لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در خوزستان - بیدبرگ
تلفن پشتیبانی
021-91023784
واتساپ

لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در خوزستان

اداره کل بیمه تامین اجتماعی در  استان خوزستان

( پیش شماره تلفن استان خوزستان ۰۶۱ می باشد . )

 • اهواز، امانیه، خیابان شهید سپهری، کدپستی ۶۱۳۳۸۸۳۱۱۶
 • تلفن مستقیم …….. ۳۳۳۶۵۷۸۴، ۳۳۳۳۰۴۱۷
 • معاون اداری و مالی …….. ۳۳۳۶۵۷۸۵
 • معاون بیمه ای ……… ۳۳۳۶۴۸۱۳
 • مالی …….. ۳۳۳۳۰۴۱۰، ۳۳۳۶۷۱۱۳
 • اداری ……… ۳۳۳۳۰۷۵۲، ۳۳۳۶۱۸۲۲
 • خدمات عمومی و رفاه ……… ۳۳۳۳۰۴۱۸
 • مشاوره ………. ۳۳۳۳۸۰۱۳
 • آموزش …….. ۳۳۳۳۰۴۲۱
 • مستمری ها ………. ۳۳۳۶۱۴۰۸
 • بیمه شدگان …….. ۳۳۳۳۱۵۹۲
 • آمار و اطلاعات …….. ۳۳۳۳۶۷۹۸
 • حراست …….. ۳۳۳۶۱۰۸۰
 • نامنویسی ……… ۳۳۳۳۶۹۰۳
 • حقوقی ……… ۳۳۳۶۱۸۲۱
 • فرابری داده ها ………. ۳۳۳۶۲۸۰۷
 • اجراییات ………. ۳۳۳۳۰۷۵۳
 • بازرسی کارگاه ها …….. ۳۳۷۳۰۰۵۶
 • نظارت و ارزشیابی، اقتصاد و برنامه ریزی …….. ۳۳۳۳۶۷۶۲
 • درآمد ……… ۳۳۳۶۱۴۰۷
 • بودجه و اعتبارات ………. ۳۳۳۳۶۷۶۱
 • روابط عمومی …….. ۳۳۳۳۶۸۲۰
 • بازرسی ………. ۳۳۳۳۴۳۰۳

هسته گزینش خوزستان

 • اهواز، امانیه، خ مستعان، نبش خ لقمان، روبروی بیمارستان آیت اله طالقانی، پلاک ۹، کدپستی ۶۱۳۳۹۳۳۴۱۴
 • تلفن مستقیم …….. ۳۳۳۳۲۰۱۸
 • نمابر ……… ۳۳۳۳۲۰۱۹
 • معاون اجرایی ……… ۳۳۳۶۷۹۳۴
 • گروه مصاحبه …….. ۳۳۳۶۷۹۳۲
 • گروه تحقیقات و استعلام ……. ۳۳۳۳۲۲۵۹، ۳۳۳۶۷۹۳۱
 • رسیدگی به شکایات ………. ۳۳۳۳۲۲۶۰
 • فرابری داده ها …….. ۳۳۳۳۴۳۹۸
 • مسئول دفتر و پیگیری …….. ۳۳۳۶۷۹۱۲
 • تلفنخانه ……… ۱- ۳۳۳۶۷۹۱۰
 • بایگانی راکد بیمه تامین اجتماعی در  استان خوزستان
 • اهواز، کوی سپیدار، بیمارستان امیرالمومنین(ع)، کدپستی ۱۵۶۹۶۶۱۷۷۷
 • تلفن مستقیم …….. ۳۲۲۷۱۹۰۰
 • نمابر ……… ۳۲۲۷۹۹۳۰

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در اهواز

 • اهواز، کیانپارس، خیابان دانشور شرقی، روبروی بیمارستان مهر، کدپستی ۶۱۵۵۶۳۵۷۴۴
 • تلفن مستقیم ………. ۳۳۳۳۵۶۷۳
 • نمابر ……… ۳۳۳۳۵۷۱۴
 • معاون اداری و مالی ……… ۳۳۳۳۵۶۹۰
 • معاون بیمه ای ……… ۳۳۳۳۵۷۲۱
 • درآمد …….. ۳۳۳۳۵۷۲۰
 • بیمه شدگان …….. ۳۳۳۳۵۶۹۱
 • مستمری ها …….. ۳۳۳۳۵۷۰۷
 • نامنویسی ……… ۳۳۳۳۵۶۹۶
 • مالی ………. ۳۳۳۳۵۷۱۳
 • اداری ……… ۳۳۳۳۵۷۱۸
 • فرابری داده ها …….. ۳۳۳۳۵۶۸۶
 • بازرسی کارگاه ها …….. ۳۳۳۳۵۷۰۲
 • اجراییات ………. ۳۳۳۳۵۶۹۴
 • مشاوره ………. ۳۳۳۳۵۶۵۲
 • تلفنخانه  ………. ۳-۳۳۳۳۵۶۷۱

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در اهواز

 • اهواز، امانیه، خیابان سقراط، بین عارف و انقلاب، کدپستی ۶۱۳۳۸۸۳۱۱۶
 • تلفن مستقیم ………. ۳۳۳۶۵۵۲۴
 • نمابر ………. ۳۳۳۶۷۲۹۹
 • معاون اداری و مالی ……… ۳۳۳۶۰۸۴۱
 • معاون بیمه ای ……… ۳۳۳۶۴۹۳۲
 • درآمد ……… ۳۳۳۳۲۶۸۲
 • بیمه شدگان ………. ۳۳۳۳۲۶۸۳
 • نامنویسی ……… ۳۳۳۳۲۶۸۴
 • مالی ………. ۳۳۳۳۲۶۸۵
 • اداری ………. ۳۳۳۶۷۲۸۲
 • فرابری داده ها …….. ۳۳۳۶۷۱۱۲
 • اجراییات ………. ۳۳۳۶۷۲۸۳
 • مشاوره ……… ۳۳۳۶۷۱۱۱
 • کارگزاری ۶۵ …….. ۳۳۳۶۰۵۱۵
 • اهواز، امانیه، خیابان مدرس، تقاطع منصفی، ساختمان خورشیده تابنده
 • تلفنخانه  ………  ۸-۳۳۳۶۷۲۹۶

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی در اهواز

 • اهواز، سی‌متری، خیابان رضوی، نبش مهدوی، کدپستی ۶۱۹۴۷۹۶۱۹۱
 • تلفن مستقیم ……… ۳۲۲۳۸۵۶۵، ۳۲۲۱۶۱۴۸
 • نمابر …….. ۳۲۲۳۸۵۶۶
 • معاون اداری و مالی ……… ۳۲۲۳۲۱۲۴
 • معاون بیمه ای ………. ۳۲۹۲۲۸۴۴
 • مالی …….. ۳۲۲۳۸۵۶۸
 • اداری ………. ۳۲۲۱۶۱۳۸
 • فرابری داده ها …….. ۳۲۲۳۸۵۶۹
 • اجراییات …….. ۳۲۲۳۲۱۲۳
 • مشاوره …….. ۳۲۲۳۸۵۷۰
 • کارگزاری ۸۰ ……… ۳۲۲۲۴۲۸۰
 • اهواز، خ ادهم، نبش شهید اهوازیان، پلاک ۹۰
 • تلفنخانه  ……..  ۴-۳۲۲۳۸۵۶۱

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی در  اهواز

 • اهواز، فلکه فرودگاه، بلوار پاسداران، نبش خیابان زمرد، کدپستی ۶۱۶۳۸۱۳۸۶۳
 • تلفن مستقیم ……… ۳۴۴۳۷۰۷۵
 • نمابر ……… ۳۴۴۳۷۰۷۴
 • معاون اداری و مالی …….. ۳۴۴۳۹۷۴۶
 • معاون بیمه ای ……… ۳۴۴۳۷۰۷۲
 • درآمد …….. ۳۴۴۴۵۳۵۰
 • بیمه شدگان …….. ۳۴۴۴۸۱۱۳
 • نامنویسی …….. ۳۴۴۴۸۱۹۲
 • مالی ……… ۳۴۴۳۹۷۴۸
 • اداری ……… ۳۴۴۴۵۲۱۰
 • فرابری داده ها …….. ۳۴۴۳۷۰۷۳
 • بازرسی کارگاه ها …….. ۳۴۴۵۸۶۱۴
 • اجراییات ……… ۳۴۴۴۸۱۱۵
 • مشاوره ………. ۳۴۴۵۱۷۵۴
 • تلفنخانه  ……….  ۴-۳۴۴۳۷۱۲۲

شعبه پنچ بیمه تامین اجتماعی در اهواز

 • اهواز، کوی گلستان، میدان کارگر، کدپستی ۶۱۳۴۹۳۷۳۳
 • تلفن مستقیم …….. ۳۳۳۴۸۲۰۱
 • نمابر ………. ۳۳۳۴۸۲۰۲
 • معاون اداری و مالی …….. ۳۳۳۴۴۲۶۶
 • معاون بیمه ای ……… ۳۳۳۴۸۲۰۳
 • درآمد …….. ۳۳۳۵۸۹۹۵
 • مالی ……… ۳۳۷۲۵۶۰۰
 • اداری ……… ۳۳۳۴۱۰۵۰
 • فرابری داده ها ……… ۳۳۳۴۸۲۰۵
 • مشاوره ………. ۵-۳۳۳۴۶۳۱۴، ۳۳۳۴۶۳۱۷
 • تلفنخانه ………. ۳۳۳۴۶۳۱۹، ۳۳۳۴۶۳۱۸

شعبه شش بیمه تامین اجتماعی در اهواز

 • اهواز، بلوار آیت اله بهبهانی، جنب درمانگاه شماره ۴، کدپستی ۶۱۹۵۹۱۴۸۵۴
 • تلفن مستقیم ………. ۳۵۵۶۸۴۵۰
 • نمابر ………. ۳۵۵۶۸۴۵۱
 • درآمد ……… ۳۵۵۶۰۸۲۷
 • بیمه شدگان …….. ۳۵۵۶۲۶۴۲
 • مستمری ها ………. ۳۵۵۶۸۶۱۴
 • نامنویسی ………. ۳۵۵۶۸۶۱۳
 • مالی ……… ۳۵۵۶۸۴۵۴
 • فرابری  داده ها ……… ۳۵۵۶۸۴۵۲
 • بازرسی کارگاه ها، اجراییات ……… ۳۵۵۶۸۴۵۳
 • مشاوره ……… ۳۳۳۶۷۱۱۱
 • تلفنخانه  …….. ۳۵۵۶۸۴۵۵، ۳۵۵۶۸۴۵۷

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در آبادان

 • آبادان، ایستگاه ۱۲، سایت اداری، کدپستی ۶۳۱۴۷۳۴۸۹۳
 • تلفن مستقیم ……… ۵۳۲۶۶۰۲۸
 • نمابر …….. ۵۳۲۶۶۰۴۸
 • معاون بیمه ای ……… ۵۳۲۶۶۰۱۹
 • درآمد ………. ۵۳۲۶۶۰۵۹
 • بیمه شدگان …….. ۵۳۲۶۶۰۴۶
 • نامنویسی …….. ۵۳۲۶۶۰۵۸
 • مالی ……… ۵۳۲۶۵۸۰۰
 • اداری ……… ۵۳۲۶۶۰۸۰
 • فرابری داده ها ……… ۵۳۲۶۰۱۲۵
 • بازرسی کارگاه ها، اجراییات ……… ۵۳۲۶۵۰۲۰
 • تلفنخانه ………. ۵۳۲۶۴۰۶۰، ۵۳۲۶۷۰۴۲

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در آبادان

 • آبادان، ذوالفقاری، ۳۰ متری، ایستگاه یک، کدپستی ۶۳۱۹۷۵۴۹۹۴
 • تلفن مستقیم ……… ۵۳۳۸۴۰۵۸
 • نمابر ……… ۵۳۳۸۴۰۵۶
 • معاون ………. ۵۳۳۸۴۰۵۷
 • درآمد …….. ۵۳۳۸۴۰۴۴
 • بیمه شدگان ………. ۵۳۳۸۴۰۴۵
 • مستمری ها ……… ۵۳۳۸۴۰۴۲
 • نامنویسی …….. ۵۳۳۸۴۰۴۳
 • مالی ………. ۵۳۳۸۴۰۴۶
 • اداری ………. ۵۳۳۸۴۰۵۲
 • فرابری داده ها ………. ۵۳۳۸۴۰۵۰
 • بازرسی کارگاه ها …….. ۵۳۳۸۴۰۵۴
 • اجراییات ……… ۵۳۳۸۴۰۵۱
 • تلفنخانه ……….  ۹-۵۳۳۸۴۰۴۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  خرمشهر

 • خرمشهر، بلوار امام خمینی(ره)، جنب اداره پست، کدپستی ۶۴۱۵۹۵۴۵۵۷
 • تلفن مستقیم ………. ۵۳۵۲۲۹۰۹
 • نمابر ………. ۵۳۵۲۵۰۱۹
 • معاون اداری و مالی ………. ۵۳۵۱۳۰۰۳
 • معاون بیمه ای ……… ۵۳۵۲۸۰۳۳
 • مالی ……… ۵۳۵۲۲۹۰۸
 • اداری ………. ۵۳۵۱۳۰۰۱
 • فرابری داده ها ……… ۵۳۵۲۴۴۴۶
 • تلفنخانه ……..  ۲-۵۳۵۱۳۰۰۱، ۲-۵۳۵۲۹۰۸۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دزفول (شهید معتمدی نیا)

 • دزفول، خیابان شهرداری، جنب شهرداری مرکز، کدپستی ۶۴۶۱۶۳۵۵۳۳
 • تلفن مستقیم ……… ۴۲۴۲۱۳۷۰
 • نمابر ………. ۴۲۴۲۱۱۵۵
 • معاون اداری و مالی ……… ۴۲۴۲۴۷۵۰
 • معاون بیمه ای ……… ۴۲۴۲۱۱۵۴
 • مالی ………. ۴۲۴۲۲۰۷۲
 • فرابری داده  ها …….. ۴۲۴۲۰۹۹۵
 • اجراییات ……… ۴۲۴۲۴۷۸۰
 • کارگزاری ۱۰۹ …….. ۴۲۲۷۲۰۴۴
 • دزفول، خیابان فردوسی، بین سعید و منتظری
 • شعبه اقماری شهر امام (دزآب) ……… ۴۲۳۷۴۱۸۳
 • تلفنخانه ………  ۱-۴۲۴۲۸۵۶۰ – ۴۲۴۲۴۷۴۰، ۳-۴۲۴۲۱۱۵۱

شعبه شهید زادمهر  بیمه تامین اجتماعی در  هفت تپه

 • هفت تپه، روبروی  بازار، جنب درمانگاه،کدپستی۶۴۷۳۱۶۱۱۹۶
 • تلفن مستقیم …….. ۴۲۸۶۵۸۸۰
 • نمابر …….. ۴۲۸۶۵۸۸۱
 • درآمد ………. ۴۲۸۶۵۷۴۱
 • بیمه شدگان ………. ۴۲۸۶۵۸۳۸
 • مستمری ها ……… ۴۲۸۶۵۸۳۹
 • نامنویسی …….. ۴۲۸۶۵۲۴۰
 • مالی ……… ۴۲۸۶۵۲۵۰
 • اداری …….. ۴۲۸۶۵۲۳۰
 • فرابری داده ها ………. ۴۲۸۶۶۳۲۴
 • اجراییات …….. ۴۲۸۶۵۷۳۴
 • تلفنخانه ……… ۴۲۸۶۶۳۲۲، ۴۳۸۲۶۳۲۳

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در شوشتر

 • شوشتر، میدان ۱۷ شهریور، بلوار شهید شرافت، جنب اداره دارائی، کدپستی ۶۴۵۱۶۸۴۴۸۵
 • تلفن مستقیم …….. ۳۶۲۲۲۷۱۰
 • نمابر ………. ۳۶۲۲۷۹۸۵، ۳۶۲۱۱۶۹۵
 • معاون بیمه ای ………. ۳۶۲۲۷۹۸۴
 • مالی …….. ۳۶۲۱۸۶۷۳
 • اداری ……… ۳۶۲۱۸۶۷۲
 • فرابری داده ها …….. ۳۶۲۲۷۹۴۰
 • اجراییات …….. ۳۶۲۱۱۶۹۶
 • تلفنخانه ……….  ۱-۳۶۲۲۷۰۵۰، ۶-۳۶۲۲۲۵۲۵

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در شوشتر

 • شوشتر نو، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی، نبش خیابان ۲ دانشجو، کدپستی ۶۴۵۱۷۸۶۵۳۱
 • تلفن مستقیم ……… ۳۶۲۷۲۲۴۲
 • نمابر ……… ۳۶۲۷۲۲۴۱
 • بیمه شدگان …….. ۳۶۲۷۲۲۴۶
 • مستمری ها، نامنویسی …….. ۳۷۲۶۲۲۴۷
 • مالی …….. ۳۶۲۷۲۲۴۳
 • اداری …….. ۳۷۲۷۲۲۴۵
 • فرابری داده ها …….. ۳۷۲۷۲۲۴۰
 • بازرسی کارگاه ها …….. ۳۷۲۷۲۲۴۷
 • اجراییات ……… ۳۷۲۷۲۲۴۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مسجد سلیمان

 • مسجد سلیمان، خیابان امیرکبیر، مقابل گاراژ شرکت نفت، کدپستی ۶۴۹۱۷۱۴۴۵۹
 • تلفن مستقیم ………. ۴۳۲۳۳۶۷۰
 • نمابر ……… ۴۳۲۲۲۶۰۶
 • معاون ……… ۴۳۲۳۲۲۵۱
 • درآمد ……… ۴۳۲۳۲۲۴۷
 • بیمه شدگان …….. ۴۳۲۳۲۲۴۸
 • مستمری ها ………. ۴۳۲۳۲۲۴۴
 • نامنویسی ………. ۴۳۲۳۲۲۴۵
 • مالی ……… ۴۳۲۳۲۲۵۰
 • فرابری داده ها …….. ۴۳۲۳۲۲۴۰
 • بازرسی کارگاه ها، اجراییات …….. ۴۳۲۳۲۲۴۶
 • تلفنخانه ………. ۴۳۲۳۲۲۴۱، ۴۳۲۳۲۲۴۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بندر ماهشهر

 • ماهشهر، بلوار طالقانی، میدان انرژی هسته¬ای، جنب هلال‌احمر، کدپستی ۶۳۵۱۸۸۳۱۱۷
 • تلفن مستقیم ………. ۵۲۳۳۲۱۱۸
 • نمابر …….. ۵۲۳۳۲۱۱۹
 • معاون ……… ۵۲۳۲۲۶۸۹
 • مالی …….. ۵۲۳۲۴۰۱۱
 • اداری ……… ۵۲۳۳۸۳۳۶
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۳۳۲۱۱۷
 • اجراییات …….. ۵۲۳۵۹۸۱۱
 • تلفنخانه ……… ۵۲۳۳۲۵۱۶، ۵۲۳۳۸۳۳۷، ۵۲۳۲۲۶۱۶

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در بندر امام خمینی(ره)

 • بندر امام خمینی(ره)، سربندر، بلوار آیت اله خامنه¬ای، نبش خیابان ۱۷ شهریور، کدپستی ۶۳۵۶۱۵۳۱۵۳
 • تلفن مستقیم …….. ۵۲۲۲۵۶۰۰
 • نمابر …….. ۵۲۲۳۰۲۰۲
 • معاون بیمه ای ………. ۵۲۲۳۰۲۰۱
 • درآمد ……… ۵۲۲۳۰۲۰۳
 • مالی ……… ۵۲۲۲۸۳۹۶
 • اداری ……… ۵۲۲۲۷۳۹۶، ۵۲۲۲۶۷۹۵
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۲۲۸۸۲۷
 • اجراییات ……… ۵۲۲۳۸۲۷۵
 • تلفنخانه …….. ۵۲۲۲۴۳۴۰، ۵۲۲۲۴۳۳۰
 • شعبه اقماری ……… ۵۲۲۸۲۸۸۵

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بندر امام خمینی(ره)

 • بندر امام خمینی(ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت یک، پشت تالار آفرینش، کدپستی ۶۳۵۶۱۳۴۵۳۱
 • تلفن مستقیم …….. ۵۲۲۱۰۶۰۱
 • نمابر …….. ۵۲۲۱۰۶۰۰
 • معاون ……… ۵۲۲۱۰۶۰۲
 • آمار و اطلاعات ………. ۵۲۲۱۰۶۰۶
 • درآمد ………. ۵۲۲۱۰۶۰۷
 • بیمه شدگان …….. ۵۲۲۱۰۶۰۸
 • مستمری ها …….. ۵۲۲۱۰۶۰۹
 • نامنویسی …….. ۵۲۲۱۰۶۱۳
 • مالی ……… ۵۲۲۱۰۶۱۰
 • اداری …….. ۵۲۲۱۰۶۱۴
 • فرابری داده ها ……… ۵۲۲۱۰۶۱۱
 • اجراییات ………. ۵۲۲۱۰۶۱۲
 • تلفنخانه ……… ۵۲۲۱۰۶۰۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  ایذه

 • ایذه، خیابان امام خمینی(ره)، جنب آتش نشانی، روبروی سازمان آب، کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۹۹۴
 • تلفن مستقیم …….. ۴۳۶۲۸۰۰۸
 • نمابر ……… ۴۳۶۲۲۸۰۰
 • درآمد …….. ۴۳۶۲۳۱۲۶
 • بیمه شدگان ……… ۴۳۶۵۰۳۱۰
 • مستمری ها …….. ۴۳۶۲۳۰۵۱
 • نامنویسی ………. ۴۳۶۳۱۱۱۰
 • مالی …….. ۴۳۶۳۱۱۲۰
 • اداری …….. ۴۳۶۲۳۴۶۰
 • فرابری داده ها …….. ۴۳۶۳۱۶۰۰
 • بازرسی کارگاه ها ………. ۴۳۶۵۰۳۱۱
 • اجراییات …….. ۴۳۶۲۲۱۹۲
 • شعبه اقماری دهدز ………. ۴۳۶۸۴۱۶۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در امیدیه

 • امیدیه، خیابان شهداء، جنب دادگستری، کدپستی ۶۳۷۳۱۸۴۸۷۵
 • تلفن مستقیم ……… ۵۲۶۲۳۱۸۵
 • نمابر ………. ۵۲۶۲۲۵۴۰
 • درآمد …….. ۵۲۶۲۸۰۲۴
 • بیمه شدگان ……… ۵۲۶۲۸۰۲۵
 • مستمری ها ……… ۵۲۶۳۱۵۷۱
 • نامنویسی ………. ۵۲۶۲۸۰۲۲
 • مالی …….. ۵۲۶۲۰۱۶۸
 • اداری …….. ۵۲۶۲۰۱۶۹
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۶۲۵۷۰۵
 • بازرسی کارگاه ها ………. ۵۲۶۲۸۰۲۳
 • اجراییات …….. ۵۲۶۲۸۰۲۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در لالی

 • لالی، خیابان شهید جمالپور، جنب اداره هلال احمر، کدپستی ۶۴۹۴۱۴۴۹۷۹
 • تلفن مستقیم …….. ۴۳۲۹۴۳۸۱
 • نمابر ……… ۴۳۲۹۳۲۲۲
 • مالی ……… ۴۳۲۹۴۹۶۰
 • اداری …….. ۴۳۲۹۳۹۵۹
 • فرابری داده ها ………. ۴۳۲۹۴۳۸۲
 • بازرسی کارگاه ها، اجراییات …….. ۴۳۲۹۵۸۸۲
 • تلفنخانه ………  ۱-۴۳۲۹۶۴۳۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بهبهان

 • بهبهان، جاده قدیم اهواز، شهرک صنعتی، جنب دادگستری، کدپستی ۶۳۶۱۷۱۱۱۱۱
 • تلفن مستقیم …….. ۵۲۸۲۵۴۱۱
 • نمابر ………. ۵۲۸۲۵۴۱۰
 • معاون اداری و مالی …….. ۵۲۸۲۵۴۱۵
 • درآمد …….. ۵۲۸۲۵۴۱۲
 • بیمه شدگان ……… ۵۲۸۲۵۴۲۲
 • مستمری ها ……… ۵۲۸۲۵۴۱۹
 • نامنویسی ……… ۵۲۸۲۵۴۲۱
 • مالی ……… ۵۲۸۲۵۴۱۳
 • اداری ……… ۵۲۸۲۵۴۲۰
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۸۲۵۴۱۴
 • بازرسی کارگاه ها ……… ۵۲۸۲۵۴۲۴
 • اجراییات ………. ۵۲۸۲۵۴۲۳
 • تلفنخانه ……..  ۸-۵۲۸۲۵۴۱۶
 • شعبه اقماری زیدون ……… ۵۲۸۹۳۴۰۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رامهرمز

 • رامهرمز، میدان ارشاد، کدپستی ۶۳۸۱۸۳۵۸۳۹
 • تلفن مستقیم …….. ۴۳۵۲۵۰۷۵
 • نمابر ………. ۴۳۵۲۲۷۳۷
 • درآمد ………. ۴۳۵۲۲۰۷۵
 • بیمه شدگان ……… ۴۳۵۲۰۳۰۰
 • مستمری ها ……… ۴۳۵۲۸۴۳۲
 • نامنویسی ………. ۴۳۵۲۶۰۷۵
 • مالی ………. ۴۳۵۳۷۷۵۱
 • اداری …….. ۴۳۵۳۰۰۶۹
 • فرابری داده ها ………. ۴۳۵۳۰۷۱۶
 • بازرسی کارگاه ها ………. ۴۳۵۳۰۱۷۱
 • اجراییات ……… ۴۳۵۳۸۶۲۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سوسنگرد

 • سوسنگرد، بلوارشهیدحبیب شریفی، کدپستی ۶۴۴۱۹۸۳۹۹۴
 • تلفن مستقیم …….. ۳۶۷۴۶۲۹۵
 • نمابر ………. ۳۶۷۴۶۲۹۷
 • درآمد ……… ۳۶۷۴۴۱۵۸
 • بیمه شدگان، مستمری ها …….. ۳۶۷۴۹۸۹۹
 • نامنویسی …….. ۳۶۷۴۳۳۶۶
 • مالی …….. ۳۶۷۴۴۱۵۹
 • اداری …….. ۳۶۷۴۴۱۵۰
 • فرابری داده ها …….. ۳۶۷۴۸۱۹۱
 • اجراییات …….. ۳۶۷۴۴۱۵۸
 • شعبه اقماری هویزه ………. ۳۶۷۸۴۵۰۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شوش

 • شوش، خیابان امام جعفر صادق(ع)، جنب درمانگاه امام علی(ع)، کدپستی ۶۴۷۱۷۷۳۱۶۸
 • تلفن مستقیم ……… ۴۲۸۲۷۹۸۰
 • نمابر ………. ۴۲۸۲۴۷۶۷
 • درآمد …….. ۴۲۸۳۱۲۲۳
 • بیمه شدگان …….. ۴۲۸۲۹۹۸۶
 • مستمری ها …….. ۴۲۸۲۹۹۸۵
 • نامنویسی …….. ۴۲۸۲۹۹۷۵
 • مالی ……… ۴۲۸۳۲۰۹۵
 • اداری …….. ۴۲۸۳۲۰۹۴
 • فرابری داده ها …….. ۴۲۸۲۹۹۸۷
 • بازرسی کارگاه ها …….. ۴۲۸۲۴۴۷۹
 • اجراییات …….. ۴۲۸۲۴۷۶۸
 • تلفنخانه ………. ۴۲۸۲۹۹۸۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در شادگان

 • شادگان، بلوار فتح المبین، روبروی بنیاد شهید، کدپستی ۶۴۳۱۷۷۳۷۹۴
 • تلفن مستقیم ……… ۵۳۷۲۰۲۴۰
 • نمابر …….. ۵۳۷۲۳۶۲۰
 • مالی ………. ۵۳۷۲۰۴۴۷
 • اداری ……… ۵۳۷۲۰۴۲۹
 • فرابری داده ها ………. ۵۳۷۲۰۴۳۰
 • تلفنخانه …….. ۵۳۷۲۰۴۱۷، ۵۳۷۲۰۴۱۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در رامشیر

 • رامشیر، خیابان ۲۲ بهمن، جنب بانک تجارت، کدپستی ۶۳۸۷۱۴۵۳۹۹
 • تلفن مستقیم ……… ۴۳۵۹۴۲۲۲
 • نمابر ………. ۴۳۵۹۲۷۵۵
 • مالی ……… ۴۳۵۹۷۸۳۳
 • فرابری داده ها …….. ۴۳۵۹۲۲۲۸
 • تلفنخانه ……… ۴۳۵۹۲۷۶۰، ۴۳۵۹۲۹۵۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در هندیجان

 • هندیجان شمالی، خیابان سلمانی فارسی، جنب مسجد جامع، کدپستی ۶۳۵۹۱۴۶۴۸۴
 • تلفن مستقیم ………. ۵۲۵۷۵۰۱۰
 • نمابر …….. ۵۲۵۷۲۰۱۰
 • مالی …….. ۵۲۵۷۰۵۳۳
 • اداری ………. ۵۲۵۷۴۰۱۱
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۵۷۶۶۱۰
 • تلفنخانه …….. ۵۲۵۷۶۶۱۱، ۵۲۵۷۶۶۱۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  باغملک

 • باغملک، رستم آباد، کوچه میلاد، کدپستی ۶۳۹۵۱۱۵۴۹۷
 • تلفن مستقیم ……… ۴۳۷۲۳۰۱۰
 • نمابر ……… ۴۳۷۲۴۰۱۰
 • درآمد ………. ۴۳۷۲۱۵۴۰
 • بیمه شدگان، مستمری ها، نامنویسی …….. ۴۳۷۲۵۸۰۸
 • مالی، اداری …….. ۴۳۷۲۱۲۱۲
 • فرابری داده ها …….. ۴۳۳۷۲۲۰۳۹
 • بازرسی کارگاه ها، اجراییات …….. ۴۳۷۲۱۵۴۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  آغاجاری

 • آغاجاری، خیابان شاهد، جنب فرمانداری، کدپستی ۶۳۷۱۸۱۳۱۱۶
 • تلفن مستقیم ………. ۵۲۶۶۲۸۰۹
 • نمابر ………. ۵۲۶۶۳۶۳۳
 • درآمد، بازرسی کارگاه ها …….. ۵۲۶۶۴۶۸۷
 • بیمه شدگان، نامنویسی ………. ۵۲۶۶۳۷۸۸
 • مالی …….. ۵۲۶۶۳۶۳۷
 • اداری …….. ۵۲۶۶۲۳۸۷
 • فرابری داده ها …….. ۵۲۶۶۴۶۹۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اندیمشک

 • اندیمشک، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید ایوب شرکتی، کدپستی ۶۴۸۱۹۶۴۸۹۱
 • تلفن مستقیم …….. ۴۲۶۲۲۴۴۴
 • نمابر ……… ۴۲۶۲۲۴۴۲
 • معاون …….. ۴۲۶۲۲۴۴۳
 • درآمد ……… ۴۲۶۲۳۶۲۱
 • مستمری ها …….. ۴۲۶۲۲۴۴۹
 • فرابری داده ها …….. ۴۲۶۲۲۴۴۱
 • اجراییات …….. ۴۲۶۲۳۶۲۰
 • کارگزاری ۷۲ ………. ۴۲۶۲۸۵۷۳
 • اندیمشک، خ شهید روشنی، پلاک ۲۹۵، بین انقلاب و میدان شاهد
 • تلفنخانه ……… ۷-۴۲۶۲۲۴۴۵

شعبهبیمه تامین اجتماعی در  گتوند

 • گتوند، محل بالا، خیابان معلم، کدپستی ۶۴۵۵۱۴۷۴۹۸
 • تلفن مستقیم ……… ۳۶۳۲۲۶۹۶
 • نمابر ………. ۳۶۳۲۲۱۹۶
 • درآمد ……… ۳۶۳۲۰۱۶۰
 • بیمه شدگان …….. ۳۶۳۲۶۱۴۳
 • مستمری ها ………. ۳۶۳۲۶۱۴۴
 • نامنویسی …….. ۳۶۳۲۲۵۲۵
 • مالی …….. ۳۶۳۲۶۵۰۵
 • اداری ……… ۳۶۳۲۳۰۹۰
 • فرابری داده ها …….. ۳۶۳۲۲۹۹۹
 • بازرسی کارگاه ها ……… ۳۶۳۲۵۸۶۱
 • اجراییات ………. ۳۶۳۲۵۸۶۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در هفتکل

 • هفتکل، خیابان سعدی، روبروی اداره برق، کدپستی ۶۴۹۶۱۴۶۷۷
 • تلفن مستقیم …….. ۴۳۵۸۴۸۸۷
 • نمابر …….. ۴۳۵۸۳۸۵۵
 • درآمد، نامنویسی …….. ۴۳۵۸۲۱۹۱
 • بیمه شدگان، مستمری ها …….. ۴۳۵۸۱۳۸۰
 • مالی، اداری …….. ۴۳۵۸۱۳۸۰
 • فرابری داده ها ………. ۴۳۵۸۲۲۶۶
 • بازرسی کارگاه ها، اجراییات ……… ۴۳۵۸۲۱۹۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در اروندکنار

 • اروندکنار ، انتهای نهر قصر، روبروی اداره شیلات، کدپستی ۶۳۳۱۷۷۳۱۳۴
 • تلفن مستقیم ………. ۵۳۳۹۲۳۳۸
 • نمابر …….. ۵۳۳۹۲۶۲۵
 • درآمد ………. ۵۳۳۹۲۱۶۴
 • بیمه شدگان، مستمری ها ……… ۵۳۳۹۲۱۶۵
 • نامنویسی ……… ۵۳۳۹۲۱۶۲
 • مالی ……… ۵۳۳۹۲۱۶۴
 • اداری ………. ۵۳۳۹۲۳۳۴
 • فرابری داده ها …….. ۵۳۳۹۲۱۶۳
 • بازرسی کارگاه ها، اجراییات …….. ۵۳۳۹۲۲۴۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ملاثانی

 • ملاثانی، روبروی پارک شهر، خیابان توحید، مقابل فرمانداری، کدپستی ۶۳۵۱۶۵۶۹۹۸
 • تلفن مستقیم ………. ۳۶۵۲۲۱۹۵
 • نمابر …….. ۳۶۵۲۲۰۸۴
 • درآمد …….. ۳۶۵۲۴۵۴۳
 • مالی ………. ۳۶۵۲۲۰۸۱
 • اداری ………. ۳۶۵۲۵۳۳۵
 • فرابری داده ها …….. ۳۶۵۲۲۰۸۲
 • اجراییات …….. ۳۶۵۲۴۵۴۶
 • تلفنخانه …….. ۳۶۵۲۴۵۴۲، ۳۶۵۲۴۵۴۵، ۲- ۳۶۵۲۲۱۹۱

هسته گزینش منطقه هشت شامل استان ( خوزستان، استان لرستان، استان ایلام )

 • اهواز، امانیه، خ مستعان، نبش خ لقمان، پ ۹، طبقه ۴ و ۵
 • تلفن مستقیم ……… ۳۳۳۶۷۹۳۴
 • نمابر ………. ۳۳۳۳۳۰۱۹

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا