لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در مازندران

پیش شماره استان مازندران ٠١١ می باشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران

 • قائمشهر،خیابان امام خمینی (ره ) ، روبروی کوچه صداقت ،کد پستی ۴٧۶۵٩٣۵۴٨٩
 • تلفن نوبت دهی : ٠١١-۴٢٢۶۵۶٠٨-۴٢٢۶۵۶٠٩-۴٢٢۶۵۶١٠
 • نمابر:٠١١-۴٢٢۴٣۴٨٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • استان مازندران قائم‌شهر، خیابان رازی ، روبروی بانک ملی مرکزی
 • تلفن نوبت دهی : ٧-۴٢٢٠٣٣۶۵
 • نمابر:۴٢٢٣۴٠٨٩-٠١١

بیمارستان‌ رازی‌‌

 • شهرستان چالوس، جنب شهرک نواب صفوی – کدپستی ۴۶۶١٩١٩۶۶٣
 • تلفن نوبت دهی : ٨-۵٢٢۴٣٠٠۶
 • نمابر:۵٢٢۴٣٠١۵-٠١١

بیمارستان‌ ولیعصر (عج)‌‌‌

 • شهرستان قائم‌شهر، خیابان‌ ساری- کدپستی ۴٧۶١٨٩٣٨٣٧‌
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٠٣٢٠٣٢-۴٢٠٨۴٢٠١
 • نمابر:۴٢٠٣٣١٠٨

بیمارستان شفا

 • شهرستان بابلسر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب کارخانه فیبر
 • تلفن نوبت دهی : ۵-٣۵٣٣٨٠٣٠
 • نمابر:٣۵٣٣٨٠۴١-٠١١

بیمارستان بوعلی

 • شهرستان نکاء، میدان امام حسین (ع) ، جاده اومال قلعه سر، جنب دادگستری
 • تلفن نوبت دهی : ٩-٣۴٧۴۵١١٨
 • نمابر:٣۴٧۴۵١١٧-٠١١

بیمارستان حکمت

 • شهرستان ساری،میدان شهداء،بلوار طالقانی
 • تلفن نوبت دهی : ۴-٣٣٢۶٨٩٢٠
 • نمابر:٣٣٢۶٨٩٣۶-٠١١

پلی کلینیک شهرستان بابل

 • خیابان مدرس،جنب سینما آزادی
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٢٣٣۶٢٢۵-٣٢٣٣۶٢٢۴-٠١١
 • نمابر:٣٢٣٣۵۴۴٠-٠١١

درمانگاه شهرستان ساری

 • خیابان فرهنگ،ابتدای خیابان حافظ – کدپستی ۴٨١٨٨۴٧٣۴
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٣٠۴٢٩٣
 • نمابر:٣٣٣٠٢١٠٢-٠١١

پلی کلینیک تخصصی حضرت

 • قائم شهرستان آمل، خیابان طالقانی،نبش اباذر ٢٧ – کد پستی ۴۶١۵۶۶۶٧٧۴۵
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٢۵٨٧۶۴-۴۴١۵٢٩١٠-۴۴١۵٢٩١٣
 • نمابر:۴۴٢۵٢۵٩١-٠١١

درمانگاه شهرستان بابلسر

 • (مرحوم دکتر غرضی)بابلسر،بلوار ساحلی،پارکینگ پنجم،شهرک ساحلی
 • تلفن نوبت دهی : ٣۵٢٢٢٠٠٧-٠١١
 • نمابر:٣۵٢٨١١٢٣-٠١١

درمانگاه شهرستان بهشهر

 • خیابان شهید باهنر، کد پستی ۴٨۵١٧٧٣٣۴٣
 • تلفن نوبت دهی : ٣۴۵٢٠٢٨١-٠١١
 • نمابر:٣۴۵٢٠٢٨٩-٠١١

درمانگاه شهرستان سوادکوه

 • پل سفید،جاده اصلی تهران-شمال،کیلومتر ١ جاده تهران،ازانده رودبار
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢۴٢٢٩٩٢-۴٢۴٢٠۵١١-٠١١
 • نمابر:۴٢۴٢٣٩۶١-٠١١

درمانگاه شهرستان تنکابن

 • خیابان امام خمینی،خیابان شیخ فضل اله نوری -کدپستی ۴۶٨١٩٧٣٨٨۴
 • تلفن نوبت دهی : ۵۴٢٢٧٣١٢-٠١١
 • نمابر:۵۴٢٢٩٣١٢-٠١١

درمانگاه شهرستان رامسر

 • بلوار شهید رزاقی ، جنب اداره تربیت بدنی
 • تلفن نوبت دهی : ۵۵٢٢٨۵٠۴-٠١١
 • نمابر:۵۵٢٢٨۵٠۶-٠١١

درمانگاه شهید رجائی

 • شهرستان قائمشهر، خیابان تهران،کوچه نصرت
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٢٧١١۴٨
 • نمابر:۴٢٢٧١١۴٩-٠١١

درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج)

 • شهرستان قائمشهر، خیابان ساری،روبروی بانک ملی مرکزی،جنب شعبه شهید واحدیان
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٠٧٧٣١٠
 • نمابر:۴٢٢٣۴٢٨٩-٠١١

درمانگاه شهرستان محمودآباد

 • خیایان آزادی،ابتدای بلوار ناطق،جنب ایستگاه نور
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٧۴۵٩٨٢-۴۴٧٣۵٧۴٢-۴۴٧۴۵٩٨٢
 • نمابر:۴۴٧۴٨٢٨٢-٠١١

درمانگاه شهرستان نور

 • خیابان امام خمینی،روبروی اداره پست
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴۵۵۴۴٨۵
 • نمابر:۴۴۵۵٣٨٢٨-٠١١

درمانگاه شهرستان نوشهر

 • میدان همافران،بلوار شهید خیریان،ابتدای خیابان رازی – کدپستی ۴۶۵١٧٣٩٧٩۶
 • تلفن نوبت دهی : ۵٢۴۴٠٠۴۶-۵٢١۴٠٠۴٧-۵٢١۴٠٠۴٣
 • نمابر:۵٢١۴٠٠۴٠-٠١١

درمانگاه شهرستان چالوس

 • خیابان استاد مطهری،ابتدای جاده کندوان،جنب شعبه تامین اجتماعی
 • تلفن نوبت دهی : ۵٢٢٢٢٧۶٠
 • نمابر:۵٢٢١۵١٧٠-٠١١

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در مازندران
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending