بیمارستان و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی

پیش شماره استان خراسان رضوی ٠۵١ می باشد.

ستاد مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی

مشهد،خیابان‌ کوهسنگی – کوهسنگی ١۴
تلفن:
٣٨۴۵٢٢٧١-۴
نمابر:
٣٨۴٢٣٣٧٠

روابط عمومی مدیریت درمان

مشهد ، خیابان کوهسنگی ١۴
تلفن:
٨۴۴٧۶٠٠
نمابر:
٣٨۴٢٣٣٧٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

مشهد، خیابان احمد آباد – خ پرستار ٧
تلفن:
۴-٣٨۴۵٠٩٣١و ٣٨۴۵٣٨٨-٣٨۴٠٣٢۴١
نمابر:
٣٨۴۵٠٩٣٠

بیمارستان ١٧ شهریور

مشهد، خیابان کوهسنگی،بین کوهسنگی ١۴و١۶
تلفن:
١٩-٣٨۴٠٣٠١۵
نمابر:
٣٨۴٢۴٠۶٠

بیمارستان فارابی مشهد

مشهد،بلوار وکیل آباد، ابتدای بلوار کوثر
تلفن:
٣٨٨١٧٩٨٠
نمابر:
٣٨٨١٨٣٠٠

بیمارستان رازی تربت حیدریه

تربت حیدریه- بلوار امام رضا -جنب پایانه مسافربری
تلفن:
١٨-۵٢٢٣۵٠١٢
نمابر:
۵٢٢٢۵٠٣۵

درمانگاه تربت جام

تربت جام، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان قبا
تلفن:
۵٢۵٣٠٩١٢-۵٢۵٣٧۴۶٣-۵٢۵٣٧۴۶٣
نمابر:
۵٢۵٨٢١١

درمانگاه سبزوار

سبزوار، خیابان کاشفی – نبش خیابان صائب تبریزی
تلفن:
۴-۴۴٢٢١١٠٣۴۴٢٢١١٠٣-۴-۶ و ۴۴٢٢١١۴١-۴۴٢٢١١۴۵
نمابر:
۴۴٢٢١٢۶٠

درمانگاه سرخس

سرخس، بلوار کارگر،صندوق پستی ۶۵۵
تلفن:
٣۴۵٢۴٧٣٢-٣۴۵٢۴٨٩٠
نمابر:
٣۴۵٢۶۶۵۶

درمانگاه قوچان

قوچان،مقابل مصلی
تلفن:
۴٧٢٢۶٠۴١
نمابر:
۴٧٢۴١١۵١

درمانگاه کاشمر

کاشمر، بلوار جمهوری – بلوار بسیج
تلفن:
۵۵٢۴٣٠٠٠-۵۵٢۴٣٠٠١-۵۵٢۶۶٨۶٢
نمابر:
۵۵٢۴٣٠١٠

درمانگاه گناباد

گناباد، خیابان شهدا،جنب اداره بازرگانی
تلفن:
۵٧٢۵٣۶۵٧-۵٧٢۵۵٠۵٧-۵٧٢۵۵۶٨٠
نمابر:
۵٧٢۵۶١٣۶

درمانگاه تایباد

تایباد، شهرک امام حسین – بلوار ملاصدرا – خ عمار
تلفن:
١-۵۴۵٣٣٣٠٠
نمابر:
۵۴۵٢۶٠٠٠

درمانگاه چناران

چناران، خیابان شهید بهشتی ٢
تلفن:
۴۶١٢٣٨٠١
نمابر:
۴۶١٢۴٧٢١

درمانگاه فریمان

فریمان،خیابان مدرس شرقی -نبش تقاطع مدرس و٢٢بهمن
تلفن:
٧-٣۴۶٢۵۴٩۶- ٣۴۶٢٧١۶٧
نمابر:
٣۴۶٢٧٠٩٧

درمانگاه شماره یک مشهد( درمانگاه بهار)

مشهد، میدان بسیج – خ ملک الشعرا بهار- بین ٧ و ٩
تلفن:
٣٨۵٣۵٢۴٠-٣٨۵۵۶۴۶٠
نمابر:
٣٨۵۵٣٩٧٧

درمانگاه شماره ٢ مشهد ( درمانگاه هاشمی نژاد)

مشهد، میدان شهدا-ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد
تلفن:
٣٢٢٢٨٧۴٧-٣٢٢٢٧٩۵٢
نمابر:
٣٢٢٣۴۵۶۶

درمانگاه شماره ٣ مشهد ( درمانگاه ملت)

مشهد،خیابان شهید کاشانی، بین ۴۴ و ۴۶
تلفن:
٣٧٢۴۶٩٢٠
نمابر:
٣٧٢۵٢۴۵٠

درمانگاه شماره ۴ مشهد ( درمانگاه مهرآباد)

مشهد،خیابان سرخس،مقابل توربین برق
تلفن:
٣٣۶۴٢٣٠۴
نمابر:
٣٣۶٩٠٠٧۴

پلی کلینیک تخصصی شهید فاتق مشهد

مشهد،بلوار حجاب – حجاب ١/٨٧
تلفن:
٣۶١۵۶
نمابر:
٣۶٢٣۶۶٠١

پلی کلینیک تخصصی بلال حبشی مشهد

مشهد،خیابان رسالت،خیابان قائم ٢۶
تلفن:
٣٧٣٢١۶٠٠-٣٧٣١٨٠٠۵
نمابر:
٣٧٣١٨٠٠١

پلی کلینیک تخصصی نیشابور

نیشابور، خیابان ١٧ شهریور،نبش ٨
تلفن:
۴٣٣۴٣٢١١الی١٣ و ۴٣٢١٨٣٨٢
نمابر:
۴٣٣۴٣٢١۵

علی
  • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خراسان رضوی
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending