بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در مازندران

پیش شماره استان مازندران ٠١١ می باشد.

 • مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران
  قائمشهر،خیابان امام خمینی (ره ) ، روبروی کوچه صداقت ،کد پستی ۴٧۶۵٩٣۵۴٨٩
  تلفن:٠١١-۴٢٢۶۵۶٠٨-۴٢٢۶۵۶٠٩-۴٢٢۶۵۶١٠
  نمابر:٠١١-۴٢٢۴٣۴٨٠
 • دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان مازندران قائم‌شهر، خیابان رازی ، روبروی بانک ملی مرکزی
  تلفن:٧-۴٢٢٠٣٣۶۵
  نمابر:۴٢٢٣۴٠٨٩-٠١١
 • بیمارستان‌ رازی‌‌ شهرستان چالوس، جنب شهرک نواب صفوی – کدپستی ۴۶۶١٩١٩۶۶٣
  تلفن:٨-۵٢٢۴٣٠٠۶
  نمابر:۵٢٢۴٣٠١۵-٠١١
 • بیمارستان‌ ولیعصر(عج)‌‌‌ شهرستان قائم‌شهر، خیابان‌ ساری- کدپستی ۴٧۶١٨٩٣٨٣٧‌
  تلفن:۴٢٠٣٢٠٣٢-۴٢٠٨۴٢٠١
  نمابر:۴٢٠٣٣١٠٨
 • بیمارستان شفا شهرستان بابلسر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب کارخانه فیبر
  تلفن:۵-٣۵٣٣٨٠٣٠
  نمابر:٣۵٣٣٨٠۴١-٠١١
 • بیمارستان بوعلی شهرستان نکاء، میدان امام حسین (ع) ، جاده اومال قلعه سر، جنب دادگستری
  تلفن:٩-٣۴٧۴۵١١٨
  نمابر:٣۴٧۴۵١١٧-٠١١
 • بیمارستان حکمت شهرستان ساری،میدان شهداء،بلوار طالقانی
  تلفن:۴-٣٣٢۶٨٩٢٠
  نمابر:٣٣٢۶٨٩٣۶-٠١١
 • پلی کلینیک شهرستان بابل، خیابان مدرس،جنب سینما آزادی
  تلفن:٣٣٢٣٣۶٢٢۵-٣٢٣٣۶٢٢۴-٠١١
  نمابر:٣٢٣٣۵۴۴٠-٠١١
 • درمانگاه شهرستان ساری،خیابان فرهنگ،ابتدای خیابان حافظ – کدپستی ۴٨١٨٨۴٧٣۴
  تلفن:٣٣٣٠۴٢٩٣
  نمابر:٣٣٣٠٢١٠٢-٠١١
 • پلی کلینیک تخصصی حضرت قائم شهرستان آمل، خیابان طالقانی،نبش اباذر ٢٧ – کد پستی ۴۶١۵۶۶۶٧٧۴۵
  تلفن:۴۴٢۵٨٧۶۴-۴۴١۵٢٩١٠-۴۴١۵٢٩١٣
  نمابر:۴۴٢۵٢۵٩١-٠١١
 • درمانگاه شهرستان بابلسر(مرحوم دکتر غرضی)بابلسر،بلوار ساحلی،پارکینگ پنجم،شهرک ساحلی
  تلفن:٣۵٢٢٢٠٠٧-٠١١
  نمابر:٣۵٢٨١١٢٣-٠١١
 • درمانگاه شهرستان بهشهر، خیابان شهید باهنر، کد پستی ۴٨۵١٧٧٣٣۴٣
  تلفن:٣۴۵٢٠٢٨١-٠١١
  نمابر:٣۴۵٢٠٢٨٩-٠١١
 • درمانگاه شهرستان سوادکوه پل سفید،جاده اصلی تهران-شمال،کیلومتر ١ جاده تهران،ازانده رودبار
  تلفن:۴٢۴٢٢٩٩٢-۴٢۴٢٠۵١١-٠١١
  نمابر:۴٢۴٢٣٩۶١-٠١١
 • درمانگاه شهرستان تنکابن،خیابان امام خمینی،خیابان شیخ فضل اله نوری -کدپستی ۴۶٨١٩٧٣٨٨۴
  تلفن:۵۴٢٢٧٣١٢-٠١١
  نمابر:۵۴٢٢٩٣١٢-٠١١
 • درمانگاه شهرستان رامسر، بلوار شهید رزاقی ، جنب اداره تربیت بدنی
  تلفن:۵۵٢٢٨۵٠۴-٠١١
  نمابر:۵۵٢٢٨۵٠۶-٠١١
 • درمانگاه شهید رجائی شهرستان قائمشهر، خیابان تهران،کوچه نصرت
  تلفن:۴٢٢٧١١۴٨
  نمابر:۴٢٢٧١١۴٩-٠١١
 • درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج) شهرستان قائمشهر، خیابان ساری،روبروی بانک ملی مرکزی،جنب شعبه شهید واحدیان
  تلفن:۴٢٠٧٧٣١٠
  نمابر:۴٢٢٣۴٢٨٩-٠١١
 • درمانگاه شهرستان محمودآباد، خیایان آزادی،ابتدای بلوار ناطق،جنب ایستگاه نور
  تلفن:۴۴٧۴۵٩٨٢-۴۴٧٣۵٧۴٢-۴۴٧۴۵٩٨٢
  نمابر:۴۴٧۴٨٢٨٢-٠١١
 • درمانگاه شهرستان نور،خیابان امام خمینی،روبروی اداره پست
  تلفن:۴۴۵۵۴۴٨۵
  نمابر:۴۴۵۵٣٨٢٨-٠١١
 • درمانگاه شهرستان نوشهر،میدان همافران،بلوار شهید خیریان،ابتدای خیابان رازی – کدپستی ۴۶۵١٧٣٩٧٩۶
  تلفن:۵٢۴۴٠٠۴۶-۵٢١۴٠٠۴٧-۵٢١۴٠٠۴٣
  نمابر:۵٢١۴٠٠۴٠-٠١١
 • درمانگاه شهرستان چالوس،خیابان استاد مطهری،ابتدای جاده کندوان،جنب شعبه تامین اجتماعی
  تلفن:۵٢٢٢٢٧۶٠
  نمابر:۵٢٢١۵١٧٠-٠١١

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در مازندران
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending