بیمارستان و درمانگاه بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی

یش شماره کل شماره تلفن های استان آذربایجان شرقی ٠۴١ می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی

تبریز – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی کوی بزرگمهر -پلاک ١٢٣۴ کدپستی : ۵١۵۴٩٨٧٩٧٩تلفن:٣٣٣۵٠٨٠١
نمابر:٣٣٣۵٠٧٩٣

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

تبریز – خیابان فارابی (چایکنار)- ایستگاه تپلی باغ-بالاتر از مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل(ساختمان شماره یک تامین اجتماعی)- کدپستی ۵١۵۴٧١٣٨۴۴تلفن:٣٣٣۶٣۴۴۵-۵٠
نمابر:٣٣٣۵٠٧٩۶

کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در تبریز

میدان منظریه – جنب مجتمع تجاری سهندیه – امور کمیسیونهای پزشکی – کد پستی: ۵١٧۴٨٧٨٨٨١تلفن:٣۴٧٨٨٨٣۶٢
نمابر:٣۴٧۵١٣٨١

بیمارستان ٢٩ بهمن

تبریز – بلوار ٢٩ بهمن- کدپستی: ۵١۶۶۶١٧٨٩۴تلفن:٣٣٣٠٧٠٠٠-٣٣٣٠٨٠٠٠-
نمابر:٣٣٣٠۴٧٣٢

بیمارستان استاد عالی نسب

تبریز – شهرک ارم- کدپستی : ۵١۴٧۶۵٣١١١تلفن:٣٢٣٠۵٩١۵-٢۵
نمابر:٣٢٣٠۵٩١١

مرکز بهداشتی و درمانی شماره‌ یک تبریز

تبریز- انتهای‌ خیابان‌ شمس‌ تبریزی‌- نرسیده‌ به‌ بلوارمنجم‌- کدپستی: ۵١٣٩٩٣٣٣۵۵تلفن:٣٢۶۶٢٧٢٠-٣٢۶۶٣١٣۵
نمابر:٣٢۶۶٨٣۵٣

درمانگاه‌ شماره‌ ٢ تبریز

تبریز- خیابان‌ مفتح‌-  کوی‌ شربت‌زاده‌- کدپستی: ۵١۴۵٨۴٧٩٨١تلفن:٣٢٣٣۴٩٠۵
نمابر:٣٢٣٣۴٧٧۵

مرکز بهداشتی و درمانی شماره‌٣ ‌تبریز

تبریز-شهرک‌ زعفرانیه‌ – پایین تر از ایستگاه مسجد- روبروی پارک- کدپستی :۵١۶۶٧٣۶٨۶٨تلفن:٣٣٣٠٩٠٧۶
نمابر:٣٣٣٢٨٢٩١

درمانگاه‌ شهرستان آذرشهر

آذرشهر- خیابان امام – جنب اداره دارایی، کد پستی: ۵٣٧١٩۵٣١۴٣تلفن:٣۴٢٢٧٧٠٨
نمابر:٣۴٢٢١١٣۵

درمانگاه‌ شهرستان اهر

اهر- بلوار جمهوری‌ اسلامی‌، روبروی‌ انبار سیلو- کدپستی: ۵۴۵١۶۶٣۵٩١تلفن:۴۴٢٣٢۴٠٩-۴۴٢٣٢۴٠٨
نمابر:۴۴٢٣٢۴٠۶

درمانگاه‌ شهرستان بناب‌

بناب- نبش میدان تامین اجتماعی- کدپستی: ۵۵۵١٨٩٧٣٧٨تلفن:٣٣٧٢١٠٧٣-۴
نمابر:٣٧٧٢٨۶٧١

درمانگاه‌ شهرستان جلفا

جلفا – خیابان‌ ولایت‌ فقیه‌ – جنب بازار ٢۵۴ واحدی آراز – کد پستی: ۵۴۴١۶۵۵٩٨۵تلفن:۴٢٠٢٢۴٢٩
نمابر:۴٢٠٢٢۵۴٧

مرکز بهداشتی و درمانی سراب‌

سراب- خیابان امام (ره)- خیابان معلم- ساختمان تامین اجتماعی – طبقه اول- کدپستی: ۵۴٧١٩۶۴۵۶۶تلفن:۴٣٢٢٨۵٠٣-۴٣٢٢٨۵٠٢
نمابر:۴٣٢٢٢٣٩٩

درمانگاه‌ شهرستان شبستر

شبستر-بلوار بسیج-جنب هتل گلشن راز – کد پستی: ۵٣٨١٧٣٣٧١۴تلفن:۴٢۴٢١٠٩١-٢
نمابر:۴٢۴٢۵١٧۴

درمانگاه‌ شهرستان مراغه‌

مراغه- خیابان‌ سعدی‌-خیابان آیت‌ا… دستغیب‌ – کدپستی: ۵۵١٣٨٧٧٣٣١تلفن:٣٧٢٢٩٩۵٢-٣٧٢۴٧٩٢٣
نمابر:٣٧٢٢٨٠٧٢

درمانگاه‌ شهرستان مرند

مرند- خیابان شهید رنجبری- پایین تر از میدان محراب – کد پستی : ۵۴١۶٧١۵۵٩۵تلفن:۴٢٢٧٣٠۵٨
نمابر:۴٢٢٧٧٧٠١

پلی کلینیک میانه

میانه – خیابان کشاورزان – جنب مسجد فاطمه زهرا (س) – کدپستی ۵٣١٧٧١٣۶٨١تلفن:۵٢٢٣٨۴٠٩-۵٢٢٣٩٧٩٩-۵٢٢٣۴۶٠٩-۵٢٢٣۴۶٠۶
نمابر:۵٢٢۴٣٢٢٢

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending