………………….. ۴٢۴٢٣۵٠١
مستمری ها …………………………………………….. ۴٢۴٢٢۶٩۵
اجراییات، بازرسی …………………………………….. ۴٢۴٢۴٣١١
بایگانی راکد …………………………………………. ۴٢۴٢٣۵٠٢
شعبه بیمه تامین اجتماعی در گلوگاه
گلوگاه، خیابان پانزده خرداد
تلفن مستقیم ……………………………………… ٣۴۶۶٨٩٨٩
نمابر ………………………………………………… ٣۴۶۶٨٧٨٧
اداری …………………………………………………. ٣۴۶۶٧٧۴٢
درآمد …………………………………………………. ٣۴۶۶٧٧۴١
فرابری داده ها ………………………………………. ٣۴۶۶٧٧۴٣
مستمری ها، بیمه شدگان ………………………….. ٣۴۶۶١۴٧٠
حسابداری …………………………………………….. ٣۴۶۶٠٩٧٠
نامنویسی ……………………………………………. ٣۴۶۶١۴٧٢
اجراییات، بازرسی ……………………………………. ٣۴۶۶١۴٧١

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در نوشهر
نوشهر، خیابان فردوسی شمالی
تلفن مستقیم ………………………………………. ۵٢٣۵٢۵۴٠
نمابر …………………………………………………… ۵٢٣٣۴٧١٠
درآمد ………………………………………………….. ۵٢٣٣۵٠١۶
فرابری داده ها ………………………………………… ۵٢٣٣۴٢٩٢
حسابداری ………………………………………….. ۵٢٣٣٧٧۶٣
اجراییات ……………………………………………… ۵٢٣۵١٠۴٧
تلفنخانه ………………………. ۵-۵٢٣٣۶١٠۴، ۵٢٣٣۴٢٩٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در محمودآباد
محمود آباد، خیابان آزادی
تلفن مستقیم …………………………………….. ۴۴٧۴٧١۶۴
نمابر ………………………………………………….. ۴۴٧۴۵٩٨٠
اداری …………………………………………………… ۴۴٧۴٢٩٢١
درآمد ……………………………………………….. ۴۴٧۴٧٢۶٧
فرابری داده ها …………………………………………. ۴۴٧۴٢٢٣١
مستمری ها …………………………………………….. ۴۴٧۴٢۶٢١
بیمه شدگان ………………………………………… ۴۴٧۴۵٢۶۶
حسابداری …………………………………………… ۴۴٧۴۵٩٨٣
نامنویسی ……………………………………………. ۴۴٧۴۵٩٨١
اجراییات ………………………………………………. ۴۴٧٣٢٩٠٩
بازرسی ……………………………………………….. ۴۴٧۴٧٠٠٧

شعبه بیمه تامین اجتماعی در جویبار
جویبار، میدان سپاه، نرسیده به کمیته امداد
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴٢۵۴۶٨۵٠
نمابر ………………………………………………….. ۴٢۵۴۵۴٧٠
اداری ………………………………………………….. ۴٢۵۴٩۵۵۵
درآمد …………………………………………………. ۴٢۵۴۶٠٧۵
فرابری داده ها ………………………………………… ۴٢۵۴۶٧٣٢
مستمری ها ……………………………………………. ۴٢۵۴۵۵٧٠
حسابداری ……………………………………………… ۴٢۵٣٣٠١۵
اجراییات ……………………………………………… ۴٢۵۴٩۵۵۶
نامنویسی ……………………………………………. ۴٢۵۴۵۵٧٠
بازرسی ………………………………………………… ۴٢۵۴٩۵۵۵
بیمه شدگان …………………………………………. ۴٢۵۴۵۵٧٠

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شیرگاه
شیرگاه، خیابان اصلی، مدرسه شهید رجایی
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴٢۴۵٣٩۵٠
نمابر ……………………………………………………. ۴٢۴۴٢٠٠٩
بازرسی ……………………………………………….. ۴٢۴۴۶۶۴۵
درآمد، اجراییات …………………………………….. ۴٢۴۴٣٠٠٩
فرابری¬داده¬ها …………………………………………. ۴٢۴۴۴٢۶١
اداری …………………………………………………. ۴٢۴۴۶۵٨۴
بیمه شدگان …………………………………………… ۴٢۴۴٢۵١٢
حسابداری …………………………………………….. ۴٢۴۴٣٠٠٨
نامنویسی …………………………………………… ۴٢۴۴٢۶٣٨

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در لاریجان
لاریجان، گزنگ، جنب بخشداری
تلفن مستقیم ……………………………………… ۴٣٣۵٢٨۵۵
نمابر …………………………………………………. ۴٣٣۵٢٧۵۵
اداری، مالی ……………………………………………. ۴٣٣۵٢٢٠١
درآمد ………………………………………………… ۴٣٣۵٢٧۵۴
فرابری داده ها، بازرسی ……………………………… ۴٣٣۵٢٧۵٢
نامنویسی، بیمه¬شدگان …………………………. ۴٣٣۵٢٧۵٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  نکاء
نکاء، خیابان انقلاب
تلفن مستقیم ……………………………………. ٣۴٧۴۴٨٨٠
نمابر ……………………………………………………. ٣۴٧۴٢٠١۶
درآمد ………………………………………………. ٣۴٧۴٠۵۶٧
فرابری داده ها ………………………………………… ٣۴٧۴۴٧١٠
مستمری ها …………………………………………… ٣۴٧۴٠۵۶٨
حسابداری ……………………………………………. ٣۴٧۴٩٠٨٨
اجراییات ……………………………………………. ٣۴٧۴۴٣٩٨
تلفنخانه …………………………………………… ۵-٣۴٧۴٢٠١۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در زیرآب
زیرآب، جنب اداره مخابرات
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴٢۴۵۴۶١٠
نمابر ……………………………………………………. ۴٢۴۵۴۶١٠
اداری ………………………………………………….. ۴٢۴۵٧٨٢۵
درآمد ………………………………………………….. ۴٢۴۵۴۶٠٩
فرابری داده ها ……………………………………….. ۴٢۴۵۴٩٧٣
مستمری، بیمه شدگان …………………………… ۴٢۴۵٧٨٢۴
حسابداری، بازرسی ……………………………………. ۴٢۴۵۶٧١١
نامنویسی …………………………………………….. ۴٢۴۵۶٧٢٢

شعبه بیمه تامین اجتماعی در عباس آباد
عباس آباد، خیابان امام خمینی(ره)
تلفن مستقیم ………………………………………. ۵۴۶٢۴٨٨٠
نمابر ……………………………………………………. ۵۴۶٢۵٠٨١
اداری …………………………………………………… ۵۴۶٢١٧۴۵
بازرسی …………………………………………………. ۵۴۶٢٧٢۶٠
درآمد ………………………………………………….. ۵۴۶٢١٧۴۶
فرابری داده ها ………………………………………… ۵۴۶٢۴٨٨١
مستمری ها ……………………………………………. ۵۴۶٢١٧۴٧
بیمه شدگان ………………………………………… ۵۴۶٢۶٨۴٣
حسابداری …………………………………………….. ۵۴۶٢٧٢۶۴
نامنویسی ……………………………………………. ۵۴۶٢١٧۴٨
اجراییات ……………………………………………… ۵۴۶٢٨٧۶۶
شعبه اقماری نشتارود ……………………………… ۵۴٢۶٠٢۶٢

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در فریدونکنار
فریدونکنار، خیابان کارگر
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣۵۶۵٩۶٨٠
نمابر ……………………………………………………. ٣۵۶۵٩١٠٣
اداری …………………………………………………….. ٣۵۶۵٩١٠٢
درآمد ……………………………………………………. ٣۵۶۵٩١٠١
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣۵۶۵٩۶٠١
اجراییات …………………………………………….. ٣۵۶۵٨۶٠٨
بیمه شدگان …………………………………………… ٣۵۶۵٩۶٠٢
حسابداری …………………………………………….. ٣۵۶۶٢۴٨٢
نامنویسی ……………………………………………. ٣۵۶۵٨۶٠٩
بازرسی ……………………………………………….. ٣۵۶۶٢۴٨٣

شعبه بیمه تامین اجتماعی در میاندرود (سورک)
سورک، بلوار امام رضا(ع)
تلفن مستقیم …………………………………….. ٣٣٨٨٣٢٧٩
نمابر …………………………………………………. ٣٣٨٨۴۶۴٩
اداری، دبیرخانه ……………………………………… ٣٣٨٨۶٢٩٧
مالی ………………………………………………… ٣٣٨٨۴۶۴٧
درآمد، بازرسی ………………………………………. ٣٣٨٨۶٢٩۶
نامنویسی ……………………………………………. ٣٣٨٨۶١۶۴
بیمه شدگان ……………………………………….. ٣٣٨٨٣٢٨٨
فرابری داده ها ………………………………………. ٣٣٨٨۴۶۴٨
اجراییات …………………………………………….. ٣٣٨٨۶٢٩٨
تلفنخانه ……………………………………………. ٣٣٨٨٣٢٧٨

هسته گزینش منطقه هفت  بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران و گلستان و سمنان)
ساری، بلوار پاسداران، نرسیده به میدان امام
تلفن مستقیم …………………. ٣٣٣۶٨۶٢١، ٣٣٣٧٩٨۴۵
نمابر …………………………………………………. ٣٣٣٧٣٢۴٠


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

ویسی
  • آمل کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending