بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در مازندران

پیش شماره استان مازندران ٠١١ می باشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان مازندران

قائمشهر،خیابان امام خمینی (ره ) ، روبروی کوچه صداقت ،کد پستی ۴٧۶۵٩٣۵۴٨٩
تلفن:٠١١-۴٢٢۶۵۶٠٨-۴٢٢۶۵۶٠٩-۴٢٢۶۵۶١٠نمابر:٠١١-۴٢٢۴٣۴٨٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان مازندران

 

قائم‌شهر، خیابان رازی ، روبروی بانک ملی مرکزی
تلفن:٧-۴٢٢٠٣٣۶۵نمابر:۴٢٢٣۴٠٨٩-٠١١

بیمارستان‌ رازی‌‌ شهرستان چالوس

چالوس، جنب شهرک نواب صفوی – کدپستی ۴۶۶١٩١٩۶۶٣
تلفن:٨-۵٢٢۴٣٠٠۶نمابر:۵٢٢۴٣٠١۵-٠١١

بیمارستان‌ ولیعصر(عج)‌‌‌ شهرستان قائمشهر

قائم‌شهر، خیابان‌ ساری– کدپستی ۴٧۶١٨٩٣٨٣٧
تلفن:۴٢٠٣٢٠٣٢-۴٢٠٨۴٢٠١نمابر:۴٢٠٣٣١٠٨

بیمارستان شفا شهرستان بابلسر

بابلسر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب کارخانه فیبر
تلفن:۵-٣۵٣٣٨٠٣٠نمابر:٣۵٣٣٨٠۴١-٠١١

بیمارستان بوعلی شهرستان نکاء

نکاء، میدان امام حسین (ع) ، جاده اومال قلعه سر، جنب دادگستری
تلفن:٩-٣۴٧۴۵١١٨نمابر:٣۴٧۴۵١١٧-٠١١

بیمارستان حکمت شهرستان ساری

ساری،میدان شهداء،بلوار طالقانی
تلفن:۴-٣٣٢۶٨٩٢٠نمابر:٣٣٢۶٨٩٣۶-٠١١

پلی کلینیک شهرستان بابل

بابل، خیابان مدرس،جنب سینما آزادی
تلفن:٣٣٢٣٣۶٢٢۵-٣٢٣٣۶٢٢۴-٠١١نمابر:٣٢٣٣۵۴۴٠-٠١١

درمانگاه شهرستان ساری

ساری،خیابان فرهنگ،ابتدای خیابان حافظ – کدپستی ۴٨١٨٨۴٧٣۴
تلفن:٣٣٣٠۴٢٩٣نمابر:٣٣٣٠٢١٠٢-٠١١

پلی کلینیک تخصصی حضرت قائم  شهرستان آمل

آمل، خیابان طالقانی،نبش اباذر ٢٧ – کد پستی ۴۶١۵۶۶۶٧٧۴۵
تلفن:۴۴٢۵٨٧۶۴-۴۴١۵٢٩١٠-۴۴١۵٢٩١٣نمابر:۴۴٢۵٢۵٩١-٠١١

درمانگاه شهرستان بابلسر(مرحوم دکتر غرضی)

بابلسر،بلوار ساحلی،پارکینگ پنجم،شهرک ساحلی
تلفن:٣۵٢٢٢٠٠٧-٠١١نمابر:٣۵٢٨١١٢٣-٠١١

درمانگاه شهرستان بهشهر

 

بهشهر، خیابان شهید باهنر، کد پستی ۴٨۵١٧٧٣٣۴٣
تلفن:٣۴۵٢٠٢٨١-٠١١نمابر:٣۴۵٢٠٢٨٩-٠١١

درمانگاه شهرستان سوادکوه (پل سفید)

پل سفید،جاده اصلی تهران-شمال،کیلومتر ١ جاده تهران،ازانده رودبار
تلفن:۴٢۴٢٢٩٩٢-۴٢۴٢٠۵١١-٠١١نمابر:۴٢۴٢٣٩۶١-٠١١

درمانگاه شهرستان تنکابن

تنکابن،خیابان امام خمینی،خیابان شیخ فضل اله نوری -کدپستی ۴۶٨١٩٧٣٨٨۴
تلفن:۵۴٢٢٧٣١٢-٠١١نمابر:۵۴٢٢٩٣١٢-٠١١

درمانگاه شهرستان رامسر

رامسر، بلوار شهید رزاقی ، جنب اداره تربیت بدنی
تلفن:۵۵٢٢٨۵٠۴-٠١١نمابر:۵۵٢٢٨۵٠۶-٠١١

درمانگاه شهید رجائی شهرستان قائمشهر

قائمشهر، خیابان تهران،کوچه نصرت
تلفن:۴٢٢٧١١۴٨نمابر:۴٢٢٧١١۴٩-٠١١

درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج) شهرستان قائمشهر

قائمشهر، خیابان ساری،روبروی بانک ملی مرکزی،جنب شعبه شهید واحدیان
تلفن:۴٢٠٧٧٣١٠نمابر:۴٢٢٣۴٢٨٩-٠١١

درمانگاه شهرستان محمودآباد

محمودآباد، خیایان آزادی،ابتدای بلوار ناطق،جنب ایستگاه نور
تلفن:۴۴٧۴۵٩٨٢-۴۴٧٣۵٧۴٢-۴۴٧۴۵٩٨٢نمابر:۴۴٧۴٨٢٨٢-٠١١

درمانگاه شهرستان نور

نور،خیابان امام خمینی،روبروی اداره پست
تلفن:۴۴۵۵۴۴٨۵نمابر:۴۴۵۵٣٨٢٨-٠١١

درمانگاه شهرستان نوشهر

نوشهر،میدان همافران،بلوار شهید خیریان،ابتدای خیابان رازی – کدپستی ۴۶۵١٧٣٩٧٩۶
تلفن:۵٢۴۴٠٠۴۶-۵٢١۴٠٠۴٧-۵٢١۴٠٠۴٣نمابر:۵٢١۴٠٠۴٠-٠١١

درمانگاه شهرستان چالوس

چالوس،خیابان استاد مطهری،ابتدای جاده کندوان،جنب شعبه تامین اجتماعی
تلفن:۵٢٢٢٢٧۶٠نمابر:۵٢٢١۵١٧٠-٠١١

آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در مازندران
۴.۰
در حال ارسال
امتیاز شما به این متن: ۰ (۰ votes)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

در حال ارسال