لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در تبریز و آذربایجان شرقی

ییش شماره کل شماره تلفن های استان آذربایجان شرقی ٠۴١ می باشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی

 • تبریز – خیابان امام خمینی(ره) – روبروی کوی بزرگمهر -پلاک ١٢٣۴ کدپستی : ۵١۵۴٩٨٧٩٧٩
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٣۵٠٨٠١
 • نمابر:٣٣٣۵٠٧٩٣

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • تبریز – خیابان فارابی (چایکنار)- ایستگاه تپلی باغ-بالاتر از مرکز تحقیقات بیماری های ریوی و سل (ساختمان شماره یک تامین اجتماعی)- کدپستی ۵١۵۴٧١٣٨۴۴
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٣۶٣۴۴۵-۵٠
 • نمابر:٣٣٣۵٠٧٩۶

کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در تبریز

 • میدان منظریه – جنب مجتمع تجاری سهندیه – امور کمیسیونهای پزشکی – کد پستی: ۵١٧۴٨٧٨٨٨١
 • تلفن نوبت دهی : ٣۴٧٨٨٨٣۶٢
 • نمابر:٣۴٧۵١٣٨١

بیمارستان ٢٩ بهمن

 • تبریز – بلوار ٢٩ بهمن- کدپستی: ۵١۶۶۶١٧٨٩۴
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٣٠٧٠٠٠-٣٣٣٠٨٠٠٠-
 • نمابر:٣٣٣٠۴٧٣٢

بیمارستان استاد عالی نسب

 • تبریز – شهرک ارم- کدپستی : ۵١۴٧۶۵٣١١١
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢٣٠۵٩١۵-٢۵
 • نمابر:٣٢٣٠۵٩١١

مرکز بهداشتی و درمانی شماره‌ یک تبریز

 • تبریز- انتهای‌ خیابان‌ شمس‌ تبریزی‌- نرسیده‌ به‌ بلوارمنجم‌- کدپستی: ۵١٣٩٩٣٣٣۵۵
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢۶۶٢٧٢٠-٣٢۶۶٣١٣۵
 • نمابر:٣٢۶۶٨٣۵٣

درمانگاه‌ شماره‌ ٢ تبریز

 • تبریز- خیابان‌ مفتح‌-  کوی‌ شربت‌زاده‌- کدپستی: ۵١۴۵٨۴٧٩٨١
 • تلفن نوبت دهی : ٣٢٣٣۴٩٠۵
 • نمابر:٣٢٣٣۴٧٧۵

مرکز بهداشتی و درمانی شماره‌٣ ‌تبریز

 • تبریز-شهرک‌ زعفرانیه‌ – پایین تر از ایستگاه مسجد- روبروی پارک- کدپستی :۵١۶۶٧٣۶٨۶٨
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٣٠٩٠٧۶
 • نمابر:٣٣٣٢٨٢٩١

درمانگاه‌ شهرستان آذرشهر

 • آذرشهر- خیابان امام – جنب اداره دارایی، کد پستی: ۵٣٧١٩۵٣١۴٣
 • تلفن نوبت دهی : ٣۴٢٢٧٧٠٨
 • نمابر:٣۴٢٢١١٣۵

درمانگاه‌ شهرستان اهر

 • اهر- بلوار جمهوری‌ اسلامی‌، روبروی‌ انبار سیلو- کدپستی: ۵۴۵١۶۶٣۵٩١
 • تلفن نوبت دهی : ۴۴٢٣٢۴٠٩-۴۴٢٣٢۴٠٨
 • نمابر:۴۴٢٣٢۴٠۶

درمانگاه‌ شهرستان بناب‌

 • بناب- نبش میدان تامین اجتماعی- کدپستی: ۵۵۵١٨٩٧٣٧٨
 • تلفن نوبت دهی : ٣٣٧٢١٠٧٣-۴
 • نمابر:٣٧٧٢٨۶٧١

درمانگاه‌ شهرستان جلفا

 • جلفا – خیابان‌ ولایت‌ فقیه‌ – جنب بازار ٢۵۴ واحدی آراز – کد پستی: ۵۴۴١۶۵۵٩٨۵
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٠٢٢۴٢٩
 • نمابر:۴٢٠٢٢۵۴٧

مرکز بهداشتی و درمانی سراب‌

 • سراب- خیابان امام (ره)- خیابان معلم- ساختمان تامین اجتماعی – طبقه اول- کدپستی: ۵۴٧١٩۶۴۵۶۶
 • تلفن نوبت دهی : ۴٣٢٢٨۵٠٣-۴٣٢٢٨۵٠٢
 • نمابر:۴٣٢٢٢٣٩٩

درمانگاه‌ شهرستان شبستر

 • شبستر-بلوار بسیج-جنب هتل گلشن راز – کد پستی: ۵٣٨١٧٣٣٧١۴
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢۴٢١٠٩١-٢
 • نمابر:۴٢۴٢۵١٧۴

درمانگاه‌ شهرستان مراغه‌

 • مراغه- خیابان‌ سعدی‌-خیابان آیت‌ا… دستغیب‌ – کدپستی: ۵۵١٣٨٧٧٣٣١
 • تلفن نوبت دهی : ٣٧٢٢٩٩۵٢-٣٧٢۴٧٩٢٣
 • نمابر:٣٧٢٢٨٠٧٢

درمانگاه‌ شهرستان مرند

 • مرند- خیابان شهید رنجبری- پایین تر از میدان محراب – کد پستی : ۵۴١۶٧١۵۵٩۵
 • تلفن نوبت دهی : ۴٢٢٧٣٠۵٨
 • نمابر:۴٢٢٧٧٧٠١

پلی کلینیک میانه

 • میانه – خیابان کشاورزان – جنب مسجد فاطمه زهرا (س) – کدپستی ۵٣١٧٧١٣۶٨١
 • تلفن نوبت دهی : ۵٢٢٣٨۴٠٩-۵٢٢٣٩٧٩٩-۵٢٢٣۴۶٠٩-۵٢٢٣۴۶٠۶
 • نمابر:۵٢٢۴٣٢٢٢

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending