شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان قزوین

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان قزوین

( پیش شماره تلفن استان قزوین ۰۲۸ می باشد . )

قزوین، چهار راه ولیعصر(عج)، بلوار شهید بهشتی، نبش کوچه شهید یگانگی، کدپستی ۳۴۸۳۴ـ۳۴۱۵۶

تلفن مستقیم ……………………………………. ۲ـ۳۳۳۴۷۹۲۱

نمابر …………………………………………………… ۳۳۳۴۳۰۲۰

معاونت ……………………………………………… ۳۳۳۲۲۴۶۷

نمابر معاونت ……………………………………… ۳۳۳۵۴۱۰۷

معاون بیمه ای …………………………………… ۳۳۳۴۳۷۷۵

آمار ………………………………………………….. ۳۳۳۴۸۶۲۵

حراست …………………………………………….. ۳۳۳۴۳۸۴۸

حقوقی ………………………………………………… ۳۳۳۴۰۱۳۲

اجراییات ……………………………………………… ۳۳۳۴۷۱۳۲

بازرسی ……………………………۳۳۳۴۳۷۷۶، ۳۳۳۲۶۴۶۱

بیمه شدگان …………………………………………….. ۳۳۳۵۱۱۱۱

درآمد ……………………………………………….. ۳۳۳۴۳۷۷۶

مستمری ها ……………………………………………. ۳۳۳۵۴۱۰۹

نامنویسی ………………………… ۳۳۳۲۲۴۶۷، ۳۳۳۴۰۱۳۲

آموزش …………………………………………….. ۳۳۳۳۳۵۴۷

اداری …………. ۳۳۳۳۴۹۷۷، ۳۳۳۵۱۱۱۰، ۳۳۳۳۴۹۷۷

بودجه و اعتبارات ………………………………….. ۳۳۳۶۳۴۰۰

مالی ……………………………………………….. ۱-۳۳۳۳۹۸۲۰

روابط عمومی ……………………………………… ۳۳۳۶۹۷۶۷

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۳۳۲۱۳۸۹

مشاوره ……………………………………………… ۳۳۳۳۴۷۰۵

نظارت و ارزشیابی …………………………………… ۳۳۳۵۴۱۱۰

تلفنخانه ………………………….. ۳۳۳۲۲۴۶۶، ۳۳۳۴۳۰۲۱

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در قزوین (شهید انبارلوئی)

قزوین، میدان ولیعصر(عج)، بلوار آیت ا…طالقانی، خیابان فرعی اداره برق، جنب بیمارستان کوثر،کدپستی۳۴۱۸۵۱۶۷۱

تلفن مستقیم …………………………………….. ۳۳۲۴۶۶۳۳

نمابر …………………………………………………… ۳۳۲۳۷۵۲۱

معاون بیمه ای ……………………………………. ۳۳۲۳۷۴۸۶

معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۳۲۳۹۹۴۵

اداری ………………………………………………….. ۳۳۲۴۷۵۸۱

مالی ………………………………………………….. ۳۳۲۴۷۵۸۰

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۲۳۷۵۲۴

اجراییات ……………………………………………… ۳۳۲۳۹۹۴۶

درآمد ………………………………………………… ۳۳۲۴۷۵۸۲

نمابر نامنویسی …………………………………… ۳۳۲۳۷۵۲۳

کارگزاری ۷۰ ………………………………………… ۳۳۲۴۶۶۷۵

قزوین، خیابان شهدا، بعداز مسجد شیخ الاسلام، جنب رستوران پذیرایی ایران

تلفنخانه ……. ۳۳۲۳۷۵۳۰، ۳۳۲۳۷۵۲۹، ۳۳۲۳۷۵۲۷

 

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در  قزوین

قزوین، میدان ولیعصر(عج)، بلوار خرمشهر، نرسیده به ترمینال کدپستی ۱۱۶۷ـ۳۴۱۸۵

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۳۵۶۸۰۰۶

نمابر ……………………………………………………… ۳۳۵۵۱۰۱۱

معاون بیمه ای ……………………………………. ۳۳۵۶۴۴۷۰

معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۳۵۶۹۰۴۹

اداری …………………………………………………. ۳۳۵۷۳۸۷۱

مالی …………………………………………………… ۳۳۵۵۷۰۰۴

فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۳۵۵۲۲۰۱

اجراییات ……………………………………………….. ۳۳۵۵۰۰۱۰

درآمد …………………………………………………… ۳۳۵۶۹۰۰۲

نمابر نامنویسی …………………………………….. ۳۳۵۷۱۸۱۵

تلفنخانه ……………………… ۳۳۵۶۴۴۸۰، ۵-۳۳۵۵۶۰۰۳

 

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در  قزوین

قزوین،میدان جانبازان،ابتدای ایران، کدپستی ۳۴۱۴۷۶۵۹۱۸

تلفن مستقیم …………………………………….. ۹-۳۳۶۹۰۱۱۸

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شهر صنعتی البرز

شهر صنعتی البرز، بلوار میرداماد غربی، کدپستی ۳۴۱۳۹۳۷۳۳۶۹

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۲۲۴۰۹۰

نمابر …………………………………………………….. ۳۲۲۲۳۰۹۰

معاون بیمه ای ……………………………………… ۳۲۲۳۵۳۵۰

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۲۲۳۵۳۵۱

اداری ……………………………………………………. ۳۲۲۴۷۲۰۳

مالی ……………………………………………………. ۳۲۲۴۷۲۰۴

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۲۲۵۹۳۸

اجراییات …………………………………………………. ۳۲۲۲۹۱۹۰

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۲۴۷۲۰۵

نمابر نامنویسی ……………………………………….. ۳۲۲۲۹۱۹۳

کارگزاری بیمه تامین اجتماعی  ۱۰۰ …………………………………….. ۴-۳۲۲۴۳۹۰۳

شهر صنعتی، خ میرداماد غربی، جنب کیا موتورز ساختمان صنعت

تلفنخانه ……………………………………………. ۲-۳۲۲۲۹۷۶۰

 

 

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در تاکستان

تاکستان، خیابان امام خمینی(ره)، میدان پانزده خرداد، جنب راه‌آهن، کدپستی ۱۳۱۹۱ – ۳۴۸۱۸

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۵۲۳۰۶۹۱

نمابر …………………………………………………… ۳۵۲۳۹۶۰۶

معاون بیمه ای، اجراییات …………………………. ۳۵۲۳۶۰۲۲

اداری ……………………………………………………. ۳۵۲۴۶۴۹۱

مالی …………………………………………………… ۳۵۲۴۶۴۹۲

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۵۲۳۰۶۹۲

نمابر نامنویسی …………………………………….. ۳۵۲۳۰۶۹۳

تلفنخانه ………………………………………….. ۶-۳۵۲۳۰۶۹۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بوئین زهرا

بوئین زهرا، میدان امام حسین(ع)، جنب آتش ‌نشانی، کدپستی ۳۴۵۱۷۶۴۵۸۴

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۴۲۲۴۷۰۰

نمابر …………………………………………………… ۳۴۲۲۳۲۳۹

اداری …………………………………………………… ۳۴۲۲۹۳۸۲

مالی …………………………………………………… ۳۴۲۲۹۳۸۰

فرابری داده ها …………………………………………… ۳۴۲۲۲۰۴۱

اجراییات ………………………………………………. ۳۴۲۲۹۳۸۱

نمابر نامنویسی ……………………………………… ۳۴۲۲۴۰۸۰

تلفنخانه ………. ۳۴۲۲۵۱۰۰ـ ۳۴۲۲۲۰۴۱ـ ۶-۳۴۲۲۳۲۳۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در آبیک

آبیک، بلوار امام خمینی(ره)، چهار راه عارف، کدپستی ۳۴۴۱۵۱۳۵۱

تلفن مستقیم …………………………………………. ۳۲۸۹۰۹۹۱

نمابر ……………………………………………………. ۳۲۸۹۸۵۰۱

اداری ……………………………………………………. ۳۲۸۹۰۹۹۷

مالی ……………………………………………………. ۳۲۸۹۰۹۹۳

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۲۸۹۸۵۰۷

اجراییات ……………………………………………….. ۳۲۸۹۰۹۹۲

درآمد …………………………………………………. ۳۲۸۹۸۵۰۳

نمابر نامنویسی ……………………………………… ۳۲۸۹۰۹۹۶

تلفنخانه ………………………………………… ۶ ـ ۳۲۸۹۰۹۹۴

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  محمدیه

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۵۷۵۲۳۲

نمابر ……………………………………………………. ۳۲۵۷۵۱۳۱

اداری …………………………………………………… ۳۲۵۷۵۲۵۵

مالی …………………………………………………… ۳۲۵۷۵۲۵۶

فرابری داده¬ها ………………………………………… ۳۲۵۷۵۵۲۵

اجراییات ……………………………………………… ۳۲۵۷۵۴۵۱

درآمد …………………………………………………. ۳۲۵۷۵۴۵۲

نمابر نامنویسی ……………………………………. ۳۲۵۷۵۴۵۹

شعبه اقماری ………………………………………… ۳۲۵۶۶۶۱۸

تلفنخانه …………………………… ۳۲۵۷۵۱۹۳-۳۲۵۷۵۳۰۳

 

شعب بیمه تامین اجتماعی در اقماری

اقماری آبگرم ……………………………………… ۳۳۷۶۲۶۳۳

اقماری آوج ………………………………………….. ۳۳۶۲۳۸۹۰

اقماری دانسفهان ……………………………. ۶-۳۴۵۳۳۰۸۵

اقماری شال ……………………………………. ۳-۳۴۴۱۴۳۷۲

اقماری اسفرورین ………………………………….. ۳۴۴۷۴۱۲۷

اقماری ضیاء آباد …………………………………… ۳۵۶۲۴۰۶۳

سایر واحدهای وابسته

بایگانی راکد …………………………………….. ۸-۳۵۲۳۰۶۹۷

موسسه حسابرسی ………………………………… ۳۳۵۶۸۰۰۷

نمابر موسسه حسابرسی ………………………… ۳۳۵۶۳۳۳۱

درمانگاه شهید بهشتی ……………………….. ۵-۳۳۲۳۷۵۲۲

ریاست درمانگاه شهید بهشتی …………………. ۳۳۲۳۷۵۲۶

شماره فروشگاه تعاونی مصرف ………………….. ۳۳۲۴۱۱۲۵

کانون بازنشستگان استان قزوین ……………… ۳۳۵۶۶۷۲۶، ۳۳۵۶۶۷۱۳

کانون بازنشستگان ۱ ……………………………… ۳۳۲۴۰۴۸۰


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

تاکی
  • تاکستان کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending