قرارداد بیمه ایران با سازمان حج و زیارت +سند

جبـران هزینـه انتقـال زائـر فوتی از ایسـتگاه پـروازی تا شـهر محل اقامت از محل غرامت فوت، جبـران هزینـه انتقـال زائـر بیمـار یـا مصـدوم از ایسـتگاه پـروازی تـا شـهر محـل اقامـت، پرداخـت هزینـه دارو در عربسـتان بابـت داروهایـی کـه در تعهـد مرکـز پزشـکی حـج وزیـارت نباشـد و با تائید پزشـک معالـج تـا سـقف ۲۰۰ ریـال عربسـتان و پرداخـت هزینـه نقـل و انتقـال زائریـن بیمـار در مـوارد شکسـتگی لگـن و فمور بین شـهرهای مکـه مکرمه، مدینه منـوره و جـده تـا سـقف ۴۰۰ ریـال عربسـتان نیز جزو تعهدات شرکت بیمه‌گر است.

به گزارش بیدبرگ، به نقل از پایگاه خبری صبحان بر اساس قرارداد منعقد شده مابین شرکت بیمه ایران و سازمان حج و زیارت حجاج ایرانی بیت الله الحرام تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند و بر این اساس دیه تعیین شده حادثه دیدگان اخیر مکه را شرکت بیمه ایران پرداخت خواهد کرد.

بر اساس قرارداد منعقد‌شده، همه زائـران ایرانی حج تمتع در مقابـل فوت به هر علت در طـول مـدت پوشـش بـا سـرمایه ۱۵۰ میلیون ریال تحـت پوشـش این قـرارداد هستند. همچنین همه زائـران در مقابـل فـوت بـر اثـر حادثـه در طـول مـدت پوشـش تـا سـقف ۴۰۰ میلیون ریال تحـت پوشـش هستند.

این قرارداد اعلام کرده در صورتی کـه حادثـه منجـر بـه نقـص عضـو یـا ازکار افتادگـی دائـم کلـی یـا جزئـی شـود، حداکثـر تـا مبلـغ ۴۰۰ میلیون ریال طبـق نظر پزشـک معتمد شـرکت بیمـه گـر و جـداول نقـص عضـو به بیمه‌گزار پرداخـت خواهـد شـد.

هزینـه درمانـی ناشـی از بیمـاری یـا حادثـه و اعمـال جراحـی تخصصی و عمومی به شـرط بسـتری شـدن بیمار زائـر در بیمارسـتان در طـی مـدت بیمـه‌ای و زمانـی که بیمـه شـده زائـر نیاز بـه معالجه در ایران داشـته باشـد، تا ۱۵۰ میلیون ریال ریال قابل پرداخت اسـت.

همچنین زائـران بیمـار یا مصدوم که از عربسـتان به ایـران مراجعت کرده و بـه دنبـال مشـکلات درمانـی زمان سـفر، نیـاز به ادامـه معالجـات سـرپایی دارنـد، تـا مبلـغ ۱۵ میلیون ریال تحـت پوشـش هسـتند.

جبـران هزینـه انتقـال زائـر فوتی از ایسـتگاه پـروازی تا شـهر محل اقامت از محل غرامت فوت، جبـران هزینـه انتقـال زائـر بیمـار یـا مصـدوم از ایسـتگاه پـروازی تـا شـهر محـل اقامـت، پرداخـت هزینـه دارو در عربسـتان بابـت داروهایـی کـه در تعهـد مرکـز پزشـکی حـج وزیـارت نباشـد و با تائید پزشـک معالـج تـا سـقف ۲۰۰ ریـال عربسـتان و پرداخـت هزینـه نقـل و انتقـال زائریـن بیمـار در مـوارد شکسـتگی لگـن و فمور بین شـهرهای مکـه مکرمه، مدینه منـوره و جـده تـا سـقف ۴۰۰ ریـال عربسـتان نیز جزو تعهدات شرکت بیمه‌گر است.

حج,منا,بیمه,فوت,جرح,زیارت,خدا,امنیت,عربستان,بیمه_ایران,سازمان_حج_و_زیارت

حج,منا,بیمه,فوت,جرح,زیارت,خدا,امنیت,عربستان,بیمه_ایران,سازمان_حج_و_زیارت

حج,منا,بیمه,فوت,جرح,زیارت,خدا,امنیت,عربستان,بیمه_ایران,سازمان_حج_و_زیارت

حج,منا,بیمه,فوت,جرح,زیارت,خدا,امنیت,عربستان,بیمه_ایران,سازمان_حج_و_زیارت

حج,منا,بیمه,فوت,جرح,زیارت,خدا,امنیت,عربستان,بیمه_ایران,سازمان_حج_و_زیارت

محمد
  • تو این شرایط چرا بازم میرن مکه ؟
۵.۰

سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

 

Leave a Reply