شعب بیمه تامین اجتماعی در استان البرز

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان البرز

( پیش شماره تلفن استان البرز (کرج) ۰۲۶ می باشد )

کرج، چهارراه دولت آباد، ابتدای بلوار علامه جعفری، کدپستی ۳۱۳۳۸۱۵۴۷۶
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۷۷۵۱۳۸
نمابر …………………………………………………. ۳۲۷۳۷۶۶۸
معاون بیمه­ ای …………………………………….. ۳۲۷۷۵۱۴۸
معاون اداری و مالی …………………………………. ۳۲۷۵۱۰۱۵
حراست ……………………………. ۳۲۷۷۵۱۴۷، ۳۲۷۷۵۱۴۰
روابط عمومی ………………………………………. ۳۲۷۴۷۸۱۸
درآمد ………………………………………………….. ۳۲۷۵۱۸۹۳
بیمه­ شدگان ………………………………………….. ۳۲۷۴۸۰۱۸
مستمری ها ……………………………………………. ۳۲۷۷۵۱۴۴
نامنویسی …………………………………………… ۳۲۷۴۷۸۹۸
مالی ……………………………………………………. ۳۲۷۵۱۳۹۰
برنامه و بودجه ……………………………………… ۳۲۷۵۷۱۶۸
اداری ……………………………………………………. ۳۲۷۷۵۱۴۱
فرابری­ داده­ ها ………………………………………… ۳۲۷۴۷۸۷۱
بازرسی ……………………………………………….. ۳۲۷۵۷۰۷۸
اجراییات ……………………………………………… ۳۲۷۵۶۰۶۳
حقوقی ………………………………………………… ۳۲۷۷۵۱۴۵
نظارت و ارزشیابی …………………………………… ۳۲۷۵۶۰۵۰
اقتصاد بیمه و برنامه ­ریزی ………………………… ۳۲۷۵۶۰۵۲
آمار ……………………………………………………. ۳۲۷۷۵۱۵۴
بازرسی …………………………………………………. ۳۲۷۵۶۰۶۲
آموزش ……………………………………………… ۳۲۷۴۷۷۹۳
خدمات عمومی و رفاه ………… ۳۲۷۳۵۱۸۴، ۳۲۷۵۷۱۰۹
گزینش …………………………………………………. ۳۲۷۵۳۷۱۱
سرایدار …………………………………………………. ۳۲۷۵۶۰۵۱
تلفنخانه ………………………….. ۳۲۷۵۶۰۶۴، ۳۲۷۳۹۸۹۲


شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در کرج
کرج، پل آزادگان ، خیابان مطهری، روبروی اداره ثبت اسناد،
کدپستی ۳۱۴۳۹۱۶۴۹۵
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۴۴۷۵۱۰۶
نمابر ……………………………………………………۳۴۴۷۵۱۰۷
معاون بیمه­ ای …………………………………… ۳۴۴۳۲۴۸۸
معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۴۴۷۵۱۰۵
درآمد …………………………………………………. ۳۴۴۴۳۰۰۶
بیمه­ شدگان ………………………………………….. ۳۴۴۷۵۱۱۳
مستمری ها ……………………………………………… ۳۴۴۴۳۱۱۱
نامنویسی …………………………………………….. ۳۴۴۴۳۱۶۱
حسابداری ……………………………………………. ۳۴۴۴۳۰۰۵
اداری ………………………………………………….. ۳۴۴۴۳۰۰۴
فرابری­ داده­ ها ………………………………………….. ۳۴۴۷۵۱۱۰
بازرسی ………………………………………………….. ۳۴۴۳۰۰۸
اجراییات ……………………………………………….. ۳۴۴۷۵۱۱۱
مشاوره ………………………………………………… ۳۴۴۷۵۱۱۲
کارگزاری ۵۸ بیمه تامین اجتماعی………………………………………… ۳۲۵۵۷۳۰۴
کرج، پل آزادگان، خیابان برغان، نبش خیابان شهید رجائی
تلفنخانه …………………………………………. ۹-۳۴۴۷۵۱۰۸

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در کرج
کرج، خیابان شهید بهشتی، جنب کلانتری ۱۶ حصارک، کدپستی ۳۱۹۸۷۵۸۴۹۷
تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۴۶۰۹۹۱۴
نمابر ……………………………………………………. ۳۴۶۰۲۲۲۸
معاون بیمه­ ای ………………………………………. ۳۴۶۰۴۰۱۶
معاون اداری و مالی ………………………………… ۳۴۶۰۴۰۱۵
روابط عمومی ……………………………………… ۳۴۶۰۳۸۷۷
درآمد ………………………………………………….. ۳۴۶۰۶۰۶۹
بیمه­ شدگان ………………………………………… ۳۴۶۰۳۸۷۸
مستمری ها …………………………………………….. ۳۴۶۰۲۲۲۸
نامنویسی ……………………………………………… ۳۴۶۰۵۰۱۵
حسابداری ………………………………………………. ۳۴۶۰۳۰۰۱
اداری …………………………………………………….. ۳۴۶۰۲۰۱۷
فرابری­ داده­ ها ………………………………………….. ۳۴۶۰۳۰۰۲
بازرسی …………………………………………………. ۳۴۶۰۳۰۱۴
اجراییات ……………………………………………….. ۳۴۶۰۲۰۱۳
باجه دریافت …………………………………………. ۳۴۶۰۵۴۱۸
بانک رفاه …………………………. ۳۴۴۳۹۸۱۱، ۳۴۴۶۴۹۴۰
مشاوره ……………………………………………… ۳۴۶۰۳۸۷۷
کارگزاری ۲۵ بیمه تامین اجتماعی…………………………………….. ۱۷-۳۴۶۰۹۵۱۵
کرج، حصارک، جنب المهدی، طبقه فوقانی بانک صادرات
تلفنخانه ………………………………………… ۹ – ۳۴۶۰۱۲۷۸


شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در کرج
کرج، چهارراه کارخانه قند، میدان شهید فهمیده، نبش کوچه بدر، کدپستی ۳۱۳۵۶۸۶۳۹۱
تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۲۷۳۴۹۴۴
نمابر ……………………………… ۳۲۷۳۴۹۲۶، ۳۲۷۳۴۹۴۳
معاون بیمه­ ای ………………………………………. ۳۲۷۳۵۱۰۲
معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۲۷۳۴۹۴۲
روابط عمومی ……………………………………….. ۳۲۷۳۵۲۸۰
درآمد …………………………………………………. ۳۲۷۳۵۰۶۷
بیمه­ شدگان …………………………………………. ۳۲۷۳۴۹۴۰
مستمری ها …………………………………………… ۳۲۷۳۴۹۳۹
نامنویسی …………………………………………….. ۳۲۷۳۵۱۰۷
حسابداری ………………………………………………. ۳۲۷۳۵۱۰۱
اداری …………………………………………………… ۳۲۷۳۴۹۴۱
فرابری­ داده­ ها ………………………………………… ۳۲۷۳۵۲۵۹
بازرسی ………………………………………………… ۳۲۷۳۵۱۳۷
اجراییات ……………………………………………… ۳۲۷۳۴۹۲۸
باجه دریافت ………………………………………… ۳۲۷۳۵۱۸۳
بانک رفاه ………………………………………………. ۳۲۷۵۵۰۱۲
مشاوره ……………………………………………….. ۳۲۷۳۵۲۸۰
شعبه اقماری محمدشهر …………………………… ۳۶۲۱۷۰۲۵
روبروی بانک کشاورزی، کوچه درمانگاه شهید عاظی، طبقه فوقانی کانون بازنشستگان، کدپستی ۳۱۷۸۶۱۵۸۹۶
شعبه اقماری ماهدشت ………………………….. ۳۷۳۱۴۱۴۶
میدان شهرداری ماهدشت، داخل پارک شهرداری، کدپستی ۱۴۵۷۸۱۳۴۸۸
کارگزاری بیمه تامین اجتماعی……………………………………………….. ۳۲۷۱۵۲۵۴
میدان شهید فهمیده، خیابان والفجر، کدپستی ۳۱۳۵۶۸۳۵۳۶
تلفنخانه …………………………………………….. ۳۲۷۳۴۹۲۷


شعبه بیمه تامین اجتماعی در چهار کرج
کرج ،کمالشهر ، بلوار شهید بهشتی ، روبروی مسجد جامع ،سازمان تامین اجتماعی شعبه ۴کرج
رییس شعبه…………………………………….۳۴۷۱۵۹۰۱-۰۲۶
نمابر …………………………………………….۳۴۷۱۵۹۰۲
معاونت …………………………………………۳۴۷۱۵۹۰۳
واحد اداری…………………………………………۳۴۷۱۵۹۰۴
واحدمالی…………………………………………۳۴۷۱۵۹۰۵
واحد فرابری داده ها………………………..۳۴۷۱۵۹۰۶
واحد درآمد…………………………………….۳۴۷۲۳۴۰۴
واحد درآمد(مطالبات)…………………………۳۴۷۲۳۴۰۵
واحد بیمه شدگان…………………………..۳۴۷۲۳۴۰۶
واحد اجراییات……………………………………۳۴۷۲۳۴۰۷
واحد بازرسی ………………………………..۳۴۷۲۳۴۰۸
واحد نامنویسی ………………………………..۳۴۷۲۳۴۰۹
واحد مستمری ها ………………………………..۳۴۷۲۳۴۱۰
تلفنخانه ………………………………………..۱۳-۳۴۷۲۳۴۱۱


شعبه بیمه تامین اجتماعی در فردیس
فردیس، سه راه حافظیه، به سمت دهکده، نبش سرحدی، کدپستی ۳۱۷۵۶۵۷۵۶۷
تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۶۶۱۹۱۸۶
نمابر …………………………………………………… ۳۶۶۶۴۵۰۰
معاون بیمه ­ای ………………………………………. ۳۶۶۱۹۱۸۷
معاون اداری و مالی ………………………………. ۳۶۶۵۰۸۰۳
درآمد ………………………………………………….. ۳۶۶۵۰۸۰۵
بیمه­ شدگان …………………………………………… ۳۶۶۵۰۸۰۱
مستمری ها ……………………………………………… ۳۶۶۶۲۱۰۴
نامنویسی ………………………………………………. ۳۶۶۳۱۲۰۰
نمابر استحقاق درمان ……………………………… ۳۶۶۵۰۸۰۰
حسابداری ………………………………………………. ۳۶۶۳۱۱۹۹
اداری ……………………………………………………. ۳۶۶۵۰۸۰۲
فرابری­ داده ­ها ………………………………………….. ۳۶۶۱۹۱۸۸
بازرسی ………………………………………………… ۳۶۶۵۰۸۰۴
اجراییات ……………………………………………… ۳۶۶۱۸۴۴۴
بانک رفاه …………………………………………… ۱-۳۶۶۴۰۱۹۰
کارگزاری ۴۰بیمه تامین اجتماعی……………………….. ۳۶۶۲۰۵۵۴، ۳۶۶۲۰۵۴۱
فردیس، بعد از سه راه حافظیه، خیابان شهید داوری، نبش کوچه آزادگان، پلاک ۱۳۴۹
مشاوره ……………………………………………….. ۳۶۶۵۰۸۰۶
تلفنخانه ……………………………………….. ۷- ۳۶۶۱۸۴۴۵


شعبه بیمه تامین اجتماعی در هشتگرد
هشتگرد، فاز اداری، خیابان شهید صدوقی، کدپستی ۳۳۶۱۶۵۵۴۷۷
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۴۲۲۴۸۵۰
نمابر …………………………………۴۴۲۲۳۵۷۷، ۴۴۲۲۲۸۲۶
معاون بیمه ­ای ………………………………………. ۴۴۲۳۷۲۲۱
معاون اداری و مالی ………………………………… ۴۴۲۲۴۶۱۰
روابط عمومی ………………………………………….. ۴۴۲۲۴۶۱۱
درآمد ………………………………………………… ۴۴۲۳۸۵۵۳
بیمه­ شدگان …………………………………………. ۴۴۲۲۴۷۲۳
مستمری ها …………………………………………….. ۴۴۲۳۷۲۲۲
نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ………………… ۴۴۲۱۰۷۰۰
حسابداری ……………………………………………. ۴۴۲۳۸۵۵۲
اداری ……………………………………………………. ۴۴۲۲۴۷۲۲
فرابری­ داده­ ها …………………………………………. ۴۴۲۲۲۸۲۵
بازرسی …………………………………………………. ۴۴۲۳۷۲۲۰
اجراییات ……………………………………………… ۴۴۲۳۷۲۲۳
مشاوره …………………………………………………. ۴۴۲۲۴۶۱۱
شعبه اقماری …………………. ۴۴۷۲۴۸۶۲، ۴۴۷۲۴۸۶۳
شهرستان طالقان، شهر طالقان، نبش میدان فلاحی، ساختمان شورای شهر
کارگزاری بیمه تامین اجتماعی……………………………………………… ۴۴۲۳۷۶۹۸
میدان شهید بروجردی، ابتدای بلوار والفجر، طبقه زیرین پست بانک ایران
تلفنخانه ……………………………. ۴۴۲۲۳۲۶۰، ۴۴۲۲۳۲۶۶


شعبه بیمه تامین اجتماعی در نظرآباد
نظرآباد، ابتدای بلوار مدرس، میدان جهاد، روبروی کارخانجات مقدم، کدپستی ۳۳۳۱۷۳۱۱۱۳
تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۵۳۶۴۱۶۸
نمابر ………………………………..۴۵۳۶۴۱۷۳، ۴۵۳۶۴۱۶۹
معاون بیمه ­ای …………………………………….. ۴۵۳۶۴۱۷۳
روابط عمومی ………………………………………. ۴۵۳۶۴۱۷۴
درآمد …………………………………………………. ۴۵۳۶۴۱۷۶
بیمه­ شدگان …………………………………………. ۴۵۳۶۴۱۷۹
مستمری ها …………………………………………… ۴۵۳۶۴۱۷۸
نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ……………… ۴۵۳۶۴۱۸۰
حسابداری …………………………………………….. ۴۵۳۶۴۱۷۲
اداری ………………………………………………….. ۴۵۳۶۴۱۷۴
فرابری­ داده ­ها ……………………………………… ۱-۴۵۳۶۴۱۷۰
بازرسی ………………………………………………… ۴۵۳۶۴۱۷۵
اجراییات …………………………………………….. ۴۵۳۶۴۱۷۷
تلفنخانه …………………………….. ۴۵۳۶۱۸۶۰، ۴۵۳۶۱۱۵۲


شعبه بیمه تامین اجتماعی در اشتهارد
اشتهارد، میدان شهید سلطانی، کدپستی ۳۱۸۷۱۸۵۸۹۹
تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۷۷۲۵۴۳۱
نمابر …………………………………………………….۳۷۷۲۴۲۲۶
درآمد ………………………………………………….. ۳۷۷۲۶۲۳۲
بیمه­ شدگان ………………………………………….. ۳۷۷۲۶۲۳۱
مستمری ها …………………………………………… ۳۷۷۲۹۶۵۵
نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ……………… ۳۷۷۲۴۲۲۵
حسابداری ……………………………………………. ۳۷۷۲۸۹۲۳
اداری …………………………………………………… ۳۷۷۲۴۱۷۹
فرابری­ داده­ ها ……………………………………….. ۳۷۷۲۵۴۳۲
بازرسی …………………………………………………. ۳۷۷۲۱۸۹۹
اجراییات ………………………………………………. ۳۷۷۲۸۹۲۲
بانک رفاه …………………………………………….. ۳۷۷۲۱۴۶۹
تلفنخانه ………………………………………… ۳- ۳۷۷۲۳۵۹۱


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

حیدری
  • کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در کرج کجاست
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

Leave a Reply

Sending