بیمارستان و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در کردستان

پیش شماره کل شماره تلفن های استان کردستان ٠٨٧ می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در استان کردستان

سنندج، خیابان پاسداران -خ شهید تعریف – خ هدایت – کد پستی ۶۶١٧۶١۵٩٨١تلفن:٣٣٢۴٩٠١١
نمابر:٣٣٢۴٩٠١٢

دفتر رسیدگی‌ به‌ اسناد پزشکی‌

سنندج، خ شهید تعریف پلاک ١٢٠ کد پستی ١٧۶۴١-۶۶١٧۶تلفن:٣٣٢۴٩٠۶٢-٣
نمابر:٣٣٢۴٩٠۶۶

بیمارستان‌ تامین اجتماعی سنندج‌‌

سنندج، بلوار‌ پاسداران‌،  بعد از دانشگاه علوم پزشکی کردستان – خیابان خانقاه تلفن:٣۶۶۶١٨٠٣-٧
نمابر:٣٣۶۶٠۴۵۵

بیمارستان‌ سقز‌‌

سقز، خیابان معلم، انتهای تپه صالح آبادتلفن:٣۶٢٣٠۴۶٠٢
نمابر:٣۶٢٣٠۶۵٠

درمانگاه‌ شهدای قروه

قروه بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، نبش کوچه شهید حجت اله پناهی کد پستی ۶۶۶١٨٣٣٨۴٣تلفن:٣۵٢٢٠١۴۶
نمابر:٣۵٢٢٠١۴٨

درمانگاه‌ بیجار

بیجار، بلوار امام خمینی(ره)، کوچه حجاب، پلی کلینیک بیجار – کد پستی ١٣۵٨۴- ۶۶۵١٨تلفن:٣٨٢٢۴۴٣٢
نمابر:٣٨٢٢۴۴٣٣

پلی کلینیک تخصصی سنندج‌

سنندج،خیابان شهید تعریف، خیابان هدایت، کد پستی ۶۶١٧۶١۵٩٨١ تلفن:٣٣٢٨١٧١٩

علی
  • ممنون بابت قرادادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در کردستان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending