شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان لرستان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در  استان لرستان

( پیش شماره تلفن استان لرستان ۰۶۶ می باشد . )
خرم‌آباد، میدان شاپور خواست، کدپستی ۶٨١۵٨۵٣١١۴
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٣٣٠٢٧١١
معاون اداری و مالی ………………………………. ٣٣٣١٩٧٧٢
معاون بیمه ای …………………………………….. ٣٣٣١٠۵۴٧
روابط عمومی ………………………………………… ٣٣٣٠٢١٧۵
اداری …………………………………………………… ٣٣٣٠٠٨٨٢
نظارت و ارزشیابی …………………………………… ٣٣٣١٩٧٧١
حراست ………………………………………………. ٣٣٣٠٠٨٨٣
مالی ………………………………………………….. ٣٣٣٠٨٣٢٣
بودجه …………………………………………………… ٣٣٣٢٩۴١٢
بیمهشدگان، مستمری ها ……………………………. ٣٣٣١۶٩٠٠
درآمد …………………………………………………… ٣٣٣١۶٩٠٢
نامنویسی، اقتصادی و برنامه ریزی …………….. ٣٣٣١٩٧۶٧
اجراییات ………………………………………………. ٣٣٣٢٩۴١٢
حقوقی ………………………………………………… ٣٣٣١٩٧۶٨
بازرسی …………………………………………………. ٣٣٣١٩٧۶٩
فرابری داده ها ………………………………………… ٣٣٣١٩٧٧٠
آمار و اطلاعات …………………………………….. ٣٣٣١٩٧۶٧
مشاوره …………………………………………………. ٣٣٣١٩٩٠٢
تلفنخانه ……………………………………………….. ٣٣٣١۶٩٠٣

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در خرم آباد
خرم آباد، فاز یک کیو، انتهای بلوار پژوهنده، کدپستی ۶٨١٧٧٨٣٧١٨
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٣٢٢٣۵۵٠
نمابر ……………………………………………………. ٣٣٢٢٣٨١٠
معاون بیمه ای ……………………………………. ٣٣٢٣٧۵٧٣
معاون اداری و مالی ………………………………. ٣٣٢٠٧٨٠٧
درآمد ………………………………………………… ٣٣٢٣٧۵٨٩
بیمه شدگان ……………………………………….. ٣٣٢٣٧۵٧٨
مستمری ها …………………………………………….. ٣٣٢٠٨٣٠٩
نمابر استحقاق درمان ………………………………. ٣٣٢٢٣٨١٠
حسابداری ……………………………………………… ٣٣٢١٠٨٢٣
اداری …………………………………………………….. ٣٣٢٠٧١۵١
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣٣٢٠٨٣١٠
بازرسی، اجراییات ……………………………………. ٣٣٢٢٢٨٨١
بانک رفاه ……………………………………………… ٣٣٢٢۴١۴٩
مشاوره ………………………………………………. ٣٣٢٢٣۵٧٣
کارگزاری ١٣١ ……………………………………….. ٣٣٢٣۶۴۵٣
خرم آباد، میدان ٢٢ بهمن، خیابان صبا، بین بانک سپه و پست
نامنویسی ……………………………………………. ٣٣٢٣٧۵٩٢

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در خرم آباد
خرم آباد، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ۶٨١۴۶۵٣٧۴۵
تلفن مستقیم ………………………………………. ٣٣۴٠۴٩٠٣
نمابر ………………………………………………….. ٣٣۴٠۵٨٧٢
فرابری داده ها ………………………………………… ٣٣۴٠۵٨٣٠
بانک رفاه ……… ٣٣۴١٠۵٣٢، ٣٣۴١٠۵٣۴، ٣٣۴٠٨٠٢٨
شعبه اقماری ………………………………………….. ۵٧٢٣٨٢٢
کارگزاری ١٣٠بیمه تامین اجتماعی ………………………………………… ٣٣۴٠٧٣٢١
خرم آباد، خ علوی، کوچه شرکت نفت، پلاک ٣
تلفنخانه … ٨-٣٣۴۵۵٢۶، ٣٣۴۵٨٧٣، ٣-٣٣۴٣۴۴٠
شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در خرم آباد
خرم آباد، خیابان علوی، نرسیده به میدان امام حسین(ره)، کدپستی ۶٨١۴۶۵٣٧۴۵
تلفن مستقیم ……………………………………… ٣٣۴٣٩٩٧٢
نمابر …………………………………………………. ٣٣۴٣٧٩٧٠
اداری …………………………………………………. ٣٣۴٣٧٩٧٠
فرابری داده ها ………………………………………… ٣٣۴٣٩٩٧١
درآمد، بازرسی، اجراییات ……………………….. ٣٣۴٣٩٩٧۴
مستمری ها …………………………………………… ٣٣۴٣٩٩٧۵
نامنویسی …………………………………………… ٣٣۴٣٩٩٧۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بروجرد
بروجرد، خیابان آیت ‌اله کاشانی شمالی، کدپستی ۶٩١۶۶۵٣١٧۴
تلفن مستقیم ………………………………………… ۴٢۶٢٣٠٩٠
نمابر ……………………………………………………… ۴٢۶١١۵٠٠
معاون بیمه ای ……………………………………….. ۴٢۶٢٢٠٧١
نمابر استحقاق درمان ……………………………… ۴٢۶٢٢٠٧٧
حسابدرای ……………………………………………… ۴٢۶٢٣٠٩۴
فرابری داده ها …………………………………………. ۴٢۶٢٩٣٢٣
بانک رفاه ……………………………………………… ۴٢۶٢۴٠٩۶
شعبه اقماری ……………………………………….. ۵٣٢٢٣٢۶٣
کارگزاری ٨٩ بیمه تامین اجتماعی  …………………………………………… ۴٢۶١۶٩۶۶
بروجرد، خیابان شهید باهنر، پلاک ٣/۶١
کارگزاری ١٠٢ …………………………………………… ۴٢۶١٢٩٧٩
بروجرد، میدان شهدا
تلفنخانه …………. ٢-۴٢۶٢۴٠١٠، ۴٢۶٢٣٠٩۵، ۴٢۶٢٩٣٠١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در پل دختر
پلدختر، خیابان رهبری، کدپستی ۶٨۵١٧۴٧٧٣۶
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٢٢٢۵٨٢٠
نمابر ……………………………………………………. ٣٢٢٢٣۵۶٠
اداری ……………………………………………………. ٣٢٢٢٣۵۶٠
مالی …………………………………………………….. ٣٢٢٢٣٢۶٠
نامنویسی ……………………………………………….. ٣٢٢٢۶١٢٠
فرابری داده ها ………………………………………….. ٣٢٢٢۴۵۶١
بیمه شدگان، بازرسی ……………………………….. ٣٢٢٢۴۵۶٢
درآمد، اجراییات ……………………………………….. ٣٢٢٢۶١١٩

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ازنا
ازنا، فاز یک کیو، انتهای بلوار ولیعصر(عج)، مقابل هلال احمر، کدپستی ۶٨٧١۶٩٣۴١٣
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴٣۴٢٢٠١٧
نمابر ………………………………………………….. ۴٣۴٢٠٣۶۴
درآمد …………………………………………………… ۴٣۴٢٣١١٩
بیمه شدگان …………………………………………… ۴٣۴٢۴٢١٢
مستمری ها …………………………………………… ۴٣۴٣٧٩۵٩
نامنویسی …………………………………………….. ۴٣۴٣٢١١٨
حسابداری ………………………………………………. ۴٣۴٢۴٢١١
اداری ………………………………………………….. ۴٣۴٢٠٣۶۴
فرابری داده ها ………………………………………… ۴٣۴٢٠٣۶۵
بازرسی ………………………………………………… ۴٣۴٣٧٩٢٩
اجراییات ………………………………………………. ۴٣۴٣٢١١٧
تلفنخانه ……. ۴٣۴٣٧٩٢٩، ۴٣۴٣٧٩٣٩، ۴٣۴٣٧٩۴٩
شعبه  بیمه تامین اجتماعی در دورود
خیابان ۴۵ متری، بلوار معلم، کدپستی ۶٨٨١٨٨٩٨۵٩
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴٣٢٣۶۶١۵
نمابر …………………………………………………… ۴٣٢٣٢۵۵٠
معاون ………………………………………………… ۴٣٢٣٠۴٢۴
مالی ………………………………………………….. ۴٣٢٣٣۵٠۴
مستمری ها …………………………………………….. ۴٣٢۴٢۵۵١
نامنویسی ………………………………………….. ۴٣٢٣۵٨٨٧
درآمد ………………………………………………….. ۴٣٢٣٣٠۵٢
بیمه شدگان ………………………………………….. ۴٣٢٣٣٠۵١
فرابری داده ها ………………………………………… ۴٣٢٣۴٢٩۵
شعبه اقماری ……………………………………….. ۴٣۶٢۴٠٧١

شعبه بیمه تامین اجتماعی در الیگودرز
الیگودرز، خیابان عسگری، کدپستی ۶٨٧١٧۴٨٣٧۶
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴٣٣٢٣٠٩٨
نمابر …………………………………………………….. ۴٣٣٢٣١٢١
اداری ………………………………………………….. ۴٣٣٣٨٠٠٩
درآمد ………………………………………………… ۴٣٣٣٨٩٢٣
فرابری داده ها ……………………………………….. ۴٣٣٢٣٧۴٢
حسابداری ………………………………………………. ۴٣٣٢٢١٠٠
مستمری ها …………………………………………… ۴٣٣٣٨٩٢٢
بیمه شدگان …………………………………………. ۴٣٣٣٨٩٢١
نامنویسی …………………………………………… ۴٣٣٣٨٠٠٧
استحقاق درمان ……………………………………… ۴٣٣٢٣٠۶١
بانک رفاه ……………………………………………. ۴٣٣۴٢٣١٧
تلفنخانه ………………………………………………. ۴٣٣٣٨٠٠٩

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در الشتر
الشتر، بلوار معلم، ٣٠ متری معلم، کدپستی ۶٨٩١۶۵۵١١١
تلفن مستقیم …………………………………………. ٣٢۵٢١۵٢٢
نمابر ……………………………………………………… ٣٢۵٢١۵٢٢
اداری ……………………………………………………… ٣٢۵٢۴٠٠١
نامنویسی …………………………………………….. ٣٢۵٢۴٠٠٣
بیمه شدگان، مستمری ها ………………………….. ٣٢۵٣٠٢۴٣
فرابری داده ها …………………………………………. ٣٢۵٢۵٢۴۶
حسابداری …………………………………………….. ٣٢۵٣٠٢۴۴
درآمد، اجراییات، بازرسی …………………………. ٣٢۵٢۵۴۵۵

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در نورآباد
نورآباد، خیابان هلال احمر، خیابان ٢٠ متری دادگستری، کدپستی ۶٨٣١۶۵۶٨۵١
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٢٧٢٢۶٩٨
نمابر ……………………………………………………. ٣٢٧٢٢۶٩٧

شعبه  بیمه تامین اجتماعی در کوهدشت
میدان آزادگان،خیابان دکترحسابی، کدپستی ۶٨۴١٨٧٧۴٩٨
تلفن مستقیم ………………………………………… ٣٢۶٢٢٠٩٧
نمابر …………………………………………………….. ٣٢۶٢۴٠١۵
سوپروایزر ………………………………………………. ٣٢۶٢٢٠٧٩
تلفنخانه ……………… ٣٢۶٢٢٠٩٨، ٣٢۶٢۴٠١۶، ٣٢۶٢٢٠١٨

بایگانی راکد بیمه تامین اجتماعی در استان لرستان
خرم آباد، فاز یک کیو، بلوار حج، کدپستی ۶٨١٧٧٨٣۴٣۵
تلفن مستقیم ……………………………………….. ٣٣٢٢٨٧۵١
نمابر …………………………………………………….. ٣٣٢٢٣١٠٠

Sehat
  • کوهدشت کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending