لیست آدرس و تلفن بیمه تامین اجتماعی در استان اردبیل

اداره کلبیمه تامین اجتماعی استان اردبیل

( پیش شماره تلفن استان اردبیل ۰۴۵ می باشد . )

 • اردبیل، نرسیده به میدان جهاد، کدپستی ۵۶۱۴۹۹۵۸۳۵
 • تلفن مستقیم …………… ۳۳۳۳۹۱۷۳
 • نمابر ……. ۳۳۳۵۷۳۵۳
 • معاونت …………. ۳۳۳۳۸۱۷۷
 • آمار، آموزش ……. ۳۳۳۶۵۶۰۰
 • اجراییات ………….. ۳۳۳۵۹۰۴۰
 • اداری ……….. ۳۳۳۳۲۱۹۲
 • اقتصاد و برنامه ریزی ……………. ۳۳۳۶۷۳۳۲
 • بازرسی ……. ۳۳۳۵۸۱۱۷
 • بودجه …….. ۳۳۳۶۲۷۱۸
 • بیمه شدگان، مستمریها و نامنویسی …………. ۳۳۳۳۲۷۲۲
 • حراست ……………. ۳۳۳۳۶۰۲۰
 • حقوقی …………… ۳۳۳۳۹۴۳۴
 • درآمد ………. ۳۳۳۳۲۲۹۱
 • روابط عمومی، نظارت و ارزشیابی ……. ۳۳۳۶۷۳۳۲
 • فرابری داده ها ……… ۳۳۳۳۰۳۹۱
 • تلفنخانه …….. ۳۳۳۶۲۷۱۷، ۳۳۳۳۶۰۳۰،۳۳۳۵۷۴۳۳

شعبه یکبیمه تامین اجتماعی در شهر اردبیل
اردبیل، خیابان شهید معادی، جنب اداره صنایع، کدپستی ۵۶۱۴۹۴۳۳۸۸، صندوق پستی ۱۸۴-۵۶۱۳۵

 • تلفن مستقیم، نمابر ……. ۳۳۲۴۷۱۵۲
 • معاون اداری ………. ۳۳۲۶۱۴۷۱
 • معاون بیمه ای ………….. ۳۳۲۶۰۶۳۵
 • بازرسی …….. ۳۳۲۶۱۴۷۲
 • اداری ……….. ۳۳۲۴۷۱۵۱
 • بیمه شدگان ………. ۳۳۲۴۷۱۵۰
 • مستمریها ………….. ۳۳۲۵۰۶۱۲
 • اجراییات ………… ۳۳۲۴۶۳۷۴
 • مالی ……… ۳۳۲۴۹۸۳۷
 • درآمد ……. ۳۳۲۴۶۳۷۵
 • فرابری داده ها …….. ۳۳۲۳۰۷۲۸
 • نامنویسی ……….. ۳۳۲۳۸۰۵۳

کارگزاری ۲۸بیمه تامین اجتماعی ………. ۳۳۲۴۲۸۱۹
اردبیل، خیابان طالقانی، اول خیابان معادی، کوچه معادی ۳، پلاک ۵۰

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی در شهر اردبیل

 • اردبیل، نرسیده به میدان جهاد، ک.پ ۵۶۱۴۹۹۵۸۳۵
 • تلفن مستقیم، نمابر …………… ۳۳۳۵۸۹۳۵
 • بازرسی، اجراییات ……… ۳۳۳۶۷۵۸۸
 • اداری ………. ۳۳۳۵۰۰۲۳
 • بیمه شدگان، مستمریها ……….. ۳۳۳۵۳۰۸۰
 • درآمد ……. ۳۳۳۵۶۶۸۵
 • فرابری داده ها ……………. ۳۳۳۵۶۷۷۶
 • مالی ………. ۳۳۳۵۰۰۶۰
 • نامنویسی ……….. ۳۳۳۵۴۸۰۰

شعبهبیمه تامین اجتماعی در پارس آباد

 • پارس آباد،خیابان جمهوری اسلامی، صندوق پستی ۳۶۴-۵۶۹۱۸
 • تلفن مستقیم …………..  ۳۲۷۸۵۳۴۲
 • نمابر ……….. ۳۲۷۲۲۴۳۱
 • معاونت ……………. ۳۲۷۲۳۰۳۱
 • اداری ……… ۳۲۷۲۸۹۴۸
 • مالی ……….. ۳۲۷۲۸۹۲۸
 • فرابری داده ها ……. ۳۲۷۸۵۴۳۲
 • تلفنخانه …………… ۳۲۷۲۲۴۵۵ – ۳۲۷۲۵۴۳۰، ۳۲۷۲۳۰۳۲، ۳۲۷۲۲۴۳۰

شعبهبیمه تامین اجتماعی در بیله سوار

 • بیله سوار، خیابان شهید میرزایی
 • تلفن مستقیم ……..  ۳۲۸۲۶۱۱۲
 • نمابر ………. ۳۲۸۲۸۴۱۵
 • درآمد ……… ۳۲۸۲۸۴۱۵
 • نامنویسی ………….. ۳۲۸۲۲۶۱۴
 • مستمریها …………. ۳۲۸۲۳۰۴۱
 • اداری و مالی …….. ۳۲۸۲۲۴۳۸
 • فرابری داده ها ……….. ۳۲۸۲۶۱۱۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی در  سرعین

 • سرعین، خیابان دارایی، جنب هتل لاله
 • تلفن مستقیم، نمابر ……… ۳۲۲۲۱۰۶۵
 • مستمریها ……………. ۳۲۲۲۰۱۳۱
 • نامنویسی ……. ۳۲۲۲۱۰۶۱
 • فرابری داده ها ………… ۳۲۲۲۱۰۶۲
 • درآمد، بازرسی ……… ۳۲۲۲۱۰۶۳
 • اداری …………. ۳۲۲۲۱۰۶۴

شعبهبیمه تامین اجتماعی در گرمی

 • گرمی، خیابان هلال احمر، پشت بیمارستان طالقانی
 • تلفن مستقیم، نمابر ……. ۳۲۶۴۰۵۵۰
 • اداری و مالی ……. ۳۲۶۴۳۷۸۴
 • درآمد، نامنویسی …………. ۳۲۶۴۱۳۶۱
 • اجراییات …………… ۳۲۶۴۱۳۶۲
 • مستمریها …………. ۳۲۶۴۱۳۶۰

شعبهبیمه تامین اجتماعی در نمین

 • نمین، خیابان امام خمینی(ره)
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۲۳۲۵۸۳۰
 • اداری، نمابر ……….. ۳۲۳۲۶۹۳۰
 • مالی، درآمد، اجراییات، بازرسی ……….. ۳۲۳۲۷۷۷۵
 • مستمریها ……….. ۳۲۳۲۷۹۸۸
 • نامنویسی …………. ۳۲۳۲۷۲۰۳
 • فرابری داده ها ………. ۳۲۳۲۶۹۲۹
 • تلفنخانه  ………….. ۳۲۳۲۶۵۶۵

شعبهبیمه تامین اجتماعی در اصلاندوز

 • اصلاندوز، خ امام خمینی(ره)، نرسیده به بخشداری
 • تلفن مستقیم ……. ۳۲۷۴۴۰۱۹
 • نمابر ………. ۳۲۷۴۲۶۳۲
 • اداری و مالی ……… ۳۲۷۴۴۰۱۸
 • مستمریها ………… ۳۲۷۴۲۶۳۲

شعبهبیمه تامین اجتماعی در خلخال

 • خلخال، خیابان سی‌متری، روبروی مسجد علی ‌ابن ‌ابیطالب(ع)، کدپستی ۵۶۸۱۷۴۸۳۶۸
 • تلفن مستقیم ……………. ۳۲۴۲۶۳۴۲
 • نمابر ……….. ۳۲۴۲۶۱۵۶
 • اداری ……….. ۳۲۴۳۱۶۶۹
 • درآمد ……… ۳۲۴۳۱۶۶۳
 • بیمه شدگان ………. ۳۲۴۳۱۶۶۷
 • مستمریها ………… ۳۲۴۳۱۶۶۸
 • فرابری داده ها ……… ۳۲۴۲۹۲۳۳
 • اجراییات …………. ۳۲۴۳۳۳۱۳
 • نامنویسی ………… ۳۲۴۳۳۳۱۲
 • مالی ………. ۳۲۴۳۳۷۰۰
 • تلفنخانه …………. ۳۲۴۲۳۲۸۰، ۳۲۴۲۲۶۵۶،۳۲۴۳۳۸۰۰

شعبهبیمه تامین اجتماعی در مشگین شهر

 • مشکین شهر، خیابان امام خمینی(ره)، کدپستی ۵۶۶۱۸۵۸۱۹۴
 • تلفن مستقیم …………… ۳۲۵۲۷۴۱۲
 • نمابر ………… ۳۲۵۲۲۱۰۴
 • اداری ………… ۳۲۵۲۱۰۴۲
 • نامنویسی ………… ۳۲۵۲۸۳۶۵
 • مالی، فرابری داده ها ……… ۳۲۵۲۰۳۸۸
 • تلفنخانه  …………… ۳۲۵۲۵۰۷۰ – ۳۲۵۲۴۳۰۰، ۳۲۵۲۴۸۰۰، ۳۲۵۲۹۶۳۳

بایگانی راکد استان اردبیل

 • تلفن مستقیم …………..  ۳۳۳۳۰۰۷۷
 • نمابر …….  ۳۳۳۳۰۰۷۷

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

 

سازمان بیمه تامین اجتماعی

سرابی
 • سرعین کارگزاری تامین اجتماعی داره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا