شعب بیمه تامین اجتماعی دراستان سمنان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در استان سمنان

( پیش شماره تلفن استان سمنان ۰۲۳ می باشد . )

سمنان، بلوار قدس، کدپستی ۳۵۱۹۶۴۵۷۵۶

تلفن مستقیم ……………….. ۳۳۳۳۳۷۸۱، ۳۳۳۲۷۳۴۸

نمابر …………………………………………………… ۳۳۳۲۱۷۶۶

معاون بیمه ای …………………………………….. ۳۳۳۳۵۲۵۲

معاون اداری و مالی ……………………………… ۳۳۳۳۵۲۵۳

روابط عمومی، نظارت و ارزشیابی …………….. ۳۳۳۴۷۹۸۰

بیمه شدگان ………………………………………….. ۳۳۳۲۵۶۵۱

مستمری ها …………………………………………….. ۳۳۳۲۵۸۲۱

نامنویسی ……………………………………………. ۳۳۳۳۵۷۱۰

بازرسی …………………………. ۳۳۳۴۷۹۷۸، ۳۳۳۵۰۵۵۴

مالی ………………………………………………….. ۳۳۳۳۵۲۵۳

اداری ………… ۳۳۳۳۸۷۰۷، ۳۳۳۴۹۷۶۷، ۳۳۳۲۵۶۲۱

اجراییات ……………………………………………. ۳۳۳۴۷۹۷۸

حقوقی ………………………………………………. ۳۳۳۴۷۹۷۹

بودجه ……………………………………………….. ۳۳۳۳۸۷۲۸

آمار ……………………………………………………. ۳۳۳۵۰۶۶۲

آموزش، اقتصادی و برنامه¬ریزی ……………… ۳۳۳۳۸۷۶۳

بایگانی راکد ……………………. ۳۳۴۴۹۰۹۶، ۳۳۴۴۸۱۸۴

تلفنخانه …….. ۳۳۳۳۳۶۷۰، ۳۳۳۲۳۰۵۷، ۳۳۳۳۲۲۱۴

بانک رفاه کارگران ………………. ۳۳۳۲۱۰۵۴، ۳۳۳۲۶۶۳۱

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سمنان

بلوار قدس، خ تأمین اجتماعی، کدپستی ۳۵۱۹۶۴۶۵۵۱

تلفن مستقیم …………………………………….. ۳۳۳۳۰۵۷۴

نمابر ………………………………………………….. ۳۳۳۴۶۹۷۰

معاون بیمه ای …………………………………….. ۳۳۳۲۲۰۰۸

معاون اداری و مالی …………………………………. ۳۳۳۲۱۹۰۱

رابط کارگزاری …………………………………………. ۳۳۳۲۲۰۰۵

درآمد ………………………………………………….. ۳۳۳۲۸۱۲۶

بیمه شدگان ……………………………………………. ۳۳۳۲۲۱۱۵

مستمری ها …………………………………………….. ۳۳۳۲۳۰۱۹

نامنویسی ………………………………………………. ۳۳۳۳۱۱۰۱

نمابر استحقاق درمان ……………………………. ۳۳۳۳۰۸۴۰

مالی ………………………………………………….. ۳۳۳۴۶۹۶۹

اداری و خدمات ……………………………………. ۳۳۳۳۰۵۷۳

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۳۳۳۲۶۱۲

بازرسی …………………………………………….. ۳۳۳۳۲۰۷۷۶

اجراییات ……………………………………………. ۳۳۳۳۴۹۷۹

کارگزاری ۳۶ …………………. ۳۳۳۴۸۵۴۴، ۳۳۳۴۲۵۴۰

سمنان، خ قدس، خ تامین اجتماعی، کوچه کومش گستر

بانک رفاه شعبه قدس …….. ۳۳۳۳۳۳۸۱، ۳۳۳۳۱۷۴۴

تلفنخانه …………………………… ۳۳۳۲۲۲۳۸، ۳۳۳۲۱۷۰۰،۳۳۳۲۲۰۰۶، ۳۳۳۲۲۲۳۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شاهرود

شاهرود، میدان بسیج، کدپستی ۳۶۱۸۶۹۸۶۱۷

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۳۶۴۵۴۰

نمابر ………………………………………………….. ۳۲۳۶۴۵۴۲

معاون بیمه ای ……………………………………. ۳۲۳۶۴۵۳۸

معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۲۳۶۴۵۳۹

درآمد …………………………………………………. ۳۲۳۴۳۵۰۳

بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی ………….. ۳۲۳۴۳۵۰۴

مالی ……………………………………………………. ۳۲۳۴۳۵۰۱

اداری …………………………………………………. ۳۲۳۶۴۵۴۳

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۲۳۶۴۵۳۷

اجراییات ……………………………………………… ۳۲۳۴۳۵۰۲

تلفنخانه …………………………………………… ۶-۳۲۳۶۴۵۳

کارگزاری ۱۲۳ ………………………………………. ۳۲۳۴۴۳۶۳

شاهرود، میدان بسیج، بلوار هلال احمر، نبش هلال احمر یکم

شعبه اقماری ………………………………………. ۳۲۶۷۳۹۳۸

بانک رفاه ………………………………………………. ۳۲۲۳۱۱۹۷

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دامغان

دامغان، بلوار شهید دکتر مفتح، کدپستی ۳۶۷۱۶۷۱۳۹۷

تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۵۲۴۵۷۶۶

نمابر …………………………….. ۳۵۲۳۰۷۴۷، ۳۵۲۴۸۳۸۵

درآمد، رابط کارگزاری ……………………………….. ۳۵۲۶۱۸۴۰

نامنویسی ……………………………………………… ۳۵۲۶۱۸۴۱

مالی …………………………………………………….. ۳۵۲۶۰۴۲۰

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۵۲۳۳۹۳۰

اجراییات ……………………………………………….. ۳۵۲۶۰۴۱۰

تلفنخانه ………. ۳۵۲۴۴۵۲۶، ۳۵۲۳۶۰۱۲، ۲-۳۵۲۳۹۹۰۱

کارگزاری ۱۰۳ ……………………………………. ۵-۳۵۲۶۰۷۰۴

دامغان، شهدا، بعد از تقاطع باغ جنت

بانک رفاه شعبه ۱۵ خرداد …… ۳۵۲۳۶۸۵۸، ۳۵۲۳۵۵۹۹

کانون کارگران دامغان …………………………….. ۳۵۲۴۰۰۸۹

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در گرمسار

گرمسار، بلوار شهید بهشتی، کدپستی ۳۵۸۱۷۵۶۳۴۳

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۴۲۳۰۲۵۹

نمابر …………………………………………………….. ۳۴۲۲۳۱۴۱

درآمد …………………………………………………… ۳۴۲۴۱۳۹۱

بیمه شدگان ………………………………………….. ۳۴۲۴۱۵۹۵

مستمری ها …………………………………………….. ۳۴۲۴۰۹۰۶

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ………………. ۳۴۲۴۰۱۸۵

مالی ……………………………………………………. ۳۴۲۴۱۳۹۰

اداری ……………………………………………………. ۳۴۲۴۱۳۶۱

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۴۲۴۱۰۷۷

بازرسی …………………………………………………. ۳۴۲۴۱۳۱۸

اجراییات ……………………………………………….. ۳۴۲۴۱۴۱۰

تلفنخانه …….. ۳۴۲۴۲۳۰۰، ۳۴۲۲۳۱۵۱ ، ۹-۳۴۲۲۱۶۳۸

شعبه اقماری آرادان ……………………………….. ۳۴۵۴۴۰۱۰

بانک رفاه ……………………………………………… ۳۴۲۲۴۰۳۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مهدیشهر

مهدیشهر، میدان امام رضا(ع)، کدپستی ۳۵۶۱۸۷۵۸۵۹

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۶۲۴۰۱۷

نمابر …………………………………………………… ۳۳۶۲۳۲۳۹

درآمد …………………………………………………. ۳۳۶۲۸۸۷۲

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان …………….. ۳۳۶۲۴۶۸۷

مالی ………………………………………………….. ۳۳۶۲۸۷۷۰

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۶۲۴۸۳۹

بازرسی …………………………………………….. ۳۳۳۳۲۰۷۷۶

اجراییات ……………………………………………… ۳۳۶۲۸۸۷۱

تلفنخانه ……………………… ۳۳۶۲۳۳۳۹، ۶-۳۳۶۲۴۱۰۵

بانک رفاه ……………………………………………… ۳۳۶۲۴۰۵۱

کانون کارگران بازنشسته ….. ۳۳۶۲۸۴۵۴، ۳۳۶۲۳۳۸۳

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ایوانکی

ایوانکی، بلوار شهید سرهنگی، گلستان اول، کدپستی ۳۵۹۱۸۳۵۹۳۸

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۴۵۲۲۰۱۳

نمابر ……………………………………………………. ۳۴۵۲۳۱۵۰

درآمد …………………………………………………. ۳۴۵۲۴۰۴۶

بیمه شدگان، مستمری ها ………………………….. ۳۴۵۲۴۰۴۵

مالی ……………………………………………………. ۳۴۵۲۰۹۲۴

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۴۵۲۳۱۵۵

بازرسی، اجراییات ……………………………………. ۳۴۵۲۳۱۰۵

تلفنخانه ……….. ۲-۳۴۵۲۲۰۶۱، ۳۴۵۲۲۰۱۰، ۳۴۵۲۳۱۴۰

بانک رفاه …………………………. ۳۴۵۲۲۶۰۴، ۳۴۵۲۲۶۳۵

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سرخه

سرخه، بلوار بسیج، مقابل پارک ملت، جنب فرمانداری، کدپستی ۳۵۵۱۷۳۴۵۸۱

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۳۶۱۴۳۱۰

نمابر ……………………………………………………. ۳۳۶۱۱۸۳۶

درآمد …………………………………………………… ۳۳۶۱۴۳۱۱

بیمه شدگان، مستمری ها …………………………. ۳۳۶۱۴۷۴۶

نامنویسی ……………………………………………. ۳۳۶۱۴۹۳۵

مالی ……………………………………………………. ۳۳۶۱۱۴۳۷

اداری ………………………………… ۳۳۶۱۱۴۳۵، ۳۳۶۱۱۴۳۶

فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۳۶۱۱۹۵۳

بازرسی، اجراییات ………………………………….. ۳۳۶۱۴۷۴۵

تلفنخانه ………………………………………….. ۶-۳۳۶۱۱۴۳۵

بانک رفاه …………………………………………….. ۳۳۶۱۳۴۰۶

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بسطام

بسطام، خیابان طالقانی، خیابان عمارت، پلاک ۳۷، کدپستی ۳۶۴۱۸۶۳۵۵۵

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۵۲۴۴۱۲

نمابر …………………………………………………….. ۳۲۵۲۲۹۵۹

درآمد …………………………………………………. ۳۲۵۲۳۸۶۶

بیمه شدگان، مستمری ها ……………………………. ۳۲۵۲۳۱۸۰

نامنویسی ……………………………………………… ۳۲۵۲۲۹۸۹

مالی …………………………………………………… ۳۲۵۲۲۸۵۸

اداری …………………………………………………….. ۳۲۵۲۴۴۱۱

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۲۵۲۳۷۶۶

بازرسی، اجراییات …………………………………… ۳۲۵۲۴۸۹۶

تلفنخانه ………………………………………………. ۳۲۵۲۴۴۱۱

بانک رفاه ………………………….. ۳۲۵۲۲۳۸۳، ۳۲۵۲۳۶۱۲

 

شعبه بیمه تامین اجتماعی در میامی

میامی، بلوار کشاورز، مقابل باشگاه انقلاب، کدپستی ۳۶۳۱۸۵۶۸۸۹

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۶۲۳۴۸۲

نمابر …………………………………………………….. ۳۲۶۲۳۱۵۱

درآمد ………………………………. ۳۲۶۲۳۹۶۳، ۳۲۶۲۳۹۵۳

بیمه شدگان، مستمری ها …………………………… ۳۲۶۲۳۴۸۱

نامنویسی …………………………………………….. ۳۲۶۲۳۹۶۴

مالی …………………………………………………… ۳۲۶۲۳۹۵۴

اداری …………………………………………………… ۳۲۶۲۳۹۵۵

فرابری داده ها …………………………………………… ۳۲۶۲۳۱۸۱

بازرسی، اجراییات …………………………………… ۳۲۶۲۳۹۵۳

تلفنخانه ………………………………………………. ۳۲۶۲۳۹۵۵

بانک ملی ………………………………………………. ۳۲۶۲۳۱۸۰


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

حسین
  • شاهرود کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending