لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در اصفهان

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در اصفهان

پیش شماره استان اصفهان کد (٠٣١) میباشد.

 • اصفهان، میدان بزرگمهر، خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم) قبل از پل غدیر، جنب بانک تجارت، ساختمان غدیر ٢
 • مدیریت ……..  ٢-٣٢۶۶٧٩٠١
 • نمابر ……… ٣٢۶۶٧٩٠٠
 • روابط عمومی ……….. ٣٢۶۵٧٩٢۵
 • تلفنخانه …………. ۶-٣٢۶۵٧٩۴٣

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • اصفهان، میدان بزرگمهر، خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم) قبل از پل غدیر، جنب بانک تجارت، ساختمان غدیر ١
 • ریاست …………. ٨-٣٢۶۵٧٨٣٧
 • نمابر ………….. ٣٢۶۵٧٨٨٨
 • تلفنخانه …………. ۶-٣٢۶۵٧٩۴٣

بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان

 • اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
 • ریاست ………….. ٣۶٢۶۵٠٣٢
 • نمابر …….. ٣۶٢۴٣٠٢٨
 • تلفنخانه ……… ٩-٣۶٢٧٢٠٠١

بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

 • اصفهان، اتوبان کاوه، بالاتر از سه راه ملک شهر، سمت راست، خیابان دکتر غرضی
 • ریاست ………….. ٣۴۵١۵٩٢٠
 • مدیریت …………. ٣۴۵١۵٩٢١
 • نمابر ……… ٣۴۵١۵٩٢٢
 • تلفنخانه …….. ۶-٣۴۵٠٩٩٠١

بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد

 • جاده کمربندی یزدانشهر، روبروی انبار جهاد کشاورزی
 • ریاست …….. ۴٢۴۴٢١١٢
 • نمابر ……… ۴٢۴۴٢١١٣
 • تلفنخانه …………… ١۵-۴٢۴۴٣١١٢

پلی کلینیک تخصصی شهید کمال پور

 • اصفهان، خیابان چهار باغ بالا، روبروی پمپ بنزین
 • ریاست ………….. ٣۶۶٧٠٣٩١
 • نمابر ……………  ٣۶۶٧١٠٧٧
 • تلفنخانه ………..  ٣۶۶٧٠٣٩١

پلی کلینیک تخصصی شماره دو شریعتی

 • اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
 • ریاست، اداری ………….. ٣۶٢۶۵٠٢١

مرکز بهداشتی درمانی شماره دو

 • اصفهان، خیابان مسجد سید، نبش خیابان پنج رمضان
 • ریاست ……….  ٣٣٣۵۴٠۴۵
 • نمابر ………….  ٣٣٣۵۴٠۴۴
 • تلفنخانه ……….. ٣٣٣۵٢۵٩٩

درمانگاه شماره چهار

 • اصفهان، خیابان احمدآباد
 • ریاست …………  ٣٢٢۵٣٢٩٨
 • نمابر …………..  ٣٢٢۵٨۴٢٣
 • تلفنخانه ………… ٣٢٢۵٣٢٩٨

پلی کلینیک تخصصی شماره شش شهید ملکوتی

 • میدان قدس، خیابان زینبیه
 • ریاست ………… ٣۴۴۵١٨٨۵
 • نمابر …….. ٣۴۴۵١٩٧٢
 • تلفنخانه ………… ٣۴۴۵٠١٠٨

درمانگاه شماره هفت

 • اصفهان، خیابان خیام، جنب بانک سپه، کوچه مسعود
 • نمابر …….. ٣٢٣۵٧٩١۶
 • تلفنخانه ………. ٣٢٣٣۶٠٨٣

درمانگاه خوراسگان

 • خوراسگان، خیابان جی
 • ریاست …………. ٣۵٢٢٨٩۴٠
 • نمابر …….. ٣۵٢٢٨٩۴٠
 • تلفنخانه ………… ٣۵٢٢٨٩۴١

درمانگاه قدس

 • اصفهان، خیابان عباس آباد
 • ریاست  ……….. ٣٢٣۴١٨٨۵
 • نمابر …………… ٣٢٣۴١٨٨۶
 • تلفنخانه ………….. ۴-٣٢٣۴٣٧٠٠

پلی کلینیک تخصصی شماره یک خمینی شهر

 • خمینی شهر، بلوار توحید، فلکه امام حسین (ع)، ابتدای خیابان صدوقی
 • ریاست ………  ٣٣۶٧٨٨۴٩
 • نمابر …………  ٣٣۶٧٨٨۴۶
 • تلفنخانه ……………  ٣٣۶٧٨٨۴۴

مرکز بهداشتی درمانی شماره دو خمینی شهر

 • خمینی شهر، میدان امام خمینی(ره)، خیابان بوعلی
 • نمابر ……… ٣٣۵١۵۶٩٠
 • تلفنخانه  …………… ١-٣٣۵١۶٧٠٠

درمانگاه نجف آباد

 • نجف آباد، خیابان شیخ بهایی
 • ریاست …….. ۴٢۶۴١١٩١
 • نمابر ……… ۴٢۶۴٢٢٢٨
 • تلفنخانه…………. ۴٢۶۴٢٢٢٨

درمانگاه فریدن ( داران )

 • فریدن، انتهای خیابان گلستان شهدا
 • نمابر …………… ۵٧٢٢٣٨٨٠
 • تلفنخانه …………. ٩- ۵۴٢٢۴۴۵٨

درمانگاه شهرضا

 • شهرضا، بلوار مطهری، نرسیده به میدان مفتح
 • ریاست …………. ۵٣٢۴۴٨٠١
 • نمابر …….. ۵٣٢۴۴٨٠٠
 • تلفنخانه ………….  ۵-۵٣٢۴۴٨٠٢

درمانگاه فلاورجان

 • فلاورجان،ابتدای¬خیابان بسیج،جنب-بیمارستان حضرت¬امام(ره)
 • ریاست ………….. ٣٣١٣٣٠٢٩
 • پذیرش …………. ٣٣١٣٣٠٢۴

درمانگاه رهنان

 • رهنان، خیابان شریف واقفی، روبروی پارک شاهد
 • ریاست ………… ٣٣٢٢٣۵٧٧
 • نمابر …………… ٣٣٣١٩٧٩٨
 • تلفنخانه  ……… ٣٣٢٢٣۵٧٨

مرکز دندانپزشکی ولیعصر(عج)

 • اصفهان، خیابان ولیعصر(عج)، جنب شعبه سه
 • ریاست ………….  ٣٢٢٩۵٠٧٠
 • نمابر ……… ٣٢٢٩۵٠٧٠
 • تلفنخانه ………….. ٣٢٢۶٠٠۶٠

پلی کلینیک زرین شهر

 • زرین شهر، بلوار شهید باهنر، جنب ترمینال مسافربری
 • ریاست ………… ۵٢٢٣٨۴٧۵
 • نمابر …………… ۵٢٢٣٨۴٧۵
 • تلفنخانه …………… ١۴-۵٢٢٧٠٠١٣

پلی کلینیک شاهین شهر

 • شاهین شهر، خیابان دهخدا
 • ریاست …………… ۴۵٢٢١٩۴٠
 • نمابر ……… ۴۵٢٢١٧۴٠
 • تلفنخانه …………. ۴۵٢٢۵۵٠٠

درمانگاه گزوبرخوار

 • گز و بر خوار، خیابان خواجه نصیر
 • ریاست …………. ۴۵٧٢٢٠۵٨
 • تلفنخانه ………… ۴۵٧٢٢٢۵٠

پلی کلینیک مبارکه

 • مبارکه، بلوار شهید دکتر شریعتی، خیابان شهید باهنر
 • ریاست …….. ۵٢۴١٢۶۵١
 • نمابر ……… ۵٢۴٠٨٠١۴
 • تلفنخانه ………….. ۵٢۴١٠٣٢١

درمانگاه میمه

 • میمه، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان گلزار
 • تلفنخانه ………  ۴۵۴٢٣٣٣١
 • نمابر …………… ۴۵۴٢٣٣٣٢

درمانگاه گلپایگان

 • گلپایگان، بلوار سلمان فارسی
 • نمابر  ……………  ۵٧۴٢٣٠٠١
 • تلفنخانه ……….  ۵٧۴٢٧٠٠۵

درمانگاه فریدونشهر

 • فریدون شهر، خیابان شریعتی، کوچه حافظ، آزمایشگاه پویش، طبقه ٢
 • نمابر …….. ۴٢٢٣٨٨٠
 • تلفنخانه ………… ۴٢٢٢٢۴٠٠

درمانگاه نائین

 • نائین، خیابان حافظ، خیابان تأمین اجتماعی
 • نمابر ……… ۴۶٢۶٠٨٩١
 • تلفنخانه ………..  ۴۶٢۶٠٨٩٢

درمانگاه اردستان

 • اردستان، میدان شهید مدرس، خیابان شهید مدرس
 • نمابر …………… ۵۴٢۴٧٧٠۵
 • تلفنخانه ………….  ۴-۵۴٢۴٧٧٠٢

درمانگاه نطنز

 • نطنز
 • نمابر ……… ۵۴٢٢۵٢۴٩
 • تلفنخانه …………..  ۵-۵۴٢٢٩٧٠٣

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در اصفهان
۴.۰
Sending
User Rating ۲ (۲ votes)

ارسال پاسخ

Sending