شعب بیمه تامین اجتماعی در استان خراسان جنوبی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

پیش شماره تلفن استان خراسان جنوبی ۰۵۶ می باشد .)

بیرجـند، بـلـوار ســجاد، ســجاد ۸،‌ پلاک ۳۹، کدپســتی ۹۷۱۸۸۷۶۸۳۱

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۴۲۳۳۸۰

نمابر …………………………………………………… ۳۲۴۲۳۳۸۱

معاون …………………………………………………. ۳۲۴۲۵۴۲۰

روابط عمومی ………………………………………… ۳۲۴۲۳۵۱۵

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۴۲۵۰۸۵

بیمه شدگان، نامنویسی ……………………………. ۳۲۴۲۵۴۲۲

مستمریها ……………………………………………. ۳۲۴۲۵۴۲۴

نمابر استحقاق درمان …………………………….. ۳۲۴۲۳۸۸۹

حسابداری ………………………………………………. ۳۲۴۲۳۵۱۰

اداری …………………………………………………. ۳۲۴۲۳۸۸۸

فرابری¬داده¬ها ………………………………………… ۳۲۴۴۹۲۸۸

بازرسی، اجراییات …………………………………… ۳۲۴۲۵۰۸۳

حقوقی …………………………………………………. ۳۲۴۲۳۵۱۴

کارگزاری ۱۱بیمه تامین اجتماعی  …………………………. ۳۲۴۴۱۳۱۷، ۳۲۴۳۲۴۵۱

بیرجند، خ مدرس، ۲۰ متری سوم شرقی، پلاک ۷۳/۱

تلفنخانه …………………………………………… ۳-۳۲۴۲۳۵۱۱

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در بیرجند

بیرجـند، خـیابان پاســداران، جنب باهـنر غربی، کدپســتی ۹۷۱۷۶۱۱۳۶۸

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۲۴۳۶۰۸۰

نمابر ……………………………………………………. ۳۲۴۳۱۰۲۵

معاون بیمه ای ……………………………………… ۳۲۴۴۶۰۴۶

معاون اداری و مالی …………………………………. ۳۲۴۲۰۵۲۱

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۴۴۸۶۲۱

نامنویسی ……………………………………………… ۳۲۴۲۳۰۹۰

حسابداری ……………………………………………. ۳۲۴۴۹۶۷۵

اداری …………………………………………………… ۳۲۴۴۹۷۰۶

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۴۴۲۴۵۰

اجراییات ………………………………………………. ۳۲۴۴۸۶۲۱

بانک رفاه …………………………………………….. ۳۲۴۲۲۷۸۷

تلفنخانه …………………………………………….. ۴-۳۲۴۳۱۰۲۱

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در سربیشه ……………………….. ۵-۳۲۶۶۴۷۰۴

سربیشه، خ مدرس، مقابل بخشداری، خانه های سازمانی، واحد ۷

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در درمیان ……………………………….. ۳۲۱۲۴۹۷۰

درمیان، اسدیه، بلوار امام خمینی(ره)

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در سرایان ……………………………… ۳۲۸۸۵۶۱۵

سرایان، خ امام خمینی(ره)، روبروی هیات جان نثاران حسینی

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در بیرجند

بیرجند – بلوار سجاد ۸ (مفتح ۳۳) – پلاک ۳۸ –کد پستی : ۹۷۱۸۸۷۶۸۳۱

ریاست ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۵۹۰

نمابر ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۵۹۱

امور اداری ……………………………………………. ۳۲۴۳۷۷۰۲

امور مالی ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۵۷۷

بیمه شدگان ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۶۷۶

مستمری ها ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۶۷۶

درآمد ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۹۴۶

اجرائیات وبازرسی ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۹۴۶

فرابری داده ها ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۹۲۶

نام نویسی ……………………………………………. ۳۲۴۳۷۵۳۱

تلفخانه ……………………………………………. ۳۲۴۳۳۴۶۵- ۳۲۴۳۳۴۶۴- ۳۲۴۳۳۹۴۵

شعبه اقماری خوسف ……………………………………………. ۳۲۴۷۴۳۶۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در قاین

قاین، بلوار سیمان شهر، کدپستی ۹۷۶۱۷۷۱۱۱۴

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۵۶۵۱۶۰

نمابر …………………………………………………… ۳۲۵۶۵۱۴۳

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۵۶۵۱۴۸

حسابداری ………………………………………………. ۳۲۵۶۱۲۲۴

اداری …………………………………………………….. ۳۲۵۶۵۱۶۲

فرابری داده ها ………………………………………….. ۳۲۵۶۵۱۴۹

تلفنخانه ……………………………………………. ۲-۳۲۵۶۵۱۴۰

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در حاجی آباد …………………………. ۳۲۵۰۴۸۲۳

بلوار امام رضا(ع)، روبروی آموزشگاه شریعتی، کدپستی ۹۷۶۷۱۱۶۴۸۶

شعبه اقماری خضری …………….. ۳۲۵۴۲۸۹۰، ۳۲۵۴۲۸۹۱

بلوار امام خمینی(ره)، جنب داروخانه، کدپستی ۹۷۶۶۱۱۵۷۶۶

شعبه اقماری بیمه تامین اجتماعی در آرین شهر …………………………… ۳۲۵۹۵۱۳۲

جاده سنتو، مستقر در شهرداری آرین شهر، کدپستی ۹۷۶۳۱۱۸۵۵۴

شعبه اقماری نیمبلوک ……………………………. ۳۲۵۴۱۰۴۶

بلوار ولی عصر(عج)، جنب بانک ملی، کدپستی ۹۷۶۶۱۵۵۹۱۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در نهبندان

هبندان،بلواردانشگاه، دانشگاه¬یک، کدپستی۹۷۵۱۷۷۴۵۸۵

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۲۶۲۴۴۷۱

نمابر …………………………………………………….. ۳۲۶۲۲۵۵۱

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۶۲۴۴۷۲

تلفنخانه …………. ۳۲۶۲۳۵۳۳، ۳۲۶۲۳۵۳۱، ۳۲۶۲۲۵۳۰

شعبه اقماری شوسف ………………………… ۵-۳۲۶۰۳۶۹۴

بلوار معلم، خیابان شهدا، کدپستی ۹۷۵۶۱۱۵۳۷۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در فردوس

فردوس،انتهای بلوارجمهوری اسلامی،کدپستی۹۷۷۱۸۸۴۶۳۳

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۲۷۲۳۷۰۱

نمابر …………………………………………………….. ۳۲۷۲۳۷۱۱

حسابداری ……………………………………………… ۳۲۷۲۸۷۰۱

اداری …………………………………………………… ۳۷۷۲۷۹۰۵

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۷۲۸۸۱۹

بازرسی ………………………………………………… ۳۷۷۲۸۷۰۲

تلفنخانه …………………………………………… ۲-۳۲۲۳۷۸۴۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در بشرویه

بشرویه، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی مسجد نخل، کدپستی ۹۷۸۱۶۴۵۷۳۷

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۲۷۷۰۷۹۱

نمابر …………………………………………………. ۳۲۷۷۰۷۸۸

روابط عمومی، اداری ……………………………….. ۳۲۷۷۰۷۹۰

درآمد ………………………………………………….. ۳۲۷۷۰۷۹۲

بیمه شدگان، مستمریها ………………………….. ۳۲۷۷۰۷۹۳

نامنویسی ……………………………………………. ۳۲۷۷۰۷۸۹

حسابداری ……………………………………………. ۳۲۷۷۷۲۳۴

فرابری داده ها، اجراییات، باجه دریافت …………. ۳۲۷۷۰۷۹۲

بانک رفاه …………………………………………….. ۳۲۷۷۵۵۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی در طبس

طبس، بلوار شهید رجایی، کدپستی ۹۷۹۱۸۱۱۱۹۷

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۲۸۲۳۰۲۱

نمابر …………………………………………………….. ۳۲۸۲۶۰۲۰

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۸۲۷۰۲۳

اجراییات ……………………………………………… ۳۲۸۳۲۵۲۴

بانک رفاه …………………………………………….. ۳۲۸۳۰۹۳۰

تلفنخانه …………………………………………….. ۴-۳۲۸۲۶۰۲۱

شعبه اقماری دیهوک …………………………….. ۳۲۸۴۳۰۵۴

طبس، دیهوک، خ شهید غلامرضا استاد، کدپستی ۹۷۹۳۱۱۴۳۵۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی در عشق آباد

عشق آباد، بلوارامام¬خمینی(ره) ۳۳، کدپستی ۹۷۹۸۱۱۷۵۹۴

تلفن مستقیم …………………………………………. ۳۲۸۵۲۱۱۰

نمابر ……………………………………………………… ۳۲۸۵۲۱۱۰

درآمد …………………………………………………….. ۳۲۸۵۲۱۱۱

بیمه شدگان …………………………………………….. ۳۲۸۵۲۱۱۲

حسابداری ……………………………………………. ۳۲۸۵۲۴۶۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی در درمیان

شهرستان درمیان، خ شهید بهشتی، نبش شهید بهشتی ۵

ریاست …………………………………………………… ۳۲۱۲۵۵۱۴

نمابر ……………………………………………………… ۳۲۱۲۵۵۱۳

امور مالی ……………………………………………….. ۳۲۱۲۵۵۱۰

امور درآمد……………………………………………….. ۳۲۱۲۵۵۱۰

امور بازرسی کارگاهها…………………………………. ۳۲۱۲۵۵۱۰

امور نامنویسی و حسابهای انفرادی…………………. ۳۲۱۲۵۵۱۲

امور اداری و خدمات…………………………………….. ۳۲۱۲۵۵۱۲

امور فنی بیمه شدگان ………………………………… ۳۲۱۲۵۵۱۲

فرابری داده ها………………………………………….. ۳۲۱۲۴۹۷۰


آموزش دریافت فیش و برگ پرداخت حق بیمه ، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد

آموزش گام به گام پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه عابر بانک

آموزش کامل مراحل پرداخت فیش حق بیمه از طریق USSD  تلفن همراه

پرداخت فیش حق بیمه از طریق اینترنت

 راهنمای مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزش گام به گام ارسال اینترنتی لیست بیمه و دریافت برگ پرداخت 

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

رمضان
  • فردوس کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending