لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در کاشان

پیش شماره استان اصفهان کد (٠٣١) میباشد.

مدیریت درمان بیمه و دفتر اسناد پزشکی  تامین اجتماعی در کاشان

 • کاشان، میدان معلم، کدپستی ٨٧١۴۶٧٣۴٧١،
 • صندوق پستی ١۵٣۵
 • مدیریت …………   ۵۵۵۴۵۵۵٠
 • ریاست اسناد …….. ۵۵۵٧٠۵٧٠
 • نمابر ………… ۵۵۵۴۵۵۵١
 • روابط عمومی ………………… ۵۵۵٧۵۵۶٠
 • مالی …………. ۵۵۵۴۶۶۶١
 • مالی اسناد …………. ۵۵۵٧١١١۴
 • اداری ……….. ۵۵۵۴۵۵۴٠
 • حراست …………… ۵۵۵۴۶۶٩٣
 • تلفن :   ………… ٣-۵۵۵٧١١١٢

بیمارستان کاشان ( شبیه خوانی )

 • خیابان شهید دکتر بهشتی، کدپستی ٨٧١۴٧١۵۵۵۵
 • ریاست، نمابر ……… ۵۵۴۴١١٧٠
 • مالی ……….. ۵۵۴۶٧۵٨٢
 • اداری …………. ۵۵۴۶۵١٢٢
 • فرابری داده ها ……… ۵۵۴۶٩٣٩١
 • تلفن نوبت دهی : ………………. ۵۵۴۶٠١٩٩، ٢-۵۵۴۶٠١٠١، ۵۵۴۶٠١٨

درمانگاه تخصصی بوعلی کاشان و واحد کمیسیون پزشکی

 • کاشان، خیابان ٢٢ بهمن، کدپستی ٨٧١۵۶١٣٩٧٣
 • ریاست، نمابر ………. ۵۵۴٧١٠١٠
 • مالی …………… ۵۵۴٧١٠١١
 • اداری ………….. ۵۵۴۴٢١٢١
 • نوبت دهی ………. ۵۵۴۴٨٨٣٧
 • کمیسیون پزشکی …………….. ۵۵۴۵٩١٩١
 • تلفن نوبت دهی : ……… ۵۵۴۴٢١٢١

درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل

 • بلوار آیت الله آملی، خ سردار شهید عربیان، طبقه زیرین شعبه تامین اجتماعی
 • ریاست ……… ۵۴٧۵٢۵٠٩
 • نمابر ……….. ۵۴٧۵٢۵٠٨
 • مالی …………. ۵۵۵۴۶۶۶١
 • اداری ……….. ۵۴٧۵٢۵٠٨
 • فرابری داده ها …….. ۵۵۵٧٠۵٧٠
 • تلفن نوبت دهی :   ………….. ۵۴٧۵٢۵٠٩

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در کاشان
۵.۰
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending