بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در چهار محال و بختیاری

پیش شماره استان چهار محال و بختیاری کد (٠٣٨) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در چهار محال و بختیاری

 • شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی ٨٨١٧۶۵٣١٣٨
 • ریاست …………. ٣٢٢۴١٣٨۴
 • نمابر ………… ٣٢٢٢١٩٠٢
 • روابط عمومی …………. ٣٢٢۵١٣٢۵
 • مالی ……….. ٣٢٢٢۴١١۶
 • اداری …….. ٣٢٢۵٠۴٩۴
 • فرابری داده ها ………….. ٣٢٢٢۴٢١۴
 • حسابداری ………. ٣٢٢٢۴۴١٧
 • تلفنخانه ……….. ٢-٣٢٢۴١٠٠١

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • شهرکرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، کدپستی ٨٨١٧۶۵٣١٣٨
 • ریاست …………. ٣٢٢٢٧۵٧۵
 • نمابر …….. ٣٢٢٢٣٣٧٩
 • روابط عمومی …………. ٣٢٢۵١٣٢۵
 • مالی …….. ٣٢٢٢٣٣٨٣
 • اداری ……… ٣٢٢٢٣٩٨٩
 • فرابری داده ها ………….. ٣٢٢٢۴٢٣٢
 • حراست ………….. ٣٢٢٢٩۶٠۶
 • پذیرش …………. ٣٢٢۵٠٣۶۴
 • تلفنخانه ……….. ٣٢٢۶٢۶٣٨

بیمارستان امام علی (ع)

 • کیلومتر٧جاده شهرکرد  فرخشهر، کدپستی ٨٨٣١٧٧١١۵١
 • ریاست …………. ٣٢۴٢۶٣١۴
 • مدیریت ……… ٣٢۴٢٧٨٨٣
 • نمابر ……… ٣٢۴٢۴٢٠٠
 • روابط عمومی ………… ٣٢۴٢۴٩٠٠
 • مالی ………. ٣٢۴٢٣٢٠٠
 • اداری …….. ٣٢۴٢۶٣١۵
 • فرابری داده ها …………. ٣٢۴٢۴۶٢٠
 • حسابداری ……… ٣٢۴٢٨٣٠٢
 • پذیرش ………….. ٣٢۴٢۴٩٠٠
 • نوبت دهی بیمارستان امام علی (ع) …………… ٣٢۴٢٨٣٠٣
 • تلفنخانه ………… ٣٢۴٢۴٩٠٠

پلی کلینیک تخصصی بیمارستان شهرکرد

 • خیابان مولوی، نرسیده به کتابخانه عمومی، کدپستی ٨٨١٧۶٨۶١٣۵
 • ریاست ………….. ٣٢٢۵١٧۵۴
 • نمابر ………….. ٣٢٢۴٣٧٣٣
 • مالی …….. ٣٢٢٢۵۵۴٣
 • اداری ………. ٣٢٢۶۴١٢۶
 • فرابری داده ها ………….. ٣٢٢٢٩۴٩۵
 • حسابداری …………. ٣٢٢٢١٩٠١
 • پذیرش ……… ٣٢٢٢٩۵٢۴، ٣٢٢٢٩۵٣۴
 • نوبت دهی پلی کلینیک تخصصی شهرکرد…………. ٣-٣٢٢۵٢٣۴٢

درمانگاه تخصصی شماره یک شهرکرد

 • شهرکرد، خیابان انتقال خون، روبروی بنیاد ١۵ خرداد، کدپستی ٨٨١۴۶١۴۴۴٩
 • ریاست ……….. ٣٣٣۴٣٠٧٠
 • نمابر …………… ٣٣٣۴۵۵٩٠
 • مالی …….. ٣٣٣٣٠٢٣١
 • اداری …………… ٣٣٣۴۵۵٩٠
 • فرابری داده ها …………. ٣٣٣٣١٣٠١
 • نوبت دهی درمانگاه تخصصی شماره یک شهرکرد ………… ٣-٣٣٣۴٧٩٣٢، ٣٣٣٣١۶۶٠
 • تلفنخانه  …….. ٣٣٣۴٧٨٢٢

درمانگاه بروجن

 • بروجن، خیابان ١۵ خرداد، جنب شعبه تأمین اجتماعی کدپستی ٨٨٧١٩١۵٧۴۵
 • ریاست ………….. ٣۴٢۵٢١۶۴
 • نمابر ………. ٣۴٢٢۶٢١۶
 • مالی ……….. ٣۴٢٣٢١٢١
 • اداری ………. ٣۴٢٢۶٢١۶
 • حسابداری ………… ٣۴٢٣٢١٢١
 • پذیرش ……… ٣۴٢٢۴٢۴۴، ٣۴٢٣٧٢٢٣، ٣۴٢٢٧۶٢٢
 • نوبت دهی درمانگاه بروجن………….. ٣۴٢٣٢٣۴٣

درمانگاه فارسان

 • فارسان، جنب شعبه، کدپستی ٨٨۶١۶٨١١٧۶
 • ریاست …………… ٣٣٢٢٠٢١۵
 • نمابر ………. ٣٣٢٢٠٢١۴
 • مالی ………. ٣٣٢٢٠٢١٣
 • اداری ………. ٣٣٢٢٠٢١۴
 • نوبت دهی درمانگاه فارسان……….. ٣٣٢٢۵٩٩١
 • تلفنخانه  …………. ٣٣٢٢۶٧٠٠، ٣٣٢٢٣٧٠٠

درمانگاه لردگان

 • لردگان، بلوار رسالت، کدپستی ٨٨٩١۶٣۴۶۴٩
 • ریاست …………. ٣۴۴۴١٣٢۶
 • نمابر ………….. ٣۴۴۴١٣۴۴
 • مالی …………… ٣۴۴۴١٣٢٨
 • اداری ……… ٣۴۴۴١٢٠٠
 • پذیرش …………. ٣۴۴۴١٣٢٧، ٣۴۴۴١٣٢۵
 • نوبت دهی درمانگاه لردگان…….. ٣۴۴۴۵٨١٩، ٣۴۴۴۵٨٠۶

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در چهار محال و بختیاری
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending