بیمارستان و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در کاشان

پیش شماره استان اصفهان کد (٠٣١) میباشد.

مدیریت درمان بیمه و دفتر اسناد پزشکی  تامین اجتماعی در کاشان

کاشــان، میــدان معـلــم، کدپسـتی ٨٧١۴۶٧٣۴٧١،
صندوق پستی ١۵٣۵
مدیریت …………………………………………   ۵۵۵۴۵۵۵٠
ریاست اسناد …………………………………….. ۵۵۵٧٠۵٧٠
نمابر ……………………………………………….. ۵۵۵۴۵۵۵١
روابط عمومی ……………………………………. ۵۵۵٧۵۵۶٠
مالی ………………………………………………… ۵۵۵۴۶۶۶١
مالی اسناد …………………………………………. ۵۵۵٧١١١۴
اداری ………………………………………………. ۵۵۵۴۵۵۴٠
حراست …………………………………………… ۵۵۵۴۶۶٩٣
تلفنخانه  ………………………………………… ٣-۵۵۵٧١١١٢

بیمارستان کاشان ( شبیه خوانی )

خیابان شهید دکتر بهشتی، کدپستی ٨٧١۴٧١۵۵۵۵
ریاست، نمابر ……………………………………… ۵۵۴۴١١٧٠
مالی ………………………………………………. ۵۵۴۶٧۵٨٢
اداری ………………………………………………… ۵۵۴۶۵١٢٢
فرابری داده ها ……………………………………… ۵۵۴۶٩٣٩١
تلفنخانه ………………. ۵۵۴۶٠١٩٩، ٢-۵۵۴۶٠١٠١، ۵۵۴۶٠١٨

درمانگاه تخصصی بوعلی کاشان و واحد کمیسیون پزشکی

کاشان، خیابان ٢٢ بهمن، کدپستی ٨٧١۵۶١٣٩٧٣
ریاست، نمابر ………………………………………. ۵۵۴٧١٠١٠
مالی ………………………………………………….. ۵۵۴٧١٠١١
اداری …………………………………………………. ۵۵۴۴٢١٢١
نوبت دهی ………………………………………. ۵۵۴۴٨٨٣٧
کمیسیون پزشکی ………………………………… ۵۵۴۵٩١٩١
تلفنخانه …………………………………………….. ۵۵۴۴٢١٢١

درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل

بلوار آیت الله آملی، خ سردار شهید عربیان، طبقه زیرین شعبه تامین اجتماعی
ریاست …………………………………………….. ۵۴٧۵٢۵٠٩
نمابر ………………………………………………. ۵۴٧۵٢۵٠٨
مالی ………………………………………………… ۵۵۵۴۶۶۶١
اداری ………………………………………………. ۵۴٧۵٢۵٠٨
فرابری داده ها …………………………………….. ۵۵۵٧٠۵٧٠
تلفنخانه  ………………………………………….. ۵۴٧۵٢۵٠٩

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در کاشان
۵.۰
Sending
User Rating ۵ (۱ vote)

ارسال پاسخ

Sending