<< دریافت مشاوره تلفنی از متخصص مشاوره تلفنی 24 ساعته
X

لیست آدرس و تلفن شعب و کارگزاری بیمه تامین اجتماعی ایلام

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان ایلام

( پیش شماره تلفن استان ایلام ۰۸۴ می باشد .)

 • ایلام، بلوار مدرس، روبروی ساختمان ارشاد اسلامی، کدپستی ۶۹۳۱۹۸۳۹۹۴
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۳۶۰۷۳۱
 • نمابر …………………… ۳۳۳۴۷۱۷۵
 • معاون بیمه­ ای ……… ۳۳۳۵۴۷۹۶
 • آموزش ………………… ۳۳۳۶۰۷۳۲
 • حقوقی ………………….. ۳۳۳۳۱۰۵۴
 • بازرسی و شکایات مردمی ……….. ۳۳۳۶۶۷۸۲
 • آمار و اطلاعات، بودجه، ارزشیابی ……………… ۳۳۳۸۰۶۶۵
 • حراست …………………. ۳۳۳۳۰۲۰۵
 • روابط عمومی، اقتصاد ……………. ۳۳۳۵۴۷۹۸
 • درآمد ……………. ۳۳۳۸۳۷۱۵، ۳۳۳۶۰۷۳۴
 • بیمه ­شدگان ……………. ۳۳۳۶۲۴۰۱
 • مستمری ها ……………… ۳۳۳۶۰۷۳۱
 • نامنویسی …………….. ۳۳۳۸۰۰۴۵
 • مالی …….. ۳۳۳۴۵۸۲۰
 • اداری …….. ۳۳۳۸۰۶۶۶
 • فرابری­داده ها …………. ۳۳۳۴۱۵۸۶
 • بازرسی …………………. ۳۳۳۶۶۷۸۱
 • اجراییات ……………….. ۳۳۳۳۱۰۵۶
 • بایگانی راکد ……………. ۳۲۲۳۰۸۸۱
 • بانک رفاه …………….. ۳۳۳۳۴۵۴۰
 • مشاوره ………………… ۳۳۳۸۰۶۶۶
 • تلفنخانه ………………. ۳۳۳۶۰۷۳۳،۳۳۳۵۱۲۶۴،۳۳۳۸۴۶۰، ۳۳۳۳۱۰۵۴، ۳۳۳۳۱۰۵۶

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی در ایلام

 • ایلام، بلوار مدرس، روبروی ساختمان ارشاد اسلامی، کدپستی ۶۹۳۱۹۸۳۹۹۴
 • تلفن مستقیم، نمابر ………………. ۳۳۳۳۸۱۶۶
 • معاون بیمه­ ای ………. ۳۳۳۸۱۵۳۹
 • مالی …………………… ۳۳۳۳۷۴۹۷
 • فرابری­داده­ ها …………… ۳۳۳۳۰۲۰۶
 • درآمد ………………….. ۳۳۳۸۱۵۳۷
 • اجراییات ………………… ۳۳۳۵۱۱۵۷
 • بیمه ­شدگان …………… ۳۳۳۸۱۵۳۶
 • مستمری ها …………….. ۳۳۳۸۱۵۳۴
 • نامنویسی ………………. ۳۳۳۴۰۰۰۵
 • بازرسی …………………. ۳۳۳۴۳۲۰۸
 • نمابر استحقاق درمان ……………….. ۳۳۳۵۲۹۱۰
 • اداری …………… ۳۳۳۸۱۸۶۹،۳۳۳۴۰۴۷۴،۳۳۳۸۲۷۱۹
 • اقماری چوار ……… ۳۲۷۲۳۵۸۶، ۳۲۷۲۳۵۸۵
 • بلوار امام خمینی(ره)، داخل ساختمان شهرداری، کدپستی ۶۹۳۶۱۵۲۶۴۷

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در ایلام

 • ایلام، بلوار سیدالشهداء جنوبی، روبروی بانک صادرات، کدپستی ۶۹۳۱۸۳۷۹۴۵
 • تلفن مستقیم ………  ۳۳۳۸۴۴۲۵
 • اداری و نمابر …………… ۳۳۳۰۹۰۹۶
 • مستمری ها، مالی، بازرسی ………….. ۳۳۳۰۹۰۹۷
 • درآمد، اجراییات …………………… ۳۳۳۶۳۳۵۷
 • بیمه ­شدگان، استحقاق درمان …….. ۳۳۳۰۹۰۹۵
 • نامنویسی، فرابری­داده­ ها …………..  ۳۳۳۰۹۰۹۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در مهران

 • مهران، بلوار شهدای جاسمی، روبروی اداره بهزیستی، کدپستی ۶۹۹۱۸۱۴۵۹۶
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۸۲۳۱۵۳
 • نمابر …….. ۳۳۸۲۳۱۵۴
 • مالی ……… ۳۳۸۲۵۹۷۲
 • فرابری­داده­ ها، اداری ………………… ۳۳۸۲۳۷۳۱
 • درآمد، بازرسی ………… ۳۳۸۲۳۱۵۶
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها …………….. ۳۳۸۲۲۲۲۹
 • نامنویسی …………….. ۳۳۸۲۵۹۷۳
 • اجراییات ………………. ۳۳۸۲۶۲۸۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دره شهر

 • دره شهر، خیابان جمهوری اسلامی، کدپستی ۶۹۶۱۸۱۷۹۱۹
 • تلفن مستقیم …………. ۳۳۵۲۲۱۹۴
 • نمابر …….. ۳۳۵۲۴۸۹۹
 • مالی ……… ۳۳۵۲۶۵۸۲
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۳۳۵۲۳۹۹۷
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها ……………. ۳۳۵۲۹۰۷۱
 • درآمد، بازرسی، اجراییات ………….. ۳۳۵۲۳۱۶۷
 • نامنویسی …………….. ۳۳۵۲۴۸۹۸
 • اداری  …………………… ۳۳۵۲۲۸۷۷
 • اقماری بدره …………. ۳۵۷۲۲۱۱۰، ۳۵۷۲۲۸۵۸
 • بلوار شهید رجایی، داخل ساختمان فرمانداری، کدپستی ۶۹۶۷۱۵۸۹۴۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی در آبدانان

 • آبدانان، خیابان شهید باهنر، کدپستی ۶۹۷۱۷۵۱۱۵۶
 • تلفن مستقیم ………… ۳۳۶۲۶۸۷۱
 • نمابر …………………… ۳۳۶۲۴۸۴۴
 • مالی ……… ۳۳۶۲۶۳۹۹
 • فرابری­داده­ ها …………. ۳۳۶۲۴۸۴۵
 • درآمد، اجراییات، بازرسی ………….. ۳۳۶۲۲۲۸۳
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها، نامنویسی ………….. ۳۳۶۲۵۸۸۷
 • اداری …….. ۳۳۶۲۶۸۷۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی در دهلران

 • دهلران، میدان امام خمینی(ره)، روبروی دادگستری دهلران، کدپستی ۶۹۸۱۸۱۳۷۶۹
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۷۲۷۲۶۷
 • نمابر ………………….. ۳۳۷۲۴۴۳۸
 • مالی ………. ۳۳۷۲۱۵۰۶
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۳۳۷۲۷۲۶۵
 • درآمد …………………… ۳۳۷۲۴۰۹۵
 • بازرسی، اجراییات …………………… ۳۳۷۲۰۵۳۷
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها، اداری ………………….. ۳۳۷۲۳۴۱۱
 • نامنویسی، نمابر استحقاق درمان ……………. ۳۳۷۲۴۴۳۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی در سرابله

 • سرابله، بلوار بسیج، کدپستی ۶۹۵۱۹۴۷۷۶۵
 • تلفن مستقیم، نمابر …………………. ۳۴۲۲۳۱۲۰
 • مالی ……… ۳۴۲۲۵۸۵۲
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۳۴۲۲۳۹۴۳
 • درآمد ………. ۳۴۲۲۳۱۱۰
 • اجراییات، بازرسی …………………… ۳۴۲۲۵۸۵۳
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها، نامنویسی ……………… ۳۴۲۲۲۶۱۰
 • اداری ……… ۳۴۲۲۴۵۲۳
 • اقماری لومار ………….. ۳۴۷۲۴۴۲۱
 • میدان امام خمینی(ره)، انتهای بلوار ولی­عصر(عج)، داخل ساختمان شهرداری لومار، کدپستی ۶۹۵۵۱۱۶۷۱۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ایوان

 • ایوان، خیابان امام خمینی(ره)، جنب ساختمان شهرداری، کدپستی ۶۹۴۱۹۵۶۶۴۶
 • تلفن مستقیم …………. ۳۳۲۳۱۴۰۰
 • نمابر ……… ۳۳۲۳۵۵۱۷
 • مالی، اداری، بازرسی …………………. ۳۳۲۳۲۶۸۰
 • فرابری­داده­ ها ………….. ۳۳۲۳۴۹۳۰
 • درآمد، اجراییات، بیمه ­شدگان، مستمری ها ….. ۳۳۲۳۶۵۸۵
 • نامنویسی …………….. ۳۳۲۳۶۵۸۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی در ملکشاهی

 • ملکشاهی، بلوار امام خمینی(ره)، کدپستی ۳۳۸۵۲۴۰۴۶
 • تلفن مستقیم ……….. ۳۳۸۵۴۰۴۶
 • نمابر …….. ۳۳۸۵۵۱۶۸
 • مالی …….. ۳۳۸۵۲۶۴۳
 • فرابری­داده­ ها …………. ۳۳۸۵۶۰۴۵
 • درآمد، اجراییات، بازرسی …………. ۳۳۸۵۶۰۴۷
 • بیمه ­شدگان، مستمری ها، اداری ………………….. ۳۳۸۵۵۱۶۹
 • نامنویسی …………….. ۳۳۸۵۶۰۴۸
 • نمابر استحقاق درمان …………….. ۳۳۸۵۵۱۶۸

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

رضایی نژاد
 • ایلام کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
بررسی کاربر
۵ (۱ رای)
  << درخواست مشاور متخصص
تماس با بیدبرگ 
درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ