شعب بیمه تامین اجتماعی ارومیه و در استان آذربایجان غربی

اداره کل بیمه تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

ارومیه، خیابان آیت‌ا… کاشانی، چهارراه شهید بهشتی

(پییش شماره تلفن استان آذربایجان غربی ۰۴۴ می باشد)

تلفن مستقیم …………………………………………. ۳۲۲۲۱۵۳۱

نمابر ……………………………………………………… ۳۲۲۲۱۰۳۱

معاون بیمه­ ای ……………………………………… ۳۲۲۴۹۵۶۵

معاون اداری و مالی ………………………………… ۳۲۲۴۴۱۹۹

آموزش ………………………………………………… ۳۲۲۴۹۲۲۳

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۲۲۴۸۶۴۱

حراست ……………………………………………….. ۳۲۲۴۶۷۹۸

اقتصاد ـ ارزشیابی …………………………………. ۳۲۲۳۴۸۷۷

آمار و اطلاعات …………………………………….. ۳۲۲۴۷۶۵۵

حقوقی …………………………………………………. ۳۲۲۴۹۸۴۱

بودجه ………………………………………………….. ۳۲۲۴۸۸۹۰

نامنویسی ……………………………………………. ۳۲۲۴۷۷۶۹

مالی …………………  ۳۲۲۲۵۲۴۹، ۳۲۲۲۴۸۰۴، ۳۲۲۲۲۱۹۵

مستمریها …………………………………………….. ۳۲۲۴۹۲۴۵

بیمه شدگان …………………………………………. ۳۲۲۴۸۳۳۲

بازرسی ………………………………………………….. ۳۲۲۴۹۱۴۹

اجراییات ………………………………………………… ۳۲۲۵۱۵۱۳

درآمد …………………………………………………… ۳۲۲۲۲۷۹۶

روابط عمومی ………………………………………….. ۳۲۲۲۲۳۹۰

مشاوره …………………………………………………. ۳۲۲۵۰۱۴۸

دبیرخانه ………………………………………………… ۳۲۲۴۷۹۹۰

اداری ………………………………..  ۳۲۲۳۱۳۳۶، ۳۲۲۴۸۱۳۵

حسابرسی ………………………… ۳۲۲۴۵۴۴۹، ۳۲۲۴۴۵۸۵

هسته گزینش ……………………….. ۳۲۲۴۹۰۱۱، ۳۲۲۴۹۰۳۶

بایگانی راکد ……………………. ۳۳۶۵۷۸۸۳، ۳۳۹۸۲۴۲۲

تلفنخانه  ……………… ۳۲۲۲۰۹۶۸، ۳۲۲۲۰۶۱۵، ۳۲۲۲۰۱۴۲

۳۲۲۷۷۷۵۶، ۳۲۲۲۸۹۰۹، ۳۲۲۲۶۹۰۴

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی ارومیه

ارومیه، خیابان والفجر۲، ص.پ ۱۹۷

تلفن مستقیم …………………………………….. ۳۳۳۷۸۰۸۷

نمابر ………………………………………………….. ۳۳۳۶۰۰۶۷

معاون بیمه­ ای ………………………………………. ۳۳۳۷۲۱۱۳

معاون اداری و مالی ……………………………….. ۳۳۳۸۰۰۲۰

مالی ………………………………………………….. ۳۳۳۶۹۶۸۳

فرابری داده ها …………………………………………. ۳۳۳۶۰۰۶۶

درآمد …………………………………………………. ۳۳۳۶۰۰۶۸

اجراییات ………………………………………………. ۳۳۳۶۰۰۶۰

بیمه شدگان …………………………………………… ۳۳۳۶۰۰۶۱

مستمریها ……………………………………………. ۳۳۳۷۲۱۰۳

بازرسی ………………………………………………. ۳۳۳۷۰۳۴۴

آمار و اطلاعات ……………………………………… ۳۳۳۷۲۱۰۷

نامنویسی ……………………………………………. ۳۳۳۶۰۰۶۵

نمابر استحقاق درمان …………………………….. ۳۳۳۶۹۶۸۲

مشاوره ………………………………………………… ۳۳۳۷۲۱۱۴

اداری ………………………………………………….. ۳۳۳۶۹۶۸۰

کارپردازی ……………………………………………… ۳۳۳۶۰۰۶۹

کارگزاری ۸۸ ………………………. ۳۲۲۳۹۳۳۲، ۳۲۲۲۹۵۱۸

ارومیه، خیابان باکری، روبروی خیابان دانش

کارگزاری ۱۱۷ ……………………………………….. ۳۳۳۶۷۳۲۵

ارومیه، خیابان والفجر یک، اول کوی مخابرات

تلفنخانه  ……………………… ۴-۳۳۳۶۰۰۶۳، ۳۳۳۷۲۱۰۴

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی ارومیه

ارومیه، بلوار شهید رجائی، ص .پ ۵۱۷

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۳۸۲۱۸۱۸

نمابر ……………………………………………………. ۳۳۸۲۱۰۳۰

معاون بیمه­ ای …………………………………….. ۳۳۸۲۹۵۵۵

معاون اداری و مالی ………………………………… ۳۳۸۶۲۱۲۹

مالی …………………………………………………… ۳۳۸۲۹۵۵۶

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۳۸۲۷۷۴۹

درآمد ……………………………………………….. ۳۳۸۳۵۷۳۲

اجراییات ………………………………………………. ۳۳۸۳۶۹۱۲

بیمه شدگان …………………………………………. ۳۳۸۲۹۷۰۳

مستمریها ……………………………………………. ۳۳۸۲۹۵۸۱

بازرسی ………………………………………………… ۳۳۸۲۹۹۸۶

نامنویسی ………………………………………….. ۳۳۸۳۶۲۷۸

اداری …………………………………………………… ۳۳۸۲۹۸۰۰

مشاوره ……………………………………………… ۳۳۸۲۷۷۴۸

کارگزاری ۱۲۷ ………………………………………….. ۳۳۸۲۰۰۱۰

ارومیه، فلکه مدرسه، اول بلوار شهید باهنر، کاشی ۲۱-۲۳

تلفنخانه  ……………………………………….  ۷-۳۳۸۲۷۷۴۴

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی ارومیه

ارومیه، میدان آزادی (مجسمه)، شعبه ۳ تأمین اجتماعی

تلفن مستقیم …………………………………….  ۳۲۷۷۴۷۷۶

معاون شعبه ………………………………………… ۳۲۷۷۷۲۰۱

نمابر …………………………………………………..  ۳۲۷۸۰۱۸۵

اداری ……………………………………………………. ۳۲۷۷۷۱۰۲

فرابری داده ها ………………………………………. ۳۲۷۷۸۳۸۴

مالی ……………………………………………………. ۳۲۷۸۲۱۵۵

نامنویسی …………………………………………… ۳۲۷۷۴۳۹۷

مستمریها …………………………………………… ۳۲۷۶۳۸۲۷

بیمه شدگان ………………………………………….. ۳۲۷۶۳۸۱۲

اجراییات …………………………………………….. ۳۲۷۷۲۳۴۴

بازرسی ………………………………………………….. ۳۲۷۸۲۱۱۴

درآمد …………………………………………………. ۳۲۷۶۳۸۱۳

کارگزاری ۱۱۱ …………………………………………. ۳۲۷۵۵۳۷۹

ارومیه، خیابان ولی عصر(عج)، سه راهی مجاهد، ساختمان پست شهید قندی

تلفنخانه ……………………………………………. ۴-۳۲۷۸۰۱۸۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی میاندوآب

میاندوآب، میدان انقلاب اسلامی

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴۵۲۲۵۳۲۲

نمابر……………………………………………………. ۴۵۲۴۸۱۴۵

مالی …………………………………………………… ۴۵۲۴۸۹۲۳

فرابری داده ها …………………………………………. ۴۵۲۲۹۷۹۳

درآمد …………………………………………………… ۴۵۲۴۸۹۲۱

بیمه­ شدگان، مستمریها، آمار …………………… ۴۵۲۴۸۹۲۲

نامنویسی …………………………………………….. ۴۵۲۴۸۹۲۶

بازرسی، اجراییات …………………………………… ۴۵۲۴۸۹۲۴

اداری …………………………………………………… ۴۵۲۴۸۹۲۵

تلفنخانه ………. ۴۵۲۲۳۲۸۷، ۴۵۲۴۸۱۴۶، ۴۵۲۲۳۷۸۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی نقده

نقده، بلوار شهداء، ص.پ ۱۹۳

تلفن مستقیم ………………………………………. ۳۵۶۷۲۶۶۵

نمابر ……………………………………………………. ۳۵۶۷۲۹۹۰

مالی …………………………………………………… ۳۵۶۷۲۲۸۶

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۵۶۷۲۴۳۵

درآمد …………………………………………………. ۳۵۶۷۲۹۷۵

اجراییات ……………………………………………… ۳۵۶۷۲۵۶۵

بیمه­ شدگان …………………………………………. ۳۵۶۷۲۲۸۷

نامنویسی ……………………………………………… ۳۵۶۷۲۶۱۲

نمابر استحقاق درمان …………………………….. ۳۵۶۷۲۹۹۵

اداری ………………………………………………….. ۳۵۶۷۲۴۸۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی سلماس

سلماس، بلوار انقلاب اسلامی

تلفن مستقیم ……………………………………… ۳۵۲۳۴۴۴۰

نمابر ………………………………………………….. ۳۵۲۲۳۴۵۴

مالی …………………………………………………….. ۳۵۲۲۰۱۳۳

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۵۲۳۴۰۷۰

درآمد …………………………………………………. ۳۵۲۳۹۵۹۳

اجراییات، بازرسی …………………………………. ۳۵۲۳۳۴۳۴

بیمه شدگان ………………………………………….. ۳۵۲۳۹۵۹۱

نامنویسی …………………………………………….. ۳۵۲۳۹۵۹۲

اداری ………………………………………………….. ۳۵۲۳۶۹۴۸

تلفنخانه  ………………………………………………. ۳۵۲۲۴۴۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی خوی

خوی، بلوار شهید نوائی، ص .پ ۳۱۸

تلفن مستقیم ……………………………………..  ۳۶۳۳۵۹۵۴

نمابر …………………………………………………  ۳۶۳۳۵۸۷۹

معاون ………………………………………………… ۳۶۳۴۳۰۹۰

مالی ……………………………………………………. ۳۶۳۵۱۰۷۰

فرابری­ داده­ ها ………………………………………… ۳۶۳۳۵۲۳۲

درآمد …………………………………………………. ۳۶۳۳۸۲۰۷

اجراییات ……………………………………………….. ۳۶۳۵۱۹۲۹

بیمه شدگان ………………………………………… ۳۶۳۳۳۷۲۶

مستمریها …………………………………………….. ۳۶۳۵۱۹۹۹

بازرسی ………………………………………………….. ۳۶۳۵۲۰۹۰

اداری ………………………………… ۳۶۳۴۶۴۰۰، ۳۶۳۵۲۰۰۰

تلفنخانه …………………….. ۳۶۳۳۵۰۲۶، ۴- ۳۶۳۳۵۶۰۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی ماکو

ماکو، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی شرکت مخابرات

تلفن مستقیم ………………………………………… ۳۴۲۴۲۲۰۰

نمابر …………………………………………………… ۳۴۲۴۴۰۰۳

مالی …………………………………………………. ۳۴۲۴۴۳۷۴

فرابری­ داده ­ها ………………………………………… ۳۴۲۴۴۱۷۴

درآمد، اجراییات وبازرسی ……………………….. ۳۴۲۴۴۳۷۵

بیمه­ شدگان، مستمریها ………………………… ۳۴۲۴۴۳۷۶

اداری ……………………………………………………. ۳۴۲۴۴۲۰۲

نمابر استحقاق درمان ……………………………. ۳۴۲۴۸۳۹۳

تلفنخانه  …………………………… ۳۴۲۴۳۱۹۹ ـ ۳۴۲۴۲۹۰۹

شعبه بیمه تامین اجتماعی بوکان

بوکان، بلوار جمهوری، خیابان گلستان ۱

تلفن مستقیم ……………………………………… ۴۶۲۵۵۵۷۵

نمابر ………………………………………………….. ۴۶۲۳۳۰۳۵

مالی ……………………………………………………. ۴۶۲۷۰۰۴۵

فرابری داده ها …………………….. ۴۶۲۷۰۰۴۳، ۴۶۲۳۳۰۳۷

درآمد …………………………………………………. ۴۶۲۳۴۰۷۵

اجراییات …………………………………………….. ۴۶۲۵۵۵۷۴

بیمه شدگان …………………………………………. ۴۶۲۳۳۰۳۶

مستمریها …………………………………………… ۴۶۲۳۴۷۹۷

نامنویسی ……………………………………………. ۴۶۲۳۳۰۳۸

بازرسی …………………………………………………. ۴۶۲۷۰۰۴۶

اداری …………………………………………………… ۴۶۲۳۴۰۷۶

شعبه بیمه تامین اجتماعی سردشت

سردشت، خیابان شیخ مولانا، صندوق پستی۴

تلفن مستقیم ……………………………………….  ۴۴۳۲۲۰۵۹

نمابر …………………………………………………… ۴۴۳۲۷۶۲۲

مالی و اداری ………………………………………… ۴۴۳۳۲۳۵۵

فرابری داده ها ………………………………………… ۴۴۳۲۷۶۲۳

درآمد، بازرسی ……………………………………….. ۴۴۳۲۷۶۲۱

بیمه شدگان، نامنویسی ………………………….. ۴۴۳۲۳۰۵۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی چایپاره

چایپاره، خیابان ولایت شهید چمران

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۶۷۲۱۸۲۸

نمابر ………………………………………………….. ۳۶۷۲۴۸۱۸

فرابری داده ها ………………………………………… ۳۶۷۲۵۸۱۸

درآمد ………………………………………………….. ۳۶۷۲۰۴۱۸

نامنویسی ……………………………………………. ۳۶۷۲۹۴۶۵

تلفنخانه ……………………………………………….. ۳۶۷۲۲۸۱۸

شعبه بیمه تامین اجتماعی پیرانشهر

پیرانشهر، روبروی ترمینال، صندوق پستی ۳۴۶

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۴۲۲۴۸۸۰

نمابر ……………………………………………………. ۴۴۲۲۲۴۹۹

مالی …………………………………………………… ۴۴۲۲۳۰۸۴

فرابری داده ها …………………………………………. ۴۴۲۲۵۴۰۷

درآمد ………………………………………………….. ۴۴۲۲۵۴۰۶

بیمه شدگان …………………………………………… ۴۴۲۲۴۶۰۲

نامنویسی …………………………………………….. ۴۴۲۲۴۶۰۳

بازرسی ………………………………………………… ۴۴۲۳۶۳۱۸

اداری …………………………………………………..  ۴۴۲۲۳۰۸۳

شعبه بیمه تامین اجتماعی شاهین دژ

شاهین دژ، بلوار استاد شهریار، صندوق پستی ۱۹

تلفن مستقیم ……………………………………..  ۴۶۳۲۳۸۶۹

نمابر …………………………………………………… ۴۶۳۲۰۹۷۸

مالی …………………………………………………… ۴۶۳۳۰۰۷۰

فرابری داده ها …………………………………………. ۴۶۳۲۰۸۱۸

درآمد …………………………………………………. ۴۶۳۲۸۹۷۰

بیمه شدگان …………………………………………… ۴۶۳۲۲۸۱۰

نامنویسی …………………………………………….. ۴۶۳۳۰۰۹۰

اداری …………………………………………………… ۴۶۳۳۰۰۸۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی چالدران

چالدران، میدان شاه‌ اسماعیل، پایین‌تر از مخابرات

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۴۲۶۵۵۶۱

نمابر …………………………………………………..  ۳۴۲۶۵۵۶۲

مالی …………………………………………………… ۳۴۲۶۷۳۲۶

فرابری داده ها ……………………………………….. ۳۴۲۶۵۸۴۵

درآمد ………………………………………………… ۳۴۲۶۵۸۴۴

نامنویسی ……………………………………………… ۳۴۲۶۷۰۹۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی تکاب

تکاب، خیابان چمران

تلفن مستقیم ……………………………………..  ۴۵۵۲۳۸۹۸

نمابر ………………………………………………….  ۴۵۵۳۱۳۹۸

مالی …………………………………………………… ۴۵۵۲۸۰۴۴

فرابری داده ها ………………………………………….. ۴۵۵۲۱۷۸۱

درآمد …………………………………………………. ۴۵۵۲۳۹۴۴

بیمه شدگان …………………………………………. ۴۵۵۳۴۷۰۱

نامنویسی ……………………………………………. ۴۵۵۳۴۷۰۰

اداری ………………………………………………….. ۴۵۵۳۴۷۰۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی مهاباد

مهاباد، میدان توحید، صندوق پستی۱۳۴

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۴۲۴۴۰۳۰۲

نمابر ……………………………………………………۴۲۴۴۹۳۷۰

معاون …………………………………………………. ۴۲۴۴۵۲۲۰

فرابری داده ها ………………………………………… ۴۲۴۴۳۷۰۰

درآمد ………………………………………………….. ۴۲۴۴۸۰۰۶

اجراییات ……………………………………………… ۴۲۴۴۸۰۰۷

بیمه شدگان …………………………………………… ۴۲۴۴۰۳۰۱

بازرسی ………………………………………………….. ۴۲۴۴۲۰۴۱

نمابر استحقاق درمان ……………………………… ۴۲۴۴۲۰۴۲

مستمریها ……………………………………………. ۴۲۴۴۸۹۵۹

نامنویسی …………………………………………… ۴۴۴۴۸۹۶۹

اداری …………………………………………………… ۴۲۴۴۲۰۴۳

کارگزاری ۱۰۱ ………………………………………… ۴۲۲۴۴۵۴۷

خیابان طالقانی شرقی، روبروی دادگستری

شعب اقماری بیمه تامین اجتماعی اشنویه

اشنویه، کدپستی ۵۷۷۱۹۳۳۱۴۶

تلفن مستقیم ………………………………………. ۴۴۶۲۹۷۹۳

نمابر …………………………………………………… ۴۴۶۲۹۷۹۴

شعب اقماری بیمه تامین اجتماعی پلدشت

پلدشت، کدپستی ۵۸۷۷۱۵۷۱۹۱۹

تلفن مستقیم ……………………………………….. ۳۴۲۸۵۰۲۹

نمابر …………………………………………………… ۳۴۲۸۵۰۶۹

شعب اقماری بیمه تامین اجتماعی شوط

شوط، کدپستی ۵۸۷۵۱۳۳۱۱۷

تلفن مستقیم، نمابر ………………………………. ۳۴۲۷۲۲۲۵

شعب اقماری بیمه تامین اجتماعی قوشچی

قوشچی، کدپستی ۵۷۵۱۷۳۳۸۱۱

تلفن مستقیم، نمابر ……………………………… ۳۳۳۲۳۳۹۹

هسته گزینش بیمه تامین اجتماعی منطقه شش شامل(استان آذربایجان شرقی و استان آذربایجان غربی،استان اردبیل،استان زنجان)

ارومیه، خیابان کاشانی، چهار راه شهید بهشتی، پلاک ۳۴

تلفن مستقیم …………………… ۳۲۲۴۸۴۴۶، ۳۲۲۴۹۰۳۶

نمابر ………………………………………………….. ۳۲۲۴۸۳۴۰

نادعلی
  • کارگزاری بیمه تامین اجتماعی در ارومیه کجاست
    (۵)
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

یک پاسخ

  1. فرشاد میززاده ژانویه 29, 2017

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا