<< دریافت مشاوره تلفنی از متخصص مشاوره تلفنی 24 ساعته
X

لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در ارومیه و آذربایجان غربی

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.


پیش شماره استان آذربایجان غربی کد (٠۴۴) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان غربی

 • ارومیه، خیابان آیت اله کاشانی، چهار راه شهید بهشتی، کدپستی ۵٧١۴۶١٣١۴٨
 • مدیریت …………….. ٣٢٢٢٢٧٨٩، ٣٢٢٢۶١٢١
 • نمابر …….. ٣٢٢٢٠٠٩٠
 • اداری …………… ٣٢٢۴٧٨٩٢، ٣٢٢۵٣٢١۵، ٣٢٢١۶۵٣۶
 • مالی ………….. ٣٢٢۴٨۶۵٩، ٣٢٢۴٨۶٧٩، ٣٢٢۵١۵٢٢
 • حراست ……………. ٣٢٢٢٢١٧٨، ٣٢٢٢٢٧۴٣
 • روابط عمومی …….. ٣٢٢٢٢٧۴٣، ٣٢٢٢١٠٢٣
 • فرابری داده ها ………… ٣٢٢۴٩۶٨١
 • کمیسیون پزشکی …………………. ٣٢٢١٢٧٨٢

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان شهید مطهری
 • ریاست …………….. ٣٣۴۴٠٣٢٧
 • نمابر ………………. ٣٣۴۴٠٣٣٨
 • معاون ………………. ٣٣۴۵٢٢٧٠
 • اداری ………………… ٣٣۴۴٧١٢۴
 • مالی ………………… ٣٣۴۵٠۵۴٠
 • فرابری داده ها ……………….. ٣٣۴۶٣٩٩١، ٣٣۴۶٢٨٧٣
 • بازرسی و نظارت ………………….. ٣٣۴۶٣١۶٢
 • خسارت متفرقه ……………….. ٣٣۴٨٧٨۴۵
 • رسیدگی به صورتحسابها ……….. ٣٣۴۶٠٠٣۶
 • پزشک مشاور، تایید دارو …….. ٣٣۴۶٣٩٨۴
 • تشکیل پرونده ………………….. ٣٣۴٨٧٨۴١
 • آمار …………………. ٣٣۴۶۵١٩٧
 • تلفنخانه …………….. ٣٣۴۴١۴۵٢-٣٣۴۶١٠۴٢، ٣٣۴۵۵٢١٨، ٣٣۴٨٧٨۴٢

بیمارستان امام رضا (ع)

 • ارومیه، خیابان مولوی، کدپستی ۵٧١٩۶۴٣١١١
 • ریاست ……………. ٣١٩٨٢٠٧۴، ٣٢۶۵٣٢٩٠
 • مدیریت ………………. ٣١٩٨٢٠٧٢
 • نمابر ………………… ٣٣۶۵٩٩٢٨
 • اداری ………………….. ٣١٩٨٢٠۶۵
 • مالی …………………… ٣١٩٨٢٠٢٨
 • فرابری داده ها …………. ٣١٩٨٢٠٩٢
 • حراست ………………. ٣١٩٨٢٠۶٧
 • پذیرش ……………….. ٣١٩٨٢٣٨١
 • نوبت دهی …………… ٣١٩٨٢٨٨٨
 • تلفنخانه ……… ٣٣۶۵٩٩٢٧، ٣١٩٨٢٠٠٠، ٣٣۶۵٩٩٨۶

پلی کلینیک تخصصی حضرت فاطمه(س)

 • ارومیه، خیابان کاشانی، چهار راه شهید بهشتی، کدپستی ۵٧١۴۶١٣١۴٨
 • ریاست ………………. ٣٢٢۵۴٣٠۴
 • نمابر …………………. ٣٢٢۵۴٣٠۵
 • پشتیبانی ……………. ٣٢٢۵۴٣٠۶
 • مالی …………………. ٣٢٢۵۴٣٠٧
 • پذیرش ……………….. ٣٢٢۵۴٣١۶
 • نوبت دهی ……………. ٣٢٢٣٣۵٠٠
 • تلفن گویا …………… ٣٢٢۵۴٣٢٢
 • فرابری داده ها ………. ٣٢٢۵۴٣٠٨
 • تلفنخانه …………….. ٣٢٢۵۴٣٢۵

پلی کلینیک تخصصی سلماس

 • سلماس، بلوار امام رضا(ع)، کدپستی ۵٨٨١٨٠۵٩٧۵۴
 • ریاست، نمابر ………. ٣٢٢۵١۶٨۶
 • نوبت دهی …………… ٣۵٢٣٨۶٩٢
 • تلفنخانه …………..,۶-٣۵٢٢١۶۶۵

دی کلینیک مهاباد

 • مهاباد، انتهای خیابان صلاح الدین ایوبی شرقی، صندوق پستی ۵٣٧
 • ریاست ………………… ۴٢٢٣۵٢۵١
 • نمابر ………………….. ۴٢٢٣۵٢۵٢
 • اداری …………………. ۴٢٢٣۵٢۵٣
 • مالی …………………… ۴٢٢٢١٧۶٧
 • فرابری داده ها …………. ۴٢٢٢٩٠٩٩
 • نوبت دهی ……. ۴٢٢۴۴١٢٠، ۴٢٢۴۴١٣٠، ۴٢٢۴۴۴۶٧
 • تلفنخانه …………….. ٢-۴٢٢٢٠٠٠١

درمانگاه تخصصی بوکان

 • بوکان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان عدالت، کدپستی ۵٩۵١۶٧٨٣۶٩
 • ریاست ……………… ۴۶٢۵٧٧٧٩
 • نمابر ………………… ۴۶٢٣٣٠٣٩
 • اداری …………………. ۴۶٢٧٢۴۵٠
 • مالی ………………….. ۴۶٢٧٢۴۵١
 • نوبت دهی ……….. ١-۴۶٢٧۴۶٣٠
 • فرابری داده ها ……….. ۴۶٢٣٧١٢۶
 • تلفنخانه …………. ۶٢٣٧١٢۵۴، ۴۶٢٣١۴٨٠

درمانگاه تخصصی خاتم الانبیاء

 • خوی، بلوار ولیعصر (عج)، روبروی مجتمع شادی‌آور، کدپستی ۵٨١۵٨٣۴٧۴١
 • ریاست، نمابر ………. ٣۶٢۶٧٧١٠
 • مالی …………………. ٣۶٢۶٧٧٠۴
 • فرابری داده ها ………. ٣۶٢۶٧٧٠۶
 • نوبت دهی دندانپزشکی ……… ٣-٣۶٢۶٧٧٠١
 • پذیرش، تلفنخانه …………… ٩- ٣۶٢۶٧٧٠٧

درمانگاه ماکو

 • ماکو، شهرک ولیعصر، بلوار جانبازان
 • ریاست ……………….. ٣۴٢۴۴٠٠١
 • اداری …………………… ٣۴٢۴٠۵١١
 • مالی ………………….. ٣۴٢۴۴٠٠٠
 • فرابری داده ها ………… ٣۴٢۴١۶٠٢
 • پذیرش، تلفنخانه ………………. ٣۴٢۴۴٠٠٢، ٣۴٢۴٠١١۵

درمانگاه نقده

 • نقده، بلوار شهداء، کدپستی ۵٧۶١٧۵٧١۴٣
 • ریاست، نمابر ……… ٣۵۶٢٧٧٠۶
 • مالی …………………. ٣۵۶٢٧٧٠۵
 • فرابری داده ها ………. ٣۵۶٢٧٧٠۴
 • نوبت دهی …………. ٣۵۶٣٠٠٢١، ٣۵۶٣٠٠٢٩
 • تلفنخانه ………… ٣- ٣۵۶٢٧٧٠١

درمانگاه تخصصی میاندوآب

 • میاندوآب، نرسیده به سه راه بوکان، کدپستی ۵٩٧١٨۶٩۴١٣
 • ریاست ………………. ۴۵٢۶٢٣٠۴
 • نمابر …………………. ۴۵٢۶٢٣٠۴
 • اداری …………………. ۴۵٢۶٢٣٠۵
 • مالی …………………. ۴۵٢۶٢٣٠۵
 • فرابری داده ها ………. ۴۵٢۶٢٣٠٧
 • نوبت دهی ……… ٧-۴۵٢۶٧۶٧۶
 • پذیرش، تلفنخانه ………………….. ۴۵٢۶٢٣٠١

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

علی رضا
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در آذربایجان غربی
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۵ (۱ رای)
  << درخواست مشاور متخصص
تماس با بیدبرگ 
درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ